Kázání našeho společenství

Křesťan se nemá zajímat o to, co je démonské?

Někteří křesťané se mylně domnívají, že se nemá křesťan vůbec zajímat o to, co je démonské (za čím stojí ďábel a jeho démoni). Toto je učení některých dnešních církví. Pokud někdo tvrdí, že se křesťan nemá zajímat o to, co je démonské, špatně vykládá Slovo Boží. Kdo tvrdí, že se křesťan se nemá zajímat o to, co je démonské, je obelhán ďáblem a jeho démony. Tento člověk žije v démonské lži a iluzi, která ho může zavést až k odklonu od pravého Boha a uctívání falešného boha. Křesťan se rozhodně nemá nadměrně soustředit na ďábla a démony (viz. démonologie – nauka, která hloubkově zkoumá démony), ale obecně řečeno lze říct, že se má křesťan zajímat o to, co je démonské.

Slovo Boží říká, že si má křesťan všechno prověřovat. Proč má křesťan všechno prověřovat? Aby zjistil, co je od Boha a co je od ďábla. Prověřovat máme Duchem Božím a Slovem Božím.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Slovo Boží říká, že křesťan má rozlišovat duchy. Z toho plyne, že se křesťan má zajímat o to, co je a není démonské. Světský systém je plný démonských nauk (evoluce, falešná ekologie…). A nejen světský systém! Vidíme i falešné křesťanské směry (adventismus, římský katolicismus…), které vedou démoni.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů
Je potřeba si uvědomit fakt, že každé falešné křesťanské učení pochází od démonů! Démoni s oblibou citují a vykládají Slovo Boží (za účelem překrucování veršů a manipulaci lidí). Démoni křesťanům všemožně podsunují pokřivený výklad Slova Božího. Křesťan rozhodně nemá slepě přijímat každé křesťanské učení, viz. všechno si prověřujte (1. Tesalonickým 5,21). Křesťan má rozsuzovat křesťanské učení Božím Duchem a Slovem Božím, ne rozumem, pocity, logikou atd. Slovo Boží říká, že křesťan má odhalovat, identifikovat falešná učení a falešné křesťany – Mají křesťané přehlížet, ignorovat svůj hřích a hřích ostatních křesťanů?. Tolerance hříchu, lži, klamu, to je opak toho, co nám říká Bible.

“Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.”
ČSP, Židům 4,12

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21. století, Skutky 5,29

Démonské rituály v křesťanství – čarodějnictví v křesťanství
Křesťan se rozhodně má zajímat o rituály, které se vykonávají v křesťanských sborech případně na dalších místech. Dneska vidíme, že někteří křesťané dělají nebiblické, člověkem smyšlené rituály, které následně vyústí v démonské rituály. Každý vykonaný démonský rituál je o spolupráci s démonem! Díky lidským naukám a praktikovaným démonským rituálům křesťané ztrácejí pravého Boha.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 9-11

1. Nebiblickým a démonským rituálem je, když se křesťan dotýká lidí nebo mává rukou s příkazem „oheň“. Tento rituál je ukázkovým příkladem smyšlené lidské nauky. Během těchto rituálů se křesťané drze pokouší přikazovat Duchu Svatému příkazem „oheň“ a dalšími příkazy! Čtete snad někde v Bibli, že má křesťan toto dělat? Čtete snad někde v Bibli, že má křesťan diktovat, přikazovat Bohu? Toto křesťan nesmí dělat!  Během těchto rituálů démonská moc srazí k zemi člověka a člověk pod démonskou mocí fyzicky i duchovně strádá. Sražený člověk se v křečích začne nekontrolovatelně válet po zemi, nekontrolovatelně může vydávat zvuky (někdy i zvířecí)… Toto není Duch Svatý. Duch Svatý dává vnitřní lásku, pokoj, radost a sebeovládání. Toto není křesťanství, toto je okultismus! Toto učení se dostalo z okultismu (hinduismu) až do křesťanství!

Doporučený článek k prostudování: Torontské požehnání

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

2. Dalším nebiblickým a démonským rituálem, kdy se křesťané pokouší přikazovat Duchu Svatému (opět vidíme příkaz „oheň“), jsou tzv. „ohnivé tunely“ (videa zde). Tento rituál je další příklad smyšlené lidské nauky, kdy křesťané „předhazují lidské oběti démonům“.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10

3. Dalším duchovně nebezpečným démonským rituálem je rituál pozitivního vyznávání uzdravení z fyzické nemoci. Na základě nesprávného výkladu verše „Jeho rány vás uzdravily!“, křesťané pozitivně vyznávají uzdravení z fyzických nemocí. Tento rituál je o sebemanipulaci, sugesci, účelovém žití ve lži, popírání reality… Jde o magii! Lidé se snaží vlastní silou a neustálým opakováním uzdravení (jsem uzdravený, jsem uzdravený…) zhmotnit uzdravení z nějaké fyzické nemoci. Učení křesťanských učitelů ohledně těchto člověkem smyšlených rituálů je takové, že do těchto rituálů nesmíš zahrnout Boha, ale výhradně sebe (dostatečně silnou duchovní lidskou sílu). Jakmile lidská víra dosáhne určité úrovně, automaticky dojde k požadovanému fyzickému uzdravení. Pravda je taková, že lidská víra sama o sobě tělesně neuzdravuje, protože jen Bůh dává zdraví. Spasitelem křesťanů není víra sama o sobě, ale Kristus. Co se týče nadpřirozeného uzdravení z nemocí, věříme Bohu, že On nás dokáže nadpřirozeně uzdravit. Člověk vlastní silou nic nadpřirozeného nemůže zhmotnit. Tento rituál také přímo pochází z okultismu (magie) a ve velkém rozsahu se praktikuje v křesťanském směru Hnutí Víry.

Doporučená kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age), Co znamená „Jeho rány vás uzdravily!“?

4. Nelze též nezmínit nebiblické „svazování démonů“. Tento člověkem smyšlený rituál je o „ukořeňování démonů v člověku“. Ďábel dal křesťanům návod, jak démona v člověku zakořenit (dlouhodobě) a umožnit mu působit v něm! Ďábel dal křesťanům návod, jak fyzicky a duchovně trýznit člověka!

V Písmu nikde není jediný záznam o tom, že křesťané mají démony doslovně/rituálně svazovat. Ježíš démony okřikoval, přikazoval jim, hovořil o vymítání/vyhánění démonů z lidí.

Doporučený článek k prostudování: Máme svazovat démony?

5. Rituál manipulace. Manipulace je účelové ovlivňování lidí pomocí skrytých technik. Toto není z Božího Ducha, toto je čarodějnictví! Boží Duch je náš Rádce, Učitel, Pomocník, Utěšitel…. Boží Duch není manipulátor. Pozor na lidské manipulátory, kteří vám chtějí násilně vnutit jejich učení (rozsuzování učení se nepřipouští). Pozor na manipulátory, kteří vám chtějí vnutit závadné nebiblické rituály (např. již zmíněné). Pozor na manipulátory, kteří manipulativně vymáhají dary a „desátky“. Manipulace se též ve velkém rozsahu děje v okultismu, protože okultismus je o démonech, kteří jsou arcilháři a manipulátoři.

Ohledně praktikování okultních rituálů v církvi si všímám, jak křesťané s oblibou kopírují okultisty a jejich duchovně nebezpečné rituály. To je opravdu neuvěřitelné.

Démonské předměty a symbolika
Křesťan by se také měl zajímat o to, zda za nějakým předmětem, který užívá, není démon. Na toto křesťany upozorňuje Boží Duch. Křesťan by měl vědět, že existují okultní předměty a symboly (hexagram, peace…), kterými se ďábel nechává uctívat a přes které působí na lidi. Křesťan by měl vědět, že existují prokleté předměty (různé sošky, amulety…) a modloslužebné předměty (předmět růženec, mariánské sloupy, sošky a obrazy Marie a dalších „svatých“…). Křesťan by měl vědět, že existují lidé (okultisté a satanisté), kteří oddaně slouží démonům tím, že dělají démonské rituály nad různými předměty. V této souvislosti zmíním tzv. talismanologii, což je druh okultní vědy, která se zabývá připoutáním nadpřirozené síly k předmětu. Někteří okultisté toto činí v dobré víře (chtějí lidem přinést štěstí, lásku…). Někteří okultisté „svazují“ démony do předmětů a výrobních technologií. Může jít o různé sošky, obrazy, talismany, lapače snů, zvonkohry, náramky, doplňky stravy, falešné léky (např. homeopatika)…

V souvislosti s modloslužebnými předměty, pozor na uctívání smrti (ďábla). Smyšlená podobizna Krista na kříži, to je uctívání smrti a modloslužba (hřích). Kristus je v Nebi, nevisí nikde jako mrtvola. Pozor také na uctívání ostatků lidí a zvířat. To je strašná ohavnost! Římsko-katolická církev dlouhodobě pěstuje neetický kult úcty k lidským ostatkům, vidíme zde morbidní bizarnosti jako je uctívání relikvií. Další věcí je uctívání zvířecích ostatků. Nejen myslivci si dávají zvířecí ostatky na zeď apod. To je otřesné uctívání zvířecích ostatků a smrti, často i modloslužba.

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!“
Překlad 21. století, Leviticus 26,1

Díky uctívání démonské symboliky, prokletým a modloslužebným předmětům, modloslužbě, mohou mít křesťané velké duchovní potíže! Díky duchovním potížím může křesťan začít uctívat falešného boha a tomuto bohu sloužit!

Myslete na to, že duchovní svět tady je a nějak funguje!

Hlavně ne žádná křeč
Nechtěl bych, aby se někdo na základě tohoto kázání bál něco dělat, někam chodit nebo žil tzv. v křeči. Jako křesťané stojíme v Kristově moci a ve jménu Krista můžeme démony vykazovat. To lze dělat ale pouze tehdy, pokud odhalíme, za čím démoni stojí. Kriticky důležité je rozsuzování, rozlišování duchů! Pokud odmítáme rozsuzování a rozlišování duchů, pokud slepě přijímáme každé učení, které dává smysl nebo logiku, odmítáme pravdu a Boží vedení. Křesťan se má spoléhat na Boží vedení, ne na sebe. Pokud se všechno ve tvém životě točí okolo Boha, pokud opravdově miluješ Boha, pokud se doptáváš Boha, Bůh ti ukáže pravdu a postupy, jak máš konat.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

Shrnutí
Křesťan by se měl vyhýbat všem démonským rituálům, démonským praktikám, démonskému učení, démonským předmětům, démonské symbolice… Všechno toto nejen vyvyšuje a uctívání démony, ale také způsobuje duchovní problémy člověku! Tomu všemu se lze vyhýbat pouze tehdy, pokud to odhalíte. K odhalení potřebujete rozsouzení. Nehovořím tady o nauce démonologie, kdy někdo nadměrně démony zkoumá. Hovořím o rozsuzování (Slovem Božím, Duchem Svatým) a spoléhání se na Boží vedení. Rozhodně nevěřte falešnému křesťanskému učení o tom, že křesťan se nemá vůbec zajímat o to, co je démonské. Pokud někdo tvrdí, že se křesťan nemá o toto zajímat, nepřímo říká, aby křesťan nic nerozsuzoval! To je opak toho, co nám říká Bible! Je potřeba si uvědomit, že celý svět leží v moci ďábla a jeho démonů (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad nimi)! Démoni mají působnost více či méně všude a od oklamaných lidí (včetně křesťanů) se rádi nechávají uctívat.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

“A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.”
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Pokud křesťan dobrovolně přijímá něco démonského (věc, symboliku, učení, rituál, praktiku…), např. díky nerozsuzování (což je jeho povinnost) a odmítání Božího vedení, žije v hříchu, ztrácí Boží požehnání a žije v Božím hněvu! Těmto lidem se v životě nedaří. Mohou nastat duchovní problémy, problémy v soustředění, v manželství… Může také přijít nějaká fyzická nebo duševní nemoc. Pokud jste přijali něco démonského, odmítněte to a čiňte pokání. Proste Boha, aby vám odpustil a ochránil vás před zlem. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení