Kázání našeho společenství

Boží vůle? Nebo vůle ďábla?!

Jako křesťané si musíme uvědomit, že naší hlavní životní náplní musí být neustálé hledání a poznávání Boha, budování vztahu s Ním, žít s Ním, velmi důležité je i rozlišování Boží vůle, Božích úmyslů a záměrů. Někteří křesťané žijí, ne podle Boží vůle (nedělají to, co po nich Bůh chce), ale podle vlastní vůle, podle vlastních potřeb a chtíčů. Někdy dokonce konáme to, co po nás chtějí satan a jeho démoni! Odmítej lidskost, lidská rozhodnutí. Musíme si uvědomit, že tělesné smýšlení vede ke smrti:

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Překlad 21.století,Římanům 8,5-8

Mějme pořád na paměti Ježíšova slova:

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
Překlad 21. století,Matouš 7,21-23

Nám rozhodně nesmí stačit dobrý pocit z našich činů. Chvilkové dobré pocity nám může dát i satan! Cesta do „pekla“ velmi často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými činy! Někdy máme dobré úmysly a tím pádem vykonáváme nějaké činy, které bereme za dobré. V Božích očích to ale mohou být špatné činy, někdy velmi destruktivní činy, které poškozují nejen nás osobně, církev kam chodíme, ale i celou Kristovu církev.

Musíme se POŘÁD snažit plnit poznávat a plnit Boží vůli. Nejenom 2x nebo 3x za den! Někdy poznáváme to, co je Boží vůle, ale nevykonáme to (uděláme si to podle sebe), protože je to pro nás nepříjemné, nebo je naše představa jiná. Bůh po nás nemusí chtít jen věci, ze kterých máme dobré pocity, které nás naplňují, plnění Bůží vůle je někdy velmi nepříjemné (přicházíme o dosavadní společenství křesťanů – máme chodit jinam, přicházíme o finance – máme někomu dát dar, máme změnit zaměstnání…).

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.
Překlad 21. století,1.Petr 4,1-2

Abys poznával, co je Boží vůle:
1/ Nech se vést Božím duchem, neuhašuj Ducha svatého, který tě vede životem.
2/ Neustále poznávej Boha. Je potřeba hluboké poznání Boha. Měj s Ním velmi osobní a důvěrný vztah, který pořád buduj.
3/ Důležité je tvé obecenství s Bohem a trvalé napojení na Boha.
4/ Miluj Boha celou svou myslí, duší i silou. Boha musíš poznat, abys ho mohl milovat. Člověka, kterého miluješ, jsi taky musel nejdřív poznat (hluboce, plně, dokonale, nejen povrchně).
5/ Choď s Bohem, pořád s Ním mluv. Buď nepřetržitě napojený na svého Otce. Pokud budeš se svou ženou nebo mužem hovořit jen minimálně, nebude tam vzájemná důvěra, tvoje manželství nebude fungovat. Mluv tedy pořád s Otce, třeba v tvé mysli.
6/ Nech se pohltit Bohem. Všechno, co děláš, dělej se svým Stvořitelem. Když jsi v zaměstnání, pracuj s Bohem, když děláš domácí práce, dělej je s Bohem…
7/ Měj pořád na mysli, že Bůh chce tebe celého (nejen třetinu, polovinu…). Bůh chce plný vztah s tebou. Bůh touží po tobě celém. Opětuj Mu to!
8/ Měj pořád na mysli, že Bůh chce hlavně tebe osobně! Ne tebe přes ostatní lidi, tebe přes křesťanskou literaturu, tebe přes články na internetu, tebe přes videa na YouTube… Nepopsatelně důležitý je tvůj osobní modlitební život s Bohem (denní rozhovory v „pokojíku“). Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Modlitby v „pokojíku“ musí být pro tebe mnohem důležitější/plnohodnotnější, než společné modlitby na skupinkách apod. Modlitby v „pokojíku“, to je to centrum křesťanského života. Všechno ostatní jsou plody „pokojíku“.  Když se Ježíš modlil k Otci, odcházel od učedníků a modlil se o samotě (Marek 6,46 a 14,23, Lukáš 5,16 a 6,12). Pokud nemáš v pořádku OSOBNÍ MODLITEBNÍ ŽIVOT S BOHEM, potom nemáš obecenství s Bohem a rozhoduješ se bez Něj. Pokud upřednostňuješ společné modlitby, máš problém. Pozor na démonického ducha závislosti na lidech! Ještě podotýkám, že tvé modlitby nesmí směřovat k žádnému člověku, ale výhradně k Bohu. Také se nesmíš modlit na odiv ostatním (hraní na city apod.), záměrně mnohomluvně, pokrytecky. Před takovým počínám Ježíš varoval:

Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Není důležité, jak krásná volíš slova a už vůbec není důležitá délka modlitby! Záleží hlavně na tvé upřímnosti. K Bohu vždycky přistupuj v pokoře, poslušnosti, pravdě, s díkuvzdáním a maximální důvěrou.

9/ Pokud máš problém, soužení, tvé prvotní myšlenky musí směřovat k Bohu, ne k lidem. Řeš své problémy v prvé řadě s Bohem. Až v druhé řadě s lidmi.
10/ Všechno dávej Bohu ve svých modlitbách a neber to zpátky svým pochybením v srdci. Neřeš pořád dokola zbytečnosti (už vůbec ne světské) a soustřeď se hlavně na sebe a tvůj vztah s Bohem. Pokud nemáš upevněný vztah s Bohem, těžko můžeš plnohodnotně a pravdivě sloužit ostatním lidem.
11/ Někteří křesťané dělají mnoho věcí pro Boha, ale nedělají ty věci s Bohem (dělají je pro sebe – vlastní dobré pocity). Zde platí: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“
12/ Modli se (a drž křesťanské půsty), aby ti dal Bůh dary Ducha svatého – dar uzdravování, dar proroctví, dar rozlišování duchů…
13/ Buď maximálně pokorný před Bohem. Velmi důležitá je též trpělivost. Máš s tím problém? Řekni o tom Otci v „pokojíku“!
14/ Neměj žádnou modlu.
15/ Nepopsatelně důležité je, nechávat se kontrolovat na démonické obsazení. Samozřejmě, i křesťan může mít démona/démony! Nyní v posledních časech vidíme mnoho obsazených křesťanů, a to včetně pastorů. – Torontské požehnání, Démonické projevy v církvích, Bethel Church

Jak se modlíš, jaký máš vztah s Bohem, takový je tvůj křesťanský život!

Odhaluj pasti satana
Abys mohl konat Boží vůli, je velmi důležité odhalovat pasti satana. Satan nám křesťanům nepřetržitě klade pasti. Velká satanova past jsou falešné křesťanské směry. To se mu nyní na konci tohoto věku daří velmi úspěšně. Vemte si, kolik křesťanů věří a provozuje římský katolicismus, kolik křesťanů podléhá učení Hnutí Víry (velkému satanovu podvodu)…

„Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21. století,2.Timoteus 2,25-26

V současnosti je obrovská satanova past dávání zvířat na úroveň člověka. Je to proti Bohu. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Zvířata nyní v době New Age satan zneužívá k lidskému hříchu. Písmo nás jasně učí, že žádné zvíře nesmí být postaveno na úroveň žádného člověka (už vůbec ne nad úroveň člověka). Pokud máš svého zvířecího miláčka na úroveň člověka, otevíráš bránu démonům a díky tomu můžeš být démonicky obsazený (např. démonický duch závislosti na zvířatech).

„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,20

Závěr
Vem si papír a napiš si činnosti, které jsi během včerejšího dne vykonával (od rána až do večera). Co jsi vykonával, byla všechno Boží vůle?

Například:

1/ To, že si včera držel křesťanský půst, byla Boží vůle, nebo tvé rozhodnutí?
2/ To, že si trávil víc času u křesťanské literatury než u Písma, byla Boží vůle, nebo tvé rozhodnutí?
3/ Že si hledal odpovědi na duchovní otázky v křesťanských knihách a ne v Písmu, byla Boží vůle?
4/ Byla částka, kterou si dal za nákupy, v souladu s Boží vůlí? Ptáš se vůbec Boha co, kde a za kolik máš nakupovat?
5/ To, že si dal církevní organizaci „desátky“, byla Boží vůle? Nebo ti to někdo doporučil či ses dokonce k tomu uvázal při křtu?
6/ To, že si byl na domácí skupince či nedělním shromáždění, byla Boží vůle? Co když tě zrovna tento den chtěl Bůh jinde? Do jaké církve v současnosti chodíš, je Boží vůle? Ptal ses na to vůbec Boha?
7/ Kolik času si strávil času u elektroniky (televize, počítač, mobilní telefon…) byla Boží vůle, nebo tvé vlastní rozhodnutí, uspokojení? Ptáš se vždycky Boha, kolik času máš trávit elektroniky? Dáváš si vůbec někdy půst od elektroniky? Jsou tvé účty za internetové a telefonní služby v souladu s Boží vůlí? Závislost na elektronice či lidech je novodobá modloslužba (v rámci New Age) a velká satanova past.

A tak dále.

Ještě jednou se koukni na ten papír, není tam nějaká činnost, která viditelně převažovala? Pokud to jsou modlitby, čtení Písma, je to samozřejmě v pořádku. Pokud je tam ale nějaká jiná činnost, u které si trávil mnoho hodin, nevidíš tam zotročení touto činností (pořád nutkání to dělat)? Může to být modloslužba! Modloslužba je hřích. Za nevyznanou/pěstovanou modloslužbu je „peklo“…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století,Zjevení 21,8

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století,Židům 10,26-27

Buď na sebe přísný, jedině tak máš šanci (všechno je na Boží milosti) dojít ke spasení.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení