Kázání našeho společenství

Bůh je pořád s tebou!

Kázání ze dne 25.6.2017:

Ježíš nám slíbil:

„Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Matouš 11,28

To je nádherné zaslíbení. Bůh nám slibuje, že dá lidem úlevu, odpočinek, pohodu…

Proč se tedy lidi k Bohu nehrnou? Nemají víru, nevěří v Boha. Bůh jim nedal milost spasení.

Proč mnoho křesťanů nemá v sobě pokoj a klid? Protože podléhají satanovi.

V dalším verších nám Bůh říká, že na nás nikdy nezapomene, neopustí nás a nikdy se nás nezřekne…

„Sion však říká: Hospodin mě opustil, zapomněl na mě Panovník. Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe!“
Izaiáš 49,14-15

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“
Židům 13,5

Takže pokud se někdy cítíme osamoceně, nejsme sami. Bůh je pořád s tebou! Pokud jsi osamocený, hovoř s Ním, veď ten nejupřímnější rozhovor. Žádej Ho o co chceš. Můžeš žádat o peníze, dobré zdraví, moudrost i lásku k lidem. Můžeš se modlit za politiky i brzký příchod Ježíše. Bůh je všemocný! Vždyť:

„On promluvil – a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem.“
Žalm 33,9

A buďme Mu za to všechno vděční…

„Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!“
Žalm 107,8

Další skvělé zaslíbení:

„Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“
Deuteronomium 31,8

Někteří z vás znají ty chvíle, kdy Bůh jakoby mlčí. V těchto chvílích se nespoléhej na svoje pocity, ale na Boží slovo, Boží zaslíbení. Ano, Bůh někdy mlčí, ale to může být zkouška, součást zrání tvého vztahu s Bohem. Bůh často nemlčí, jenom ty Ho nevnímáš. Nacházíš se mimo duchovní svět. Nevnímáš Ho, protože se soustřeďuješ na pozemské věci. Zbytečně se o něco strachuješ a děsíš se.

Nemáme se o nic strachovat, děsit…

„Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.“
Žalm 23,1-6

Proč se pořád něčeho obáváš? Když se o něco modlíš, proč přemýlíš o tom, jak to Bůh udělá? Nebo dokonce o tom pochybuješ. Nepřemýšlej o tom, spolehni se.

Další verš:

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“
Izaiáš 43,1-2

Další obrovské zaslíbení. Bůh je s námi v každé vteřině našeho života. Pokud budeš dodržovat Boží přikázání, nic se ti nemůže stát.

Nepochybujme o Božím zaslíbení. Nepochybujme o tom ani vteřinu! Co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit.

„Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to „mu bylo počítáno za spravedlnost.“
Římanům 4,20-21

Nepochybujme o tom, že Bůh uzdravuje, kříší mrtvé… To všechno se děje i dneska.

Další verš…

„Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“
Lukáš 11,28

Zachovávej Boží slovo! Pořád a pořád!

Neuvěřitelné zaslíbení…

„Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův“
Izajáš 54,17

Bůh nám bude žehnat, žádný člověk ani démonské síly proti tobě nebudou mít šanci. Pokud budeš zachovávat Boží slovo, vždycky se spoléhat na Boha a mít Ho vždycky na prvním místě.

V dalším verši vidíme, že máme mít v Bohu  naději. A zase čteme, že se nemusíme bát lidí.

„V Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil!
Žalm 56,12

Závěr
Jaký je Bůh? Všemocný, nejvyšší, svrchovaný, dobrotivý, vševědoucí, všudypřítomný, věrný, stálý, svatý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící, trestající… Bůh nás pozoruje:

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Žalm 33,13-14

Bůh je pořád námi, pořád nás pozoruje, tak se na Něj vždycky spoléhejme, vnímejme Ho a pořád Mu za všechno děkujme – za dnešní den, jídlo, zdravé děti, vzduch který dýcháme… A samozřejmě čiňme pokání – indentikujme své hříchy, vyznávejme je Bohu a nechtějme je dál dělat. Pokud tohle nebudeme dělat, satan nás bude vztahovat víc a víc do svého zlého světa. Do světa nenávisti, zloby, životních krizí… Proč máme životní krize? Protože se nespoléháme na Boha. Pokud se nespoléháš na Boha, podléháš zlobě, nenávisti… Musíme mít absolutní víru v Boha! Bez víry není nic. Pokud se budeš o něco modlit a nebudeš v to věřit, je to k ničemu. Pak neočekávaj vyslyšené modlitby. Křesťanství je o víře.

Nemějte starosti. Když se spoleháme na sebe, děláme z Otce lháře. Proto odevzdej svůj život Bohu se vším všudy…

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Matouš 6,25-34

Na úplný závěr bych chtěl říct: Modleme se v jazycích! V Bibli je psáno:

„Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.“
1. Korintským 14,14

Když se modlíš v jazycích, tak nepřemýšlíš, nevíš co Bohu říkáš – o co se modlíš. Boží duch to říká za tebe. Boží duch tě zná nejlíp, On nejlíp ví, co potřebuješ, co je pro tebe nejlepší. Pokud se budeš modlit v jazycích, budeš cítit Boha – že je pořád s tebou. Pokud se budeš modlit v jazycích často a dlouho, Bůh tě bude vtahovat do svého báječného světa plného klidu a dokonalosti.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení