Kázání našeho společenství

Ježíš není pouze v neděli, ale každý den!

Někteří křesťané ze sebe na nedělním shromáždění dělají, jak jsou strašně duchovní, ale přitom celý týden žijí velmi podobně jako nevěřící (svévolníci). To je pokrytectví. Pokrytectví je dvojakost, přetvářka, nečestné jednání. Pokrytecký křesťan s dvojakou myslí (dvojakého smýšlení) je pro církev nebezpečný. Bible zmiňuje křesťanské pokrytce (a lakomce) Ananiáše a Safiru, kteří podvedli Boha (Ducha Svatého). Jejich hřích (pokrytectví, lakomství, podvod, lež) byl potrestán rychlým a hrozným soudem – smrtí.

„Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale až potom.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 5,24

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21.století, Židům 4,13

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,5-8

„Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21. století, Matouš 24,50

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,1

„Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!“
Překlad 21.století, Matouš 23, 26-27

„Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!“
Překlad 21. století, Matouš 23,27

Boží slovo nám říká, že pěstovaný a nevyznaný hřích je pro Boha problém:

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

„Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem.“
Překlad 21. století, Římanům 2,6-8

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,25-27

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21. století, Koloským 3,5-10

Pokud vědomě hřešíme, je nutné činit biblické pokání. Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští (a nepřipomíná) plus nás „očistí od každé nepravosti“ (špatných činů).

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Bible, překlad 21.století, Skutky 26,20

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

Hřích úzce souvisí s tělesným smýšlením. Odmítej tělesné smýšlení. Smýšlej tak, jak smýšlel Pán Ježíš! Žij s Ježíšem pořád, vždy On je  námi pořád. Žij s Ježíšem každý den, ne jenom v neděli!

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21.století, Matouš 28,20

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!“
Překlad 21.století, Filipským 2,5-8

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21.století, Římanům 8,5-8

Naslouchej Bohu, modli se, zapusť v Něm kořeny, žij s Ním… Žij Duchem, jinak podlehneš tělesným sklonům.

„Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli.“
Překlad 21.století, Žalm 116,1-2

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-7

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16

Rozhodně se nepřizpůsobuj tomuto věku! Spíš se nech proměňovat obnovou své mysli.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21.století, Římanům 12,2

Poslouchej víc Boha než lidi. Rozvíjej v sobě Boží lásku. Rozsuzuj, všechno si prověřuj, odhaluj falešná křesťanská učení. I v tom je láska!

„Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21.století, Skutky 5,29

“Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 5,20-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Pokud se někdo nespoléhá na Boha, nenaslouchá Bohu, nehledá Boží vůli, nemůže mít důvěrný vztah s Bohem.

„Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!“
Překlad 21.století, Žalm 128,1

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1.Petr 4,1-2

Závěr
Ježíš by měl být pro tebe každý den, ne jenom v neděli! Nebuď jako adventisté, kteří zákonicky zdůrazňují Sedmý den (což je v ČR neděle). Měj bohoslužbu každý den.

1. Vztah s Bohem nemáme navazovat jen Sedmý den, ale KAŽDÝ DEN.
2. Uctívat Boha nemáme jen Sedmý den, ale KAŽDÝ DEN.
3. Oslavovat Boha nemáme jen Sedmý den, ale KAŽDÝ DEN.
4. Respektovat Boha nemáme jen Sedmý den, ale KAŽDÝ DEN.
5. Modlit se nemáme jen Sedmý den, ale KAŽDÝ DEN.

Neupínej se na stvořené, ale na toho, který tvoří. Odlož dřívější způsob života, staré lidství, které vynikalo klamnými vášněmi.

„odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
Překlad 21.století, Efeským 4,22-24

Raduj se v Duchu Svatém a zároveň si obleč plnou Boží zbroj, abys mohl odolat ďáblovým svodům. Pozor, náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty! Bůh vám žehnej. Amen.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21.století, Galatským 5,22-26

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Překlad 21.století, Efeským 6,11-17

„Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“
Překlad 21.století, 2.Korintským 13,11

Může vás zajímat:
Není láska jako láska
Prožíváš strach? Když máš Ježíše, nemáš se čeho bát!
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
„Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6,10)

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení