Kázání našeho společenství

Najde Syn člověka víru až se vrátí?

Svět je plný falešných náboženství, která vedou lidi do záhuby. V každém falešném náboženství se uctívá falešný bůh. Některá náboženství se označují jako „křesťanská“. Tato náboženství sice vycházejí z Bible, ale.. Pokud se stáváme heretiky, pokud nezůstáváme v Kristově učení, ztrácíme biblického Boha. Pokud umanutě stojíme v nějakém nebiblickém učení (biblické učení a něco k tomu, to je od ďábla), přichází ďábel jako falešný bůh. Tehdy nastává dobrovolné spolčení člověka s ďáblem.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století století, 2. Jan 1,9-11

Problém je, že hodně dnešních křesťanů je následovníků lidí a jejich rádoby křesťanských učení. Díky tomu se z „krásných“ křesťanů stávají následovníci falešných proroků, ve finále následovníci ďábla.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Matouš 24,9-13

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Spousta lidí, kteří si říkají křesťané, se pokouší vejít do Božího království. Přes falešného krista se tam však nikdo nedostane!

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Z Písma dokonce víme, že mnoho lidí, kteří se označují za křesťany, skončí v ohnivém jezeře. Tito lidé mohou dělat velké zázraky, mohou „uzdravit“ mnoho nemocných… Problém je v tom, že se děje ve jménu cizího boha, cizího krista (ďábla).

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století století, Matouš 7,21-23

Je to smutné, ale po široké cestě, která vede k věčnému zatracení, kráčí mnoho lidí.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století století, Matouš 7,13-14

Najde Syn člověka víru až se vrátí?
Pán Ježíš vyprávěl učedníkům podobenství o vytrvalé vdově, které je mělo povzbudit k víře. Nakonec si Ježíš položil otázku, povzdechl si: „Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“

„Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Pořád za ním chodila a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova na mě tak dotírá, že jí zjednám právo – jinak mě snad už úplně umoří!‘“
Tehdy Pán řekl: „Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?
Překlad 21. století století, Lukáš 18,1-8

Najde náš Pán víru až si pro nás přijde? Jakoby Ježíš hleděl na ta dlouhá staletí, které křesťané prožijí čekáním na Jeho návrat a na všechno lidské utrpení…. Nachází Ježíš ty, kteří v Něho věří, kteří se k Němu modlí, kteří s Ním mají obecenství dnes a denně? Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem a zároveň vyjádření naší víry. Bůh je potěšen, když v Něho člověk věří, když se k Němu modlí, když má s Ním obecenství.

„Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: „zmizel, neboť ho Bůh vzal.“ Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.“
Překlad 21. století století, Židům 11,5-6

Křesťané jsou lidé víry. Víra je v našem srdci. Je to ďábel, kdo nám chce naší víru ukrást. Ďábel chce z tebe udělat poslušného otroka a závisláka na něčem světském. Ďábel s oblibou zasévá pochybnosti, vyvolává strach, útočí přes falešné proroky… Nedej si vzít víru! Bojuj každodenní boj o svou víru. Nedej se svést k bludu.

„Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.
Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
Překlad 21. století století, 2. Timoteus 4,2-8

Písmo nám dává úžasná zaslíbení:

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století století, Matouš 7,7-8

„Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“
Překlad 21. století století, Marek 10,27

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“
Překlad 21. století století, Matouš 11,28

„Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?“
Překlad 21. století století, Římanům 8,31

Tím největším zaslíbením je návrat našeho Pána a následné vzkříšení věrných a jejich uchvácení do Nebe. Těš se Domů! Amen.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století století, Filipským 3,20

„Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Překlad 21.století, 2. Timoteovi 4,8

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,35-40

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Překlad 21. století století, Matouš 16,27

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. “
Překlad 21. století století, 2. Petr 3,10-13

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“
Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi.“
Překlad 21.století, Zjevení 22,20-21

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení