Kázání našeho společenství

Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 1.část

Poměrně často používám výrazy: satanovo učení, učení démonů. Co to znamená? Nenecháváš se vyučovat satanem a jeho démony? Nejsi aktivní satanův žák?

Vyučování
Vyučování je záměrné (cílevědomé) a systematické působení učitele na žáka s cílem vštípit mu určité (řízené) informace, návyky, způsoby chování a charakterové vlastnosti. Jde o řízený proces působení učitele na žáka. Například ve školách a školkách se děti učí řízené informace (část z nich je od satana). Dávno už neplatí, že je škola dodavatelem správných informací. Ať se nám to líbí nebo ne, školský systém je součástí satanova království. Žáci jsou často nuceni cvičit jógu a vykonávat další druhy okultismu, čímž jsou učeni otevírat se démonskému vlivu, obracet se na démony, komunikovat s nimi. Díky tomu vidíme mnoho démonicky obsazených dětí, které drtí emoce, straší je démoni atd. Vrcholem všeho je vyučování evoluce, které zcela popírá Stvořitelské dílo.

“Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.”
Překlad 21. století, Matouš 18,6

Satanovo učení, učení démonů
Satan se velmi často dostává do role učitele a člověk do role žáka. Satan s oblibou nevyučuje pouze nevěřící, ale také křesťany. Problém je, pokud člověk satanovo učení přijme, uvede ho do praxe. Jak satan vyučuje lidi? Mnoha způsoby! K vyučování lidí má s dispozici celou armádu démonů, kteří lidem našeptávají lži, vyučují je útlakem, sugescí spojenou s manipulací… Lidé, kteří jsou vyučeni satanem, vyučují další lidi. Démoni jsou mistři manipulace a vymývání mozků. Démoni s oblibou lidi děsí (umřeš, nebudeš mít peníze…).  Démoni s oblibou skrývají jednu obrovskou lež mezi dvě pravdy. To je opravdu z jejich strany geniální! Satan miluje lež, která se podobná pravdě. Oklamaný člověk vnímá část prokazatelné pravdy a nevšimne si nepravdy, která je v pozadí. Tato malá část nepravdy má člověka dovést k hříchu. Démoni často lidi napadají útlakem, což může mít za následek nějakou nemoc (fyzickou i psychickou). Démoni rádi lidem sugestivně (pořád dokola) připomínají vyznané hříchy a další věci. Pokud hřích vyznám (viz. pravé pokání), tak si z něj vezmu poučení a už se dál o něj nezajímám. Bůh vyznané hříchy nepřipomíná! Pokud je člověk pod dlouhodobým démonickým útlakem (pod vlivem démona), dochází ke změně osobnosti člověka, nastávají psychické problémy, strachy apod. Pokud je mysl je ovládaná démony, člověk je démonicky obsazený. Démonicky obsazený člověk často žije jako „ve zlém snu“, nemá vnitřní klid, má nějaké nutkání… Démoni nejen člověku deformují osobnost (psychiku), ale někdy i vizáž (hlavně obličej – někdy negativně, jindy „pozitivně“). Démonům nahrává pěstovaný hřích. Je to Duch Boží, kdo křesťanům zjevuje jejich hříchy.

„Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,27

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, 1.Jan 16,13

Velký problém je, když křesťan ignoruje Ducha Božího a dlouhodobě žije ve vědomém hříchu. V tomto případě mají démoni volné pole působnosti. Proto se upněte k Bohu, neuhašujte Ducha!

“Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.”
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

Nový světový řád
Satan a jeho démoni vyučují dnešní lidi přes zločinný systém, který se nazývá Nový světový řád (též známé jako zkratka NWO, podle anglického New World Order). Díky satanovu učení, démonické sugesci, démonickému obsazení, tento systém lidé nevnímají, někteří ho dokonce přímo nebo podporují, mají na něm závislost. Vítejte v novém světě, který vytvořil satan pomocí nevěřících lidí a falešných křesťanů! Ano, tento podvodný systém vytvořila okultní elita společně s křesťany, kteří žijí pro tento život! Jedná se o falešný antikristův systém, na kterém má mnoho dnešních lidí závislost!

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou.“
Překlad 21. století, Zjevení 19,20

Žijeme v době, kdy démonická aktivita dosahuje strašných rozměrů. Lidstvo dlouhodobě žije ve falešná realitě. V dnešním světě vidíme mnoho falešného: bankovní systém, zdravotnictví, školství, náboženství… Vidíme globální centralizovanou diktaturu, která vytváří psychologický a ekonomický teror. Tato diktatura ovládá lidstvo přes finance, zákony, organizace typu OSN, WHO a EU. Některé zákony není možné dodržovat tím, že když jeden zákon dodržíte, tak díky tomu budete perzekuováni jiným zákonem (úřadem). Taková je realita.

Vůdčí osobnosti této diktatury chtějí ovládat způsob myšlení lidí (dobýt srdce a mysl), chtějí udržet mysl zmanipulovaných lidí pod kontrolou. Pomocí démonů nás chtějí vmanipulovat do účasti na NWO. Žijeme v psychologické tyranii, iluzi demokracie (volby nabízejí iluzi výběru)! Všechno je o psychologii, manipulaci mysli a o démonech – o učení démonů. Manipulace mysli byla vždy hlavní specialita vládnoucích elitářů. Dnes tomu není jinak. Kontrola mysli se děje pomocí médií, která jsou dlouhodobě ovládaná elitou (např. Reuters, od které přebírají informace Novinky.cz), a která záměrně šíří lži a dezinformace, vytvářejí veřejné mínění, diktují lidem, co si mají oblékat, jak mají myslet atd. Také nelze nezmínit dnešní hudební a filmový průmysl, který má obrovskou moc a negativní vliv na lidi.

Někteří lidé si to neuvědomují, že soukromí díky NWO už vlastně neexistuje, elita totiž dlouhodobě využívá technologie ke šmírování občanů (mobily, televize, platební karty atd.). Na několika místech v ČR (nejen na letištích) probíhá biometrická kontrola lidí, kdy se snímá a zaznamenává lidský obličej, zorničky. Všechny zaznamenané informace se řadí k vašim osobním údajům (jménu, RČ atd.). Další věc je rostoucí vliv státu nad dohledem internetu, logování (archivování) pohybu na internetu, mobilů. To proto, aby v případě potřeby mohlo dojít k perzekuci člověka. Dneska už není potřeba lidi čipovat, protože jsou dobrovolně a trvale sledováni (trasováni) přes mobily, televizory, hodinky, chytré náramky, GPS lokátory atd. Tím neříkám, že čipování lidí v budoucnu nebude. To bude, ale nebude to tak, že všichni lidé na světě budou čipovaní, že to bude jediným znamením šelmy atd. Čipy budou chtít hlavně lidi dobrovolně (bez nátlaku), stejně jako další sledovací zařízení (mobily, GPS atd.).

„Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.“
Překlad 21. století, Zjevení 13,11-15

Všechno toto by mělo v křesťanech vyvolávat klid až úsměv! Já v NWO vidím marnou snahu ovládat svět s pomocí satana. Z Božího slova víme, že satan má pouze omezenou moc, ne pravomoc (právo a moc). Pravomoc a neomezenou moc má pouze Bůh Ježíš, který všechno zlo kontroluje!

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Překlad 21. století, Lukáš 9,25

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích,
vysmívá se jim Hospodin.“
Překlad 21. století, Žalm 2,2-4

Pokračování: Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 2.část

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení