Kázání našeho společenství

Pozor na falešné proroky, učitele!

Kázání ze dne 22.7.2017:

Dneska jsem chtěl mluvit (upozornit) o falešných učitelích/prorocích.

Kdo je falešný prorok – vysvětlení
Falešný prorok je:
1. Člověk, který předpovídá falešné proroctví (budoucnost).
2. Nebo náboženský podvodník vyučující a šířící falešné náboženství. Falešný prorok vyučuje něco, co se nenachází v Bibli. Falešný prorok nemusí být učitel nebo vůdce nějaké církevní organizace. Může to být i jakýkoliv člověk, který se vydává za křesťana, chová jako křesťan, ale ve skutečnosti křesťan není. Falešný prorok je každý člověk, který  přichází k lidem v Kristově jménu, ale Kristu nepatří.

Ježíš řekl:

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.“
Matouš 7,15-27

Každý falešný prorok má dům postavený na písku a může se rychle zhroutit. Falešný prorok se neřídí Písmem, překrucuje ho. Písmo ho usvědčuje z jeho podvodu.

Tito lidé jsou pro nás křesťany velmi nebezpeční! Velmi!!!

„Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli, kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve skutečnosti jsou jako lační vlci.“
Matouš 7,15

Velmi nebezpečný bude/je falešný prorok, který bude na konci věků (na náboženské úrovni) spolupracovat s Antikristem…

„A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu.“
Zjevení 19,19-20

Mnozí pastoři mají líbivé řeči, vize, příjemný hlas… Přitom to jsou vlci v beránčím rouše. Někteří „křesťané“ na první pohled vypadají jako křesťané, ale nejsou.

„Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro.“
Titus 1,16

Jak poznáme falešného proroka, učitele, pastora vyučujícího falešné náboženství? Poznáte ho po ovoci, jak řekl Ježíš. Po zdravém ovoci, ne po shnilém. Falešní učitelé nemají ovoce podobající se Kristovu charakteru. Jak vypadá opravdový učitel/učedník Ježíše Krista?

O tom hovoří Písmo:

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.“
Matouš 5,3-11

Opravdový učitel/učedník Ježíše Krista:

1. Je chudým v duchu (netouží po bohatství, peníze jsou pro něj na posledním místě).
2. Pláče nad hříchem. Dokáže identifikovat hřích. Každý hřích ho velmi mrzí.
3. Je mírný. Není agresivní.
4. Je hladový a žízní po spravedlnosti. Dychtí po Písmu, pořád a za všechno děkuje Bohu, chce podobat Ježíši a miluje spravedlnost.
5. Je milosrdný. Dává Bohu dary s obrovskou radostí (pomáhá lidem v nouzi, potřebným…).
6. Je čistého srdce. Neslouží dvěma pánům. Neslouží zároveň Bohu a majetku.
7. Působí pokoj. Když hovoří, vyzařuje z něj pokoj a mírnost.
8. Je pronásledován. Za hlásání evangelia je nenáviděn.

Přesně toto jsou charaktery našeho Pána – Ježíše Krista. Proto se Mu pořád chtějme podobat!

Já ještě dodám, že falešný učitel dlouhodobě žije podle vlastních tužeb a nečiní z toho pokání. Jeho velkým bohem jsou pýcha a peníze.

Falešný učitel bývá velmi dobrý řečník, má líbivé a lichotivé řeči. Je to manipulátor. Často sám sebe považuje za nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní lidi nepostradatelného.

„Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“
2. Timoteus 4,1-4

Z tohoto verše je patrné, že v posledních dnech „lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“. V posledních časech budou lidé vyhledávat lidi hlásající falešné učení a budou vyhledávat lži (díky obrovské démonizaci).

Jaký má být správce církve? Jasně o tom hovoří Písmo:

„Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.
Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
1. Timoteus 3,1-12

Falešný prorok oddaluje křest
Falešného proroka odhalíte tak, že šíří nebiblické učení. Například odrazuje obrácené lidi od vodního křtu tím, že jim vnucuje kurz studia Bible, který bude trvat dlouhé měsíce, nebo konce roky. Falešný prorok tvrdí, že pokřtěn může být pouze člověk, který musí mít vyznané všechny hříchy. Často se vymlouvá na to, že si nejprve musí člověk dát svůj život do pořádku. A tak dále. Nic takového v Bibli nenaleznete. Po obrácení bylo okamžitě pokřtěno tisíce lidí…

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible (Nový zákon), Skutky 2,41

Falešný prorok si zakládá na tzv. desátcích
Ježíš nikdy nehovořil o tzv. desátcích v podobě peněz. Vždycky o darech, o dobrovolných darech. Falešný prorok si jde tvrdě za tím, aby každý člen církve platil desátky. Neodpustí nikomu nic. Falešný prorok – pastor požaduje mzdu. Ježíš ale nikdy nemluvil o placených pastorech! To zavedla až Římsko-katolická církev. O desátcích více zde. I takto lze jednoduše odhalit falešného proroka.

Papež František je falešný prorok
Ukázkovým příkladem falešného učitele/proroka je papež František (Mario Bergoglio), který celosvětově vyučuje falešné náboženství.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
1. Jan 4,1-3

Zde se hovoří o démonech. Démoni stojí za každým falešným náboženstvím, za kulty. Falešný učitel je ovlivněn démony, démoni ho vedou. Proto pořád zkoumejme duchy, Duch Boží nám v tom pomůže. Všechno poměřujte Božím Slovem! Všechno a pořád!!!

Falešní učitelé/proroci
1. Charles Taze Russellzednář a zakladatel „Mezinárodního sdružení vážných badatelů Bible“, které v roce 1931 přijalo nové jméno Svědkové Jehovovi. Jehovisté jsou kapitola sama pro sebe.
2. Ellen G. Whiteová – v 60. letech 19. století utvořila Církev adventistů sedmého dne. Whiteová za svého života tvrdila, že se jí zjevuje anděl, který jí dává vize (evidentně šlo o démona). Adventisté dodnes s oblibou citují z jejich knih.
3. Benny Hinn – americký kazatel (původem z Izraele) a miliardář Benny Hinn pořádá konference, bohoslužby, dělá TV přenosy a vydává knihy. Má soukromé letadlo a luxusní nemovitosti. Hinn se v roce 2011 rozvedl a v roce 2013 se opět oženil. Celý obřad se konal před 1000 hosty a je/byl dokonce  k dispozici na DVD. Mezi pozvanými byl mj. slavný evangelista Reinhard Bonnke. Hinn spolupracuje s Reinhardem Bonnkem, viz. video.

Video: Benny Hinn proklíná

Video: Benny Hinn v akci

Video: Reinhard Bonnke se modlí za novomanžele

Video: Benny Hinn / Reinhard Bonnke

Asi nejvíc falešných kazatelů/proroků přichází z USA a Ruské federace. V Rusku je více než 20 milionů muslimů, 16% populace, což je děsivé číslo. Islám je falešné náboženství.

Někteří falešní učitelé mají tu drzost a prohlašují se za reinkarnaci Ježíše Krista. Pokud se podíváme do Ruska, je to Sergey Anatolyevitch Trop (Vissarion)…

Sergey Anatolyevitch Trop
Sergey Anatolyevitch Trop

V Brazílii to je Inri Christo…

Inri Christo
Inri Christo

Jako správní křesťané víme, že Ježíš se vrátí na Zemi zničit tento padlý svět a vysvobodit nás z něj:

„Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Lukáš 17,23-24

„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.“
Lukáš 21,8

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.“
Matouš 24,23-28

Z následujícího verše je patrné, že „vytržení“ nastane při druhém příchodu našeho Pána:

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
1. Tesalonickým 4,16-18

Ježíše spatří všichni lidé, i ti, kdo Ho mučili a zabili:

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“
Zjevení 1,7

Všechno si ověřujte!
Pořád dokola vám budu říkat: VŠECHNO SI OVĚŘUJTE V PÍSMU!

„Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno, co zní zbožně, ale napřed si ověřte, zda to pochází od Boha; vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů.“
1.list Janův 4,1

I vyvolení budou mít problém odhalovat učení falešných učitelů (satanovu past):

„Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené.“
Matouš 24:24

Písmo nás upozorňuje na falešné proroky, kteří budou prorokovat lež:

„Hospodin mi řekl: „Ti proroci prorokují mým jménem klam.
Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim to a nemluvil jsem k nim.
Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věštbu a lest vlastního srdce.“
Jeremjáš 14:14

„Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam.
Říkají: ,Měl jsem sen, měl jsem sen.‘Jak dlouho ještě?
Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí?“
Jeremjáš 23,25-26

Z těchto dvou veršů vidíme, že nemáme důvěřovat porozumění ani pocitům svého srdce. V Písmu též stojí:

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Přísloví 3,5

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Jeremiáš 17,9

Trest falešným učitelům, prorokům
Falešné učitele, proroky postihne tvrdý trest.

„V Božím lidu se vyskytli i lživí proroci, jako se objeví i mezi vámi lživí učitelé. Vymyslí různé bludné nauky o Bohu. Dokonce budou zapírat Pána, který je vykoupil, ale tím na sebe přivodí rychlý a hrozný pád.“
2.list Petrův 2,1

„Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království.
Rozhodující je, zda poslouchá mého Otce.
V den posledního soudu mi mnozí řeknou: ‚Pane, Pane, cožpak jsme
ve tvém jménu nemluvili, nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů?‘
Já jim však odpovím: ‚Nikdy jste mi nepatřili a neřídili se podle Boží vůle. Jděte pryč!“
Matouš 7,21-23

Závěr
Falešný učitel, prorok se řídí do záhuby. Falešný učitel neslouží Bohu, on má svého boha a tím je panna Marie, Jehova, Mohamed, peníze nebo jiný démon, modla. Katolická církev je falešné učení démonů. Každý falešný učitel kráčí po široké cestě – cestě, která vede do pekla. Mnoho lidí následuje falešné učitele/proroky. To je jeden z mnoha důkazů posledních časů:

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Matouš 24,9-13

Na úplný závěr
Lidé přijmou cokoliv, pokud je to uděláno postupně. Cokoliv! Nejmocnější formou kontroly je, když si myslíte, že jste svobodní, zatímco jste manipulováni a pod diktátem. Přesně takové prostředí vytvářejí současní falešní proroci. Dneska lidstvo trpí masovou hypnózou. Lidi jsou hypnotizováni: politiky, televizí, filmy… Lidi jsou velmi manipulováni televizí a internetem, neznají nic jiného než to, co se řekne v televizi. Televize je velkým bohem pro bezbožné lidi. S internetem je to stejné. Lidi jsou manipulováni v masivním měřítku a vůbec si to neuvědomují. Lidé si myslí, co slyší v televizi nebo se píše na internetu. Lidé nosí, co slyší v televizi nebo se píše na internetu. Všichni bezbožní lidé žijí ve vězení, které nevnímají. Ti lidé mají uvězněnou mysl. Mnozí mají závislost na systému. Ty lidi uvěznil satan. Bez Boha se ty lidi z toho vězení nemohou dostat. I některé křesťany vězní satan!

Není pochyb o tom, že katolíci následují současného papeže. Papež František vyučuje a šíří falešné náboženství (o tom není pochyb), proto je falešný prorok. Zamysli se nad tím, zda ty nenásleduješ nějakého falešného proroka. Ptej se na to Boha.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení