Kázání našeho společenství

Jak neuhašovat a nezarmucovat Ducha Svatého?

Duch Svatý je Pomocník, Rádce, Přímluvce, Utěšovatel. Duch Svatý je také Duch Pravdy.

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Překlad 21. století, Jan 14,26

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, Jan 16,13

Duch Svatý je Bůh (je součástí Trojice, kterou rozhodně nezavedla katolická církev).

“Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!
Překlad 21. století, Skutky 5,3-4

Duch Svatý nám pomáhá v naší slabosti a prosí za nás (podle Boží vůle).

“Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.”
Překlad 21.století, Římanům 8,26-27

Křest Duchem Svatým
Jedná se o včlenění věřícího do těla Kristova (do církve). Každý křesťan byl pokřtěn Duchem Svatým ve chvíli, kdy díky Bohu činil pokání a uvěřil v Krista. Křest Duchem Svatým vykonává svrchovaný Bůh. Nikdy ne člověk! Někteří křesťané (především charismatické kruhy) si křest Duchem Svatým pletou se službou, s naplněním, dary a projevy Ducha Svatého. Podmínkou spasení, je mít Ducha Svatého.

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Překlad 21. století, Skutky 2,38-39

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!”
Překlad 21. století, Efeským 1,13-14

Duch Svatý přebývá v církvi a v každém věřícím
Tělo křesťana je chrám Ducha Svatého. Nelze hovořit o křesťanech, kteří nemají Ducha. Kdo nemá Ducha, není křesťan (nemůže být spasen).

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

“Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.”
Překlad 21. století, Římanům 8,9

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Překlad 21. století, Jan 3,5

„Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 12,13

Ducha nezarmucujte
Jak může křesťan zarmucovat Ducha Svatého? Děláme něco proti Bohu, např. se dopouštíme hříchu a z tohoto hříchu nečiníme pokání, žijeme starým (svévolným) způsobem života.

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26-31

Ducha Svatého neuhašujte
Co znamená uhašovat Ducha? Utlačovat ho, neposlouchat ho. Duch Svatý křesťana vede k něčemu, co má vykonat (klid, pokoj, radost, láska, evangelizace, vymítání démonů…), a on to vědomě potlačuje, ignoruje. To je uhašování Ducha Svatého. Rozsuzujte, co je z Ducha! Někdy říkáme, že činíme tak pod vedením Ducha, ale je to z nás nebo od démonů (démonická manipulace, sugesce).

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století,1. Tesalonickým 5,16-22

Jak neuhašovat Ducha?
1. Poddávej se Bohu, pak budeš Bohu blízko. Pokud jsi Bohu blízko, buduješ vztah s Bohem, poznáváš Boží vůli.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

2. Nauč se naslouchat Bohu. Nauč se rozpoznávat Pánův hlas. Naslouchat Bohu znamená naslouchat Pánovu hlasu (i během modlitby). Důležité jsou chvíle ztišení během modlitby (aby Pán k nám mohl mluvit, odpovídat nám). Požehnaní bývají ti, kteří jsou ochotni naslouchat Pánovu hlasu. Pak nastává pochopení mnoha věcí, poznání, ujištění, povzbuzení i útěcha.

3. Miluj Boha Jeho láskou, kterou ti daroval. Někdo nazývá lásku k Bohu náboženstvím (děláme skutky, protože milujeme Boha), já tomu říkám vztah s Bohem.

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Překlad 21. století, Marek 12,30

4. Odmítej tělesné smýšlení. Tělesné smýšlení vede nejen k uhašování a zarmucování Ducha Svatého, ale i ke smrti. Kdo žije v těle, nelíbí se Bohu!

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-20

5. Ducha uhašují naše zlé sklony a zvyky, špatné vlastnosti (strach, nerozhodnost, slabost, zlost, zbrklost nebo marnivost). Každý z nás víme, s čím bojujeme.

„Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“
Překlad 21. století, Římanům 12, 21

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Překlad 21. století, Židům 4,12

6. Problém s uhašovaním Ducha Svatého nastává tehdy, když se upínáme na problémy a lidi, kteří nám nějakým způsobem škodí (pomlouvají – nepravdivý údaj, dělají schválnosti apod.). Předejte to Pánu a buďte v klidu! Užívejte si Božího pokoje, který zažívají křesťané skrz Ducha Svatého.

„Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“
Překlad 21. století, Matouš 5, 44

7. Konej Boží vůli. Boží vůle v Písmu není zjevena absolutně, proto je potřeba se upnout k Bohu. Modlete za to, ať poznáváte Boží vůli. Nejde jen o to, Boží vůli rozpoznat, ale i vykonat.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“
Překlad 21. století, Matouš 7,21

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

„Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,18

Závěr
Upni se k Bohu v každé situaci (nejen tehdy, když máš problémy). Za všechno děkuj Bohu. Bohu děkujeme, ne proto, že si chceme vysloužit spasení, ale proto, že milujeme Boha, že máme s Bohem upřímný a láskyplný vztah.

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,3

Neuhašuj a nezrmucuj Ducha. Kde je zarmucování a uhašování Ducha, tam je sklon k hříchu. Kde je hřích, tam by mělo být biblické pokání. Je to Duch Pravdy, kdo křesťany usvědčuje z jejich hříchů a zároveň je vede k pokání, proto se křesťané nestresují „skrytým“ hříchem. Křesťan „může“ zhřešit, co ale nemůže, je dlouhodobě žít v hříchu (bez pokání). Je to právě pokání, co ďábel nenávidí. Ať vám bůh žehná. Amen.

„Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Překlad 21. století, 1.Jan 1,9

„Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání“
Překlad 21. století, Lukáš 3,8

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení