Kázání našeho společenství

Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?

Kdo je falešný křesťanský učitel, falešný prorok? Jak rozeznat falešného křesťanského učitele, falešného proroka? Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak rozeznat falešné učení?

Ježíš křesťany varoval, že na konci časů stoprocentně přijdou falešní křesťanští učitelé, falešní proroci, kteří budou svádět křesťany k bludům, hříchu. Ježíš řekl, že je mnoho křesťanů bude následovat. Přijdou a mnozí křesťané je budou následovat (podléhat jejich falešnému učení)! Zpozorněte (rozsuzujte), pokud má nějaký kazatel nebo křesťanský směr mnoho následovníků, obdivovatelů po celém světě! Co dnes ve velkém rozsahu vidíme, je popírání pravého Krista (Kristova učení), popírání Kristova Božství, propagace falešných Kristů (falešných bohů), podvodné křesťanské směry…

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí. A mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána. A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchžto odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí.“
Kralická, 2. Petr 2, 1-3

Boží Slovo (Ježíš) nás upozorňuje na to, že tito lidé přijdou a budou součástí „velkého soužení“. Pro Kristovu církev znamená „velké soužení“ těžký duchovní boj. Tito lidé budou ukazovat divy a zázraky (může docházet k falešnému uzdravování atd.). Dokonce se pokusí svést k bludu Boží vyvolené. Něco takové, ale možné není.

Kde se dnes dějí velké divy a zázraky? U Adventistů, Jehovistů, Katolíků? Ne. Divy a zázraky vidíme především v Hnutí Víry. Tam, kde se uctívá falešný bůh! Pozor na akce typu Konference ohně, Jesus Image (Michael Koulianos) atd.!

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.
Překlad 21. století, Marek 13,19-22

Neboť budou ti dnové plní takového soužení, jakéhož nebylo od počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil, až dosavad, aniž potom bude. A byť neukrátil Pán těch dnů, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů. A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj teď jest Kristus, aneb, aj tamto, nevěřte. Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených.“
Kralická, Marek 13,19-22

Kdo je to falešný křesťanský učitel, falešný prorok?
Káže falešného Krista, je pravidlem, že šíří falešné učení, které se více či méně odchyluje od pravého Kristova učení. Tento člověk se považuje za pravého křesťana, ale křesťan není (nebude spasen – Jednou spasený – navždy spasený?). Přichází v ovčím rouše, aby nebyl na první pohled odhalen. Kdo rozsuzuje v rámci Písem, pro toho odhalení takových lidí není problém .

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.“
Kralická, Matouš 7,15

Falešný křesťanský učitel je člověk, který přichází v Kristově jménu, ale uctívá falešného Krista, tudíž nepatří Kristu. Tito lidé si neuvědomují, že jsou falešní křesťané, myslí si, jak dobře prezentují pravého Krista, jak přivádí lidi ke Kristu… Může to být vlažný křesťan. Vlažný křesťan se vyznačuje sebeláskou, zakládá si na pozemském životě (chce zabezpečit na stáří, shromažďuje majetek…), jde mu v prvé řadě o uspokojení vlastních potřeb, dává na pocity, křesťanství se pro něj stává rutinou, může účastnit všech aktivit církve, jeho křesťanské aktivity mohou být dokonce nadprůměrné. Může to být kazatel, který káže po celém světě, křesťanský misionář, který pomáhá chudým…. Více Nejsi vlažný křesťan? Na tyto lidi si máme dávat velký pozor, neboť to jsou často rozvraceči církve!

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,13-23

„Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji. Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je. Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili? A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.“
Kralická, Matouš 7,13-23


„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

„Podobno jest kvasu, kterýžto vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až zkysalo všecko. I chodil po městech a městečkách uče, bera se do Jeruzaléma. I řekl jemu jeden: Pane, tuším, že jest málo těch, kteříž spaseni býti mají? On pak řekl k nim: Snažujte se vcházeti těsnou branou; neboť (pravím vám) mnozí hledati budou vjíti, a nebudou moci, Totiž když vejde hospodář, a zavře dveře, a počnete vně státi a tlouci na dveře, řkouce: Pane, Pane, otevři nám, a on odpovídaje, díť vám: Neznám vás, odkud jste: Tedy počnete říci: Jídali jsme a píjeli před tebou, a na ulicech našich jsi učil. I dí: Pravím vám, žeť vás neznám, odkud jste. Odejdětež ode mne všickni činitelé nepravosti. Tamť bude pláč a škřipení zubů, když uzříte Abrahama a Izáka a Jákoba a všecky proroky v království Božím, sami pak sebe vyhnané ven.“
Kralická, Lukáš 13,22-28

K výše uvedeným veršům:

Neprorokovali jste o mocných Božích skutcích, ale bludy. Nevymítali jste démony – spolupracovali jste s nimi. Nedělali jste zázraky, neboť  vaše činy byly  klamem. Chtěli jste být respektováni, uznáváni… Vaším bohem byla pýcha, sláva, peníze…

S takovými lidmi dokonce nemáme mít nic společného. Ano, to jsou velmi tvrdá slova.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Žádný vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané. Nebývejtež tedy účastníci jejich. Byli jste zajisté někdy temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte, (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,) O to stojíce, což by se dobře líbilo Pánu. A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.“
Kralická, Efeským 5,6-11

Nutno upozornit, že falešný křesťanský učitel není pouze člověk, který stojí za kazatelnou (považuje se za kazatele, pastora). Je to každý křesťan, který nějakým způsobem vyučuje další křesťany. Může to být křesťan, který vyučuje další křesťany tzv. za zavřenými dveřmi (na domácích skupinkách apod.), po telefonu, přes Skype, e-mail… Může to být i žena, která vyučuje ostatní ženy a děti. Žena by v žádném případě neměla vyučovat a poučovat muže křesťany – Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům, a to ani přes telefon, Skype, e-mail… Pokud tak žena činí, vzpírá se Božímu přikázání (je to drzá vzpoura vůči Bohu, hřích).

Jak jsem říkal, tito lidé uctívají falešného Krista, tudíž nepatří Kristu. Takový „křesťan“ nemá Boha Bible, ale falešného boha.

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má. Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům jeho zlým.“
Kralická, 2.Jan 9-11

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
CSP, 2.Jan 9-11

Falešných bohů je všude mnoho…

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 8,5-6

Například Židé, kteří popírají, že Ježíš je Mesiáš, nemají Boha Bible. Jejich bohem je falešný bůh. Většina Židů ve Státě Izrael, se řídí Judaismem, což není náboženství Starého zákona (Tóry). Tamní Židé v mnoha případech podléhají učení Talmudu, Kabaly (okultismus).

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Překlad 21. století, 2.Jan 1,7

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Překlad 21. století, 1.Jan,5,12

Vraťme se k uctívání falešných Kristů. Tito lidé se ve jménu falešného Krista snaží vymítat démony, toto je však jen divadlo démonů. Ve jménu falešného Krista uzdravují, uzdravuje však satan a jeho démoni. Proč? Protože uctívají falešného Krista (satana), zacházejí v učení dále, učí pouze lidské nauky a příkazy.

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, řka: Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne. Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání lidská.“
Kralická, Matouš 15,7-9

Jaké jsou charakteristické znaky falešných učitelů a falešného učení?

1. Poznáte je podle jejich ovoce. Takový člověk káže o Kristu, někdy až velmi horlivě, ale zároveň podvádí, lže (polopravda=lež!), intrikaří (postranní a nečestné jednání)…

„Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla!“
Překlad 21. století, Efeským 4,25

„avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,27

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

Tací lidé chtějí být středem pozornosti místo pravé Krista (nahrazují ho falešným bohem), jejich bohem jsou často peníze, zviditelnění se, pýcha… Falešné křesťany nepoznáme podle dobrých skutků, podle zázraků, podle toho, kolik jejich shromáždění navštěvuje lidí.  Falešné křesťany poznáme podle, že káží falešné evangelium. Odhalíme je podle toho, jestli žijí svatě, spravedlivě, v pravdě a pokoře, podle Boží vůle…

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-25

2. Vede lichotivé řeči, má líbivá kázání, chce se zavděčit lidem. Takovému člověku příliš záleží na tom, co si o něm myslí druzí. Toto je přímá cesta k hříchu! Pokud si někdo zakládá na tom, co si o něm myslí druzí, může si být jist, že je to od satana.

Jeho kázání neusvědčují křesťany z jejich nepravostí. Nevede křesťany k pravému pokání nad jejich hříchy, ukolébává je ve falešném pocitu bezpečí…

„Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,2-5

„Kaž slovo Boží, ponoukej včas nebo nevčas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele. A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí. Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův služebník.“
Kralická, 2.Timoteus 4,2-5

Takový člověk často a rád nadměrně zdůrazňuje: „Bůh chce, abychom nasytili svůj hlad“, „Bůh chce, abys byl úspěšný, zdravý“…

3. Má zpravidla spoustu následovníků a sympatizantů. Dnešní křesťané se mylně domnívají, pokud má církev mnoho členů, tak se tam na 100% káže pravé Kristovo evangelium. To je omyl. Z Písma víme, že mnozí křesťané budou svedeni, mnozí budou následovat falešné učitele (2. Petr 2, 1-3). Vemte si, kolik je falešných církví, které mají miliony členů po celém světě – Jehovisté, Adventisté…

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,7

4. Není pronásledovaný. Pravý křesťan by měl být pro svou víru v Krista pronásledovaný.

„Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,10-12

5. Často odkazuje na křesťanskou literaturu (tam najdete pravdu, to je cesta k poznání Boha, tam je návod, jak spolehlivě vymítat démony…), čímž nepřímo říká (chytrost ďábla), ať křesťané vykládají Písmo knihou (ne Duchem Božím, ať uhašují Ducha), kterou vždy napsal omylný člověk (absolutní pravda je jen u Boha, všichni máme jen částečné poznání).

„Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 13,8-13

Satan rád mísí dobro se zlem, pravdu se lží (polopravdy). Nejoblíbenější satanův mix je 95% pravdy a 5% nepravdy. Toto minimum lži nás má dovést na scestí, protože se hůře odhaluje. Tyto a jiné mixy často vidíme v křesťanské literatuře, kterou zpravidla vydávají (a mají z ní zisk) evangelisté prosperity.

Falešný učitel rád odkazuje na knihy, který publikuje nějaký člověk, který vyznává učení Hnutí Víry, např. knihy od Benny Hinna, Kennetha Hagina, Reinharda Bonnkeho… Jde např. o knihy „Dobré ráno, Duchu svatý“ (Benny Hinn), „Uzdravující pokrm“ (Kenneth Hagin), „Duch Svatý – zjevení a průlom“ (Reinhard Bonnke)…

Pokud se někdo spoléhá (nerozsuzuje) na to, co čte v křesťanských knihách, dříve nebo později bude mít problémy. Rozhodně se nemáme spoléhat na lidi (knihy, kázání, videa na YouTube…), ale na Boha.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

6. Vyučuje evangelium prosperity (prosperitu finanční nebo uzdravení, nebo obojí). Často publikuje knihy, ze kterých má značný zisk. Takový člověk je ukázkovým příkladem evangelisty prosperity. Takovým lidem se máme vyhýbat.

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Prosímť pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž různice a pohoršení činí, naodpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a varujte se jich. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému břichu; a skrze lahodné řeči a pochlebenství svodí srdce prostých.“
Kralická, Římanům 16,17-18


„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„I scházejí se k tobě, tak jako se schází lid, a sedají před tebou lid můj, a poslouchají slov tvých, ale nečiní jich. A ačkoli je sobě ústy svými libují, však za mrzkým ziskem svým srdce jejich odchází.“
Kralická, Ezechiel 33,31

7. Napadá svrchovanost Boha Bible. Přímo nebo nepřímo vyučuje, že Bůh Bible není absolutně svrchovaný. Velmi tvrdě napadal Boží svrchovanost „otec“ Hnutí Víry Kenneth Hagin. Hagin tvrdil, že Bůh Bible je omezený, že není absolutně svrchovaný!

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Boží svrchovanost napadají i někteří křesťané, kteří vyznávají (Haginovo) učení Hnutí Víry.

Kdo nevěří v absolutní Boží svrchovanost, věří ve falešného boha, bere Boží jméno nadarmo. Nebo mi chce snad nějaký křesťan tvrdit, že Bůh nemůže všechno? Musíme si uvědomit, že nesvrchovaný Bůh by nebyl Bohem!

A. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou všechny naše nemoci, má víru ve falešného boha.
B. Pokud někdo tvrdí, že se nesmíme modlit za své uzdravení k Bohu, protože by nám to mohlo přivodit ještě větší zdravotní problémy nebo smrt, a Bůh s tím nemůže nic udělat, má víru ve falešného boha.
C. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá plnou kontrolu nad smrtí člověka, že nemůže přikázat smrt, má víru ve falešného boha.
D. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou všechna naše soužení, má víru ve falešného boha.
E. Pokud někdo tvrdí, že Bůh neměl pod plnou kontrolou všechny světové války, má víru ve falešného boha.
F. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou Nový světový řád, má víru ve falešného boha.
G. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemůže dát žádnému člověku nemoc, má víru ve falešného boha.
H. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou satana a jeho démony, má víru ve falešného boha.
I. Pokud někdo tvrdí, že si Bůh nemůže používat satana a jeho démony, má víru ve falešného boha.
J. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemůže přikázat démonické obsazení člověka, má víru ve falešného boha.
K. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemůže pro lidstvo udělat nic, dokud ho někdo nepoprosí, má víru ve falešného boha.

A tak dále.

8. Dává velký důraz na zázraky, hlavně na uzdravení (Hnutí Víry). Tito lidé mohou mít víru ve falešného boha. Ve jménu tohoto falešného boha (můžou mu říkat Kristus), mohou dělat mocné činy (např. může docházet k rozsáhlému uzdravování lidí). Pozor na křesťanské akce, které jsou označené za „uzdravující“. Pokud zde vystupují lidé, kteří mají falešného Krista, mohou se zde dít falešné zázraky. Rozsuzujme křesťany podle ovoce, ne podle zázraků!

Pokud se někdo příliš upíná na své plné uzdravení (např. to má před spasením), žije pro tento život. Plné uzdravení máme zaslíbené až v Nebi (život věčný bez nemocí…), ne tady! Takový člověk může mít velké problémy – může nastoupit satan a uzdravovat. Tam je samozřejmě něco za něco (když dojde k fyzickému uzdravení, mohou nastat psychické problémy, nebo naopak). Někteří křesťané žijí, jakoby satan ani neexistoval. Někteří křesťané si neuvědomují, že satan může předat moc lidem (pokud mu to svrchovaný Bůh dovolí). Satan může dát lidem dar uzdravování fyzických nemocí (i lidem, kteří se vydávají za křesťany), předpovídání budoucnosti, mluvení v jazycích… Pokud říkáme, že toto není možné, věříme ve falešného boha. Satan ale nikdy nic nedává zadarmo!

„Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Překlad 21. století, Lukáš 4,3-8

9. Dělá nebiblické rituály – nebiblické vymítání démonů (např. doslovné „svazování démonů“ – Máme svazovat démony? Ne!), vytváří tzv. „ohnivé tunely“…. Pokud v rámci Písma rozsuzujeme „ohnivé tunely“, tak zjistíme, že se jednoznačně jedná o nebiblické rituály. Pokud děláme nebiblické rituály, přivoláváme démony! Démonického ducha sice nelze jen tak předat, o to musí člověk usilovat sám, ale mnoho křesťanů o něj usiluje tím, že má víru ve falešné učení (o doslovném svazování démonů, učení Hnutí Víry, nikdy nemodlit k Bohu se za své uzdravení, ale jen přikazovat nemoci…), čímž otevírá bránu démonům. Nebiblické rituály se např. dějí v apoštolsko-prorocké hnutí Bethel Church.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Nebude nalezen v tobě, kdož by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheň“
Kralická, Deuteronomium 18,10

Někteří křesťané si myslí, že pokud udělají nějaký rituál, tak z Boha vypadne to, co chtějí. Někteří křesťané používají magické formule, díky kterým se má něco zhmotnit nebo má přijít ochrana. V Hnutí Víry je to pozitivní vyznávání (jsem uzdravený, mám dostatek peněz…) – technika, která se aktivuje slovem (magická formule) v ústech člověka. Někdy je tato magická formule, přikrývání všeho Kristovou krví. Všechno toto jsou nebiblické postupy a rituály. Lidé, pro které Pán zemřel, jsou již přikryti jeho krví, vše bylo dokonáno na kříži. Přikrývání Kristovou krví všeho znovu a znovu, je nebiblické, dokonce by to mohlo být vyhodnoceno, jako braní Božího jména nadarmo.

„Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,18-20

10. Chce spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví a dalšími. Satan dnešním křesťanům vnucuje „nesobeckou všeobjímající ekumenickou lásku“. Satan dnešním křesťanům namluvil, že se církevní organizace mají navzájem a bez podmínek spojovat (to je opravdu z jeho strany geniální tah). To se delší dobu ve velkém rozsahu děje!  Například Todd White, který otevřeně prosazuje slučování charismatiků, letničních s Římsko-katolickou církví (videa zde).

„Věřím, že katolická církev a křesťanská (protestanská) církev se spojí. Právě teď. Ve jménu Ježíše.“
Todd White

Tito lidé chtějí svým jednáním vytvořit ekumenu! K tomu nutno dodat, že je jen jedna víra! A není to samozřejmě jen Todd White, něco podobného proběhlo na Awakening Europe v Praze (2017), video s názvem Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví (Awakening Europe, Praha 2017) naleznete zde (nová stránka).

Je takové duchovní sjednocování od Boha Bible? Neříká snad Písmo, že na konci věků bude jedna velká falešná církev? Chcete být duchovně jednotní s někým, kdo má falešného boha (satana)? Křesťané mají být jednotní, ne ale s někým, kdo má falešného boha. Když se sejdou křesťané, musí mít jednotné učení (to se týká i vztahů mezi námi), jinak je to prostor pro satana – může tam působit.

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

„Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má. Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům jeho zlým.“
Kralická, 2.Jan 9-11

11. Rouhá se Bohu, dává se na úroveň Boha. Může to být např. to, že záměrně imituje projevy Ducha Svatého, např. mluvení v jazycích. Může to být i to, když někdo o Duchu Svatém tvrdí, že není Bůh (popírá Boží Trojjedinnost). Takové falešné vyučování ve velkém rozsahu šíří Strážná věž (Svědkové Jehovovi). Strážná věž tvrdí, že Duch Svatý není Osoba jako Bůh, ale je to Boží činná síla – ovládaná síla, kterou „Jehova Bůh“ používá k uskutečnění rozmanitých cílů. Jehovisté odmítají fakt, že Duch Svatý je Božská Osoba. Totéž tvrdí i o Ježíši Kristu. Od takového učení určitě ruce pryč!

„Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem.“
Překlad 21.století, Marek 3,28-29

Velké rouhání proti Duchu Svatému vidíme i u některých evangelistů, kteří svým vyučováním a rituály spadají pod Hnutí Víry. Tito lidé často zaměňují satanovu moc (démonické síly) za moc Ducha Svatého tím, že tvrdě sráží lidi k zemi. Co dnes vidíme na některých křesťanských akcích, je velmi tvrdé srážení lidí (ne padání) „lidskou rukou“, kdy člověk pouhým mávnutím ruky (nebo hlasem – říká nebo křičí „oheň“, „haleluja“ atd.) sráží lidi k zemi (jakoby je srazila silná tlaková vlna). Toto dokáže podle vlastních slov evangelista Daniel Kolenda. Ale i další evangelisté: Reinhard BonnkeBenny HinnAndres BisonniChris OyakhilomeDavid OwuoShepherd Bushiri… Upozorňuji, že nemůže být řeč o jemném (bezpečném) padání před Bohem, ale o drsném a bezohledném „srážení“ lidí k zemi na znak. Jsou to někdy až život ohrožující pády na předměty! Daniel Kolenda dokonce hovoří o velkém nepokoji, chaosu na křesťanských akcích – létajících židlích, křičících lidech… Daniel toto dokonce nazývá „výbuchem bomby“! Video zde (nová stránka).

Pokud tyto rituály soudíme, rozsuzujeme v rámci Písem, tak zjistíme, že se Písmo nikde nezmiňuje o tom, že má křesťan srážet lidi mávnutím ruky nebo křikem. Písmo se nikde nezmiňuje o tom, že za těchto dramatických okolností dochází k naplnění Duchem Svatým (zdůrazňuji, že v publiku jsou často i nevěřící!). Písmo nás neučí, že křesťan má mávnout rukou, křičet „oheň“, „haleluja“, lidé budou bezohledně sraženi na znak a budou z nich za těchto okolností vycházet démoni. To je nebiblické vymítání démonů (příkazem oheň“, „haleluja“…). Písmo nás neučí, že křesťan má mávnout rukou, lidé budou sraženi k zemi a bude docházet k jejich fyzickému uzdravování. Pokud toto soudíme v rámci Písem, tak není pochyb o tom, že se jedná o nebiblické rituály. Tyto rituály nemají nic společného s Duchem Božím, vede je satan a jeho démoni. Křesťané tímto způsobem zatahují okultismus (kundalini) do křesťanství.

Tyto rituály často vykonávají lidé, kteří mají falešného Krista. Opět zdůrazňuji, že pod falešným Kristem se vždy dějí falešné věci (úkazy, uzdravení, vymítání démonů je jen hra démonů…). Toto se bude dít mnohem častěji, čím více se bude přibližovat Ježíšův návrat.

K tvrdému srážení lidí platí tento verš:

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Nebo takoví falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy. A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti. Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.“
Kralická, 2. Korintským 11,13-15

„A není divu… Není tedy nic zvláštního…“ – nedivte se (máme to očekávat, nemělo by to být pro nás překvapení!), že se satan a jeho démoni vydávají za Božího Ducha.

A ještě další verš:

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

„neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech shromážděních svatých,“
CSP, 1.Korintským 14,33

Falešného učitele, evangelistu mj. poznáte podle toho, že vytváří nepokoj, chaos, viz. srážení lidí rukou, hlasem… Jako křesťané máme vytvářet pokoj…

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,9

12. Popírá Boží Trojjedinnost. Kdo vyučuje, že Ježíš není Bůh, je falešný učitel. Pozor na falešné učitele, kteří sice věří v Boží Trojjedinnost (někdy tzv. jen na oko), ale ale „ujíždějí“ zase na něčem jiném…

Pozor! Kdo popírá Boží Trojjedinnost, nepřistupuje k Bohu Bible! Kdo popírá Kristovo Božství, popírá Boží Trojici. Pokud někdo tvrdí, že Ježíš Kristus není Bůh, věří v bytost, která má počátek (jen Bůh nemá počátek ani konec). Pokud má nějaká bytost počátek, je stvořená. Pokud někdo zavrhuje Kristovo Božství, tvrdí, že spasení je závislé na stvořené bytosti, ne na Bohu. To je proti učení Bible, neboť spása je u Boha. Takový člověk má falešného Ježíše. Pokud někdo uctívá falešného Ježíše, uctívá falešného boha a dostává se do otřesné modloslužby (hříchu). To je pro Boha ohavnost. Kdo nepovažuje Ježíše Krista za Boha, není narozen z Boha, proto nemůže být spasen. Kdo nevěří v Kristovo Božství, nemůže být považován za křesťana! Může to být nevědomost, Duch svatý by ho ale měl usvědčit. Pokud to ale někdo aktivně a dlouhodobě vydává za pravdu, vyučuje to (kázání, videa na YouTube, knihy…), má velký problém s Bohem!

„Já a Otec jedno jsme.“ „Pakliť činím, tedy byste pak mně nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.“
Kralická, Jan 10,30 a 38

„Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani Otce mého. Kdybyste mne znali, i Otce mého znali byste.“
Kralická, Jan 8,19

„Ale k Synu dí (pozn. říká Bůh): Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť  berla království tvého.“
Kralická, Židům 1,8

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Překlad 21. století, Jan 1,1 a 14

Ježíš je nazván Bohem:

„Jejichž jsou i otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky Bůh požehnaný na věky. Amen.“
Kralická, Římanům 9,5

„A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný. “
Kralická, 1. Jan 5,20

„A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám. Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj.“
Kralická, Jan 20,26-28

Je roven Bohu:

„Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu.“
Kralická, Filipským 2,6-7

Odpouští hříchy (jen Bůh může odpouštět hříchy):

„Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy,“
Kralická, Matouš 9,6

Je Vševědoucí (jen Bůh ví všechno):

„Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.
Kralická, Jan 21,17

I Duch Svatý je Bůh:

„I řekl Petr: Ananiáši, proč naplnil satan srdce tvé lstí, tak abys lhal Duchu svatému a lstivě ujal částku peněz za to pole? Zdaliž nebylo tvé, kdybys ho byl sobě nechal? A když bylo prodáno, v moci tvé bylo. I proč jsi tuto věc složil v srdci svém? Neselhal jsi lidem, ale Bohu.“
Kralická, Skutky 5,3-4

14. Vyznačuje se tzv. „křesťanskou schizofrenií“. Toto je můj, tak trochu zvulgarizovaný výraz, se kterým jsem se nikde nesetkal. Nemyslím tím naše sourozence, kteří trpí psychickou nemocí, která se lékařsky nazývá schizofrenie (schizofrenie se mj. projevuje zmateným myšlením), ale sourozence, kteří mají dvojí (rozdvojené) učení a jednání. Dvojí učení a jednání je velmi nebezpečné, protože vyvolává v křesťanech dezorientovanost, zmatek (neví, čemu mají věřit). Pokud se toto stává pravidlem, tak to může odradit některé křesťany od chození do církve (satan se směje). Dvojí učení a jednání je brána pro démony (může nastat démonické obsazení (otevíráme bránu démonům), protože je toto učení/jednání založeno na lži, podvodu (hříchu). Je možné, že dvojí učení a jednání je důsledek démonické obsazení, kdy má člověk „zatemněnou mysl“.

„člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,8

Jak konkrétně vypadá „křesťanská schizofrenie“? Uvedu několik příkladů:

A. Některý křesťan vyučuje jiné křesťany, že všechny nemoci jsou od satana, démonů. Podle tohoto vyjádření, jsou úplně všechny nemoci od satana. Význam slova „všechny“ je pro každého myslím jasný – všechny = úplně všechny. Zároveň tento křesťan připustí, že některé nemoci od satana nejsou. To je „křesťanská schizofrenií“ jak vyšitá. Je to podvodné jednání (hřích). To rozhodně není chytání se za slovíčka, tím se identifikuje podvod! Musíme si uvědomit, že každý křesťanský učitel bude souzen přísněji.

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Překlad 21. století, Jakub 3,1

„Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali.“
Kralická, Jakub 3,1

Musíme si tedy dát velký pozor na to, co vyučujeme! Pokud jsem došel k nějaké novému poznání, musím na to upozornit, že nyní mám jiný pohled/výklad na danou věc. Pokud si někdo vymýšlel uzdravení (že po jeho modlitbě došlo k uzdravení a nebyla to pravda), jsou známy ty případy, ať publikuje, že už se to neděje.

B. Některý křesťan tvrdí, že se nesmíme modlit za své uzdravení, ale jen přikazovat nemoci. Tito křesťané tvrdí, že za úplně každou nemocí stojí démon. Tento člověk se v některých případech modlí za své uzdravení. Například, aby odstoupila bolest hlavy, zubů… Mimochodem, pokud někdo tvrdí, že za úplně každou nemocí stojí démon (každá nemoc = úpal, úžeh, mdloba, křeče z horka, menopauza, nemoci z povolání…), tak tím tvrdí, že každý dlouhodobě nemocný, je pod dlouhodobých démonickým vlivem, útlakem (ukazuje na démonické obsazení).

C. Někteří křesťané tvrdí, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený (vyvolávají falešný pocit bezpečí), ale zároveň z křesťanů vymítají démony. Křesťan je mimo jiné člověk, který má Ducha. Kdo nemá Ducha, není křesťan. Nelze tedy o křesťanech, kteří nemají Ducha, protože to nejsou křesťané. Hodně křesťanů má démony ze starého života.

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

„Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.“
Kralická, Římanům 8,9

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.“
CSP, Římanům 8,16

Démonicky obsazený byl apoštol Pavel (démon nemoci). Velmi významná biblická postava! Anděl satan – překlad 21. století: „satanův posel“, CSP: „satanův anděl“.

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Teď je otázka, jak tyto křesťany máme soudit (vytvářet proces, kdy pátráme po pravdě), když vám v jednom rozhovoru nebo kázání řeknou dva zcela odlišné výklady Písma (a neupozorní na to), které si protiřečí, odporují si. Já to považuji za podvod – podvodníky. Podvodům se máme vyhýbat.

„Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,3

15. S oblibou říká: „Nesuď, abys nebyl souzen!“. Tím říká: “Nikdy nic nerozsuzuj, nezkoumej, nekritizuj, nenapomínej… Nikdy nic neprověřuj Písmem!“. Písmo jasně říká, že křesťané mají a musí soudit (rozsuzovat, zkoumat) – vytvářet proces, kdy pátrají po pravdě. Každý takový soud by měl být na základě Písem. Více článek „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?.

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

16. Rád se chlubí tím, kolik lidí přivedl ke Kristu. Toto je velmi rouhavé tvrzení!!! Takový člověk se srovnává s Bohem! Žádný člověk ještě nikoho ke Kristu nepřivedl! Musíme si uvědomit, že jsme pouhými nástroji!

Někteří křesťané hledají různé a nové způsoby, jak někoho přivést k víře. Mylně se domnívají, že pokud dotyčnému vše řádně vysvětlí, ten člověk prostě musí uvěřit. Křesťané vymýšlejí nové způsoby, co všechno do evangelizace vsunout, aby díky tomu co nejvíc lidí uvěřilo. Pokud má někdo takové myšlení, srovnává se s Bohem (má falešný pohled na Boha)! Spasení, poznání, víru, dává Bůh, a to zcela nezaslouženě a zdarma. To nám říká Písmo. Nevěřící člověk žije v satanově světě, ze kterého ho může vysvobodit pouze Bůh. Pokud někomu není dána víra od Boha, nemůže uvěřit, i kdyby bylo jeho snažení sebevětší, i kdyby evangelizace byla nejkrásnější a nejpřesvědčivější, i kdyby naše vysvětlení bylo to nejdokonalejší… Mnoho lidí uvěřilo přes letáček, film Ježíš, úplně hroznou evangelizaci nebo kázání… Mnoho lidí uvěřilo „přes“, ne díky „tomu“. Při každé evangelizaci se nechme vést Duchem, ne „zaručenými“ postupy, zkušenostmi atd. Z některých dnešních křesťanů se stávají verbíři lidí, naháněči lidí, z evangelizací se stal hon na lidi… Kažme evangelium, je to naše povinnost, ale netlačme na lidi, nepřemlouvejme je. Nemusíme argumentovat, stačí to říct.

„Před lety, když byl můj starší bratr ještě spoután ďáblem, jsem řekl: „Satane, ve jménu Ježíše Krista, lámu tvoji moc nad životem mého bratra a vyhlašuji jeho osvobození a spasení!“ Přibližně za dva týdny byl spasen. Snažil jsem se předtím přivést ho ke spasení celých patnáct let, ale marně, nic neúčinkovalo. Teprve když jsem zaujal své postavení a uplatnil svou duchovní autoritu věřícího, došlo ke změně.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Už Mojžíšovi přece řekl: „Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: „Proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.“ Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje.“
Překlad 21. století, Římanům 9,14-18

„Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás).“
Překlad 21. století, Galatským 4,8-9

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 1,12-14

Někteří evangelisté velmi rouhavě tvrdí, kolik za nimi stojí mnoho spasených lidí (často hovoří o desítkách milionů). Tito evangelisté se „chlubí“ vyplněnými kartičkami – rozhodnutí ohledně spasení. Nějaká kartička nehovoří vůbec o ničem! Je otázka, kolik lidí opravdově činilo pravé pokání, nechalo se pokřtít a žijí dnes po letech s Kristem. Jednou spasený – navždy spasený je samozřejmě nesmysl! Pokud by chtěl dneska někdo hovořit o kompletně spasené Africe nebo jiné zemi, tak je mimo. V Africe to rozhodně nevypadá, že by měla být v brzké době kompletně spasena – ve velkém tam jede voodoo, migranti z Afriky… A hlavně, nikdo nemá právo komukoliv říkat, že je spasený. Pouze Bůh deklaruje, že je člověk spasený!

17. Učí, že Bůh dává jen život, smrt dává ďábel. Pokud toto tvrzení rozsuzujeme v rámci Písem, tak ho můžeme označit za falešné falešné. V rámci tohoto učení je tvrdě napadána svrchovanost Boha (že Bůh nemá pod kontrolou všechno, že je Bůh omezený).

„Bůh přijímá vaše ztracené milované, když zemřou, ale Bůh neurčuje jejich smrt. Bůh nám řekl, abychom křísili mrtvé! Proč by zabíjel lidi?“
Dan Mohler

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Překlad 21. století, Žalm 90,10

18. Boží vůle je vždy uzdravit. To je lež, podvodné učení. Paradoxní je, že tito kazatelé používají brýle, léčí se na nějakou nemoc, mají zubní kazy, vypadávají jim vlasy, stárnou… Naše tělo se přirozeně opotřebovává (podléhá smrti), chátrá (nemoci ke stáří)? Čím je člověk starší, tím je víc nemocný. Co si budeme povídat, většina lidí zemřelo na nějakou nemoc. Bůh je nad nad životem, smrtí, každou nemocí! Pokud tvrdíme, že to tak není, napadáme svrchovanost Boha. Bůh může uzdravit zázračným způsobem v každé době (tedy i dnes), pokud je to ale v souladu s Jeho vůlí.

19. Vyučuje, že každé fyzické uzdravení člověka bylo v minulém čase z našeho pohledu dokonáno/vytvořeno (nachází se v Nebi), nyní ho stačí přijmout dostatečně silnou vírou (učení Hnutí Víry). Pokud uzdravení nepřichází, je problém u člověka (máš malou víru). Křesťané, kteří vyznávají toto učení, argumentují těmito verši:

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1.Petr 2,21-25

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

Pokud berete tyto verše v kontextu, vidíte tam snad, že úplně každá fyzická nemoc člověka (úpal, puchýř, dekompresní nemoc, menopauza, zubní kaz, nemoci z povolání…) byla v minulosti z našeho pohledu uzdravena, už se nachází v Nebi, stačí si uzdravení přivlastnit dostatečně silnou vírou (že žijeme jako uzdravení, nepřipouštíme si nemoc, nevoláme k Bohu)? Já to tam tedy nevidím. Pokud vykládáme tyto verše Duchem Božím, tak je jasné, že tyto verše hovoří o spravedlnosti a duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), ne o fyzickém uzdravení lidí. „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění a spásu.

I další verš prokazuje, že je řeč o duchovním uzdravení – odpuštění a spáse.

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

20. Uzdraví tě pozitivní vyznávání. Podle Hnutí Víry, víra je chápána jako zákon (technika, síla), který se aktivuje slovem (magická formule) v ústech člověka. Kdo vyznává slovy, že bude mít finanční prosperitu, stane se tak, kdo vyznává zdraví, dojde k uzdravení… Víra v tomto pojetí je lidská síla, skrze kterou lze manipulovat věcmi. Keneth Hagin ve své knize píše: „naše vyznávání je klíčem k obdržení Božího požehnání a je klíčem k udržení Božího požehnání“. Podle Hagina je ke každému uzdravení nezbytná víra – žijeme jako uzdravení, nepřipouštíme si nemoc…, pozitivní vyznávání. Nedostatek této víry (připouštíme si nemoc…) je překážkou k uzdravení. V jeho učení je dokonce doporučováno popírání příznaků nemoci, což může mít pro někoho fatální následky!

Toto rozhodně nemá nic společného s Bohem Bible. Je to víra ve svou vlastní víru. Toto je v naprostém rozporu s biblickým obrazem Boha a člověka. Bůh Bible je zde snižován a člověk si hraje na boha. Nutno podotknout, že učení o pozitivním vyznávání pochází z okultních zdrojů, ne z Písma! Hnutí Víry zatahuje do křesťanství okultismus!

21. Jednou spasený – navždy spasený! Jasné falešné učení, které je velmi průhledné. Bible nás na mnoha místech upozorňuje na to, že o spasení můžeme přijít. Toto učení tvrdí, že pokání není pro spásu potřeba. Kdo by činil pokání, chtěl by si tím vlastně vysloužit spasení (něco pro to dělal, proto nebude spasen). Je otázka, pokud toto učení někdo praktikuje, zda je ještě křesťan (zda má Ducha). Pokud křesťan není dlouhodobě usvědčován z nepravostí, Ducha už pravděpodobně nemá (není křesťan).

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26–27

„Nebo jestliže bychom dobrovolně hřešili po přijetí známosti pravdy, nezůstávalo by již více oběti za hříchy, Ale hrozné nějaké očekáváni soudu, a ohně prudká pálivost, kterýž žráti má protivníky.“
Kralická, Židům 10,26–27


„A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.“
Překlad 21. století, Matouš 18,9

„A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně.“
Kralická, Matouš 18,9

Více veršů ve článku Jednou spasený – navždy spasený?.

Opravdu mi chce někdo namluvit, že každý křesťan, který měl víru v Krista a spáchal sebevraždu, bude v Nebi (např. Jidáš)? Opravdu mi chce někdo namluvit, že křesťané, kteří bez pravého pokání praktikují homosexualitu, pedofilii, sexuálně zneužívají děti, budou v Nebi? Opravdu bude spasený každý křesťanský učitel (bez ohledu na jeho učení)? Proč nás Písmo upozorňuje na to, že křesťanští učitelé budou souzeni přísněji?

„mezi vámi budou falešní učitelé (…) A mnozí následovati budou jejich zahynutí,“
Kralická, 2. Petr 2, 1-3

Pokud někdo vyučuje „jednou spasený – navždy spasený“, pak vám např. řekne, že se to netýká toho a toho (křesťana, který sexuálně zneužívá děti; křesťana, který provozuje okultismus; křesťana, který se rouhá proti Duchu Svatému; křesťana, který věří v možnost ztráty spásy…), tak je to podvodné vyučování, ten člověk je podvodník – zmíněná „křesťanská schizofrenie“.

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,5-8 a 12-13

„Ti zajisté, kteříž jsou podle těla živi, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž jsou živi podle Ducha, oblibují to, což jest Ducha. Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj, Protože smýšlení těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned může býti. Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou. A takž tedy, bratří, dlužníciť jsme ne tělu, abychom podle těla živi byli. Nebo budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete.“
Kralická, Římanům 8,5-8 a 12-13

Na závěr k tomuto bodu. Křesťan se může dostat do Nebe jedině díky Boží milosti, ne na základě dobrých skutků. Učení o nemožnosti ztráty spasení nepřímo říká, že i kdyby si někdo myslel (a činil tak), že spasení je možné si vysloužit skutky, tak ten člověk stejně bude spasený. Pak nechápu, proč chtějí příznivci tohoto učení někoho přesvědčovat. Pochopitelné je, že křesťané, kteří upozorňují na možnost ztráty spasení, chtějí své sourozence v Kristu varovat před podvodným učením.

22. Oddaluje vodní křest na dobu neurčitou, odmítá „okamžitě“ pokřtít obrácené a poučené lidi, kteří činí pravé pokání.. Tito lidé tvrdí (vyučují), že je to tak podle Bible. Tito lidé používají nebiblické argumenty: zatím nejsi na to připraven, musíme si tě prověřit, nejdřív tě budeme dlouhodobě vyučovat ze znalosti Bible, nejdřív si dej do pořádku svůj život… Pokud toto učení rozsuzujeme v rámci Písem, tak ho můžeme jednoznačně označit za podvodné a odsoudit. V Bibli nenaleznete ani jediný záznam o tom, že by se u obrácených lidí s křtem otálelo, že by docházelo k dlouhodobému vyučování (dlouhé měsíce, roky) před křtem. To jen satan chce obrácené vyučit bludům!

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Překlad 21. století, Skutky 2,41

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše.
A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.
Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.“
Překlad 21. století, Skutky 8,34-40

23. Vede učení o nutnosti dávání „desátků“ do církve. „Desátky“ jsou pak následně každý měsíc požadovány, vymáhány. Pokud vám někdo bude tvrdit, že Písmo nařizuje, že musíte (bez podmínek a okolností) každý měsíc dávat „desátek“ ze svého příjmu (mzda, důchod…), lže. Nepodporujte nikoho v hříchu! Máme dávat Bohu, ale vždycky ze srdce, dobrovolně, ne z doporučení nebo donucení.

Tito lidé argumentují tímto veršem:

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 9,6

Už ale zapomenou dodat, že ten verš pokračuje:

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 9,7-9

Musíme si uvědomit, že Bohu nepatří pouze 10% z našeho příjmu, Bohu patří všechno. Ptejme se každý měsíc Boha, komu, kolik a co (nemusí to být jen peníze) máme dát. Nemusíme dávat jen dávat peníze do nějaké církve (jako právnické osoby), ale můžeme dávat konkrétním lidem. V tomto případě se nechte vést Duchem. Bůh by měl určovat, kam dát jeho majetek.

24. Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech. To je podvodné učení démonů. Je to zatahování okultismu (spiritismus) do křesťanství. Toto vidíme hlavně u křesťanů, kteří spadají pod Hnutí Víry. Někteří křesťané chodí „nasávat“ duchovní energii (údajné „pomazání“) z hrobů, např. Ben Fitzgerald (ředitel právnické osoby GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe), Benny Hinn (blízký přítel a příležitostný spolupracovník Reinharda Bonnkeho) a další.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

25. Až ve 20. století se Duch Svatý ukázal věřícím po celém světě. Toto vyučuje Reinhard Bonnke v sérii Full Flame (v celosvětovém měřítku). Video zde (nová stránka). Bonnke sice dodává, že Duch Svatý tu byl od počátku, ale křesťanům se ukázal až ve 20. století. Co viditelné sestoupení Ducha Svatého o letnicích?

„Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.“
Překlad 21. století, Skutky 2,33

Co Bonnke myslí tím „ukázal“? Osobně se domnívám, že tím myslí Torontské požehnání, které bylo velkým křesťanským úletem. Během Torontské požehnání nastala invaze démonů do církví. Po novém Torontském požehnání touží přední evangelista CfaN, Ltd. Daniel Kolenda a další evangelisté, videa zde (nová stránka).

26. Vyučuje, že k modlitbě nemáme dodávat: „Ať se děje vůle Tvá“. Opravdu by nás toto mohlo nějak poškodit? Bůh nejlépe ví, co je pro nás nejlepší! Boží vůle musí být pro nás priorita.

„Mnozí lidé, když se modlí modlitbu víry (prosebnou modlitbu, modlitbu za nějakou změnu), přidají nakonec: „jestliže je to tvá vůle.“ Tím už do modlitby samé vkládají překážku, protože nemají jistotu o Boží vůli – jeho Slovu.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,9-13

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1.Petr 4,1-2

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!“ “
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

Zbystřete
Zbystřete, pokud má nějaký křesťanský kazatel mnoho následovníků, obdivovatelů. Zbystřete, pokud slyšíte na nějakého křesťana jen a jen chválu…

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

Zbystřete, pokud je nějaký křesťanský kazatel okázale bohatý, jeho bohatství pochází z kazatelské činnosti, z prodeje svých knih (křesťanské literatury)… Kázáním pravého evangelia nelze vydělat hodně peněz. Tito lidé často zneužívá naději zoufalých lidí. Může jít o kupování zázraků, např. uzdravení. V těchto případech nedojde k uzdravení, nebo léčí satan. Anebo dochází k psychosomatickým uzdravením (lidé věří tomu, čemu chtějí věřit – to je podvod). Někteří křesťané si budují svou kariéru na prožitcích (cestují do Nebe, do „pekla“…). Na základě těchto prožitků vydělávají hodně peněz (píší a publikují o tom knihy atd.).

Zbystřete, pokud má nějaký kazatel učí, že se nikdy nesmíš modlit za své uzdravení (pokud nechceš zemřít), ale jen přikazovat nemoci. Tento člověk nepřímo učí, že máme uhašovat Ducha, neřídit se Duchem, nechodit v Duchu, ignorovat Boha… Osobně jsem přesvědčen o tom, že mnoho nemocí démonického původu skutečně je, to ale neznamenená, že úplně všechny!

Zbystřete, pokud někdo pořád hledá nová a nová učení (např. na internetu, v křesťanských knihách), nové techniky, nové rituály… Takový člověk se zcela jistě chytne do satanových pastí. Pozor na lidi, kteří vás uvrtávají do nových a nových učení…

Zbystřete, pokud vás chce někdo manipulovat. Někteří křesťané během vystoupení používají prvky dobře promyšlené manipulace, hypnózy (vč. hypnotické, meditační hudby v pozadí) a sugesce. Jde o to, dostat člověka do stavu transu (změnění stav vědomí), kdy je pak lépe ovladatelný (manipulovatelný), náchylný k démonickému obsazení. Tyto techniky vidíme hlavně v Hnutí Víry. Většina křesťanských manipulátorů o tom neví, že přivádí lidi do stavu transu (vedou je démoni).

Svedení lidé
Není pochyb o tom, že mnoho křesťanů je svedeno falešnými učiteli. Lze tyto křesťany považovat za oběti? V žádném případě! Písmo nás jasně učí, že všechno (kázání, zázraky a úkazy, vidění, proroctví, uzdravení, zda nemám modly…) si máme prověřovat, zkoumat duchy, rozsuzovat učení (na základě Písma, S Duchem Božím)… Je potřeba si uvědomit, že každý „jedeme“ sám za sebe. Nikdo nebude moci u soudu říci: to říkal pastor, to jsem četl v knize, to jsem viděl na vlastní oči…

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

Falešní křesťanští učitelé (stejně jako diktátoři, falešná náboženství atd.) tady mohou být v rámci Božího (Ježíšova) Soudu.

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!“
Překlad 21.století, Matouš 3,11-12

„Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni.“
Překlad 21.století, Daniel 12,9-10

Charakteristika pravého křesťana
Charakteristika pravého křesťana, který žije pro Boha:

„Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit:
„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“
Překlad 21.století, Matouš 5,1-12

Opravdový učedník Ježíše Krista:

1. Je chudým v duchu (netouží po bohatství, finančním zabezpečení, peníze a majetek nemá na prvním, druhém ani  třetím místě).
2. Pláče nad hříchem. Pomocí Ducha Svatého dokáže identifikovat hřích. Každý hřích ho velmi mrzí a bojuje s ním.
3. Je mírný. Není agresivní. Nehádá se.
4. Je hladový a žízní po spravedlnosti. Dychtí po Písmu, pořád a za všechno děkuje Bohu, chce podobat Ježíši a miluje spravedlnost.
5. Je milosrdný. Dává Bohu dary s obrovskou radostí (pomáhá lidem, potřebným…).
6. Je čistého srdce. Neslouží dvěma pánům. Neslouží zároveň Bohu a majetku, mamonu.
7. Působí pokoj. Když hovoří, vyzařuje z něj pokoj a mírnost.
8. Pro víru je pronásledován. Kdo chce žít zbožný život, na sto procent bude pronásledovaný. Například bude zažívat psychologický teror od světa…

Přesně toto jsou charaktery našeho Pána Ježíše Krista. Proto se Mu pořád chtějme podobat!

Falešní proroci
Falešný prorok je nejen náboženský podvodník vyučující a šířící falešné učení, může to být člověk, který předpovídá (prorokuje) falešné proroctví. V křesťanství je falešný prorok člověk, který přichází k lidem v Kristově jménu, ale Kristu nepatří.

Stacey Campbell je známá „prorokyně“. Podívejte se, jak její „proroctví“ bedlivě sleduje Bill Johnson, hlavní pastor známého sboru Bethel Church. Je s podivem, že ta žena dokáže otočit hlavu o 180 stupňů! Je toto „proroctví“ opravdu od Boha Bible? Já osobně to považuji za démonické.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Video: Stacey Campbell „prorokuje“ 1.
Nahlásit nefunkční video

Další videa zde.

Benny Hinn v minulosti šířil falešná proroctví, viz. video níže. Činil z toho Benny Hinn pokání? Ať publikuje na svou stránku vzkaz křesťanům: Promiňte, já jsem vás klamal. Odmítá dnes Benny Hinn evangelium prosperity? To by bylo skvělé, ale ať to dokáže skutky…

„Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí! Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahota.“
Překlad 21. století,2.Korintským 11,24-27

Video: Benny Hinn a jeho falešná proroctví
Nahlásit nefunkční video

Falešného proroka zmiňuje i kniha Zjevení. Tento člověk bude spolupracovat (na náboženské úrovni) s hlavním Antikristem, kterého lze identifikovat číslem 666.

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Překlad 21. století, Zjevení 19,20

Mají křesťané upozorňovat na falešná učení?
Mají křesťané odhalovat falešná křesťanská učení, falešné křesťanské směry? Ano. S falešným učením (a učitelem) nemáme také mít nic (!) společného (nemáme ho žádným způsobem podporovat – pozor na kupování jejich knih!, šířit jeho podvodné učení, navštěvovat kázání falešných učitelů), ale máme je odhalovat, usvědčovat, upozorňovat na ně. Toto usvědčování by mělo být v lásce, mírnosti, nesoupeřivosti… Soud (rozsuzování) učení, rituálů, ať je vždy v rámci Písem.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Žádný vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané. Nebývejtež tedy účastníci jejich. Byli jste zajisté někdy temnosti, ale již nyní jste světlo v Pánu. Jakožto synové světla choďte, (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,) O to stojíce, což by se dobře líbilo Pánu. A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.“
Kralická, Efeským 5,6-11

„Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla — ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.
CSP, Efeským 5,6-11

Závěr
Je s podivem, kolik křesťanů obdivuje a propadá učení Kennetha Hagina (1917-2003), který měl za svého života mnoho vidění (údajně od Boha), několikrát cestovat do Nebe, do „pekla“…

„V roce 1952 se mi Pán Ježíš Kristus zjevil ve vizi a mluvil ke mně asi hodinu a půl o ďáblu, démonech a posedlosti ďáblem. Ke konci vize vběhl mezi Ježíše a mě zlý duch v podobě opičky nebo skřítka a rozptýlil něco jako kouřovou clonu nebo temný mrak. Pak začal tento démon vyskakovat a při tom křičel vysokým ječivým hlasem tak, že jsem Ježíše neviděl a ani jsem neslyšel, co mi říká. (Během celého zážitku mě Ježíš něco učil. Budeš-li pozorný, najdeš tu odpovědi na mnohé otázky, které tě trápí.)“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Někteří křesťanští kazatelé mají líbivé řeči, mnoho obdivovatelů, nereálné vize a falešná proroctví (bude spasená celá Evropa, celý svět…)… Přitom to jsou vlci v beránčím rouše. Někteří „křesťané“ na první pohled vypadají jako křesťané, ale nejsou. Nejsou to naši bratři a sestry v Kristu (Matouš 7,22-23). Je tady poslední doba, kdy křesťané vyhledávají učitele podle vlastních tužeb, obklopují se učiteli, kteří jim „lechtají sluch“…

„Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,2-5

Falešný učitel dlouhodobě žije podle vlastních tužeb (představ) a nečiní z toho pokání. Jeho velkým bohem je pýcha. Falešný učitel si často pěstuje hřích, nebojuje s ním. Není tam pokání, nebo jen částečné či falešné. Pokud nějaký křesťan není usvědčován z nepravostí (hříchu), buďto dlouhodobě uhašuje Ducha, nebo v něm Boží Duch už není (není křesťan – spasení je fuč). Boží Duch usvědčuje křesťany z hříchu, vede je k pravému Ježíši, ukazuje velikost Božího milosrdenství…

„Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“
Překlad 21. století, Jan 16,7-8

Pouze křesťan, který zná a studuje Písmo Duchem Božím, chodí v Duchu, může rozeznat padělek – falešné učení, falešná proroctví. Pokud se někdo příliš upíná na křesťanské knihy (knihy mění mysl), spoléhá na to, co v nich čte (třeba i z jednoho procenta), zcela jistě má problém s rozlišováním padělků (falešných křesťanů, falešného učení).

Mysleme na to, že evangelium je jen jedno, náhražky, doplňky jsou nepřípustné! Ani minimální doplnění není přípustné! To satan nám vnucuje, ať si k pravému evangeliu něco přidáme, alespoň nějaké minimum. Pak vidíme, že si křesťané k pravému evangeliu přidávají své zkušenosti, spekulace…

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Překlad 21. století, Galatským 1,7

Nenásleduj učení jednoho člověka (kázání, křesťanské knihy…), křesťanského hnutí, nové trendy v křesťanství… Nenásleduj člověka, ale Boha!

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,2-4

Ještě musím dodat, že rozhodně není dobré žít v nějaké křeči. Křesťan, který žije ve strachu a stresu, uhašuje Ducha. Toho se varujte. Ať se děje, co se děje, žijte v klidu, radosti, vděčnosti, mírnosti, lásce, pokoře, soucitem, laskavostí…

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Denně hovořte s Bohem, veďte s Ním dlouhé rozhovory, ptejte se Ho, co a jak máte dělat… Potom budete plní Ducha. Křesťan, který je plný Ducha, žije v naprostém klidu  a pokoře (ví, že dojde ke spasení). Nežije v žádné křeči, protože ví, že kdyby žil v nějaké nepravosti  (hříchu), tak ho na to Duch upozorní. Proto ten klid a pokoj. Vnímejte Ducha Božího! Naučte se  s Ním žít. Křesťan, který má z něčeho obavy, strach, uhašuje Ducha. Máš důvěrný vztah s Bohem? Jsou v tvém křesťanském životě posty podle Boha (ne jako vlastní výmysl)?

Mnoho křesťanů se zbytečně chytá do satanových pastí. To pak v nich vyvolává stres, obavy… Křesťané často skáčí na satanovu past tím, že se dlouhodobě o něčem dohadují. Takové jednání ti na klidu moc nepřidá. Navíc, sklapla satanova past. Satan se směje! Mějme na paměti, že k nám přes lidi (i přes křesťany) mohou hovořit nečistí duchové. Chceš se snad dohadovat s démonem? Stačí vše v mírnosti a lásce říct, vysvětlit to, ne se dlouhodobě dohadovat. Pokud někdo nechápe nebo nechce pochopit, na místě není dlouhodobé dohadování, ale ústup, přímluvné modlitby a posty za dotyčného. Nechme se napomínat, ale od křesťanů. Pokud vás znepokojují (rozčilují) kázání falešných evangelistů, nesledujte je. Jak prosté. Uvidíte, že dojde k úlevě, klidu.

Pokud vidíte mnoho falešných křesťanských učitelů, nedivte se tomu, neznepokojujte se tím (ani minimálně), modlete se za ně a žehnejte jim. Myslete na to, že se tím vyplňuje proroctví. Vždyť je to velké znamení Ježíšova brzkého příchodu („Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil“), proto by vás to nemělo zneklidňovat, ale uklidňovat, měla by to být úleva. Čím víc bude falešných učitelů, čím sofistikovanější  budou jejich podvody (falešná učení), tím jsme blíže Ježíšova příchodu. Neznepokojujte se žádnou informací ze světa, to jen ďábel vás chce znepokojit, vystrašit. Jako křesťané víme, jak je ďábel ve své moci omezený, protože Bůh je svrchovaně nad ním. Jako křesťané víme, že jednou vezme všechno stvořené žeh a nastane něco nového, dokonalého. Povzbuzujme se navzájem Ježíšovým návratem, uchvácením do Nebe, věčným životem s Bohem… Amen.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Překlad 21. století,2.Petr 3,10-14

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 4,16-18

„Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 13,11

Může vás zajímat:

Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení