Kázání našeho společenství

Dávej všechno Bohu a neber to předčasně zpátky

Jako křesťané věříme Boha, který to tady všechno stvořil, který všechno prostupuje… Věříme v Boha, který řídí všechno a stará o věřící i nevěřící. Pokud si někdo myslí, že Bůh se stará výhradně o věřící, je v omylu. Bůh k nevěřícím i hovoří, a to nejen  skrze okolnosti, ale i přímo. Jde o to, že většina nevěřících nechce Boha slyšet, odmítá ho. Bůh si věřící i nevěřící používá k různým účelům. Bůh si používá i lidi (věřící i nevěřící), o kterých ví, že skončí v „pekle“.

Bůh se postará
Obecně řečeno, většina lidí postrádá trpělivost. Křesťané nejsou výjimka. Většina lidí chce jednat co nejrychleji – chce mít problémy vyřešeny nejlépe ihned. K takovému jednání spíše inklinují ženy. Muži jsou zpravidla rozvážnější (dají si čas na rozmyšlenou). Proto žena nesmí mít duchovní autoritu nad mužem (nemůže poučovat a vyučovat muže atd.). Proto si Ježíš zvolil 12 apoštolů (mužů).

Doporučené kázání k prostudování: Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům.

Pokud chce člověk něco rychle vyřešit (teď hned), zároveň se spoléhá výhradně na vlastní rozumnost a síly (odmítá Boží vedení), zpravidla to nedopadne dobře. I ve stresových situacích máme zachovat chladnou hlavu a jít v prvé řadě k Bohu na modlitby. Buď v klidu a dej všechny problémy Bohu! Dej to všechno Bohu, který je nejmocnějším vládcem světa. Dej to Bohu, který je všemocný a nic se Mu nevymyká z rukou. Dej to Bohu, před kterým se třesou všichni démoni.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

„On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst!“
Překlad 21. století, Žalm 147,4-5

Někteří křesťané říkají, že se za něco dlouhodobě modlí a nic neděje. Říkám si, jak vědí, že se nic neděje? Jak vědí, že už Bůh nejedná? U některých křesťanů vidíme velkou nedočkavost ve vyslyšení modlitby. Pokud to tak někdo má, málo důvěřuje Bohu (má malou víru). V těchto situacích často nastupuje ďábel a jeho manipulace. Myslete na to, že všechno má svůj čas, ten Boží čas.

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas: Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.“
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-11

Na druhou stranu je pravda, že ne všechno, oč žádáme, dostaneme. Není to pouze otázka naší víry, je to i o Boží vůli. Bůh je naprosto svrchovaný, což mj. znamená, že jedná podle své vůle. Je tedy vhodné, aby křesťan hledal Boží vůli.

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století, Žalm 115,3

Je třeba modlit se v Božím Duchu, abychom mohli poznat Boží vůli. Někdy se modlíme za věci, o kterých si myslíme, že jsou k našemu dobru, ale opak může být pravdou. Vševědoucí Bůh vidí dál, proto jedině On ví, co je pro nás opravdu dobré. Proto hledejme Boží vůli. Pokud víme, co je Boží vůle, dejme to Bohu v modlitbách a neberme to předčasně zpátky! Jak můžeme brát modlitbu zpátky? To se nastává tehdy, když to vzdáváme – jsme přesvědčeni o tom, že Bůh naší modlitbu definitivně nevyslyšel a díky tomu začneme hledat jinou cestu (když to nešlo tak, tak to zkusím jinak). Tím nejen Boha mateme, ale bereme původní modlitbu zpátky. Čekej trpělivě. Nech Boha jednat. Naslouchej Bohu, abys věděl… Nech Boha k tobě mluvit tak, že uděláš v modlitbě odmlku (čekáš na odpověď).

„Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov.“
Překlad 21.století, Kazatel 5,1

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 4,3

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 5,16-22

„Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,9-10

„Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“
Překlad 21. století, Jakub 4,2-3

„Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!“
Překlad 21. století, Žalm 128,1

Víte, co je dobré, když neznáte Boží vůli? Když na konci modlitby v pokoře řeknete (a také to tak myslíte) „Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (nebo něco v tom smyslu). Tehdy plně důvěřujete Bohu a modlitbu neberete zpátky.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

Důvěra k Bohu je pro křesťana kriticky důležitá. Je potřeba pořád myslet na to, proč tady jsme. Máme hledat Boha, máme s Ním chodit a poznávat Ho, máme v Něj doufat, důvěřovat Mu, máme Ho poslouchat a ctít… Máme Boha také chválit, vždyť je za co! Hledej Boha, poznávej Ho, měj s Ním vztah. To je hlavní důvod, proč žiješ!

“Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.”
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.“
Překlad 21. století, Micheáš 6,8

„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!“
Překlad 21. století, Žalm 34,9

„Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má. V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“
Překlad 21. století, Žalm 62,7-9

„Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.“
Překlad 21. století, Genesis 5,23-24

„Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: „zmizel, neboť ho Bůh vzal.“ Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence.“
Překlad 21. století, Židům 11,5

„Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází.“
Překlad 21. století, Žalm 34,10

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.“
Překlad 21. století, Žalm 46,2

„Chvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s mladými! Ať všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí!“
Překlad 21. století, Žalm 148,7-13

Dej všechno Bohu. Dej Bohu: rodinu, majetek, zaměstnání… Dáš Mu něco, co je stejně Jeho! Všechno stvořené je Boha. Necháváš si něco pro sebe? Pokud něco křesťan odmítá odevzdat Bohu (odmítá tam pustit Boha, např. aby jednal), může o to přijít! Je potřeba myslet na to, že vševědoucí Bůh ví úplně všechno. Před Bohem nic neskryješ!

Dej Bohu všechny křivdy. Hlavně se nenech vyprovokovat ďáblem k pomstě! „Když on jedná tak, já se zachovám taky tak!“ – od takového jednání rozhodně ruce pryč!!! Všechno odpusť ještě ten den a budeš v klidu. Neustálé řešení něčeho nebo někoho pořád dokola, to není k našemu dobru (dobrovolně dáváme prostor démonům). Vymýšlení různých pomst, od toho také ruce pryč! Křivdy, problémy dávej Bohu v modlitbě a nech to na Bohu (On se postará)). Nezabývej se křivdou. Co nejrychleji odpusť, žehnej…

„Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro.“
Překlad 21. století, Římanům 12,17

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže“
Překlad 21. století, Přísloví 20,22

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26-27

Bůh čeká na tvoje rozhodnutí. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti, které mají svobodu rozhodnutí, možnost říci ano i ne. V tom je láska. Věř, že problém nastane tehdy, když si chceš něco nechat pro sebe!

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21. století, Žalm 24,1-2

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Překlad 21. století, Žalmy 139,13-16

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,7-8

Závěr
Bohu na nás záleží. Bůh se o nás stará na každý den. Bůh chce pro nás dobro. Dobro neznamená, že budeme mít hromadu peněz, že nebudou problémy apod. Kde je blahobyt (v nadbytku uspokojujeme všechny potřeby), tam lidé nehledají Boha, tam má velké slovo ďábel. Největší Boží dobro je to, že budeme mít život věčný v Nebi, že jsme vytrženi z „pekla“. Proto nás Bůh tady kárá, vychovává nás a dává nám soužení. Často je to právě soužení, co nás zastavuje… Bůh nám však nedá zkoušku, která by byla nad naše možnosti, uprostřed zkoušky nám poskytne východisko.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

„A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“
Překlad 21. století, Římanům 5,3-5

„Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 10,13

Je potřeba myslet na to, že Bůh je nade všemi našimi starostmi. Bůh je úplně nade vším. Proto dávej všechny starosti Bohu a věř, že On se postará. Neupínej se na lidské řešení, ale na to Boží. Měj velkou důvěru k Bohu spojenou s trpělivostí. Když znáš Boží vůli, neber své modlitby předčasně zpátky. Ideální je, když křesťan na konci modliteb říká „Ať se stane tvoje vůle…“. Tím starost odevzdáš Bohu a zároveň Mu plně důvěřuješ (máš silnou víru). Věř, že pak budeš zažívat Boží pokoj. Amen.

„Hle, Bůh je veliký nad naše chápání,“
Překlad 21. století, Job 36,26

„Já ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: „Můj Bůh jsi ty!“
Překlad 21.století, Žalm 31,15

„Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.“
Překlad 21. století, Žalm 145,14

„Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají.“
Překlad 21. století, Pláč 3,25

„Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: „Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou!“
Překlad 21. století, 2. Letopisů 20,3-6

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení