Kázání našeho společenství

Trestající Bůh

Někteří křesťané věří, že biblický Bůh je pouze láska, nikoho netrestá, nikoho by neusmrtil, nikomu by nedal žádnou nemoc… Ti lidé nečtou Bibli! V jakého boha vůbec věří?!

Bůh je láska, je milosrdný, odpouštějící, zároveň je ale také spravedlivý, poučující a trestající. Bůh, který je pouze láska a tečka, to je falešný bůh. Bible takového boha nezná. Takový bůh se uctívá v okultismu a esoterice. K okultně-esoterickému bohu inklinují křesťané spadající pod „křesťanský“ směr Hnutí Víry.

Bůh je také stálý. Už ve své podstatě je stálý, neměnný. Díky Jeho stálosti máme jedinou a trvalou jistotu! Dneska vidíme učení, které říká, že Bůh byl jiný ve Staré smlouvě a je jiný v Nové smlouvě. To je falešné učení. Pokud nám Písmo říká, že Bůh je stálý, tak berme vírou, že to tak opravdu je.

„Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.“
Překlad 21. století, Jakub 1,17

„Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Překlad 21. století, Malachiáš 3,6

„Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.“
Kralická , Malachiáš 3,6

Nesmíme zapomínat na to, že Bůh je svrchovaný (suverénní) a všemohoucí (může všechno). Bůh může vytvořit pozemskou totalitní vládu. Bůh může nadpřirozeně vyléčit člověka z nemoci. Bůh může člověku dát nemoc. Pokud někdo věří, že něco Bůh nemůže, tak věří v omezeného (falešného) boha.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

Bůh lidi miluje, proto je kárá, vychovává a trestá. Bůh touží po lidském pokání – hřích poznat, vyznat a opustit.

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

Když Bůh lidi trestá, učí je.

„Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět.“
ČSP, Izaiáš 26, 9-10

Někdy je to tak, že kvůli lidskému hříchu, Bůh tvoří zlo. Pokud Bůh tvoří zlo, tak chce, aby z něj vzešlo dobro. S lidmi to prostě někdy po dobrém nejde…

„Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.“
ČSP, Izaiáš 45,7

Ten, kdo si libuje v hříchu, kdo nečiní pokání, by se měl bát Boha!

„Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.“
ČSP, Lukáš 12,5-6

Od Genesis až po Zjevení čteme nejen o Boží lásce, ale také o Božích trestech. Boží tresty nejsou jen tak z ničeho nic – příčina je člověk a jeho zlé jednání.

Prvního hříchu v historii lidstva se dopustili Adam a Eva v Edenu (Ráji), když je had (ďábel) přesvědčil o tom, aby a pojedli ze stromu poznání. Důsledek jejich jednání byl Boží trest, který pociťujeme dodnes. Důsledkem bylo vyhnání z Ráje, těžká práce, porodní bolesti, stárnutí a umírání.

„Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: Žena, kterou jsi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a já jsem jedl. Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem jedla.
A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost, v bolestech budeš rodit děti; budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout.
A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš.“
Překlad 21.století, Genesis 3, 11-19

Zničení Sodomy, Gomory a dalších měst. Příčina byl člověk, resp. velká skupina lidí včetně sexuálních deviantů.

Zničení těchto měst – stopy po nadpřirozeném Božím zásahu jsou patrné dodnes. Poblíž Mrtvého moře jsou vidět pozůstatky domů, paláců, hradeb, sfing, kuliček síry…

„Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.“
Překlad 21.století, Genesis 13,13

„Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“
Překlad 21.století, Genesis 19,5

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“
Překlad 21.století, Genesis 19,24-25

Ježíš hovořil o tom, že při jeho návratu bude situace podobná, jako byla za dnů Sodomy a Gomory!

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Překlad 21.století, Lukáš 17,26-30

Proč byla globální potopa? Díky lidem. Noe („kazatel spravedlnosti“) lidi upozorňoval na to, co chce Bůh udělat, nikdo mu ale nevěřil. Noe varoval lidi před potopou. Trvalo mnoho let, než byla archa hotová. Mnoho let Noe lidem říkal… Než přijde Boží soud, Bůh lidi varuje, často opakovaně.

„Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.“
Překlad 21.století, 2. Petr 2,5

„Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.“
Překlad 21.století, Genesis 6,13

Ve Staré smlouvě na mnoha místech čteme, jak tvrdě Hospodin trestal svůj vyvolený lid. Izraelský národ inklinoval k modloslužbě, dožadoval hmotné modly… To vedlo k uctívání falešného boha. Pravý Bůh a něco k tomu, to je ve skutečnosti uctívání falešného boha.

„A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. „Běda!“ zvolal. „Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil… A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš.“
Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. Až však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích.“
Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron.“
Překlad 21.století, Exodus 32,31-35

„Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč mě urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni?“
Překlad 21.století, Jeremiáš 44,7-8

„Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?‘ Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář – vždyť se obrátili k cizím bohům!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 31,16-18

„ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 5,9 a 11-12

Někteří křesťané se mylně domnívají, že Boží vyvolenost v minulosti znamenala, a dodnes znamená, spásu. Bůh dá milost, ale člověk se musí pro Ježíše (v dané chvíli) rozhodnout sám.

Bůh si vyvolil izraelský národ, to však ani tenkrát neznamenalo hromadnou a bezpodmínečnou záchranu! Toto platí i do budoucna.

„Izaiáš pak volá ohledně Izraele: „I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání.
Překlad 21. století, Římanům 9,27

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21.století, Juda 1,5

V mnoha případech se Hospodin izraelského národa zastal. Když egyptský vládce faraon zatvrzele odmítal propustit Izraelity z otroctví, Bůh na Egypt seslal deset ran. Dlouho se faraon vzpíral, ale nakonec svolil…

„Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené – od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka. Té noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý.
Té noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. „Seberte se a jděte pryč od mého lidu – vy i ti vaši Izraelité!“ řekl jim. „Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen už jděte! A požehnejte i mně.“
Překlad 21.století, Exodus 12,28-32

Pojďme se podívat do Nové smlouvy.

Mimořádně krutý trest čekal jistého Herodese, protože Hospodinu nevzdal slávu. Vzdáváš slávu Bohu?

„Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: „Hlas boží, ne lidský!“ A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu“ vypustil duši rozežrán červy.“
Překlad 21.století, Skutky 12,21-23

Ananiáš a Zafira. Pokrytecký manželský pár, který lhal Božím dětem i Bohu. Boží soud byl vykonán okamžitě. Mimo jiné šlo o varování ostatním křesťanům, aby už nikdo takto nejednal. Bůh vzbuzuje bázeň. Pán Bůh hřích skutečně nemá rád! Bůh vychovává a trestá své děti, někdy velmi tvrdě.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.
Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho znamení a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil.
Překlad 21.století, Skutky 5,1-13

Apoštol Pavel byl zdémonizovaný – byl mu dán do těla satanův anděl (démon). Byl to Boží soud. Příčina byl Pavel sám – jeho pýcha. Chce snad někdo tvrdit, že Bůh nemůže přikazovat démonům a dát člověku nemoci?

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Boží soud čeká odpadlíky od víry. Opravdu Bůh nikoho netrestá?

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl:
„Má je pomsta, já zjednám odplatu,“
a dodal:
„Hospodin bude soudit svůj lid.“
Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21.století, Židům 10,26-31

Proč je Sedm pečetí (Zjevení 6,1-17, 8,1-5), sedm polnic (Zjevení 8,6-13, 9,1-21, 11,15-17), sedm číší (Zjevení 16,1-21? Jde o Boží soudy, které stíhají Zemi a její obyvatele po celou dobu konce – celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Lidé si mají uvědomit svou ztracenost, mají činit pokání a jít za pravým Kristem, který je jediná cesta k Bohu. Tady vidíme, jak je pravé pokání pro Boha důležité!

Doporučený článek k prostudování: Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.
Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 16,8-11

Během troubení šesté polnice bude (nebo již byla) na Boží příkaz vytvořena tyranská (démonická) vláda, kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které pobije třetinu lidí (fyzicky, duchovně?). Proč toto Bůh přikáže nebo již v minulosti přikázal? Příčina je člověk a jeho zlé skutky. Bohu jde o to, aby člověk činil pokání.

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Proč Ježíš na Olivové hoře učedníkům řekl, že války a nepokoje musí přijít? Pro neposlušnost lidí. Příčina všeho zlého, příčina všech válek, je člověk a jeho zlé jednání.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“
Překlad 21.století, Matouš 24,6-8

Věřím, že Boží vůle je pokoj, mír. Díky neposlušností lidí, díky lásce k lidem, Bůh v jistých případech odnímá mír, způsobuje válečné stavy. To všechno pro dobro člověka. Bůh chce, aby každý člověk došel k pokání. To je Boží vůle. Lepší je vejít do Božího království zmrzačený, polomrtvý, než skončit v ohnivém jezeře.

„I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: “Pojď!” A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč.“
ČSP, Zjevení 6,1 a 3-4

Berme vírou, že Bůh vytváří všechny pozemské vládní moci. Bůh dává světu řád, světové řády. Bůh dává lidem vládní moci.

Doporučený článek k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. “
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

„A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále; dává moudrost moudrým a umění majícím rozum.“
Kralická, Daniel 2,21

Závěr
Bible nám zjevuje Boha jako láskyplného Otce, který je však zároveň spravedlivý, poučující a trestající. Proč Bůh trestá? Protože miluje! Boží trest přímo souvisí s nekonečnou Boží spravedlností. Velký pozor na boha, který je pouze láska. Velký pozor na boha, který je nestálý. Toto jsou falzifikáty vytvořené ďáblem!

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení