Kázání našeho společenství

Kletba, prokletí, zlořečení

Kletba, prokletí
Kletba, zlořečení je magický výrok nebo přání člověka, aby jinému člověku vznikla nějaká újma, škoda (např. neštěstí, nemoc, neplodnost, finanční potíže, předčasné úmrtí, rozpad manželství a rodiny…). Vyslovením kletby se má aktivovat prokletí. Kletba také může být vyjádřená doslovná žádost k zlým nadpřirozeným silám (člověk vědomě povolává zlé síly). Prokletí se nutně nemusí vztahovat pouze na jednotlivé osoby, ale též na celé skupiny, rodiny, předměty a místa.

Kletby mohou být vědomé i nevědomé. Kletby dokonce mohou směřovat na vlastní osobu („Já se z toho zblázním“). Proklínání vlastní osoby může být důsledek démonické sugesce, bezduchého opakování slov, které říkají „všichni“ (to se tak říká…). Romové rádi proklínají druhé lidi výrokem „Aby tě sežrala rakovina…“. Asi nejběžnějším uvalením kletby současnosti je věštění budoucnosti (horoskopy, karty, kyvadlo…). Věštec, ať to ví nebo ne, dotazuje se duchovního světa – démonů. Démoni následně dotyčnému sdělují smyšlené informace (démon zná minulost, současnost, ne však budoucnost). Věštec vyslovuje tvrzení, že se má něco stát v budoucnu. Pokud důvěřivý člověk toto přijímá vírou (věří tomu), přijímá kletbu. Díky tomu se tato kletba může naplnit (ne také ne). Někteří lékaři uvalují kletby na své pacienty tím, že vyřknou neexistující diagnózu.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

Pravda o kletbě, prokletí
Kletba je magický výrok, magie je okultismus. Kdo vyjadřuje žádost k zlým silám, promlouvá k démonickým bytostem a otevírá bránu do démonského světa. Kdo na někoho uvaluje kletbu, sám je proklet, dobrovolně se vydává démonům a je velká pravděpodobnost, že na něm budou démoni silně parazitovat.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o magii

„Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní.“
ČSP, Genesis 27,29

Někdo si může myslet, že kletba je definitivní rozsudek a nejde s tím nic dělat. Tak to samozřejmě není. Bůh na základě vlastní vůle, svrchovanosti a všudypřítomnosti, zasahuje do běhu událostí. Kletba se tedy může naplnit, nebo také ne. Je potřeba si uvědomit, že vše kolem nás vede a řídí mocná Boží ruka. Ďábel a jeho démoni si nemohou dělat co chtějí (Bůh je nepřetržitě dozoruje). Pokud si toto uvědomíme, budeme v klidu.

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

Nejenom křesťané, ale i nevěřící jsou pod Boží ochranou. Kdyby ďábel mohl, zabil by nás všechny. To ale nemůže, protože je to omezená (Boží mocí) duchovní bytost. Osobně věřím, že křesťan je pod větší Boží ochranou než nevěřící, neboť Boží moc neodmítá a spoléhá se na Boha.

Generační prokletí
Někdy slyšíme, že celá rodina je prokletá a kletba se dědí po generacích. Někteří se kletby chtějí zbavit tím, že navštíví nějaké médium (energetického léčitele apod.), které dokáže „lámat kletby“. Generační prokletí tady skutečně je, toto prokletí je od Boha a platí pouze pro lidi, kteří Boha nenávidí (nevěřící a pseudokřesťané – ti, kteří věří ve falešného boha). Bůh rozhodně netrestá své děti (křesťany) za hříchy svých předků! Okultisté, kteří údajně dokáží „lámat kletby“, ve skutečnosti žádné kletby nelámají, nýbrž vedou sebe a další lidi do démonické závislosti a svázanosti.

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Překlad 21. století, Exodus 20,5-6

Může křesťana někdo proklít? Vyhýbají se kletby křesťanům absolutně? 
Osobně věřím, že pokud někdo prokleje křesťana, nebo křesťan sám sebe, tak ve většině případů Bůh démonickým duchům nedovolí podniknout kroky k naplnění kletby. Bůh ale samozřejmě může v konkrétních případech nechat démonické duchy jednat. To mívá souvislost s Boží vůlí a Božím soudem, ne s naplněním kletby. Pokud křesťan žije ve vědomém hříchu, pak musí očekávat Boží soud.

Není to pouze tak, že Bůh démonické duchy dozoruje a nepřetržitě hlídá, Bůh samozřejmě také může démonickým duchům doslova přikazovat, např. ať něco vykonají. Ať to víme nebo ne, Bůh může s démony spolupracovat. Bůh může všechno! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že toto Bůh nemůže, věří v omezeného, falešného boha!

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

Má křesťan lámat kletby?
Někteří křesťané věří, že je nutné zkoumat, zda nedošlo k prokletí a případné kletby lámat. To, že někdo nad námi vyslovil nějakou kletbu, to zpravidla nevíme. Pokud to víme, prosme Boha, ať kletba nemá žádný účinek. Pokud nás Duch Svatý povede k lámání kletby v Kristově jménu, udělejme to. Hlavně nežijte díky údajným kletbám tzv. v křeči. Máme toho Silnějšího (Ježíše Krista)!

„A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,13

Jen připomínám, že kletby a zlořečení od antikristů, by mělo být pro nás velmi očekávané.

„Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.“
Překlad 21. století, Matouš 5,11

Tvrdit, že má křesťan zdravotní potíže, deprese, finanční problémy apod., protože ho nějaký člověk proklel (nebo, že jde o generační prokletí od Boha), to je mimobiblické vysvětlení. Naše problémy mohou souviset s naším hříchem, modloslužbou (závislostí na telefonu, internetu, člověku…), mluvou, pýchou, neodpuštěním, vírou ve falešné křesťanské učení, Boží vůlí a Božím soudem, tříbením, praktikováním zvráceného sexu, sledováním pornografie, neúctou k rodičům…

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,20-23

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,31

„Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu.“
Překlad 21. století, Jakub 3, 5-12

Nebo může dojít k tomu, že nás Bůh z nějakých důvodů vydá ďáblu.

„Odkud jdeš?“ zeptal se Hospodin satana.
„Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ odpověděl mu satan.
„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi mě podnítil, abych ho bezdůvodně trápil.“
„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.“
Překlad 21. století, Job 2,2-7

Také nezapomínejme na to, že si nás Bůh vychovává.

„Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá?“
Překlad 21. století, Židům 12,7

„Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,6

„Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,13

Shrnutí
Kdo kleje, proklíná, ať to ví nebo ne, dává do pohybu démonické síly, které chtějí vykonat lidský požadavek. Je pak na Bohu, zda nechá démonické duchy jednat nebo ne. Věřím, že křesťan je pod větší Boží ochranou než nevěřící. Žádný člověk by neměl nikoho a nic proklínat. Pouze Bůh může klít. Bůh proklel zemi atd. Příčina byl první člověk – Adam.

„A Adamovi řekl: Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl jsi ze stromu, o kterém jsem ti přikázal: Z toho nejez, budiž kvůli tobě prokleta země:“
ČSP, Genesis 3,17

Nikdy nikoho neproklínej, nepřej druhému zlo. Kletba je projevem nenávisti. Kdo ti zlořečí, tomu žehnej! Žehnání je opak proklínání. Je potřeba myslet na to, že nebojujeme proti krvi, ale proti ďáblu a jeho démonům.

„Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,9

„Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.“
ČSP, Římanům 12,14

„Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.“
ČSP, Lukáš 6,28

Křesťan by měl mít lásku ke všem lidem, i k hříšníkům. To, že tyto lidi milujeme, ještě neznamená, že souhlasíme s jejich hříchem.

„Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“
Překlad 21. století, Matouš 5,44

Bdi, očekávej na Pána Ježíše a novou zemi, kde nebude žádné prokletí. Amen.

„A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,3

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení