Kázání našeho společenství

Kažme evangelium. Je to naše povinnost!

Kázání ze dne 3.9.2017:

Dneska bych chtěl hovořit o tom, že kázat evangelium je naše povinnost, a že se nesmíme ničeho zaleknout. Bezbožných lidí, rádoby křesťanů ani církevních organizací, které vyučují falešné náboženství.

Podle průzkumů jsou dvě třetiny lidstva věřící. To je poměrně dost. Například v Polsku je věřících 86 %. V Thajsku se za věřící považuje 94 % obyvatel. V Polsku lidé propadají Římskému katolicismu, v Thajsku zase Budhismu. Tedy démonům. Zde je vhodné zmínit jeden verš z Bible:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
Bible, Matouš 7,22-23

Ne každý „věřící“ pozná Boží Království.

Co je evangelium
Evangelium je dobrá zpráva o Bohu. Je to pravdivá informace o příchodu Boha na zem v lidském těle – Ježíše Krista. Je to dobrá zpráva o tom, že Ježíš zemřel za hříchy všech lidí, čímž porazil smrt, a díky tomu může mít každý člověk věčný život. Stačí přjmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele a odevzdat Mu svůj život.

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
Římanům 10,9

Kažme evangelium
Povinnost všech křesťanů je upozorňovat lidi na falešná náboženství, démonské nauky, okultismus… Naše povinnost je kázat evangelium. Všem lidem! Mladým i starým, zdravím i nemocným, kartářkám i homosexuálům. Je to opravdu naše velká povinnost, Boží příkaz. Je to jeden z hlavních důvodů, proč žijeme.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Marek 16,15-16

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, 1. Korintským 9,16

To je jasný příkaz Pána Ježíše.

Ještě si pojďme přečíst jeden žalm:

„Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení – ač nevím ani, jak je vypočíst!“
Žalm 71,15

Z tohoto žalmu je patrné, že máme pořád lidem kázat evangelium.

Kázat evengelium není zbytečná práce…

„Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.“
1. Korintským 15,58

Někteří křesťané se stydí dělat to, co jim Pán Ježíš přikazuje. Nemáme se stydět vydávat svědectví…

„Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“
2. Timoteovi 1,12

Jiní křesťané zase mají obavy. A jiní to zase považují za zbytečné či nemoderní. Kdo nekáže evangelium všemu stvoření, zrazuje Pána Ježíše, znevažuje Boha, odmítá Jeho lásku a pochopitelně hřeší!!!

Pokud nekážeš evangelium, zavři se do pokojíku a čiň pokání.

Neobávej se
Neobávej se, Duch Boží ti bude nápomocen…

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
2. Timoteovi 1,8-9

„Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“
Skutky 1,8

Evangelizace, získávání učedníků, křest
Pojďme si přečíst verš:

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
Matouš 28,18-19

Pokud shrneme všechno předchozí, tak zjistíme, že Pán Ježíš nám přikazuje:

1. Máme kázat evangelium všemu stvoření.
2. Máme získávat učedníky.
3. Máme křtít lidi, které přivedeme k Bohu.

To všechno jsou naše povinnosti, ne možnosti.

Ježíš je obtížná cesta
Pojďme si přečíst další verš:

„Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“ A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“ Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“
Bible, Lukáš 9,57-62

Pán Ježíš nám říká, že následovat Ho, je obtížná cesta. To všichni víme. Musíme si uvědomovat, že zvěstovat evangelium (zachraňovat bezbožné lidi) je náš nejdůležitější úkol. Pokud se podíváme na poslední větu: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží“., zjistíme, že když někdo zřekne starého života neochotně, potajmu radostně vzpomíná na svůj starý život,  není způsobilý pro Království Boží. To jsou velmi tvrdá slova Pána Ježíše.

Budeš nenáviděn
Je předpovězeno, že nás křesťany budou nenávidět, stíhat. Vždyť žijeme v padlém světě, do kterého významně zasahuje Boží odpůrce – satan. On vždycky bude používat proti tobě bezbožné lidi, které tě budou nenávidět a posmívat se ti. Budeme nenáviděni, stíháni nejen ze strany bezbožných lidí, ale i ze strany křesťanů, které strikně nedodržují Boží zákony. Budeme nenáviděni církevními organizacemi, které překrucují Boží slovo. Budeme nenáviděni církevními organizacemi, které žijí podle tradic, dogmat, doktrín, nebiblických rituálů… Budeme nenáviděni církevními organizacemi, které odmítají křtít. Budeme nenáviděni proto, že identifikujeme jejich hříchy. To bylo předpovězeno:

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Marek 13,13

„Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.“
Lukáš 6,22–23

Odevzdej svůj život Bohu
Je důležité odevzdat svůj život Bohu. Zapři sám sebe, nehleď na své plány, touhy těla apod. Žij povinnostmi vůči Bohu.

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“
Římanům 12,1-2

Nic než pravda
Musíš znát Božímu slovo, abys mohl kázat evangelium. Pokud se nebudeš držet Božího slova, budeš vyučovat falešné učení. Za to tě spravedlivý trest nemine.

„Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají.“
1. Timoteus 4,16

Znamení posledních časů
Až uvidíme, že evangelium je kázáno všem národů, příchod Ježíše je blízko. Je to jeden z mnoha znamení posledních časů.

„Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.“
Bible, Marek 13,10

„Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Bible, Matouš 24,14

Přesně toto vidíme v současnosti. Nemůže být pochyb o tom, že díky technickým médiím (internet, satelitní televize…) je evangelium šířeno do celého světa, tedy všem národům. Nikdy před tím se evangelium nešířilo tak masivně. Evangelium je též masivně šířeno díky překladům Bible. Bible již byla přeložena do více než 2 300 jazyků! A evangelium je též masivně šířeno díky novým a novým destinacím, kam miliony turistů míří na dovolenou. Dnes turisté navštěvují i ty nejmenší a nejvzdálenější ostrůvky.

Závěr
Na závěr bych chtěl připomenout, že vyvrcholením evangelia je námi vytoužený příchod Pána Ježíše. Pán Ježíš potrestá každého, který odmítl evangelium…

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
2. Tesalonickým 1,8-9

Myslete na to, že Bůh vidí, co činíte. On jistě ocení vaší námahu a útrapy při šíření evangelia…

„Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení.“
Židům 6,10-12

Myslete na to, že každý křesťan by se měl chtít zalíbit Bohu, ne lidem…

„Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
1. Tesalonickým 2,4

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení