Kázání našeho společenství

Ďábel má pro každého člověka připravené pasti

Dnešní lidé žijí v nesmírně rychlé době. Jakoby se zrychlil čas… Všechno musí být velmi rychle uděláno, rychle prožito, rychle zhodnoceno a odžito. Lidé mají velké nároky a plány, nové a nové cíle… Život jim strašně rychle protéká mezi prsty… Toto je ďáblovo vedení a ďáblova past! Ďábel chce lidi uhonit k smrti (duchovně i fyzicky). Dnešní lidé postrádají vnitřní klid, tišinu duše. Důsledkem toho je chronický strach a stres, psychická nepohoda a deprese. Přibývá duševních potíží, spotřeba antidepresiv roste…

Démonizace dosahuje obludných rozměrů! Ďábel navádí lidi k sebestřednosti, pýše, lehkomyslnosti, zahálce…

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,1-5

Ať to víme nebo ne, ďábel a jeho démoni mají pro každého člověka připravené konkrétní pasti, které pořád zdokonalují, někdy i mění. Ďábel se lidem přizpůsobuje, přizpůsobuje se okolnostem, událostem, našemu myšlení, našim pocitům a tužbám, našim omylům… Cílem ďábla je zakrýt Boha (to se  mu skvěle daří zejména přes média, vědu a školský systém), dohnat lidi k hříchu, k páchání nepravostí a „přidělit“ jim osobního démona, který je bude systematicky manipulovat a všemožně trýznit. Ďábel chce lidi všemožně ničit – fyzicky i duchovně. Ďábel chce, aby s ním skončilo co nejvíc lidí v ohnivém jezeře.

Co se týče křesťanů, velkým ďáblovým cílem je, aby křesťan následoval falešného boha. Za každým falešným bohem totiž stojí on sám! Následování cizího boha je spolupráce s ďábel! Ďábel moc dobře ví, že biblický Bůh a něco k tomu, třeba i něco malinko k tomu, to je cizí, falešný bůh. K falešnému bohu se můžeme dostat, nejen přes falešné křesťanské učení a falešné křesťanské učitele, ale i přes vědu, školský systém a další světské náležitosti.

Doporučené kázání k prostudování: Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Bdi, všechno si prověřuj, ďábel ti chce vnutit falešného krista, čímž tě chce oddělit od společnosti Božího Izraele!

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.“
Překlad 21. století, Efeským 2,11-12

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Překlad 21. století, Galatským 6,15-16

Ďábel má pro každého člověka připravené pasti:

1. Novorozeně. Už někteří novorozenci jsou pod démonským útokem! Za to mohou jejich rodiče. Démoni vybízejí rodiče k magickým (démonským) obřadům, kterým říká římská církev “křty”. Démonům jde o to, aby bylo novorozeně zasvěceno, nejen do falešné církve, ale také démonům samotným.

2. Dítě ve školce. Démoni mají pro tyto děti připravené démonické pohádky s okultními postavami, magickými symboly, obřady a zaříkáváním. Dítě je učeno k fascinaci tajemnem, má se naučit okultismu už v útlém věku. Démoni si tak vychovávají své služebníky. Zjistěte si, zda nejsou vaše děti ve školce nebo ve škole učeni démonským obřadům. Démonský obřad je např. cvičení jógy.

Doporučené články k prostudování: Výchova dětí v dnešní době nevýchovy, Škola, vzdělávací proces a ďábel

3. Pubertální dívka (nebo chlapec), která má ráda tajemno. Démonické nabádání k satanistickým rituálům, vyvolávání duchů, věštění… Takové lidi démoni „milují“, neboť jsou snadno ovladatelní a velmi často se stanou jejich oddanými služebníky. U těchto lidí velmi často dochází k zasvěcení se do vlivu démonů a posednutí démonem. Mluvte s vašimi dětmi o tomto nebezpečí!

4. Výjimečně nadané dítě, které chce něčeho dosáhnout. Tito lidé bývají velmi významní pomocníci démonů, neboť jsou tak upnuti na všechno světské (školský systém, světské informace, vědu atd.), že se jim svět a vše co je v něm, stává jistou a neomylnou pravdou. Není závadné dosáhnout určitého vzdělání. Závadné je věřit, že svět nabízí výhradně dobré věci.

5. Příliš krásná dívka. Ďábel těmto dívkám vsugerová, ať si najdou životního partnera, který má úroveň, je krásný a bohatý. Kde a jak ho získat? Jsou tady magické postupy! Ďábel tyto ženy učí, jak svádět a ovládat, manipulovat muže. Tento druh žen má sklon k anorexii a bulimii, vegetariánství, plastickým operacím…

Doporučený článek k prostudování: Pravda o magii

Pohrdání lidmi, někdo je méněcenný apod., to je od ďábla! Veďte své děti k tomu, že všichni lidé jsou si před Bohem rovni. Říkejte dětem, že Bůh miluje každého člověka (vzdělaného i nevzdělaného, chudého i bohatého…).

Doporučený článek k prostudování: Inteligenční kvocient (IQ) je ďáblův nástroj

6. Příliš přemýšlivá dívka či chlapec. Jsou hloubavé, křehké, přemýšlivé… U těchto lidí jede démonská manipulace a sugesce na plné obrátky. Zlomyslní démoni tyto lidi vedou do depresivních stavů. Tyto stavy mohou vyvrcholit až sebevraždou!

Zajímejte se o vaše děti, o jejich problémy apod.

7. Emotivní, laskavá žena, která ráda pomáhá druhým. Pro tyto ženy mají démoni připravenou komunikace s dobrými anděly, uzdravování na dálku… Tyto ženy bývají významnými služebníky démonů. Démoni je ovládají skrze emoce, touhy a démonské rituály (reiki, čínská medicína apod.).

8. Životem zklamaná žena. Inklinace k věštbám, horoskopy, věštba z ruky, snář… Hledá zlepšení duševního stavu u okultistů, resp. u démonů.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

9. Chlapec s myšlenkou na boj a vůdcovství. Ďábel má pro tyto lidi připravené hry, které jsou plné násilí, někdy také okultismu a démonské symboliky. Ďábel si chce tímto způsobem vychovat bezduchého a agresivního člověka, který bude mít sklony k násilným exesům. Ďáblovým cílem je, vyčlenit tyto lidi ze společnosti a naučit je žít mimo realitu. Ďábel chce mít tyto lidi jen pro sebe.

Kluci (někdy i dívky) si vždycky hráli na vojáky nebo policisty, stříleli špuntovkama… To ano, jenže tyto hry je „vtažení“ do démonského světa, který je plný démonské manipulace, sugesce a démonské výchovy!

Není dobré, aby se dítě uplo na hraní her, používání počítače, mobilního telefonu apod.

10. Člověk milující zvířata. Bůh stvořil zemi se všemi rostlinami a zvířaty a dal je lidem, aby nad nimi vládli a aby si ze země brali potravu a vše potřebné. Člověk je tedy nadřazen zvířatům.

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať  z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Překlad 21. století, Genesis 9,1-3

Člověk má nad zvířaty vládnou, to ale neznamená, že se k nim bude chovat špatně, nebo dokonce, že je bude týrat. Týrání zvířat je hřích! Mít rád zvíře (např. psa nebo kočku), to je Bohu milé, ovšem dávání zvířat na úroveň člověka, nebo dokonce nad úroveň člověka, to je hříšné jednání. Toto je ďáblovo vedení, ďáblova výchova a hřích proti Bohu!

„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Překlad 21. století, Genesis 2,20

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Překlad 21. století, Genesis 1,26-27

Dneska vidíme velké vyvyšování zvířat nad člověkem. Dneska vidíme, že zvířata už nejsou jen rovnocennými členy domácností, nýbrž jsou členy nejmilovanějšími, nejhýčkanějšími, nejdůležitějšími. V některých rodinách není zvíře jen právoplatným členem, ale spíše hlavní osobností. Někteří lidé mají zvíře za modlu, které se klaní. Toto je Bohu odporné. Takové počínání je démonické a může být znak démonické posedlosti!

Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Exodus 20,4-5

Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, ne zvíře. Nikdy a žádným způsobem nedávej zvíře na/nad úroveň člověka, neboť jde o HŘÍCH PROTI BOHU!!! 

Doporučený článek k prostudování: Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

Ďábel má pro každého člověka připravené pasti – výhradně pro věřící:

1. Křesťan toužící po tom, aby bylo mnoho lidí spasených. Toto je Bohu milé, ovšem ďábel chce, aby tento křesťan přiváděl lidi ke Kristu vlastní silou, ideálně „násilně“ (např. používal manipulaci). Ďábel také chce, aby se mu tato služba Bohu stala modlou (hříchem). Ďábel takového člověka navádí k pozměněnému evangeliu – falešnému evangeliu. Ďábel těmto křesťanům nutí falešného krista, kterého mají následně předat ostatním. Jak jsem už říkal, ďábel moc dobře ví, že přes falešného krista, nikdo nemůže být spasený.

„Kdyby vám kdokoli – ať  už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať  je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať  je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,8-9

2. Křesťan, který vymítá démony. Vymítání démonů je v pořádku, ovšem ďábel chce, aby křesťan vymítal démony falešně (svazování démonů atd.). Ďábel vede tyto lidi k upnutí se na démony, zkoumání démonů (démonologie) apod. To všechno je špatně – je to cesta k démonům.

3. Křesťan, který se chce zalíbit všem lidem. Zde je velká inklinace k falešnému (líbivému) evangeliu (Bůh je jenom láska, evangelium bez pokání…). Toto v některých případech souvisí s prvním bodem.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Překlad 21. století, Galatským 1,10

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

4. Pohodlný, neaktivní křesťan. Jsem spasený, nic nemusím, kašlu na své sourozence v Kristu… Takový křesťan je plný pýchy, sebestřednosti a egoismu. Toto není z Ducha Božího, toto je od démonů!  Tito lidé se nemají duchovně dobře, neboť je démoni duchovně ničí. To se může projevovat duchovním spánkem, nebo naopak vnitřním nepokojem (anebo obojím současně). Tito lidé se často dostává do stavu transu, v kterém jede démonická sugesce na plné obrátky. Démoni se snaží, nejen tohoto člověka ničit, ale zavést ho k uctívání cizího boha.

Doporučený článek k prostudování: Jednou spasený – navždy spasený?

„K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“
Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích.“
Překlad 21. století, Jakub 2,14-18

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21.století, Jakub 4,6

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

5. Příliš aktivní křesťan. Rychle se vrhnout na evangelizace, bude další konference, tady vyšla nová křesťanská kniha… Tyto lidi chtějí démoni fyzicky i duchovně „uhonit“. Máme pracovat pro Boha a pro lidi (to je důsledek naší víry), ale ne že nás to bude otročit. Příliš aktivní křesťané se jen velmi mizivě zajímají o Boží vůli, neboť na to nemají čas. To je však může dostat k následování cizího boha a ve finále do ohnivého jezera!

Pro tyto lidi dokonale sedí následující verše:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

6. Teologické vzdělání je ďáblova past. Teologické vzdělání je křesťanům k jejich tíži. Obecně řečeno, teologická škola je ďáblova past, neboť teologické školy bývají ve svém bádání vymezeny věroukou určité pozemské církve nebo jednoho křesťanského směru. Římský katolicimus má své teologické školy, Hnutí Víry… Teologická škola mimo jiné vede do tělesnosti, k uhašování Ducha. Je to Duch Boží, kdo nám opravdově vysvětluje Písmo a vede nás k Pravdě!

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-8

7. Křesťan, který upřednostňuje emoce, pocity, tužby před vírou a Boží vůlí. Zpravidla jde o naivní křesťany, kteří snadno podlehnou falešnému křesťanskému učení, falešnému křesťanskému učiteli a falešným křesťanským rituálům. Křesťané jsou lidé víry a nežijí pro tento život. Křesťané sice žijí v tomto padlém světě, ovšem jejich pravé občanství je v Nebi.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

8. Křesťan toužící dělat mocné činy. Na tyto křesťany se ďábel obvzlášť soustředí! Ďábel těmto lidem doporučuje: tělesnost, pýchu, sebestřednost, prosperitu, podvody, falešného krista… Kdo tomuto podlehne, ztrácí Boží moc a ochranu! Následně nastupují démoni, kteří „pomáhají“ dělat mocné činy.

Lze začít Duchem a skončit tělem!

Tužba těchto lidí je často spojena se zviditelňováním, upřednostňováním sebe samého. Tito lidé mají tendenci přehánět, někdy i lhát. Toto je démonické. Zejména u charismatiků vidíme zveličování a lhaní ohledně uzdravení z fyzických nemocí. Nejeden známý evangelista byl usvědčen z podvodného uzdravení!

Někteří tito „křesťané“ ohromují Boží lidí magií – Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Překlad 21. století, Skutky 8,9-11

Pro tyto křesťany jednoznačně platí:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Můžeme chtít dělat mocné činy, to je Bohu milé. Můžeme se za tento dar modlit, ovšem respektujme Boží vůli. Mnoho křesťanů se mylně domnívá, že křesťan, který má tento dar, může dělat mocné činy vždy a všude (podle své vůle a víry). Tak to samozřejmě není. Bůh je absolutně svrchovaný. Pokud dojde k nějakému mocnému činu, je to na základě Boží svrchovanosti, ne na základě vůle člověka.

9. Křesťan, který vyhledává fascinanční stavy. Křesťan, který je nadměrně něčím stvořeným fascinován (jakoby omámen), ten je pro ďábla snadná kořist. Ďábel moc dobře ví, na čem „ujíždíme“, co nás fascinuje… Někteří křesťané jsou tak fascinováni Státem Izrael, místními Židy a falešným judaismem (Synagogou satanovou), že to mají za modlu (hřeší). Tito křesťané vyvyšují až uctívají hříšníky, čímž se u Duchem naplněných křesťanů diskreditují.

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Překlad 21. století, Jan 3,36

Někdo může být tak fascinován rodinou, že to má za modlu. Krista musíme mít na prvním místě, ne nic stvořeného!

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37

Někdo může být fascinován svou dovedností, svým strachem… Někdo zase starými budovami (hrady, zámky apod.)…

10. Křesťan, který má spoustu volného času. Tito lidé často vymýšlejí „pitomosti“, zkoumají „nesmysly“. A právě toho ďábel využívá. Ďábel tyto lidi vede k přílišnému lidskému hloubání, zkoumání a utvrzuje je ve správnost tohoto jednání. Křesťan je člověk víry a má se nechat vést Duchem Božím, ne vlastní rozumností, vlastním pochopením! Chtít např. vlastní silou pochopit knihu Zjevení, to vede k jejímu nepochopení.

Doporučené kázání k prostudování: Meditace nad Biblí

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21.století, Římanům 8,14

Díky nadměrnému lidskému hloubání a zkoumání, což vede k uhašování Ducha, se tito lidé dostávají k pozměněnému (falešnému) evangeliu, někdy i do špatných duševních stavů.

Doporučený článek k prostudování: Pozor na křesťany žijící v zahálce!

Mít spoustu volného času může souviset se zahálkou. Účelová zahálka je pozvánka démonů do života! Pozor, pokud křesťan účelově nepracuje, hřeší a démonská parazitace je víc než jistá!

„Kdo nechce pracovat, ať nejí!“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 3,10

„Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,11

„Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší.“
Překlad 21. století, Přísloví 18,9

Závěr
Pouze křesťan, který se dnes a denně zajímá o Boží vůli, který se nechává naplnit a řídit Duchem (neuhašuje Ducha), který se poddává Bohu a odmítá tělesné smýšlení, ten zažívá obrovský Boží pokoj a snadno odhaluje pasti ďábla. Amen.

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21.století, Římanům 8,6-8

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21.století, Galatským 5,25

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,“
Překlad 21.století, Jakub 4,7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení