Kázání našeho společenství

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu

Člověk se rád spoléhá sám na sebe, na vlastní síly, na vlastní schopnosti, dovednosti. Lidé se často chtějí zabezpečit, shromažďují majetek. Toto je cesta ďábla! Život křesťana by měl být o víře, důvěře k Bohu a hledání Boží vůle.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.“
Kralická, Přísloví 3,5


„Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj.“
Překlad 21. století, Ozeáš 12,7

„Protož ty k Bohu svému se obrať, milosrdenství a soudu ostříhej, a očekávej na Boha svého ustavičně.“
Kralická, Ozeáš 12,7

Vládne tvému srdci bez podmínek Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý – Trojjediný Bůh? Nevládne tvému srdci starání se o tento život? Nevládne tvému srdci kariéra? Máme chodit do zaměstnání („Kdo nechce pracovat, ať nejí!“, 2. Tesalonickým 3,10), ovšem nesmí nás to otročit. Nevládne tvému srdci tvá rodina (manžel, manželka, děti), bratři a sestry v Kristu? Máme milovat svou manželku, manžela, potomky, sourozence v Kristu, ovšem ne víc, než Boha.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

Bůh hledí k srdci, zkoumá naše srdce. Co to srdce vlastně je? Nedívejme se na srdce nějak anatomicky. Srdce je celá vnitřní bytost: mysl, emoce, vůle.

„Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“
Překlad 21. století, 1.Samuel 16,7

„Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin.“
Překlad 21. století, Přísloví 17,3

„Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,23

Nevládne tvému srdci uzdravení z nějaké nemoci? Můžeme chtít uzdravení z nemoci, ale naše priorita musí být Bůh, spása. Nevládne tvému srdci strach? Strach by nás rozhodně neměl ovládat, paralizovat. Dej všechny své strachy a obavy Bohu!

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,28-31

Celým svým srdcem důvěřuj Bohu, ne svému srdci! Nedůvěřuj porozumění ani pocitům svého srdce. Vždycky a ve všem důvěřuj Bohu!

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Překlad 21.století, Jeremiáš 17,9

„Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Přísloví 28,26

Každý hřích začíná v srdci. Naše srdce nás může zavést nejen k lásce a mírnosti, ale také ke strachu, závisti, nenávisti, ziskuchtivosti, vlažnosti…

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21. století, Marek 7,20-22

„Ale pravil, že to, což pochází z člověka, to poskvrňuje člověka. Nebo z vnitřku z srdce lidského zlá myšlení pocházejí, cizoložstva, smilstva, vraždy, krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko zlé, rouhání, pýcha, bláznovství.“
Kralická, Marek 7,20-22

Nežij tělesně, žij pro Boha, podle Boží vůle.

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21. století, Galatským 6,7-8

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

„Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

Bůh dal křesťanům nové srdce a Ducha Svatého. Díky tomu žijeme jinak než nevěřící. Problém je naše tělesnost a s tím související uhašování Ducha. Pokud uhašujeme Ducha, inklinujeme k tělesnosti. Je potřeba žít, ne na základě pocitů, emocí, vidění a slyšení, ale na základě vedení Ducha. Je potřeba odmítat chaos v hlavě, nerozhodnost. To uhašuje Ducha a vede do nepokoje. Křesťané jsou lidé víry!

„Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,26

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

Pozor na falešné, převrácené srdce. Mít falešný vztah ke svým sourozencům v Kristu (podlost, neupřímnost apod.), nebo dokonce k Bohu, to je cesta k démonům. Falešné srdce mívají vlažní křesťané, kteří se na první pohled mohou jevit jako velice zbožní lidé, mohou velice horlivě pracovat pro Boha, problém je v tom, že to jsou lidé přetvářky a falše. Často to jsou lidé, kteří se snaží pracovat pro Boha, ale ty věci nedělají s Bohem, podle Boží vůle.

Doporučené kázání k prostudování: Nejsi vlažný křesťan?

„Kdo má převrácené srdce, nenalezne dobro, kdo převrací svůj jazyk, padne do zla.“
ČSP, Přísloví 17,20

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,15-16

Velký pozor na dvojakou mysl! Dvojité myšlení znamená mít víru ve dvě zcela protikladné informace a pevně jim věřit. Křesťané s dvojakou myslí, pokrytecky uctívají Krista a zároveň i ďábla. Ďábel je velice potěšen, když má křesťan dvojakou mysl. Věřit v pravé Boha a mít k tomu ještě cizího boha (Marii jako přímluvkyni v Nebi, Talmud…), znamená uctívat falešného boha. Kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha (2. Jan 1,9)!!!

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-10

„Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě.“
Překlad 21. století, Exodus 22,19

Chraň své srdce!

„Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.“
Překlad 21. století, Přísloví 4,23

Chraň své srdce tak, že v prvé řadě budeš myslet na Boží věci, ne na lidské. Bůh chce mít s tebou osobní, důvěrný vztah. On čeká na tvé rozhodnutí – dovol Mu to!

„Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát!“ On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21. století, Matouš 16,21-23

Celým svým srdcem důvěřuj Bohu!

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8

„Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami!“
Překlad 21. století, století, Žalm 128,1

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

Pokud chceš celým svým srdcem důvěřovat Hospodinu, musíš střežit své srdce. Ze srdce vychází dobré i zlé. Ze srdce vychází důvěra k Bohu, láska, odpuštění… Ze srdce vychází také každý hřích. Všechno je o naší svobodné vůli. Není pravda, že křesťan nemá svobodnou vůli! Buďto chceš jít cestou Boha, nebo nechceš. Buďto se chceš nechat naplnit Duchem, nebo ne.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem
Překlad 21. století, Efeským 5,18

Buďto chceš, aby tvému srdci vládl Bůh, nebo chceš žít tělesně, pro tento život.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21. století, Koloským 3,2-3

Buďto bdíš a dychtivě čekáš na Pána, nebo ne. Rozhodnutí je na tobě. Amen.

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení