Kázání našeho společenství

Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2. část

Pokračování kázání Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1. část

Hovoříme o tom, zda si uvědomuješ, že satan a jeho démoni se pořád snaží klamat, podvádět, zotročovat křesťany. Musíme si uvědomit, že satan nepřetržitě čeká na tvé pochybení, aby tě svedl k hříchu!

Taktiky satana a jeho démonů (pokračování)

14. Satan nám vnucuje, aby křesťan chodil v těle, ne v Duchu. Satan doporučuje žít podle těla (co vidíme, slyšíme, po čem toužíme…). Pokud budeš žít podle těla a myslet lidsky, můžeš skončit špatně.

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

15. Touha po zbohatnutí, chamtivost (hrabivost, touha po majetku) je velký satanův svod. Chamtivost má vždy špatný konec! Jako křesťané můžeme mít hodně peníze, ale ty peníze musíme získávat výhradně legální cestou (neokrádat stát na daních, nepřistoupit na nižší cenu bez účtenky…). Další věc je, nezpeněžňovat evangelium – evangelium prosperity. S touhou po zbohatnutí souvisí i závist. Nemusíme jen závidět majetek, ale i lásku, manželství, schopnosti, dary Ducha…

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,9

16. Vytržený verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ rádi používají a zdůrazňují falešní křesťané, když je jiný křesťan upozorní na jejich falešné učení.

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“
Překlad 21. století, Matouš 7,1-5

Z Písma víme, že falešná učení máme odmítat a odhalovat. Falešné učitele máme napomínat.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Málokdo si uvědomuje, že bezmyšlenkovité používání verše „Nesuď, abys nebyl souzen“, je satanova past, do které se chytá hodně dnešních křesťanů. Pokud tento verš takto používáš, sám soudíš (posuzuješ) jiného člověka a vlastními slovy se odsuzuješ!

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 12,36-37

Písmo jasně říká, že jako křesťané máme a musíme soudit (rozsuzovat, zkoumat) – vytvářet proces, kdy pátráme po pravdě. Toto se však musí dít vždy na základě Písma. Pokud by platil absolutní zákaz souzení, tak by se nic nesmělo rozsuzovat, zkoumat… Tak by se nesměl žádný náš sourozenec v Kristu napomínat… Nikdy by se nic nesmělo prověřovat Písmem!

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

17. Satan křesťanům říká, ať se nemodlí za uzdravení (ať ignorují Boha, ať je nezajímá Boží vůle), ale ať vždy přikazují nemoci, ať odejde z těla. Toto vidíme hlavně u křesťanů, kteří praktikují učení Hnutí Víry. Tito křesťané tvrdí, že nemoci jsou z „pekla“ (od satana). Tedy i nemoci přenášené hmyzem včetně tropických nemocí, nemoci z tepla (úpal…) a zimy (omrzliny…), nemoci přenášené potravou, menopauza, žloutenka…

Doporučuji: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Za uzdravení se samozřejmě máme modlit:

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Překlad 21. století, Jakub 5,13-15

„Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.“
ČSP, 3. Jan 1,2

Bůh vyslýchá modlitby a uzdravuje! Osobně jsem se o tom přesvědčil. Bůh je Bohem zázraků! Bůh může uzdravit zázračným způsobem, když je to ale v souladu s Jeho vůlí. Základem každého uzdravení je Boží vůle. Ne že budeme Bohu diktovat, aby nás uzdravil. Fakta jsou taková, že Bůh uzdravuje křesťany i bezbožné lidi (vždy podle své vůle). Uzdravuje vždy Boží moc. Bůh dovolí, připustí, přikáže. Toto může platit úplně ve všem, tedy i v nemoci. Nelze tedy obecně říct, že příčinou úplně každé nemoci je démon (jsou tady nemoci, které patří ke stáří, máme nemoci, které způsobuje naše nezdravá životospráva atd.). Dále je potřeba říct, že Bůh na nás může (pokud to bude Jeho vůle) seslat démony. Bůh může přikázat, aby nám démon něco vyvedl, např. nemoc. Pokud je to Boží vůle a Bůh sešle démona nemoci, tak není pravou příčinou nemoci démon, ale Bůh, neboť Bůh přikázal. Pak je nesmyslné tvrdit, že Bůh chce vždy uzdravit a absolutně všechny nemoci. Pokud tvrdíme (nebo dokonce vyučujeme), že Bůh chce vždy uzdravit, tak diktujeme Bohu, co má dělat, napadáme Jeho svrchovanost.

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

„Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích.“
Překlad 21.století, Izaiáš 19,14

„Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy – vaše vidoucí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 29,10

Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh na nás může seslat démony nemoci. Apoštol Pavel byl démonicky obsazený od Boha (démon nemoci). Je spekulativní diskutovat o tom, jaká to byla nemoc, ale byla to nemoc.

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Znovu zdůrazňuji, že Bůh nám může dát nemoc. Rozhodně ale netvrdím, že všechny nemoci jsou od Boha!

„Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene – mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak tě postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 28,58-63

Někteří křesťané tvrdí, že Bůh neurčuje smrt lidí, že Bůh dává člověku jen život. Toto vyučují často evangelisté spadající pod Hnutí Víry, např. Dan Mohler, video zde. Písmo nám ale říká, že Bůh dává smrt i život. Bratr Mohler velice troufale, zpochybňuje Boží svrchovanost. V Hnutí Víry je velmi často napadána Boží svrchovanost. Ještě je potřeba zmínit, že příčinou smrti člověka, často bývá nějaká nemoc. Pokud Bůh dává smrt, pak může dát i nemoc, která v některých případech lidský život ukončí. Smrt je nejvyšší formou nemoci.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

Bůh je láska, On chce pro nás dobro. Ale Boží vůle může být i naše utrpení.

„Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,17

Bůh si nás může skrz nemoc prozkušovat. Nebo si nás chce k sobě přitáhnout.

„Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi.“
Překlad 21.století, 2.Samuel 12,15-16

18. Satana doporučuje, ať se nezajímáme o to, co je Boží vůle. Boží vůle musí být pro každého křesťana priorita! Boží vůle je velmi často ignorována v již zmíněném Hnutí Víry.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

„Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!
Překlad 21.století, Matouš 26,42

„Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.“
Překlad 21.století, 1. Jan 5,14

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Překlad 21. století, Římanům 8,26-27

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

19. Satan křesťanům vnucuje, ať se upnou na mezigenerační tresty – děti jsou trestané za hříchy svých rodičů. Pokud se podíváme do Exodu 20,5-6, tak zjistíme, že je řeč o hříchu modlářství. Důležité je, že v těchto verších stojí „kdo mě nenávidí“. Bůh tedy takto trestá pouze ty, kdo Ho nenávidí (např. pokračují v hříších svých rodičů – okultismus atd.). Než uvěříte nějaké teorii, tak si nejprve pořádně přečtěte Boží slovo!

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Překlad 21. století, Exodus 20,5-6

19. Démoni rádi „hrají“ na naše city, emoce (hněv, radost, smutek, strach, lítost…). Proto někdy vidíme hysterické křesťany, kteří chtějí být středem pozornosti (žijí z pozornosti druhých). Hysterické chování je známkou démonické aktivity. Satan rád hraje na naše emoce skrz zvířata, která dnešní lidé velmi často dávají na/nad úroveň člověka, což je rouhavé a hříšné (Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?). Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, ne zvíře. Nehovořím tady o týrání zvířat, to je samozřejmě nepřípustné a hříšné.

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Překlad 21. století, Genesis 1,26-27

„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,20

Satan s oblibou v nás vyvolává strachy, obavy (nebudeš mít peníze na zaplacení nájmu, budeš nemocný, bude nukleární válka…). Pokud se bojíme něčeho/někoho víc než Boha, znevažujeme Ho!

„Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
Překlad 21. století, Matouš 6,26

20. Satan lidem často zdůrazňuje jejich selhání: „Zase jsi to pokazil! Na co sáhneš, to pokazíš!“. Ano, můžeme něco pokazit. Pokud u toho hřešíme, na místě je hluboká lítost a pokání, ne dlouhodobé trápení. Dávej všechno Bohu a nenech se manipulovat satanem!

21. Satan nechce, aby byl křesťan pokorný, mírný, plná lásky… S láskou a pokorou je potřeba přistupovat k modlitbě, s láskou a pokorou je potřeba napomínat sourozence v Kristu… Varujte se zloby, hněvu, zášti!

„Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.“
Překlad 21. století, Efeským 4,2-3

22. Satan chce, aby člověk uléhal na lože v nepokoji. Satan chce, aby člověk uléhal nervózní, podrážděný, s nevyznanými hříchy, s neodpuštěním k lidem, se starostí pro další den… Určitě není dobré uléhat s nevyznaným hříchem. Dávej všechno Bohu a neměj starosti o zítřek.

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

Před spánkem si řekni tento verš (to je samozřejmě dobrá rada, doporučení):

„Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.“
Překlad 21. století, Žalm 4,9

23. Satan některým křesťanům nalhává, že je spasí dobré skutky. Jiným křesťanům zase tvrdí, že pro spasení se nesmí dělat absolutně žádné skutky – víra nesmí vykazovat/vyvrcholit skutky (skutky se křesťanů netýkají, je to pro ně pohoršující čin). Satan těmto křesťanům říká: „Nedělej absolutně žádné skutky! Žádné, pokání, žádné přijetí Krista za Spasitele, žádný vodní křest!!!“. Toto bludné učení může vyvrcholit tím, že si můžeš myslet, že jsi spasený a o spasení nemůžeš nikdy přijít. Oba případy jsou extrémy. Satan rád zachází do extrému. Žádný člověk nemůže být svou silou spasen. Spása je dar od Boha a je výhradně na základě víry. Skutky, které křesťan koná, jsou výsledek působení Ducha Svatého.

Pojďme si přečíst nějaké verše z Písma. V Písmu je mnoho míst, kterého hovoří o tom, že o spasení můžeme přijít. Mnohem více veršů naleznete ve článku Jednou spasený – navždy spasený?.

„Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci!
Překlad 21. století, Žalm 125,5

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Matouš 24,13

„Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 9,24–27

24. Satan doporučuje často sledovat televizi, kde vidíme/nevidíme velké informační zahlcení, podprahové informace, falešné informace, dezinformace… Pravda je taková, že sledování televize formuje naší mysl, neboť se skrz ní provádí doslova masová hypnóza (hypnóza je magie), která má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí a vůlí. Křesťané mají být tímto způsobem odvedeni od Boha. Co si budeme povídat, mnoho dnešních lidí má závislost na televizi (seriály, dokumenty, zprávy…), což je hřích (modla). Pokud máš televizi jako kulisu, satanovo dílo je dokonáno a ty jsi už zmanipulován (jsou loutka satana). Sledování televize je velkou satanovou pastí pro všechny lidi. Televize vysílá podprahové informace (nejen v reklamách a akčních filmech, ale i v pohádkách, dokumentech, komediích). Podprahová informace je způsob, jak dostat do myšlení lidí určitou informaci. Jedná se o vizuální informaci, která trvá desetinu sekundy, takže jí zaregistruje pouze lidské podvědomí, ne lidská paměť. To pak může mít vliv na naše myšlení, chování, rozhodování… Je to velmi zákeřná manipulace s lidmi, neboť lidé mohou být zmanipulováni k takovému jednání, které si sami nedokáží vysvětlit. Může nastat situace, kdy přestaneme vnímat své svědomí. Pokud si myslíš, že sledování televize nemůže ovlivnit tvůj život (spasení), žiješ ve velkém omylu (sklapla satanova past)!

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,18-19

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

25. Satan křesťanům doporučuje, ať si u Boha nadměrně vynucují dary Ducha svatého (mluvení v jazycích, uzdravování, prorokování, rozlišování duchů…). Satan křesťanům doporučuje, ať Bohu diktují, jaké jim má dát dary Ducha. Takový diktát a vynucování darů Ducha svatého vidíme hlavně v již zmíněném Hnutí Víry, kde se inklinuje k okultismu, hlavně k magii (magickému myšlení). V Hnutí Víry si zakládají na mluvení v jazycích, oni tvrdí, že pokud nemáš Boží jazyk, je s tebou něco v nepořádku. Tak to rozhodně není!!! Bůh dává dary podle své vůle. Pokud nějaký křesťan nemluví v Božím jazyku, je plnohodnotný křesťan! Za dary Ducha svatého se určitě máme modlit, ale rozhodně nemůžeme diktovat Bohu, jaké dary nám má dát. K tomuto bodu bych chtěl ještě dodat to, že mluvení v jazycích není výhradně křesťanskou záležitostí. Pokud má někdo jazyky, nutně to nemusí znamenat, že je to od Boha. I okultisté (např. hinduisté) a satanisté hovoří v satanově/démonickém jazyku. Tento jazyk lze od Božího jazyku odlišit tím, že je mírně trhavý. Dovedu si představit, že v satanově jazyku může hovořit i „křesťan“ z Hnutí Víry, který si nadměrně vynucoval dary Ducha (diktoval Bohu). Takový „křesťan“ nekomunikuje s Bohem, ale se satanem, démonem. Může se jednat o démonicky obsazené křesťany. Další věc je, že mluvení v jazycích lze velmi snadno napodobit.

Evangelisté vyznávající Hnutí Víry, často na veřejných shromážděních (bez vykladače) hovoří jazyky. Upoutávají tak pozornost na sebe, ne na Boha. Takové počínání je pro Boha ohavnost.

„Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění zmlkne a mluví jen pro sebe a pro Boha.
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,26-28

Video: Hnutí Víry – uvolni se a hovoř v jazycích…
Nahlásit nefunkční video

Pokračování příště.

Všechny díly kázání:
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2. část
Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 3. část

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení