Kázání našeho společenství

Dávej dary svobodně, s radostí a ochotně. A v dostatečné výši!

Kázání ze dne 6.8.2017:

Dneska bych chtěl hovořit o tom, jak je důležité dávat dary v dostatečné výši. Dary finanční, materiální i duchovní.

„Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“
Lukáš 6,38

Z následující pasáže z Bible vidíme, jak je důležité dávat dary a pořád se modlit. Bůh to velmi oceňuje, budí to Jeho pozornost.

„V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: „Kornelie!“
V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: „Co je, Pane?“
Anděl mu řekl: „Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který má dům u moře.“
Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy.“
Bible překlad 21. století, Skutky 10,1-8

„V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku, zvaného Italský.
Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu.
Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: „Kornélie!“
Pohlédl na něj a pln bázně řekl: „Co si přeješ, Pane?“ Anděl odpověděl: „Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe.
Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr.
Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře.“
Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže, všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe.“
Bible ekumenický překlad, Skutky 10,1-8

Dávejte dary i tehdy, když máte nedostatek
Dávejme dary i tehdy, když nemáme moc peněz, v soužení. Pojďme si přečíst příběh, kdy žena dala maximum, protože dala z toho mála, co měla. Z tohoto příběhu vidíme, že máme dávat dary nejen ze svého nadbytku, ale i tehdy, když jsme ve svízelné finanční situaci. Z Písma víme, že pokud dáváme Bohu i ze svého nedostatku, tím větší bude naše obohacení.

„Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: „Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.“
Překlad 21. století, Marek 12,42-44

„Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice.
Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.“
Ekumenický překlad, Marek 12,42-44

Bůh nám přece říká, že o nic nemáme mít starost a za všechno se modlit. Modlit se pořád a všude. Pak Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl…

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Filipským 4,6

Zde chci zdůraznit, že Bůh pořád zkoumá naše srdce a mysl.

„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
1. Tesalonickým 2,4

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Římanůn 8,26-27

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Zjevení 2,20-22

Bůh lidi pořád pozoruje, posuzuje…

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají.“
Překlad 21. století, Žalm 33,13-15

Dávej jen s radostí, z celého srdce
Někteří křesťané dávají dary z nechutí či donucení, jiní s radostí a ze srdce. Co je správné? Koho miluje Bůh? Šťastného dárce.

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
2. Korintským 9,6-9

„Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.‘“
Skutky 20,35

Buďme spokojeni s tím, co máme
Pořád buďme spokojeni s tím, co máme. Nemáme se honit za penězi. Nemáme mít peníze a majetek na prvním ani druhém místě. Pokud máme na prvním místě Boha a na druhém peníze, je to velmi špatně. Z toho co máme, máme dávat dary potřebným.

„Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.“
1. Timoteus 6,6-11

Problém není v penězích, ale lidech. Peníze nejsou závadné, ale nesmíme si na nich zakládat apod. Problém je ve špatném vztahu k penězům – lidském hříchu.

Mnoho lidí si myslí, že má málo peněz. Tito lidé jsou pořád nespokojeni. Neuvědomují si ale, že mají kde bydlet, co na sebe, dostatek jídla, zaměstnání či podnikání… Tito lidé lidé si neuvědomují, že žijí doslova v přepychu. To ale oni nevidí, satan jim namlouvá opak. Satan jim říká, ať si koupí mobil za 2 500, ne za 800 Kč. Mobil za 2 500 má totiž víc možností k hříchu a odpoutání se od Boha.

Zbožnost by měla být viditelná. Viditelná tak, jak přistupujeme k věcem, které patří Bohu (Bohu patří všechno, co se nalézá na této planetě). Je potřeba si uvědomit, že člověk je správce Božích věcí.

Bohu patří: továrny, auta, jídlo, peníze… i lidský život. Všechno to je stvořené Bohem.

Z následujích dvou veršů plyne: Kam budeš dávaš své peníze/majetek, tam bude tvé srdce. Komu budeš věnovat svůj čas, tam bude tvé srdce. Pokud se někdo pořád zabývá tím, jak ušetřit peníze (půjčky, zhodnocení úspor, slevy apod.), tam bude jeho srdce (u peněz). Pokud bude někdo pravidelně a dlouho sledovat Facebook, bude jeho srdce na internetu. A tak dále.

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Matouš 6, 19-21

„Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Lukáš 12,33-34

Chamtivost, lakomství
Pozor na chamtivost, lakomství. Takový člověk si zaslouží peklo – smrt.

„Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21. století, Efeským 5,3-5

„O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“
Ekumenický překlad, Efeským 5,3-5

Chamtivost je modlářství…

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Koloským 3,5-6

Bohu patří všechny peníze
Zase musím zdrůzaznit, že všechno na zemi patří Bohu a mi jsme správci Jeho majetku. Pojďme se v to utvrdit:

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Žalm 24,1

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Leviticus 25, 23

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Bible, Ageus 2,8

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
1. Korintským 6,19-20

Lidská těla nejsou naše – jsou v absolutním vlastnictví Boha.  Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Čest Bohu vzdáváš tehdy, když se dobře staráš o své tělo (duchovně i fyzicky).

Pochybuje snad o tom někdo, že všechno patří Bohu?

Bůh je majitel všech peněz. Lidé jsou pouhými správci Jeho peněz. Toto je potřeba mít POŘÁD na mysli. A podle toho k penězům přistupovat.

Nyní musím zmínit tzv. desátky. Některé církevní organizace požadují (a vymáhají) „desátky“. Slučuje se to s Písmem? Ne. Písmo hovoří o darech. Darech odevzdávaných svobodně, ze srdce. Je nepřípustné, aby nějaká církevní organizace měsíc co měsíc požadovala od každého člena 10% z platu. Je nepřípustné, aby nějaká církevní organizace požadovala potvrzení o příjmu (zda jsi opravdu odvedl 10%). Je nepřípustné, aby nějaká církevní organizace vymáhala desátky. Je to nejen nemorální, ale i proti Bohu.

Pochybuje snad o tom někdo, že Bůh je majitel všech peněz? Pokud nepochybuješ, tak ti musí být jasné, že Bohu nepatří 10% z tvého příjmu, ale všechno. Ty jako správný správce/křesťan musíš usoudit, kolik chceš dát Bohu. Je to jen a jen na tobě!

Příklady dávání darů
1. Dávej na dobročinné účely. Možností je hodně.
2. Chápu, že nechceš dát bezdomovci peníze, protože by si za ně koupil alkohol. Kup mu jídlo, nealkoholické pití, léčivo…
3. Dávej peníze na misijní aktivity, evangelizační projekty apod.
4. Dávej církevní organizaci, která se řídí Božím slovem a nijak ho nepřekrucuje. Organizaci, která upřednostňuje evangelizaci před platem pastora.
5. Pomáhej svým bratrů a sestrám v Kristu, kteří jsou ve špatné finanční situaci…

„Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.“
1. Jan 3,17

„Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje.“
Deuteronomium 15,7-8

6. Pomáhej sirotkům a vdovám. Finančně, materiálně i v modlitbách.

„Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.“
Bible překlad 21. století, Jakub 1,27

„Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“
Bible ekumenický překlad, Jakub 1,27

Když dáváš do sbírky peníze, nedávej 200 korun z donucení, ale 10 korun s radostí. Nikdy a nikde se nechlub tím, že jsi něco daroval, půjčil peníze… Nechlub se před sebou ani před lidmi.

Nejde jen o materiální pomoc
Je potřeba si uvědomit, že nedáváme Bohu dávat pouze věci a peníze, ale i svůj čas, své schopnosti, rady, síly, emoce, duchovní dary… To vše, abychom sloužili Bohu. Zase je důležité to dělat s radostí, ne z donucení. Bohu dáváš svůj čas, když když evangelizuješ lidi, když se modlíš, křtíš lidi, vymítáš démony

Opravdu chceš dostávat málo?
Myslete na to, že kdo dává Bohu málo, dostane málo. A naopak…

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno:
„Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“
2. Korintským 9,6-9

Závěr
Jako křesťané musíme vidět důležitost dávání darů. Pokud to tak nemáš (příčí se ti dávat dary), máš problém a je potřeba se nad tím zamyslet. Uvědomme si, co všechno nám Bůh dává: bydlení, jídlo, peníze, zaměstnání, podnikání a mnoho dalšího. Nezapomínejme na to, že Bůh nám dal život, On je autor našeho života. A taky nezapomínejme na to, že Bůh dal lidem svého milovaného Syna:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Jan 3,16

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení