Kázání našeho společenství

Jít proti Bohu

Každý člověk má dvě možnosti, buďto kráčet s Bohem, nebo jít proti Bohu. Jak jsi na tom ty?

Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.“
Překlad 21. století, Genesis 5, 24

„Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem
ČSP, Genesis 6,9

Kdo nějakým způsobem jde proti Bohu, tvrdě narazí!

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,31

Proti Bohu jde každý antikrist. Antikrist je každý, kdo odmítá pravého Krista. Dneska vidíme tolik falzifikátů Krista! Antikrist je každý nevěřící a každý pseudokřesťan. Antikrist je každý, kdo odmítá jednoho Boha ve třech Osobách (Otec, Syn, Duch Svatý). Obrovský problém s Bohem a se spásou mají ti, kteří vidí Ježíše Krista až v Nové smlouvě. Ježíš je Bůh, takže existoval vždycky!

Pozor, kdo věří ve falešného boha, nemůže být spasen!

Doporučený článek a kázání k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě.

„Kdo není se mnou, je proti mně;“
Překlad 21. století, Matouš 12,30

„Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. (…) Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Překlad 21. století, Jan 3,18

Z výše uvedeným souvisí víra ve falešné učení, které si říká křesťanské. „Můžeme“ se mýlit, problém nastává ve chvíli, když někdo umanutě stojí ve falešném učení. Kdo totiž nezůstává v Kristově učení, ztrácí Boha! Falešné učení přináší Boží prokletí!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást někteří lidé, kteří chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Proti Bohu jde každá církev, která není „pilíř a základna pravdy“. Církevní organizace, která šíří falešné učení, je antikrist.

„Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 3,15

Proti Bohu jde etnický Žid, který odmítá Krista. Tento antikrist nepřistupuje k Bohu, ale k démonům. Není pravda, že Žid, který odmítá Krista, může přistupovat k Bohu Otci.

Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,23

„Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv už na ně dopadá.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,14-16

„Když tedy máme takovou naději, počínáme si zcela otevřeně. Ne jako Mojžíš, který si dával na tvář závoj, aby synové Izraele nehleděli na konec toho, co pomíjí. Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního [dne] zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.“
ČSP, 2. Korintským 3,12-16

Proti Bohu jde křesťan, který upřednostňuje výklad Božího slova před samotným Božím slovem.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Proti Bohu jde každý, komu se líbí v hříchu – kdo nečiní pokání. Křesťan, který si pěstuje nějaký hřích, musí očekávat Boží soud.

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. (…) Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,8-10 a 2,1-2

Tvrdě proti Bohu jde každý modlář. Forem modloslužby může být mnoho (stovky): závislost na informacích, závislost na mobilním telefonu, někdo má strach a obavy na modlářské úrovni, jiný má za modlu nějaké zvíře (psa, kočku…)…

Doporučený článek k prostudování: Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

„Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,5-8

Proti Bohu jde každý křesťan, který odmítá vede Ducha (dále jen Duch). Kdo se nechá za všech okolností řídit Duchem, plní Boží vůli a Bohu se líbí.

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.
Překlad 21. století, Římanům 8,12-14

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18-20

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

„Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat,“
Překlad 21. století, 2. Korintským 1,8-10

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

Proti Bohu jde každý, kdo odmítá plnit příkazy Pána Ježíše. Jedním z Jeho příkazů je, bez průtahů křtít obrácené lidi. V Bibli není jediný záznam o tom, že by se s vodním křtem otálelo! Proti Bohu jde také ten, kdo si mění Ježíšem danou formulaci, která se říká u křtu:

„Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“
ČSP, Matouš 28,19-20

Doporučený článek k prostudování: Biblický /vodní/ křest

Proti Bohu jde každý, kdo vytváří nějaké zákonictví: musíš platit „desátky“, musíš chodit do sboru, musíš dodržovat sedmý den…

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“?, Bůh sedmého dne odpočinul

„Vždyť  kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať  dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 9,6-9

Závěr
Jít proti Bohu je cesta sebedestrukce, cesta ďábla. Kdo jde nějakým způsobem proti Bohu, musí očekávat Boží soud.

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21.století, Zjevení 14,7

Takže, dnes a denně kráčejte s Bohem a dobře se vám povede. Amen.

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Překlad 21.století, Žalm 25,4-5

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení