Kázání našeho společenství

Pojďme se vrátit k Hospodinu!

Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří.
Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne (pozn. odkaz na Kristovo vzkříšení) nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít,
abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží.“
Co mám s tebou, Efraime, dělat?
Co s tebou, Judo, udělat?
Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá!
Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby mé úsudky jak světlo zářily.
Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly.
Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní!
Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí.
Jako loupežníci číhající na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti!
V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň.“
Překlad 21. století, Ozeáš 6,1-11

O lidské neposlušnosti k Hospodinu čteme od Genesis až po Zjevení. Kdo Hospodina neposlouchá, musí očekávat Boží soud!

„Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří.“ Tato výzva je stále aktuální. Člověk se vrací k Bohu pravým pokáním a v osobě Pána Ježíše Krista.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“
Překlad 21.století, Jan 14,6-7

Pán Ježíš Kristus je náš Bůh, léčitel, pomocník… Ježíš léčí tělo i duši. Ježíš je náš lékař, který nadpřirozeně dokáže vyléčit i závažnou nemoc. Ježíš zná příčinu všech nemocí, neboť je všudypřítomný a vševědoucí Bůh. Ježíš moc dobře ví, co prožíváš, zná tvá trápení… On dokáže uzdravit tvé problémy a zhojit tvou bolest. S Ježíšem je potřeba mít důvěrný vztah. To vede k duchovnímu uzdravení. Kdo má povrchní vztah s Ježíšem, má chabou víru.

„Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku.“
Překlad 21.století, Jan 2,25

Někteří křesťané vrší hřích na hřích. Někteří si libují v pýše, pokrytectví, manipulátorství (zákoničtí vybírači „desátků“, „uzdravovatelé“, kteří používají léčení nemocí magii…)… Někteří upřednostňují světské požitky před Ježíšem. Tito lidé vlastní vinou zažívají duchovní otupělost. Kdo Bohu nevyznává své viny, kdo neopouští cesty svého hříchu (pokání), po jisté době přestává vidět dobře (špatně rozeznává dobro od zla). Někteří si myslí, že konají dobře, ale ve skutečnosti řeší hřích dalším hříchem. Tito lidé jsou Bohu velmi vzdáleni. Kdo je vzdálen Bohu, ten je blízko ďáblu a jeho démonům!

„Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, až k vám pošle ohlášeného Mesiáše – Ježíše,“
Překlad 21.století, Skutky 3,17-20

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať  opustí nepravost.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 2,19

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není“
Překlad 21.století, 1. Jan 1,8-10

Je potřeba si uvědomovat svou nedokonalost a ztracenost. Je potřeba mít závislost na Bohu. To je jediná závislost, která je pro křesťana přípustná. Myslet si, že bez Boha něco dobrého zvládnu, to je ďáblovo vedení. Bez Boha bys neudělal ani jediný nádech, ani jediný krok… Bůh se o lidi stará na každý den.

„Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: „Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království.“
Překlad 21.století, Lukáš 6,20

Pokud jsi vzdálen Bohu, navrať se k Němu! On na tebe čeká! Snaž se vejít úzkými dveřmi. Odmítej „vrata“, kterými kráčí většina lidí včetně pseudokřesťanů. Pán Ježíš řekl, že mnoho lidí bude následovat Jeho falzifikát (falešného krista). Boží slovo (Ježíš) říká, že většina lidí, kteří si říkají „křesťan“, nebudou spaseni. To je hrozné konstatování!

Kdo pevně zůstává ve falešném učení, odpadl od pravého Boha. Takový člověk je pod Božím prokletím. Avšak i tento člověk se může pokáním navrátit zpátky k Bohu! Bůh na to čeká.

„Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21.století, Lukáš 13,24-27

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
ČSP, 2. Jan 9-11

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást někteří lidé, kteří chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! ⁹Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21.století, Galatským 1,6-9

Bludaře šířící učení o falešném bohu napomínejte jmenovitě. Nikdy nepřehlížejte, neignorujte svůj hřích ani hřích ostatních křesťanů. Pozor, kdo umí činit dobré, ale nečiní, má hřích (Jakub 4,17)!

Doporučené kázání k prostudování: Mají křesťané přehlížet, ignorovat svůj hřích a hřích ostatních křesťanů?

„S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. A s dalšími jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně – ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem!“
Překlad 21.století, Juda 1,22

„Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 2,16-18

„uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 1,19-20

Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
Překlad 21.století, Matouš 23,13

Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,12-13

„A teď vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem“ – vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.
Překlad 21. století, Jakub 4,13-17

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.
Překlad 21.století, Židům 10,24-25

Závěr
Pokud jsme daleko od Boží cesty, navraťme se zpátky. Boží cesta: věřit v pravého Ježíše, mít úzký vztah s Ježíšem, pokora, pokání, zapírání sama sebe, napomínání bludařů…

„Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“
Překlad 21.století, Matouš 16,24

Pán Ježíš je cesta k lepší životu, radosti a vysvobození ze smrti. Nechme se Jím pohltit a pořád odpočívejme v Jeho přítomnosti. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení