Kázání našeho společenství

Bůh je neměnný, stálý

Bůh je dokonalý, spravedlivý, milosrdný, všudypřítomný, nekonečný, nesmrtelný, vševědoucí (zná minulost, přítomnost i budoucnost), věčný (nemá začátek ani konec)… Bůh je také neměnný, stálý, a to už ve své podstatě.

„Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Překlad 21. století, Malachiáš 3,6

„Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.“
Kralická , Malachiáš 3,6

Pro křesťana je důležité, aby věřil ve stálost Boha. Toto není potřeba chápat, ale vzít to za fakt. Biblický Bůh se nerozvíjí, neroste, je stále stejně milující, milosrdný, laskavý… Bůh nás vždy miloval odvěkou láskou. U Boha nejsou žádné změny, žádný proměnlivý stín.

„Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.“
Překlad 21. století, Jakub 1,17

„Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel, u něhožto není proměnění, ani jakého pro obrácení se někam jinam zastínění.“
Kralická, Jakub 1,17

Pouze biblický Bůh je jediný, který je stálý, nikdy nemění. V Bohu máme zkrátka jedinou a trvalou jistotu! Toto je velmi pozitivní zjištění! Boží slovo je navěky ukotveno v nebesích.

„Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích.“
Žalm 119,90

„Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“
Překlad 21. století, Exodus 3,14

Trojjediný Bůh, což je jediný pravý biblický Bůh, je stejný včera, dnes i navěky.

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.“
Překlad 21. století, Židům 13,8

Věříš, že Bůh je absolutně neměnný?
Pokud věříš, že Bůh je neměnný, věříš v pravého (biblického) Boha. Pokud věříš, že Bůh je v něčem nedokonalý, v něčem se změnil, nepřistupuješ k biblickému Bohu, věříš ve falešného boha! Někteří křesťané přímo nebo nepřímo sdělují (kázání, knihy…), že Bůh byl jiný ve Starém zákoně (že se změnil). Pokud by chtěl toto nějaký křesťan jenom naznačit, nepřistupuje k biblickému Bohu.

Bůh dovolí, připustí, přikáže. Toto může platit úplně ve všem! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh je v něčem omezený, věří ve falešného boha, viz. minulé kázání Bůh je svrchovaný, všemohoucí. Bůh samozřejmě může způsobit, přikázat nemoc, smrt člověka, démonické obsazení. To se může dít v rámci Božího soudu, Boží výchovy atd. Pokud by chtěl nějaký křesťan tvrdit, že toto platilo pouze ve Starém zákoně, říká o Bohu, že je nestálý. Nestálý bůh = falešný bůh.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Bible, překlad 21. století, Job 1,21

„Kdo dal člověku ústa?“ odpověděl mu Hospodin. „Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat.“
Překlad 21. století, Exodus 4,11-12

„Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích.“
Překlad 21.století, Izaiáš 19,14

„Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy – vaše vidoucí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 29,10

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

„Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!“ Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.“
Překlad 21.století, Skutky 13,9-11

„Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“
Překlad 21.století, Lukáš 1,20

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Pokud si někdo myslí, že dnes Bůh nemůže okamžitě soudit, žije ve lži. Ananiáš a Safira podvedli Boha (Boha Ducha Svatého). Jejich hřích byl potrestán rychlým a hrozným soudem – Bůh je zabil. Exemplární Boží trest byl v jejich případě varováním ostatním křesťanům, aby každý žil v Boží bázni. Existuje učení (jednou spasený – navždy spasený!), že stačí mít víru v Krista a můžeš si dělat, co chceš – není potřeba pokání, můžeš mít víru ve falešná učení, můžeš bezmezně šířit falešná učení, můžeš mít spoustu bohů (peníze, smilstvo, pýchu…), můžeš se dávat na úroveň Boha… To je samozřejmě nesmysl.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21.století, Skutky 5,1-11

Jistý Herodes byl též okamžitě potrestán a zlikvidován. Trest vykonal dokonce Boží anděl, samozřejmě na příkaz Boha. Takže nelze říct, že Sodoma, to bylo tenkrát… Bůh je neměnný, stálý! Toto může nastat i dnes! Jak u města, tak u jednotlivců.

„Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: „Hlas boží, ne lidský!“ A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy.“
Překlad 21.století, Skutky 12,21-23

Co dodržování Sedmého dne?
Adventisté sedmého dne mohou namítnout, pokud je Bůh neměnný, tak je potřeba dodržovat Sedmý den. Pak by se tedy mělo dodržovat obětovávání zvířat atd. Adventisté tvrdí, že dodržování Sedmého dne je kriticky důležité pro spásu. Podle nich, kdo striktně nedodržuje Sedmý den, přijímá znamení šelmy a skončí v „pekle“. To je samozřejmě falešné učení, které nemá s Kristovým učením nic společného. Mimochodem, v ČR je Sedmý den neděle. Křesťané ví, že platí Starý i Nový zákon. Jsou tady ale výjimky. Výjimka není to, že se Bůh změnil! Mysleme na to, že Bůh je vševědoucí, On dopředu ví, co nastane. Některé části Starého zákona jsou prostě Kristovou obětí překonány (naplněny), jiné sám Ježíš svým učením překonal.

V No­vém zákoně se nacházejí všechna přiká­zání Desatera – jen ne Sedmý den. Ježíš Sedmý den v Novém zákoně nezopakoval! Sám Ježíš Sedmý den několikrát porušil (Jan 5,8-18, Lukáš 13,10-16, Matouš 12,1-14)! Není pochyb o tom, že Bůh dal Sedmý den tehdejšímu izraelskému národu. Kdo je dneska pravý Žid, Boží Izrael? Kristova Církev, která je složená z každého, kdo odevzdal život Kristu.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Překlad 21.století, Římanům 2,28-29

V Novém zákoně (Skutky 20,7) stojí, že prvotní Církev se scházela den po Sedmém dnu. Také si musíme uvědomit, že jsme pod milostí našeho Pána Ježíše Krista. Dneska je tedy důležitý, ne Tělesný Izrael (Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?), ale Boží Izrael, který je složen z každého, kdo má Krista za Pána a Spasitele (Kristova církev). Může to být samozřejmě i Žid ze Státu Izrael, který dříve dělal kabalu (okultismus), a kterému se dal Pán poznat.

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,4

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.“
Bible, překlad 21.století, Efeský 2,11-13 a 19

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Překlad 21. století, Galatským 6,15-16

Závěr
Stvoření na tomto pozemském světě se pořád mění, je nestálé. Tak to Bůh ustanovil. Nad tím vším je Stvořitel, který je absolutně svrchovaný, stálý a neměnný ve svém charakteru. Pro křesťana je kriticky důležité (aby přistupoval k biblickému Bohu), aby věděl, že Boží neměnnost znamená, že Bůh je stále stejný, nepodléhá žádné změně. To dělá Boha Bohem. Díky tomu se můžeme na Něj plně spolehnout, máme v něm tu největší jistotu. S Bohem jsme zkrátka v bezpečí.

Absolutně dokonalý, neměnný, to je Trojjediný Bůh. Všechno ostatní jsou falzifikáty vytvořené ďáblem. Kdo popírá Boží Trojjedinnost, nepřistupuje k Bohu Bible! Trojjediný Bůh se lidem zjevil ve svém stvoření, a samozřejmě také v Ježíši Kristu, který je součástí Boží Trojice. Někteří lidé tvrdí, že Ježíš není Bůh. Tito lidé nejsou zrozeni z Boha Bible, nejsou to křesťané, nejsou to naši sourozenci v Kristu. Tito lidé nemohou přistupovat k Večeři Páně, nemají právo napomínat křesťany…

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

Polož si otázku: V jakého Boha věříš? Věříš Boží Trojjedinnost? Věříš, že Bůh je absolutně dokonalý a tím pádem i neměnný? Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení