Kázání našeho společenství

Bůh na tebe nezapomněl!

Žádný křesťan by neměl pochybovat o tom, že Bůh je svrchovaný (suverénní) a všemohoucí (nezávisle na stvoření, může úplně všechno).

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

Ač víme, že Bůh je svrchovaný a všemohoucí, že je Pánem nad vším stvořeným, někdy naše víra ochabuje. Někdy se cítíme osamoceni. Někdy se nám zdá, že Boha nevnímáme. Někdy jsme, díky okolnostem či nevyslyšeným modlitbám, v jakési „agónii“. Měj vždycky na paměti, že Bůh na tebe nezapomněl! Bůh s tebou ještě neskončil. Bůh ví o všech tvých trápeních. Bůh ví o tobě a je nepřetržitě s tebou. Pro Boha máš obrovskou cenu!

„Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno!
Překlad 21. století, 1. Jan 3,20

„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.“
Překlad 21. století, Izaiáš 43,2

„Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.
Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,16-20

Pokud se v našem životě děje něco špatného, zamysleme se nad tím, zda nejsme příčina my sami (zda neděláme něco špatně). Nejsi náhodou uprostřed Božího soudu? Když slyšíme o válkách, nepokojích, živelných pohromách, tak k lidstvu hovoří náš milostivý Bůh, který chce, aby člověk činil pokání.

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,20-23

Víra ve falešného boha, může být příčina tvých problémů! Věříš ve svrchovaného (pravého) Boha? Nemyslíš si, že Bůh je v něčem omezený? Velký pozor na různá bludařská učení Hnutí Víry (K.Hagin, R.Bonnke, D.Mohler, Curry Blake aj.), která Boha omezují. Věříš ve stálého Boha? Někteří křesťané věří, že Bůh byl jiný ve Staré smlouvě. Bůh je už ve své podstatě neměnný, stálý. Nemyslíš si, že pro spásu je nutné striktní dodržování Soboty (adventismus)? V Kristu máme svobodu, ne zákonictví. Věříš, že Ježíš Kristus je Bůh? Někteří „křesťané“ věří, že Ježíš je pouhá stvořená bytost. Věříš v Boha, který je Pánem nad životem i smrtí? Věříš v Boha, který má pod plnou kontrolou satana a jeho démony, a může s nimi spolupracovat?

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

Pokud budeme brát vírou, že  Bůh je všudypřítomný (je všude ve stvoření, prostupuje celé stvoření), že z Boží přítomnosti není nic vyjmuto, budeme v klidu.

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-30

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Pokud budeme brát vírou, že máme za sebou Toho, který je věčný (nemá začátek ani konec), nesmrtelný, vševědoucí (zná minulost, přítomnost i budoucnost), budeme v klidu.

Berme vírou, že Bůh svou mocí je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Pro Boha není nic nemožné! Tento fakt je nesmírně posilující a ulevující.

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

Nenechme se klamat ďáblem! Nenechme se jím strašit. Ďábel chce, abys žil ve strachu. Ty máš Boha Ježíše, který je svrchovaně nad vším zlem. Bůh Ježíš tě miluje! Ježíš je svrchovaně nad každým politikem, nad každým politickým systémem i ďáblem samotným. Nebuď upnutý na nic stvořeného – to je cesta ďábla. Žij radostně s Pánem Bohem dnes a denně, 24 hodin denně. Všechno zlo jednou skončí a bude nahrazeno vzkříšením a věčností. U teď se těš Domů!

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 2,11

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Překlad 21. století, Jan 14,1-4

Závěr
Jsi Boží dítě. Bůh tě skutečně miluje! Jeho láska nám dává sílu k životu. Bůh tě neopustil. Bůh ví o každém tvém trápení. Mluv s Bohem. Dávej Mu všechny své starosti a problémy v modlitbách. Důležitá je otevřenost a upřímnost. Chval Boha za „maličkosti“: jídlo, počasí, déšť, vzduch… Zajímej se o to, jaká je Boží vůle pro tvůj život. Amen.

„Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,18

„Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl:
„Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Překlad 21. století, Židům 13,5

„Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!“
Překlad 21. století, Žalm 118,28

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení