Kázání našeho společenství

Křty

1.12.2018 křty (Jana), vymítání démonů.

Proč vodní křest? Vše o křtu naleznete zde.

Chceš se nechat pokřtít? Kontaktuj nás zde.

Křtít je POVINNOST každého křesťana – příkaz Pána Ježíše:

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Matouš 28,19-20

„Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.“
Lukáš 17,10

Křest v Bibli:

„Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Římanům 6,3-4

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
2. Korintským 5,17

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: Co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení! Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Skutky 2,37-41

„Odpověděli: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům! Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Skutky 16,31-34

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? řekl na to Nikodém. Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“
Jan 3,3-6

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
1.Petr 3,21-22

Může vás zajímat:

Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele
Biblický křest
Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?
Může mít křesťan démona? Ano!
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Mám dávat „desátky“?
Pozor na evangelium prosperity!

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení