Křty

22.7.2017 Křty. Byla pokřtěna Jiřinka a Šárka.

Proč křest? Info o Biblickém křtu naleznete zde.

Chceš se nechat pokřtít? Kontaktuj nás zde.


„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
2. Korintským 5,17

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Skutky 2,41

„Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“
Skutky 2,37-38

„Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů“
Lukáš 3,3

„Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.“
Matouš 3,5-6