Kázání našeho společenství

Pravý a falešný bůh

Všiml jsem si, že řada lidí má falešné představy o Bohu – o Bohu, o kterém čteme v Bibli. Někteří věří v omezeného boha, kterého je možné různými způsoby manipulovat. Jiní zase mají víru v boha, který je pouze láska. Přes tyto bohy není možná spása!

Pravý Bůh – Bůh Bible
Pravý Bůh je jeden Bůh ve třech Osobách (Otec, Syn, Duch Svatý). Pravý Bůh nejsou tři subjekty, které myslí zvlášť. Otec, Ježíš a Duch nejsou bohy, ale jsou Bohem.

Doporučené kázání k prostudování: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě

„Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5, 5-8

„Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť  jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.“
Kralická, 1. Jan 5, 5-8

Pravý Bůh je dokonalý, trpělivý, milosrdný, lítostivý, všudypřítomný, nekonečný, nesmrtelný, neměnný, vševědoucí (zná minulost, přítomnost i budoucnost), věčný (nemá začátek ani konec)… Pravý Bůh je láska, zároveň je také spravedlivý, poučující a trestající. Pravý Bůh je transcendentní (dokonale svobodný, nezávislý na ničem stvořeném). Pravý Bůh je absolutně svrchovaný, všemohoucí – má absolutní moc na Nebi i na Zemi.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

Falešný bůh
Falešný bůh je jako falešné peníze – vypadá pravě, ale nemá žádnou hodnotu. Za každým falešným bohem stojí satan a jeho démoni. Falešný bohů je všude mnoho!

Doporučené kázání k prostudování: Ďábel má pro každého člověka připravené pasti

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,5-6

/“Na nebi“ – na nebeské klenbě – myšleny světelné objekty – hvězdy, „planety“/

Falešní bohové jsou nám často blíže než si myslíme. Řada lidí si tvoří falešné bohy ve své mysli. Řada lidí požaduje boha, který jim vyhovuje. Člověk si rád uzpůsobuje Boha ke svému obrazu. Pravý Bůh ano, ale trochu si ho vylepším, přidám si k němu něco „lepšího“. To je ale pak ve finále falešný bůh. Křesťané jsou lidé víry, ne lidé rozumnosti, logiku, citů, ideálů… Ano, Bůh nám dal rozumnost, city atd., ale nespoléháme se na to, spoléháme se na Boha a Jeho slovo. Křesťanství je o víře. Berme vírou, že Ježíš Kristus je Bůh, který podruhé přijde, pro jedny jako Spasitel, pro druhé (nespasené) jako Soudce. Berme vírou, že návrat Ježíše bude souviset nejen s prvním vzkříšením, ale také s ukončením času a historie lidstva.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

Bůh, který plní všechna lidská přání (bůh automat), to je falešný bůh. Někteří si myslí, že jejich bůh musí vždy udělat, cokoli oni budou chtít. Stačí něco vykonat, dosáhnout určité úrovně (např. silné osobní víry), a jejich bůh jim automaticky zhmotní jejich požadavky (Boží vůle se nepřipouští). Tito lidé se snaží pravého Boha donutit jednat. To je manipulace s Bohem. Toto jednání vidíme mj. v pseudokřesťanském Hnutí Víry. Výsledek jejich závadného jednání je přístup k falešnému bohu, což je úzce spojené s vydáním se démonům.

Pro každého křesťana je kriticky důležité, aby hledal a plnil Boží vůli!!!

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Pozor na víru v omezeného boha. Bůh něco nemůže (nemůže přikázat nemoc, nemůže přikázat démonické obsazení člověka, nemůže nechat pobít národy…), to je falešný bůh. O tomto bohu s oblibou učí bludaři a falešní proroci. Kalvinisté věří v (omezeného) boha, který nedokáže pracovat s lidskou vůlí.

Doporučené kázání k prostudování: Kalvinismus je falešné učení

Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.“
Kralická, Žalm 135,6

Pokud někdo věří v boha, který něco ve stvoření neprostupuje (něčím neproniká), věří ve falešného boha. Bůh absolutně prostupuje přírodou, každým člověkem (i zdémonizovaným), všemi démony…

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Biblický Bůh není: neosobní energie či síla, vibrace, osud, vesmírná energie, vesmírný bůh, vesmírný ježíš kristus. Kdo věří v nějakého tohoto boha, věří ve falešného boha.

„Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.“
Kralická, Žalm 124,8

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 10,10-11

Esoterický bůh. Bůh je pouze láska, nikdy nerozzlobí a nikdy nikoho nepotrestá. Někteří extrabludaři věří, že všichni lidé budou spaseni. Esoterický bůh nepotrestá: homosexuály, lháře, bázlivé (ustrašené, zbabělce), modláře… Toto je falešný bůh, neboť je psáno:

„Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.“
Překlad 21. století, Římanům 1,18

„Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11, 32

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století, Matouš 7,13-14

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,8

Pozor na falešného ježíše krista – falešnou cestu k Bohu! Pravý Ježíš je Bůh, nestvořený, věčný. Falešný ježíš je ten, který má počátek (je stvořená bytost). Přes tohoto ježíše nemůže být nikdo spasen!

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

„A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21.století, 1. Jan 5,20

„Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“
Překlad 21. století, Micheáš 5,1

Římští katolíci mají na božské úrovni Marii, zesnulou matku Ježíše. Marie je pro ně falešný bůh. Ježíš se za nás přimlouvá, ne Marie.

„Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes.Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi. Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“
Nuže, tak praví Panovník Hospodin: „Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv – na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane a už nezhasne!“
Překlad 21. století, Jeremiáš 7,18-20

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Překlad 21. století, Římanům 8,34

Pozor na pseudoevangelisty, kteří káží falešného krista!!! Hlavně, že se káže Kristus, to určitě ano, ale aby to byl pravý Kristus! Je potřeba mít na paměti, že římští katolíci mají svého/falešného krista, Hnutí Víry má svého krista, náboženská společnost Svědkové Jehovovi má svého krista (jako anděla)…

Pokud si někdo k pravému Bohu (pravému biblickému učení) někdo něco přidá, ve skutečnosti Boha nemá (přistupuje k falešnému bohu – k démonům). O tom hovoří následují verše:

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2 Jan 1,9-11

Bůh dává lidem jen život, za smrtí každého člověka stojí satan. To je falzifikát pravého Boha. Toto učení tvrdě naráží na Boží svrchovanost. Nesvrchovaný bůh = falešný bůh. Pravý Bůh stojí nad životem i smrtí!

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

Ateismus jako falešný bůh. Ateismus je náboženství, které je založeno na víře (že Bůh neexistuje). Ateisté si často neuvědomují, že mají jedno společného s věřícími – víru. Jedni věří, že Bůh existuje a druzí, že neexistuje. Biblický verš narážející na ateismus:

„Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by!“
Překlad 21. století, Žalm 14,1

Závěr
Pro spásu je kriticky důležité věřit v pravého Boha – Boha, který je svrchovaný, všemohoucí, neomezený, vším pronikající… Satan si velmi dává záležet, aby člověk přijal falešného boha, falešného krista. Na to jsme např. upozorňováni v následujícím verších:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, (…) A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal.“
Překlad 21. století, Matouš 7,21,23

Když už někdo uvěřil v pravého Boha, v pravého Krista, tak mu satan nabízí falešné bohy. K falešnému bohu se křesťan může dostat vlastním rozumováním, přes starosti tohoto světa, přes strach a obavy, přes falešné proroky, přes falešnou církevní organizaci, přes křesťanskou literaturu

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Věřme v pravého Boha. Nenechme se svést satanem. Amen.

„Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!“
Překlad 21. století, Žalm 118,28

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení