Kázání našeho společenství

Druhý příchod Ježíše. Nová země pro křesťany

Kázání ze dne 11.6.2017:

Dnes bych chtěl začít těmito verši:

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh“
Židům 3,4

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Římanům 1,20

Bůh nám říká, že člověk, který bude přemýšlet, přijde na to, že tato země (a život na ní) nevznikla náhodou. Bůh nám říká, že žádný člověk nebude výmluvu při soudu.

Jako správní křesťané vyhlížíme návrat Pána Ježíše, který řekl, když šel k Otci, že přijde brzy. Brzy neznamenalo zítra ani za rok, neboť je to víc než 2000 let a Ježíš ještě nepřišel. Jako správní křesťané se máme těšit na příchod Ježíše – těšit se Domů (a bdít).

Pro bezbožné lidi bude příchod Ježíše doslova šok.

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Matouš 24, 37-44

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim.
Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.“
Lukáš 12,35-40

Jako křesťané si musíme uvědomit, že náš skutečný Domov není žádné místo na této zemi. Písmo nám na několika místech říká, že Ježíšův příchod bude doslovný (každý člověk Ho uvidí), celosvětový.

Vytržení/vzkříšení
K vytržení a vzkříšení věrných dojde během druhém příchodu Ježíše Krista. Věrní budou vzati k Bohu a dostanou duchovní těla:

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 15,42-44

„Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.“
1. Tesalonickým 4, 13-17

K tomu bych chtěl dodat, že Pán „vytrhne“ věrné až z „velkého soužení“ (ne před ním), které má být na konci dějin světa…

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Matouš 24,21

Příchod Ježíše
Nyní se pojďme podívat do Písma, jak bude příchod Ježíše vypadat:

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.
Matouš 24,27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Lukáš 21,26-28

Pokud tedy dneska někdo říká, že Ježíš se již vrátil, je lhář a podvodník, nebo podlehl falešnému učení. Písmo hovoří o falešných mesiáších…

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Matouš 24,23-25

Pojďme dál. Písmo nám dokonce říká, jak bude Ježíš vypadat…

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Zjevení Janovo 19,11-16

Z Písma víme, že druhý Ježíšův příchod bude spojen se zánikem a zkázou přítomného světa a usmrcením bezbožných lidí…

„A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
2. Petr 3,7

Kdy přijde Ježíš?

HODINU a DEN nikdo nezná.

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Marek 13,32-33

Svatí budou soudit svět

Věrní budou soudit svět…

„Jak se někdo z vás odvažuje, když má s někým spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 6,1-3

Boží království
Mnoho křesťanů se domnívá, že Boží království (místo, kde se bude o věrné navždy starat Bůh), bude někde neznámo kde. Písmo nám ale naznačuje, že tato země bude součástí Božího království…

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,“
Bible, 2. Petr 3,10-12

Nebesa shoří, živly (vzduch, země a voda) se roztaví žárem. Je pravděpodobné, že dojde k přetavení země.

Vždyť na dalším místě Bible čteme, že opravdový křesťané budou bydlet na této zemi navždy…

„Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ní bydlet navždycky.“
Bible – 21 století, Žalm 37,29

„Spravedliví obdrží zemi a budou v ní přebývat navěky.“
Bible – ČSP, Žalm 37,29

„Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.“
Bible – ekumenický překlad, Žalm 37,29

„Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.“
Bible Kralická, Žalm 37,29

V Matoušově enageliu se dozvídáme, že opravdový křesťané dostanou zemi za dědictví…

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Bible – 21 století, Matouš 5,5

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. “
Bible – ČSP, Matouš 5,5

„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. “
Bible – ekumenický překlad, Matouš 5,5

„Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“
Bible kralická, Matouš 5,5

A na dalším místě zjistíme, že tato země trvá navěky…

„Jedno pokolení odchází a jiné přichází země však nehnutě trvá navěky.“
Bible – 21 století, Kazatel 1,4

„Generace odchází, generace přichází a země navěky zůstává.“
Bible – ČSP, Kazatel 1,4

„Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá. “
Bible – ekumenický překlad, Kazatel 1,4

„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, ačkoli země na věky trvá. “
Bible kralická, Kazatel 1,4

Nová země
Jak bude vypadat nová Země? Písmo nám říká, že pro člověka je to nepředstavitelné…

„Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Bible – 21. století, 1. Korintským 2,9

Bůh nám slibuje, že pro nás věrné stvoří novou zem, kde nebude žádné zlo, utrpení, smrt…

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření:
Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk.
Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali.
Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – oni i jejich potomci!
Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach.
Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 65,17-25

Písmo nám také říká, že to bude místo plné lásky a pokoje…

„Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,11

„Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.“
Bible – ČSP, Žalm 37,11

„Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. “
Bible – Ekumenický překlad, Žalm 37,11

„Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.“
Bible Kralická, Žalm 37,11

Každému člověku tam bude odpuštěna nepravost a nebudou tam nemoci…

„Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.“
Bible – 21. století, Izajáš 33,24

„Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.“
Bible – Ekumenický překlad, Izajáš 33,24

Bude tam spravedlnost…

„Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“
2. Petr 3,13

Nebude tam slunce, měsíc, noc. Lidem tam bude svítit Bůh…

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible, Zjevení 22,5

„A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek.“
Zjevení 21,23

Nebude tam manželství a lidé tam budou jako andělé v nebi…

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Lukáš 20,34-36

„Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.“
Matouš 22,30

K tomu navazuje další verš:

„Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Filipským 3,21

Takže lidé tam budou jako andělé v nebi. A těla proměněných lidí budou mít podobu, jako měl Pán Ježíš po vzkříšení. Tedy rozpoznatelná těla. Z Písma víme, že Pánovo tělo se po vzkříšení objevovalo a mizelo.

Když se podíváme do Janova zjevení, zjistíme, že Jan viděl Boží Království. Viděl, že tam nebude moře, smrt ani žádné utrpení.

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.
Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,1-7

Shrnutí
Na nové zemi bude dokonalý a trvalý domov pro všechny lidi, kteří jsou věrní Bohu, kteří s Ním mají vztah. Bůh se tam bude o ně dokonale starat. Bůh věrným vytvoří dokonalá a věčná (duchovní) těla. Bude tam dokonalé prostředí pro věčný život. Na tomto světě bude jen láska, radost, spravedlnost… Bůh tam bude přebývat se svým lidem. Bude se o všechny dokonale starat. Dřívější věci (dobré i špatné – vztahy, hřích…) nikdo nebude připomínat ani o nich přemýšlet. Toto bude navždy zapomenuto!

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 65,17

„Nebo aj, já stvořím nebesa nová a zemi novou, a nebudou připomínány první věci, aniž vstoupí na srdce.“
Kralická, Izaiáš 65,17

Budeš v Božím království?
Spoléhej se na Ježíše, udrž si víru, čiň pokání…

Pojďme si přečíst verše, které jasné říkají, jací lidé neobdrží Boží království…

„O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“
Bible, Efezkým 5,3–5

„Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“
Bible, Galatským 5,19-21

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?“
Bible, Matouš 7, 22

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Bible, 1. Korintským 6, 9-10

Takové lidi čeká „peklo“

„Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible, Matouš 13,40-42

Další verše:

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!“
Žalm 101,7

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Zjevení 21,25-27

Jak dosáhnout toho, abys byl zapsán v Beránkově knize života? Je to na Boží milosti, to nejde nijak odpracovat. Žij pro Boha pořád, plně Mu důvěřuj, měj s Ním osobní vztah. Pořád dychti po Jeho společenství. Měj Ho vždycky na prvním místě! Nenech se formovat světem. Dávej dary a almužny. Odmítej vlastní rozumnost.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Přísloví 3,5

A další verš:

„Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.“
Zjevení 3,5

Co znamená: „Kdo vítězí?“ Zase to budu zdůrazňovat: Kdo Mu odevzdal život, kdo žije pro Boha pořád, kdo Mu plně důvěřuje, kdo s Ním má osobní vztah, kdo pořád dychtí po Jeho společenství, kdo Ho má vždycky na prvním místě, spoléhá se na Něj, kdo úspěšné odráží útoky satana…

Závěr
Těšme se Domů. Dychtěme po věčném životě. Je to sice trnitá cesta plná nástrah, ale stojí to za to. Neříkám, že je to jednoduché. Vůbec ne. Ale víra, zapírání sama sebe a dychtění po svatosti nám v tom pomůže. Do Božího království se dostaneš jenom po úzké cestě, neboť široká cesta vede do „pekla“.

Každým okamžikem očekávej Pána Ježíše. Očekávej Ho každou minutu! Očekávej, že On všechny bezbožné lidi zabije a tento svět zničí. Proto zanech všech lží (polopravdy, milosrdná lež), modlářství, hromadění majetku… a vytvářej si poklady v Nebi, ne tady na zemi (jak nás to učí Písmo). Bdi, žij podle Jeho přikázání, měj vždycky Boha na prvním místě, pořád čiň pokání, evangelizuj lidi, vymítej démoni, křti obrácené lidi (kterým dal Bůh milost poznání pravdy, spasení)… Pak máš šanci žít navždy s Bohem. Šanci, ne jistotu!

„Pamatuj tedy, jak jsi přijal a slyšel mé slovo; zachovávej je a čiň pokání. Pokud však nebudeš bdít, přijdu na tebe jako zloděj a nebudeš vědět, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“
Bible, Zjevení 3,3

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení