Kázání našeho společenství

Boží zaslíbení

Bible je plná úžasných Božích zaslíbení.

„Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“
Překlad 21.století, 2.Petr 1,3-7

1. Pojďme si připomenout, že Bůh si některé lidi vyvolil ještě před stvořením světa.

„V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.“
Překlad 21. století, Efeským 1,4

2. Bůh nás miluje.

„Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.“
Překlad 21. století, Jan 16,27

Miluješ taky Boha? Máš Boha na prvním místě? Boha je potřeba mít na prvním místě, milovat Ho víc než lidi. Není možné milovat více svou ženu/muže, děti…

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

3. Pokud činíme pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští (obmývá nás od našich hříchů). Pokání je velmi důležité! Pravé pokání je, když si uvědomujeme své hříchy, vyznáváme je Bohu a nechceme v nich dál pokračovat.

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,9

4. U Boha máme Přímluvce/Zastánce – Ježíše Krista. U Boha se za nás nepřimlouvá Marie, jak tvrdí katolíci, ale Boží Syn.

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,1-2

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Překlad 21. století, Římanům 8,34

5. Bůh nám dal nové srdce a Ducha svatého. Díky tomu máme srdce plné lásky, mírnosti… Pozor na uhašování Ducha svatého!

„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,26

6. Věčný život mají zaslíbený lidé, kterým dal Bůh spasení milostí skrze víru v Krista.

„Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. A to je to zaslíbení, které máme od něj: věčný život.
Překlad 21.století, 1.Jan 2,23-25

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Překlad 21. století, 1.Jan,5,12

7. U Boha nalezneme klid, pokoj, odpočinek… Je ale potřeba mít smýšlení Ducha.

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“
Překlad 21.století, Matouš 11,28

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

Už tady na zemi lze nalézt Boží království.

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. “
Překlad 21. století, Římanům 14,17

8. Máme zaslíbeno, že pokud budeme „tlouci“ (modlit se, postit se), Bůh nám otevře…

„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21.století, Matouš 7,7-8

9. Bůh nám odpouští hříchy. Je ale potřeba činit pokání! Někteří křesťané si myslí (špatně vykládají Písmo), že jsou spaseni jen vírou v Krista (bez přijmutí Krista za Pána a Spasitele, bez pokání). Pokud někdo nepřijal Krista za Pána a Spasitele, není křesťan. Tito křesťané si myslí, že za žádných okolností nemohou o spasení přijít. To je opravdu velký blud! Pokud někdo káže evangelium bez pokání, káže nebiblické evangelium.

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Překlad 21.století, 1. Jan 1,9

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí“
Bible, překlad 21. století, Skutky 3,19

„Řekl jim: Tak je psáno – Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 24,46-47

10. Bůh je pořád s námi a pomáhá nám. Mluv s Bohem, ve všem se spoléhej na Boha…

„Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 43,1-2

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21.století, Matouš 28,20

„Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“
Překlad 21.století, Jozue 1,9

11. Pokud budeš milovat Boha, budeš mít poznání od Něj.

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 8,3

12. Bůh je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

13. Pokud prosíme podle Boží vůle, Bůh vyslyší naše modlitby.

„Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

14. Pokud se budete přibližovat Bohu, Bůh se přiblíží nám a satan od vás bude utíkat. Důležité jsou modlitby a posty.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

15. Bůh nám pomáhá v soužení. Vždycky se spoléhej na Boha, ne na vlastní síly, lidi. Když máš soužení, tvoje prvotní myšlenky musí směrovat k Bohu.

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,7

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.“
Překlad 21. století, Žalm 46,2

„Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení!“
Překlad 21. století, Žalm 94,17

„Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.“
Překlad 21. století, Žalm 145,14

16. O své potřeby proste s pokorou a vděčností, pak dostanete Boží pokoj přesahující všechno chápání.

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

17. Největší a nejnádhernějším zaslíbením je, druhý Ježíšův příchod, na který by se měl každý křesťan těšit (dychtit po něm). Nemyslím si, že tento příchod bude tajný (tajné „vytržení“), jak si někteří křesťané myslí.

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století,1.Korintským 15,19

„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
Překlad 21. století, Skutky 1,9-11

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Překlad 21. století, Matouš 16,27

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2.Petr 3,10-13

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Překlad 21. století, Zjevení 19,11-16

„hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘
Překlad 21. století, Marek 13,25

18. Během Ježíšova viditelného příchodu nastane vzkříšení věrných a jejich uchvácení do Nebe.

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. Jídlo břichu a břicho jídlu – Bůh jednou zruší obojí. Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy?“
Překlad 21. století, 1.Korintským 6,12-15

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 15,51-52

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 15,42-44

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli.“
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 5,15

19. Dalším úžasným zaslíbením je nová země, která bude rájem.

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17

„Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.“
Překlad 21. století, Izajáš 33,24

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible, Zjevení 22,5

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Lukáš 20,34-36

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17

„Jídlo břichu a břicho jídlu – Bůh jednou zruší obojí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 6,13

Bez Boha bys nebyl nic
Uvědomuješ si, že bez Boha bys nebyl nic?!

„Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,24-25

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Vděk a chvála Bohu
Buď vděčný Bohu a chval Ho za všechno (stvoření, čas, vzduch k dýchání, jídlo, peníze, bydlení…).

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Také si uvědom, že před Bohem není nic skryté!

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

Bůh je velmi mocný.

„Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.“
Překlad 21. století, Jan 1,

„On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst!“
Překlad 21. století, Žalm 147,4-5

Nespoléháš se náhodou na učení nějakého člověka, učení církve? Pokud ano, dřív nebo později budeš mít problém. Na Boha se máme spoléhat! Máme se chtít líbit Bohu, ne lidem.

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

Závěr
Bible je plná Božích zaslíbení. Tím největším (a vyvrcholením evangelia) je Ježíšův druhý příchod. Dychtíš denně po Ježíšově příchodu? Těšíš se Domů? Dychtíš po nové zemi, kde nebude už žádné utrpení? Musíme si uvědomit, že tento Ježíšův příchod bude souviset se zničením stvoření, proto je nesmyslné shromažďovat majetek atd. Dychtíš po Ježíšově příchodu a následném uchvácení do Nebe? Dychtíš po ohni z Nebe, který sežehne celou zem i s „tvým“ bydlením? Dej si pozor, abys ses až moc nestaral o tento život…

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,34-36

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení