Kázání našeho společenství

O manželství

Kázání ze dne: 2.7.2017

Dneska si budeme povídat o manželství.

Manželství je jeden z největší darů, které Bůh dal lidem. Bůh je autorem manželství.

Manželství není hřích…

„Pokud jde o to, jak jste psali: „Pro muže je lepší obejít se bez ženy“ – budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela.
1. Korintským 7,1

„Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já. Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou.“
1. Korintským 7,8-9

Manželé jsou jedno tělo…

„Copak jste nečetli, odpověděl jim, že Stvořitel je od počátku‚ učinil jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.“
Matouš 19,5

„Od počátku stvoření je ale Bůh‚ učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje“
Marek 10, 6-9

Bůh v manželství požaduje úctu, věrnost…

„Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh“
Židům 13,4

Manželé se nemají rozvádět…

„Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání: Manželka ať od muže neodchází. Pokud přece odejde, ať zůstane nevdaná anebo ať se smíří s manželem. Stejně tak muž ať neopouští manželku.“
1. Korintským 7,10-11

Jak dlouho manželství trvá? Jsou dva důvody k ukončení manželství. I když mnoho křesťanů hovoří o jednom.

1. Smrt manžela nebo manželky…

„Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži; jestliže však její muž zemře, je tohoto zákona zproštěna. Nuže tedy, pokud je její muž naživu, oddá-li se jinému muži, bude prohlášena za cizoložnici. Jestliže však její muž zemře, je od toho zákona svobodná, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.“
Římanům 7, 2-3

Z tohoto verše je také patrné: Oddá-li se žena ve svazku manželském jinému muži, je cizoložnice – smilní. Co je smilstvo? Je to pohlavní styk mezi osobami, které neuzavřely platné manželství. O smilstvu se píše v desateru Božích přikázání (nesesmilníš).

2.Druhý důvod k ukončení manželství je již zmíněné smilstvo…

„Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“
Matouš 5,32

Smilstvo je hřích. Tělo je chrámem Ducha svatého…

„Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
1. Korintským 6,18-20

Jak se má muž chovat k manželce? Má jí milovat a chovat se k ní hezky. Fyzické nebo slovní týrání partnera Bůh zakazuje…

„Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.“
Koloským 3,19

Muž má mít manželku v úctě. Má být k ní ohleduplný…

„A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.“
1.Petr 3,7

Muž má milovat svou manželkou jako vlastní tělo. Protože oba jsou jedno tělo…

„A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!“
Efezkým 5,25–28

A jak se má žena chovat ke svému muži? Žená má muže poslouchat a podřizovat se mu, protože muž je hlava rodiny…

„Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat jako církev poslouchá Krista.“
Efezským 5,22–24

Bude manželství v nebi?
Ne. To víme z předchozího kázání.

„Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.“
Matouš 22,30

O sexu
Autorem sexu je Bůh.

Romantika a dar sexu jsou Bohem požehnány pouze ve svazku manželském…

„Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.“
Přísloví 5,18-19

Důležité upozornění! Každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci…

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Matouš 6,27-30

To se týká i prohlížení pornografie!

Také dávejme pozor na závislosti v této oblasti – sexu, prohlížení pornografie…

„Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno – ano, ale ničím se nedám zotročit.“
1.Korintským 6,12

My křesťané máme své nečisté vášně držet na uzdě a potlačovat svou žádostivost…

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Koloským 3,5

A proto se nemáme odpírat jeden druhému…

„Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení.“
1. Korintským 7,3-6

Manželství a Nový světový řád
Ještě v nedávné době bylo vyvrcholením lásky dvou lidí svatba. Mít nemanželské dítě byla ostuda. Dneska? Je vše jinak… Pro dnešní mladé lidi je manželství přežitek minulosti, pohrdají manželstvím. Pokud někdo pohrdá manželstvím, pohrdá Bohem (hřeší) a podlehl myšlenkovému proudu New Age. Nový světový řád, který panuje pomocí děsivého byrokratického aparátu, a který byl před lety nastolen (a která satan neustále zdokonaluje), způsobil to, že mladí lidé chtějí nezávazný život bez manželství. Pokud mají ženy děti, žijí jako svobodné matky. A to s partnerem nebo bez partnera. Dnešní systém je nastolen tak, že svobodná matka je na výchovu a zabezpečení dítěte automaticky sama (i když žije s partnerem). Proto se do dávek státní sociální podpory počítá pouze její příjem. Ne příjem partnera. Stát (satan) lidem důrazně doporučuje: „Neuzavírejte manželství, nevyplatí se vám to!“. Je to děsivé, ale je to tak. Tyto zákony vytvářejí bezbožní lidé, které významně ovládají démoni.

Proto se neustále modleme za tento znesvěcený svět. Modleme se za to, ať lidé vstupují do manželství, ať se rodí čím dál méně dětí zplozených ze smilstva…

Poslední časy
Jakým způsobem dneska funguje rodina (lidé nevstupují do manželství), je jedním z mnoha znamení posledních časů…

„Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům.  Nebudou už naslouchat bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami.“
2. Timoteus 4,3-4

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
2. Timoteus 3,1-5

Závěr
Bůh je jeho autorem manželství. Je to dar od Boha. Manželství je svátost. Je to znamení Boží lásky. Manželstvím oslavujeme Boha. Nepohrdejme manželstvím ani naším protějškům!

Na úplný závěr bych chtěl připomenout jeden verš z minulého kázání:

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Žalm 33,13-14

Bůh nás neustále sleduje. Sleduje naše myšlení, počínání… Žijme podle Božích zákonů!

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení