Kázání našeho společenství

Bohatnout v Bohu

Křesťan nemá milovat svět ani to, co je v něm.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-16

Proč milovat něco, co jde ke zkáze? Všechno tady bude zlikvidováno ohněm.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,33

Už vůbec nemá křesťan milovat majetek, peníze. Křesťan má odmítat hromadění peněz ve všech podobách. Křesťan má odmítat chamtivost.

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Překlad 21. století, Koloským 3,5-6

Křesťan nemůže sloužit dvěma pánům!

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali.“
Překlad 21. století, Lukáš 16,13-14

Spoření na horší časy, důchod apod., které nám doporučuje svět, to je od ďábla. Já v Bibli nikde nečtu, aby si křesťan spořil nějaké velké částky. Je dobré mít menší finanční rezervu (kdyby bylo potřeba nechat opravit auto apod.), ale jde o to, aby nedocházelo k obcházení Boha – aby se člověk nezačal spoléhat víc na finance, než na Boha.

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 3,1-5

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,9

„Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Překlad 21.století, Přísloví 23,4

„Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: Požehnanější je dávat než dostávat.“
Překlad 21. století, Skutky 20,35

„Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“
Ježíš mu ale řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý – jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce i matku.‘“
On odpověděl: „To všechno jsem dodržoval odmalička.“
„Chybí ti jen jedno,“ řekl mu Ježíš, když to uslyšel. „Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý.
Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: „Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.
„Kdo tedy může být spasen?“ ptali se ti, kdo to slyšeli.
„Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,“ odpověděl jim. “
Překlad 21. století, Lukáš 18,18-27

Křesťan má bohatnout v Bohu.

„Někdo z davu ho požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, ať se se mnou rozdělí o dědictví!“
„Člověče,“ odpověděl mu Ježíš, „kdo mě ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?“ Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Potom jim vyprávěl podobenství: „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!‘ Pak si řekl: ‚Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a své zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!‘
Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘
Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?
Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!
Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.
Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezpuchřejí, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,13-34

Jak bohatnout v Bohu?
Kdo v prvé řadě hledá Boží království, ten je velmi bohatý v Bohu. Soustředit víc na věci tohoto světa, než na Boha, to je hodně špatná cesta. Soustředit se víc na politiku, koronakrizi, atd. než na Boha, to je ďáblovo vedení. Kdo to dělá, víc miluje svět než Boha.

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

To, čím si sytíme oči, jednou ovládne naše srdce! Čím sytíš své oči? Je to Boží slovo?

„Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!“
Překlad 21. století, Matouš 6,22-23

Upřednostňujte nebeské věci před pozemskými věcmi.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21. století, Koloským 3,2-3

„Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,17-21

Kdo nelpí na svém životě, ten je bohatý v Bohu. Kdo lpí na svém životě, ten se otevírá ďáblu a jeho démonům. Ďábel lidi ovládá strachem ze smrti. Křesťan, i když zemře, po prvním vzkříšení bude žít na věčnosti. Tím nechci říct, že se má křesťan těšit na smrt, nebo že si na základě svého rozhodnutí může vzít život. Pokud žijeme, máme žít pro Krista a sloužit Mu (kázat evangelium, křtít…).

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Překlad 21. století, Jan 11,25

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

Je potřeba mít na paměti, že Bůh je nad životem i smrtí. Bůh je nade vším!

„Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili. Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte.“
Kralická, Lukáš 12,4-5

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Překlad 21. století, Job 1,21

Bohatý v Bohu je ten, kdo není příliš náročný. Kdo je spokojený s málem, ten je bohatý v Bohu. Podle pokory a skromnosti poznáte pravého křesťana.

Kdo je bohatý v Bohu, kdo se ve všem spoléhá na Boha, má v sobě Boží pokoj a tento pokoj šíří dál. Ďábel je otcem nepokoje. Nadměrné sledování světských zpráv vede křesťana do vnitřního nepokoje. Člověk, který je plný nepokoje (stres, žití tzv. v křeči, neustálé řešení nepodstatných věcí…), v tom nepanuje slovo Kristovo.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22

„Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.“
Překlad 21. století, Koloským 3,12-17

Boží pokoj nastává tehdy, když si uvědomíš, že Bůh má všechno zlo pod plnou kontrolou. Bůh má pod plnou kontrolou války, diktátory, migranty, okultisty, satanisty… Pokud toto přijmeš vírou, budeš bohatý v Bohu, budeš plný Božího pokoje a tento pokoj z tebe bude doslova proudit.

Myslet si, že Bůh nemá všechno pod kontrolou, to je víra ve falešného boha. Víra v boha, který je nějak omezen (něco nemůže, někde není, není nade vším…), to je víra ve falešného boha. Přes falešného boha nikdo nemůže být spasen!

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

Závěr
Křesťan, i když je urážen pro víru v Krista, od lidí ze světa, od pseudokřesťanů, je bohatý v Kristu!

„Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil: Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,8-9

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou.“
ČSP, Zjevení 2,8-9

Křesťané jsou bohatí tím, že mají Boha Krista v srdci. To je to nedůležitější. Co je platný člověku majetek, vzdělání, schopnosti atd., když nemá Krista v srdci. Pokud někdo odmítá Krista, skončí špatně.

„Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“
Překlad 21. století, Marek 8,34-38

Pán Ježíš, ačkoli byl bohatý, stal se kvůli nám chudým, abychom jeho chudobou zbohatli. Amen.

„Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista – kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 8,9

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení