Kázání našeho společenství

Pokud se bojíme někoho nebo něčeho víc než Boha, Boha znevažujeme

Pokud se bojíme někoho nebo něčeho víc než Boha, Boha znevažujeme – podceňujeme Ho. Kdo se bojí někoho nebo něčeho víc než Boha, znevažuje Jeho obrovskou moc.

Je potřeba si uvědomit, že Bůh Stvořitel je Tvůrce všeho stvořeného. Je potřeba se sklonit před Jeho géniem a mocí.

„Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.“
Překlad 21. století, Izaiáš 40,28-31

„Já jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ní člověka. Já jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám.“
Překlad 21. století, Izaiáš 45,12

„Svou silou učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa. Když vydá hlas, bouří se voda v nebesích, dává vystupovat mlze z končin země, působí blesky s deštěm, ze svých skladů vyvádí vítr.“
ČSP, Jeremiáš 51,15-16

Někteří křesťané se bojí lidí více než Boha. Je potřeba si uvědomit, že Bůh všechny lidi stvořil a je svrchovaně nad nimi – nad každým člověkem. Bůh dává všem lidem život i smrt. On je jejich tvůrce, vlastník i dozorce. Dává jim fyzické tělo, myšlení, rozum, svobodnou vůli… Bůh mimo jiné stvořil všechny politiky, prezidenty, diktátory… Bůh ty lidi nejen stvořil, ale také je dal dalším lidem jako vládce. Někteří z nich jsou zde jako Boží soud. Berme vírou, že Bůh Ježíš je vládce/šéf všech vládců (Zjevení 1,5, Římanům 9,5).

„Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“
Překlad 21. století, Genesis 2,7

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. „Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24-28

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Bible 21, Žalm 139,13-16

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoli! séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna má naděje v tobě spočívá!“
Překlad 21. století, Žalm 39,5-8

„Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“
Překlad 21. století, Ezechiel 18,4

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21.století, Zjevení 1,4-5

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Překlad 21.století, Římanům 9,5

Boha se bojte!

„Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.“
ČSP, Lukáš 12,4-5

Není potřeba se bát něčeho stvořeného! Kdo má Boha za svého Pána, nemá se čeho obávat. Dej Bohu v modlitbě všechny své starosti. Žij v klidu a pohodě s Pánem Ježíšem – se Svrchovaným Bohem. Nenechávej se někým nebo něčím strašit (přijdeš o zaměstnání, nebudeš mít peníze, důchod, dostaneš nemoc, umřeš…). Bůh nám slíbil, že se o nás postará!

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

Bůh Ježíš je absolutně nad vším! Satan a jeho pomocníci (lidští i démoni) s oblibou vytváří prostředí strachu. Satan se obvzláště křesťanům snaží nahnat strach. Jak umlčujeme satana? Božím slovem – je psáno… Satan moc dobře ví, že lidský strach znamená nedůvěru vůči Bohu. Pod vlivem strachu je člověk snadno manipulovatelný. Satan  mnoho lidí ovládá právě přes strach, obavy. Nenech se manipulovat satanem a prostředky, které si používá k šíření strachu, např. média šíří strach a paniku ve velkém rozsahu. Satan rád blafuje – on není tak silný a mocný, jak se prezentuje! On má určitou moc, ale jeho moc je velmi omezenou tou Boží. Jakou moc má satan? Pouze takovou, jakou mu Bůh dovolí. Strach nám nemá být vlastní, nemá být naším pánem. Ježíš nám odkazuje pokoj, ne strach a obavy.

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21.století, Jan 14,27

„A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“
Překlad 21.století, Židům 2,14-15

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,13

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14–17

Závěr
Když máme Boha, nemáme se čeho bát. Pokud se bojíme někoho nebo něčeho víc než Boha, Boha znevažujeme! Žádným způsobem nepodceňuj svého Pána a Tvůrce. Nepodceňuj jeho absolutní moc a svrchovanost. Amen.

„Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje.“
Překlad 21. století, Žalm 95,1-7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení