Kázání našeho společenství

Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Satan se nás snaží již od dětství vyučovat ke svým účelům (podvodu). Nevěřící lidé celý svůj život následují satanovo učení. Satan pomocí vědy vnutil lidem zcela nové myšlení, které je vede do záhuby. Pomocí vědy lidem nepřetržitě vnucuje, že neexistuje on ani Bůh. Tomuto klamu většina nevěřících věří. Nás křesťany toto nijak nepřekvapuje, protože to Bible předpověděla. Satan se dlouhodobě soustřeďuje i na křesťany – pořád jim sugestivně, manipulativně vnucuje svá podvodná učení. Výsledkem jsou falešná náboženství, falešná křesťanská učení, kterých je dnes opravdu mnoho. Ukázkovým příkladem falešného (satanova) učení, je učení Hnutí Víry, kterému podléhá mnoho dnešních křesťanů. V tomto křesťanském směru se uctívá falešný bůh, lidé se dávají na úroveň Boha (rouhání), lidé se snaží přikazovat Duchu svatému a mnoho dalšího negativního.

Doporučujeme: Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 1.část

Kde se vzalo učení Hnutí Víry?
Je to samozřejmě od satana, který lidem pořád nabízí peníze, prosperitu, úspěch, moc, slávu… Satan lidem nepřetržitě nabízí žádosti těla, očí a pýchu života. Křesťanům satan vnucuje, že mají nárok na plné uzdravení bez výjimek a Boží vůle. Zakladatelem Hnutí Víry je sice satan, ale do křesťanství ho samozřejmě aplikoval pomocí lidí. Pozemským zakladatelem Hnutí Víry byl baptistický kazatel Esek W. Keynon (1867-1948). Nejznámějším šiřitelem tohoto učení byl Kenneth Hagin (1917-2003), na nějž navázal jeho spolupracovník Kenneth Copeland (miliardář a křesťanský kazatel). V současnosti praktikuje učení Hnutí Víry poměrně dost církví a konkrétních křesťanů.

Video: Kenneth Hagin a jeho démonická show
Nahlásit nefunkční video

Více podobných videí zde (nová stránka).

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Musíme si uvědomit, že fyzická smrt nepochází od Boha. Pochází od nepřítele.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Církev se nemá modlit k Bohu Otci ohledně ďábla; Církev má uplatňovat autoritu, která jí náleží.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„V roce 1952 se mi Pán Ježíš Kristus zjevil ve vizi a mluvil ke mně asi hodinu a půl o ďáblu, démonech a posedlosti ďáblem. Ke konci vize vběhl mezi Ježíše a mě zlý duch v podobě opičky nebo skřítka a rozptýlil něco jako kouřovou clonu nebo temný mrak. Pak začal tento démon vyskakovat a při tom křičel vysokým ječivým hlasem tak, že jsem Ježíše neviděl a ani jsem neslyšel, co mi říká. (Během celého zážitku mě Ježíš něco učil. Budeš-li pozorný, najdeš tu odpovědi na mnohé otázky, které tě trápí.)“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Před lety, když byl můj starší bratr ještě spoután ďáblem, jsem řekl: „Satane, ve jménu Ježíše Krista, lámu tvoji moc nad životem mého bratra a vyhlašuji jeho osvobození a spasení!“ Přibližně za dva týdny byl spasen. Snažil jsem se předtím přivést ho ke spasení celých patnáct let, ale marně, nic neúčinkovalo. Teprve když jsem zaujal své postavení a uplatnil svou duchovní autoritu věřícího, došlo ke změně.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Mnozí lidé, když se modlí modlitbu víry (prosebnou modlitbu, modlitbu za nějakou změnu), přidají nakonec: „jestliže je to tvá vůle.“ Tím už do modlitby samé vkládají překážku, protože nemají jistotu o Boží vůli – jeho Slovu.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Učení Hnutí víry – „Jeho rány vás uzdravily!“
Kazatelé učení Hnutí Víry vyučují, že každé (!) fyzické uzdravení člověka, bylo v minulém čase vytvořeno (nachází se v Nebi), a křesťan má v tomto věku na něj nárok, plus ho stačí přijmout dostatečně silnou osobní vírou. Podle kazatelů Hnutí Víry, víra ohledně uzdravení je to, že žiješ jako uzdravený, nepřipouštíš si nemoc, nemáš strach z nemoci, nevoláš k Bohu (nemodlíš se za své uzdravení) – více kázání R.Bindera Jsme ospravedlněni skrze víru (nová stránka). Pokud uzdravení nepřichází, není problém u Boha, ale u člověka (máš malou osobní víru – připouštíš si nemoc atd.). Křesťané, kteří vyznávají toto učení, argumentují těmito verši:

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

Nutno podotknout, že když byla napsána kniha Izaiáš, Ježíš ještě nebyl ukřižován, tudíž nelze hovořit o uzdravení z fyzických nemocí Jeho ranami v období Staré smlouvy! Až sám Ježíš naplnil toto proroctví:

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,21-25

Pokud berete výše uvedené verše v kontextu, vidíte tam snad, že má křesťan nárok na plné uzdravení ze všech fyzických nemocí v tomto věku, že lze toto uzdravení přivlastnit dostatečně silnou osobní vírou (že žijeme jako uzdravení, nevoláme k Bohu)? Já to tam tedy nevidím. Pokud vykládáme tyto verše Duchem Božím, tak je jasné, že tyto verše hovoří o spravedlnosti a duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), ne o fyzickém uzdravení lidí v tomto věku. „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění a spásu plus absolutní uzdravení ze všech fyzických nemocí v budoucím věku. Absolutní uzdravení z nemocí, nesmrtelnost, mocná duchovní těla, to máme zaslíbené až v budoucím věku, na nové Zemi.

„Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly“
Překlad 21. století, Zjevení 21,3-4

Následující verš prokazuje, že je řeč o duchovním uzdravení (odpuštění a spáse):

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.
Překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

Křesťané vyznávající učení Hnutí Víry si zakládají na zázracích, uzdravení atd. Vůbec si neuvědomují, že důležitější než fyzické uzdravení člověka, je jeho spása! I dnes Bůh koná velké zázraky (osobně jsem se o tom přesvědčil), ale největším zázrakem ze všech, je spása člověka. Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od nemocí, ale usmířit jejich hříchy! Ježíš uzdravoval lidi proto, aby jim připravil cestu ke spáse.

Hnutí Víry – lidé se stávají božstvem
Vzhledem k okolnostem (falešnému učení), víra těchto lidí nestojí na Bohu Bible, ale na tom, co říkáš a děláš (předmětem jejich víry není Bůh Bible, ale lidé!). Oni vlastně učí, že osobní lidskou silou dokáže člověk vytvořit svůj vlastní život (podle vlastních představ, požadavků). Podle těchto kazatelů, uplatněním dostatečně silné víry (žiješ jako uzdravený, nevoláš k Bohu…), automaticky dojde k fyzickému zdraví nebo hojnosti, materiální prosperitě… Hnutí Víry vytváří iluzi, že člověk má plnou/absolutní kontrolu nad svým tělem. Kazatelé z Hnutí Víry vlastně učí, že za každou nemocí, chudobou je vždycky sám člověk a jeho malá/slabá víra. Z tohoto učení je patrné, že lidé se stávají božstvem (lidé si hrají na malé bohy)! V učení Hnutí Víry je zcela ignorována Boží vůle, Bůh je tzv. na druhé koleji – jako při každé modloslužbě.

Hnutí Víry – magické myšlení
Vzhledem k nesprávnému výkladu verše „Jeho rány vás uzdravily!“, křesťané chtějí něco zhmotnit vlastní silou (magickým myšlením). Učitelé Hnutí Víry berou víru jako mocnou osobní (lidskou) sílu spojenou s představivostí, která dokáže vyprodukovat nadpřirozenou energii, a která zhmotňuje něco (např. uzdravení z fyzických nemocí) podle lidských pozitivních představ a pozitivního vyznávání. Toto nelze nazvat jinak než magickou silou, která je úzce spojená se sugescí a hypnózou. Ano, v Hnutí Víry se provozuje magie! Nazývejme pravdu pravdu, magii magií. Magie je víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Magie je také to, když člověk chce ovládat Boha, manipulovat Boha za účelem naplnění vlastních přání a potřeb. Magie je o psychologii, o uvolňování vlastní lidské síly – síly, která je podstatně větší než je ona sama. Mág (např. kouzelník, čaroděj) spolupracuje s inteligentní duchovní bytostí (démonem), která mu umožňuje dělat nadpřirozené věci. Pojďme si říct, co všechno do magie patří, je to: čarodějnictví, kouzelnictví, hypnóza, magické akty (zaklínání, zaříkávací formule atd.), věštění (kartářky, astrologie atd.), spiritismus (vyvolávání duchů), uhranutí, uřknutí (vyvolání nějakého problému, např. nemoc), homeopatie

Podle učitelů Hnutí Víry, bylo úplně každé uzdravení vytvořeno v minulosti (což není pravda), během našeho života toto stačí přijmout silnou osobní vírou (pozitivně vyznáváš, žiješ jako uzdravený, nevoláš k Bohu…). To silně připomíná učení bezbožných lidí, kteří provozují multilevel marketing (MLM). V MLM záleží na silné víře v materiální prosperitu, pozitivní myšlení (které vede k bohatství), snech (100x opakovaná lež se stává pravdou)… Všechno toto je učení démonů!

Hnutí Víry – pozitivní vyznávání
Pojďme ještě doplnit předcházející. Podle Hnutí Víry, víra je chápána jako zákon (technika, síla), který se aktivuje slovem (magická formule) v ústech člověka. Kdo vyznává slovy, že bude mít finanční prosperitu, stane se tak, kdo vyznává zdraví, dojde k uzdravení… Víra v tomto pojetí je lidská síla, skrze kterou lze manipulovat věcmi. V podstatě jde o autosugesci, sebemanipulaci. Prosperita, např. „uzdravování“ se děje na základě autosugesce a sebemanipulace (člověk „uzdravuje“ sám sebe vyznáváním – autosugescí). Tímto způsobem (100x opakovaná lež se stává pravdou – autosugesce je založena na cykličnosti, kdy si člověk pořád dokola (v cyklech) vštěpuje do mysli nějakou myšlenku) často dochází k psychosomatickému uzdravení, ne fyzickému – člověk si vsugeroval, že je fyzicky uzdravený, i když to tak není. Pravda je taková, že tento člověk vytvořil podvod sám na sobě, lží se „uzdravil“. Takové jednání má člověka dohnat k hříchu. Sugesce, manipulace (ve všech podobách) je nebiblický rituál, kdy se lidé otevírají démonickým mocnostem, uvádí do pohybu démonické síly, zvou do svého života satana a jeho démony!

Keneth Hagin ve své knize píše: „naše vyznávání je klíčem k obdržení Božího požehnání a je klíčem k udržení Božího požehnání“. Podle Hagina je ke každému uzdravení nezbytná víra ve výše uvedeném pojetí (pozitivní vyznávání). Nedostatek této víry je překážkou k uzdravení. Je dokonce doporučováno popírání příznaků nemoci, což může mít pro někoho fatální následky!

Toto rozhodně nemá nic společného s Bohem Bible. Je to víra ve svou vlastní víru. Toto je v naprostém rozporu s biblickým obrazem Boha a člověka. Bůh je zde snižován a člověk si hraje na boha. Nutno podotknout, že učení o pozitivním vyznávání pochází z okultních zdrojů, ne z Písma.

Video: Hnutí víry – pozitivní vyznávání
Nahlásit nefunkční video

Víra podle Bible
Pravá biblická víra je, když hluboce věříme v Trojjediného Boha, když věříme, že Ježíš Kristus nás může uzdravit (že je Bohem zázraků), když se poddáváme Bohu, když jsme poslušní a pokorní, když máme Boha na prvním místě. Biblická víra je základem pro poznání Živého Boha a budování vztahu s Ním. Biblická víra má být spojena se skutky (pokání…). – Činíš to, co se líbí Bohu. Tvůj život nese stopy Boží…

“ K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“ Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se! Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.“
Překlad 21. století, Jakub 2,14-26

Máme být činitelé slova, ne pouze posluchači.

„Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal.“
Překlad 21. století, Jakub 1,21-24

Na druhou stranu, křesťan má spasení jedině z Boží milosti, ne jako výsledek svých vlastních dobrých skutků.

Kazatelé Hnutí víry
Kazatelé Hnutí Víry dávají falešný pohled na Boha a vyučují falešné evangelium. Drze hovoří o Ježíši Kristu a přitom propagují falešného boha. Na první pohled může vypadat, že se učení některých těchto kazatelů od sebe odlišuje, ale když si jejich učení poskládáme jako celek, zjistíme, že provozují kultistické učení.

Video: John Hagee: Nemoc pochází od ďábla
Nahlásit nefunkční video

Video: M.Ovčár – víra (Kresťanské společenství Milosť)
Nahlásit nefunkční video

Hnutí Víry je široká cesta
Učení Hnutí Víry je učení od satana. Je to antikristovo učení, díky kterému mohou křesťané skončit v „pekle“. Díky falešnému učení Hnutí Víry je mnoho křesťanů spolčeno se satanem a jeho démony (oddaně jim slouží a uctívá je). Učení Hnutí Víry je brána pro démony (jako každé falešné učení).

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21.století Matouš 7,13-14

Hnutí Víry – učení o „pekle“ a Ježíši Kristu
Někteří křesťanští učitelé spadající pod Hnutí Víry, šíří nebiblické učení o „pekle“ (Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?). A není to jen to, že v tomto věku existuje prostor („peklo“), kde hříšníky krutě mučí a ponižují démoni. Podle některých učitelů Hnutí Víry (Kenneth Copeland, Reinhard Bonnke atd.), když Ježíš zemřel na kříži, tak následně „šel“ do „pekla“, kde během 3 dnů porazil satana a následně se znovuzrodil. Ježíšovo znovuzrození si tito učitelé vykládají na základě verše Římanům 8,29: „Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci“. Tito křesťanští učitelé znevažují Ježíšovu oběť na kříži (na základě Žalmu 22,2-3: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid“), protože svým učením tvrdí, že vše bylo dokonáno až v „pekle“. To je samozřejmě blud.

Hnutí Víry jako znamení posledních časů
Bible předpověděla Hnutí Víry a další falešná učení:

„I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás.“
Překlad 21.století, Skutky 20,30-31

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Uzdravení vždy, automaticky a pro každého křesťana?
Je blud si myslet, že každé uzdravení bylo vytvořeno v minulosti a nyní ho stačí přijmout dostatečně silnou vírou (žít jako uzdravený atd.). Jako křesťané si musíme uvědomit, že smrt a nemoci jsou součástí lidské existence. Mějme na mysli, že naše fyzická těla se přirozeně opotřebovávají (tak to Bůh ustanovil), proto nás bolí záda, slábne nám zrak, nastává osteoporóza (řídnutí kostí), ženy mají menopauzu atd. Také musíme myslet na to, že se někdy o naše těla (chrám Ducha svatého) nestaráme moc dobře – hodně solíme, máme málo pohybu atd. Nemoc je prostě součástí křesťanského života. Tyto nemoci rozhodně nejsou způsobeny nevírou. Musíme také respektovat, že Boží vůle může být neuzdravit! Nemocní křesťané v Písmu:

„Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 5,23

„Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 4,20

„Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli mě. Přijali jste mě jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je!
Překlad 21.století, Galatským 4,13-15

Nemoci od Boha:

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

„Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!“
Překlad 21.století, Skutky 13,9-11

Doporučený článek k prostudování: Kdo, co byl Pavlův osten v těle?

Ježíš dokonce řekl, že nemoc může být k Boží slávě:

„Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn.“
Překlad 21.století, Jan 11,4

Nemoci démonického původu
Hnutí Víry svým vyučováním tvrdí, že původce každé nemoci je satan/démon. Opravdu je každá nemoc démonického původu? Je nebiblické tvrdit, že příčinou úplně každé nemoci je démon. Určitě je hodně nemocí démonického původu, to ale neznamená, že úplně všechny nemoci jsou od satana/démonů! Chce mi snad někdo tvrdit, že všechny infekční nemoci (angína, chřipka, opar, spalničky, svrab, tetanus…) jsou démonického původu? Je menopauza démonického původu? Zánět dásní, zubní kaz je vždy démonického původu? Opravdu je každá nemoc z povolání je démonického původu? Jsou všechny nemoci z tepla (úpal, úžeh, mdloba a křeče z horka…) a zimy (nachlazení, omrzliny…) démonického původu? Je puchýř, mozol, kuří oko vždy démonického původu? Jsou všechny nemoci přenášené hmyzem (včetně tropických nemocí) démonického původu? Je dekompresní nemoc démonického původu? Takto bych mohl pokračovat dál a dál…

Hnutí Víry naprosto ignoruje, že nemoc může mít různé podoby a původy. Hnutí Víry ignoruje degenerativní onemocnění (pohybového aparátu, nervového systému…), které Bůh ustanovil. Hnutí Víry ignoruje, že nejvyšší formou nemoci je smrt. Hnutí víry ignoruje, že člověk od svého narození umírá, to je dáno už od Adama.

K tomu nutno podotknout, že démona na nás může seslat Bůh. Chtěl by někdo tvrdit, že toto Bůh nemůže? Pokud by někdo jenom naznačil, že něco Bůh nemůže (je v něčem omezený), věří ve falešného boha. Více kázání Bůh je svrchovaný, všemohoucí.

Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž: „Přibodnu Davida ke zdi!“ David mu ale dvakrát uhnul.“
Překlad 21.století, 1.Samuel 18,10-11

K tomuto bodu ještě nutno dodat, že někteří křesťané, kteří vyznávají Hnutí Víry, tvrdí, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený. Přitom tito lidé vám budou tvrdit, že všechny nemoci jsou od démonů. Je tedy nemocný křesťan plný démonů?

Doporučený článek k prostudování: Může mít křesťan démona? Ano!

Bůh může dát nemoc
Ať se nám to líbí nebo ne, některé nemoci dává lidem Bůh (Bůh dovolí, připustí, přikáže). Může za tím být Boží výchova. Co je krátké a lehké soužení, oproti věčnosti…

„Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“
Překlad 21.století, Lukáš 1,20

„Hospodin tě raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.“
Překlad 21.století, Deuteronomium 28,27-28

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

„Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích.“
Překlad 21.století, Izaiáš 19,14

„Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy – vaše vidoucí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 29,10

Bůh na nás může seslat nemoc v podobě démonického obsazení. Apoštol Pavel byl démonicky obsazený od Boha (démon nemoci). Je spekulativní diskutovat o tom, jaká to byla nemoc, ale nemoc to byla. Znovu si připomeňme 2.Korintským 12,7-10:

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Nemodlit se za uzdravení, ale přikazovat nemoci?
Někteří křesťané, kteří se hlásí k učení Hnutí Víry, tvrdí, že se nesmíme modlit za uzdravení, protože by nás nás to mohlo těžce poškodit. Dokonce by prý mohlo dojít ke smrti člověka! Tito křesťané tvrdí, že každé nemoci musíme pouze přikazovat (ať vyjde z těla ven).  Je to o tom, že tito lidé podléhají falešnému učení, že za úplně každou nemocí stojí démon. Tito lidé vyhání z těla zubní kazy, menopauzu, štípnutí od komára… Resp. vyhání z těla domnělého démona, který jim údajně způsobil zubní kazy, menopauzu…

Biblické je, modlit se za své uzdravení, vkládat ruce na nemocné… Písmo nám jasně říká, že to máme dělat. Hnutí Víry odmítá modlitby za uzdravení, protože podle nich, uzdravení bylo v minulosti už vytvořeno… Více náš článek Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?.

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Překlad 21. století, Jakub 5,13-15

K tomuto bodu nelze nedodat, že pokud tvrdíme, že modlitba za uzdravení k Bohu Bible, by nás mohla poškodit nebo dokonce zabít, velmi významně napadáme Boží svrchovanost. Tím tvrdíme, že Bůh Bible není svrchovaný. Nesvrchovaný Bůh by nebyl Bohem! Kdo nevěří v Boží svrchovanost (např. tím, že Bůh nemá pod plnou kontrolou naše nemoci, uzdravení, život, smrt), věří ve falešného boha.

Paradox
Evangelisté spadající pod Hnutí Víry vyučují a praktikují, že uzdravení je vytvořeno (dokonáno), jen ho stačí přijmout silnou vírou (žít jako uzdravený atd.). Paradoxní je, že tito lidé (často údajní strůjci zázraků – zázraky koná Bůh, ne člověk) jsou nemocní – mají špatný zrak (používají brýle), používají sluchové pomůcky, mají v těle ortopedické implantáty… Jak je možné, že evangelista Reinhard Bonnke v minulosti onemocněl rakovinou (nádor na krku) a prošel sérií chemoterapií? Proč svěřil svou nemoc lékařům, když se mohl jednoduše vyléčit sám dostatečně silnou vírou (nepřipouštět si nemoc, žít jako uzdravený, nevolat k Bohu…)?

Psychické problémy
Hnutí Víry dává tolik svědectví o uzdravení, ale jen málo lidí je opravdu uzdraveno (často došlo jen k psychosomatickému uzdravení, ne fyzickému). Hnutí víry křesťanům vnucuje satanův podvod tím, že když nepřišlo uzdravení, je to VÝHRADNĚ tvá chyba – máš malou víru. Tvůj problém dokonce můžeš být v tom, že se modlíš za uzdravení! Dokonce ti mohou „vyhrožovat“, pokud se budeš modlit za své uzdravení, můžeš zemřít! Když ti nějaký křesťan říká, že už jsi uzdraven a přitom nejsi, tak z toho můžeš mít psychické problémy. Učení Hnutí Víry může lidi dovést do velmi těžkých psychických stavů  (depresí). Hnutí víry vyvolává v křesťanech strachy, obavy…

Nemáme mít víru?
Máme mít již zmíněnou biblickou víru. Upřímnou víru v Boha, víru v to, že Bůh je Bohem zázraků a může nás uzdravit… Pokud křesťan trpí nějakou nemocí, ještě vůbec nemusí znamenat, že má malou víru (že jeho víra selhala). Vždyť  Bůh uzdravuje i bezbožné lidi, kteří nemají vůbec žádnou víru v Boha! Také je potřeba si uvědomit, že uzdravuje Boží moc, ne víra samotná! I Ježíš uzdravoval výhradně Boží mocí. Já osobně jsem byl uzdraven hned z několika nemocí (i „nevyléčitelných“), rozhodně to nebylo způsobenou silnou vírou (že jsem žil jako uzdravený atd.), ale Boží mocí. Věřte nebo ne, dokonce jsem se modlil za své uzdravení! Věřte nebo ne, nezemřel jsem! Nutno říct, že jsem se na své uzdravení neupínal, přehnaně jsem si ho nevynucoval. Jen jsem se pokorně modlil, ať se děje vůle Tvá…

Je potřeba si pořád uvědomovat, že všechno (včetně uzdravení) se děje v souladu s Boží vůlí.  Boží vůle musí být pro každého křesťana priorita! Teďka to myslím obecně, na modlitbě v „pokojíku“ máme prosit Boha, ať pořád poznáváme, jaká je Jeho vůle. Jako křesťané si musíme uvědomit fakt, že modlitba je způsob, jak spolupracujeme s Bohem na uskutečňování Jeho vůle/plánu. Boží vůli ignorují křesťané, kteří se řídí učením Hnutí víry. Modlitbu je potřeba zakončit slovy (nebo něco podobného): „Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!“ “
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

Další paradox – modlitební řetězce
Křesťanské sbory vyznávající učení Hnutí Víry, příležitostně vytvářejí tzv. modlitební řetězce, kdy se křesťané modlí k Bohu za uzdravení jiných křesťanů a další věci. Často jde o akce v duchu (netvrdím že vždycky)  „čím víc lidí se bude modlit za stejnou věc, tím je větší šance, že Boha k něčemu donutíme“, nebo „uděláme nějaký rituál a z Boha vypadne to, co chceme“. Pokud jsou tyto akce tomto v duchu, je ignorována Boží vůle. Problém je v tom, že si tvrdě vynucujeme, aby Bůh konal (např. uzdravení). To je z naší strany diktát, který nemá nic společného s pokorou a podřizováním se Bohu. Ať jde o modlitební řetězce, nebo modlitby v „pokojíku“, vždy musíme hledat Boží vůli. Znovu zdůrazňuji, že modlitbu je vhodné zakončit slovy (nebo něco v tom smyslu): „Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“. Nechci úplně zavrhovat modlitební řetězce, ale tyto akce musí být v duchu „Ať se stane vůle Tvá“. K tomuto bodu platí výše uvedený verš ( 1.Jan 5,14-15).

Zázraky
Evangelisté spadající pod Hnutí Víry si velmi často zakládají na masových evangelizačních akcích a hromadných zázracích v uzdravení. O evangelizacích ve vší skromnosti nemůže být ani řeč (jak nás to učí Písmo).

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Překlad 21. století, Matouš 10,7-10

Ohledně masových evangelizačních akcí, kde jsou statisíce lidí, se naskýtá otázka, kde se tam tolik lidí vzalo? Že by jen tak tolik lidí šlo náhodou okolo a řeklo si, že se tam půjdou podívat? To je nepravděpodobné. Jen doufám, že to není tak, že je tam někdo nalákal na prosperitu – finanční, uzdravení…

Na některých velkých evangelizacích vidíme údajné okamžité uzdravení – okamžitý stav, ale žádné informace co bylo před, nebo potom. Pokud se někde uzdravuje jako na „běžícím pásu“ (každý je uzdraven), budí to ve mně jistou nedůvěru. Pokud si něco nezdravě vynucujeme, dochází k ignoraci Boží vůle a může nastopit satan. U těchto evangelistů v některých případech léčí satan (tam je něco za něco), jindy si lidé uzdravení vsugerují, a někdy na pódiu vidíme placené „herce“. Nejen Bůh Bible, ale i satan a démoni mohou dělat zázraky. Neříkám, že všechna uzdravení jsou podvodná, od satana! Je možné, že některá uzdravení jsou od Boha Bible, ale rozhodně to není díky evangelistům Hnutí Víry, ale díky Bohu (že to Bůh Bible chtěl). Tady vidíme, že si naprosto všechno musíme u Boha ověřovat!!!

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Někdy to vypadá tak dobře, ale je za tím satan a jeho démoni. Jako křesťané víme, že i satan dokáže dělat velké zázraky (pokud mu to Bůh dovolí).  Vždyť  i v okultismu dochází k fyzickému uzdravování lidí, např. v kvantové terapii. Jsou nevěřící lidé, kteří bez modlitby vkládají ruce na nemocné a satanovou mocí dochází k jejich uzdravení (tam je samozřejmě něco za něco). Ať se nám to líbí nebo ne, satan dostal určitou moc a může jí předat lidem:

„Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť  mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Překlad 21. století, Lukáš 4,3-8

Falešní křesťané
Je potřeba si uvědomit, že někteří „křesťané“ nemají Boha Bible (mají falešného Ježíše)! Někteří z těchto „křesťanů“ dokonce vyučují křesťany, pořádají evangelizační akce, publikují křesťanské knihy a příručky, prorokují, dělají zázraky… O těchto lidech Ježíš hovoří následovně:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Tento verš říká, že existují lidé, kteří si říkají křesťané, ale křesťané nejsou. Tito lidé si myslí, že věří a vyučují pravého Krista („Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu…“), ale vzhledem k tomu, že zachází dále a nezůstávají v učení Kristově, mají falešného Krista (falešného boha). Každé falešné učení nás nejen zavádí na scestí, dokonce nás izoluje od pravého Boha. Každé nebiblické učení je pouhým lidským příkazem, vymyšleným a vytvořeným člověkem. Kdo věří a praktikuje falešné učení, neuctívá Boha Bible!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Tito falešní křesťané káží ve jménu falešného boha (mohou mu říkat Kristus), ve jménu tohoto boha dělají mocné činy (např. může docházet k uzdravování lidí), ale káží falešné evangelium (= mají falešného boha/Krista), proto je Ježíš nikdy neznal. Všimněte si, že v tom verši stojí „nikdy jsem vás neznal“ (ne určité časové údobí, ale nikdy)! Pozor tedy na křesťanské akce, kde vystupují falešní křesťané, kteří mají falešného Krista. Tito lidé ve jménu falešného Krista (ducha) dělají falešné zázraky (rozsuzujme proroky podle ovoce, ne podle zázraků!), nebiblické rituály – nebiblické vymítání démonů (např. „svazují démony“), vytvářejí tzv. „ohnivé tunely“…. Pokud v rámci Písma rozsuzujeme „ohnivé tunely“, tak zjistíme, že se jedná o nebiblické rituály. Pokud děláme nebiblické rituály, přivoláváme démony!

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 8,5-6

Chlubení se
Někteří evangelisté z Hnutí Víry často tvrdí, že za nimi stojí mnoho spasených lidí (často hovoří o desítkách milionů). Tito evangelisté se „chlubí“ vyplněnými kartičkami – rozhodnutí ohledně spasení. Nějaká kartička nehovoří vůbec o ničem! Je otázka, kolik lidí opravdově činilo pravé pokání, nechalo se pokřtít a žijí dnes po letech s Kristem. Jednou spasený – navždy spasený je samozřejmě nesmysl! Pokud by chtěl dneska někdo hovořit o kompletně spasené Africe nebo jiné zemi, tak je mimo. V Africe to rozhodně nevypadá, že by měla být v brzké době spasena – ve velkém tam jede voodoo, migranti z Afriky… A hlavně, nikdo nemá právo komukoliv říkat, že je spasený. Pouze Bůh deklaruje, že je člověk spasen.

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
CSP, Římanům 8,16

Jako křesťané si musíme uvědomit, že poznání pravdy, spasení dává Bůh, není to z našich skutků. Proto nikoho nesmíme k víře v Krista přemlouvat. Máme kázat evangelium a odpovídat na otázky, ne přemlouvat lidi.

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
Překlad 21. století, Efeským 2,4-9

Hromadný křest Duchem svatým
Evangelisté spadající pod Hnutí Víry s oblibou praktikují na velkých evangelizacích hromadný křest Duchem svatým, kdy jsou lidé sráženi k zemi (mimochodem, v publiku jsou často i nevěřící!). Podle Reinharda Bonnkeho (a jeho následovníka Daniela Kolendy), má tímto způsobem docházet k obrácení celých národů ke Kristu (např. Afrika, Evropa). Bonnke je přesvědčen, že takto dojde k vylidnění „pekla“ a zaplnění Nebe. Čistě teoreticky, pokud by nyní existovalo „peklo“ (v podobě mučení a ponižování lidí démony), šlo by někoho odtamtud „teleportovat“? Je evidentní, že bratr Bonnke věřil v jistý druh „očistce“. Křest Duchem svatým je vyučován na Konferencích ohně.

Zdroj: cfan.eu

Mají křesťané vykonávat křest Duchem svatým? Ne. Toto vykonává Ježíš Kristus.

„Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Překlad 21. století,Matouš 3,11

Vraťme se ještě ke srážení lidí k zemi. Bible se zmiňuje o padání pod Boží mocí (Daniel 8,17, Ezechiel 1,28, Matouš 17,6). Mnoho křesťanů to také zažívá – padání tváří k zemi před Bohem. Co ale dnes vidíme na „křesťanských“ akcích, je tvrdé srážení lidí (ne padání) „lidskou rukou“, kdy člověk pouhým mávnutím ruky (příkazem „oheň“, křičí „haleluja“ atd.) sráží lidi k zemi (jakoby je srazila silná tlaková vlna). Toto dokáže podle vlastních slov evangelista Daniel Kolenda. Ale i další evangelisté: Reinhard BonnkeBenny HinnAndres BisonniChris OyakhilomeDavid OwuoShepherd Bushiri… Upozorňuji, že nemůže být řeč o jemném (bezpečném) padání před Bohem, ale o drsném a bezohledném „srážení“ lidí k zemi na znak. Jsou to někdy až život ohrožující pády na předměty! Daniel Kolenda dokonce hovoří o létajících židlích, křičících lidech… Daniel toto dokonce nazývá „výbuchem bomby“! Video zde (nová stránka).

Video: Reinhard Bonnke v Africe (Gabarone) – srážení lidí hlasem (R.Bonnke křičí „haleluja“)
Nahlásit nefunkční video

Video: Andres Bisonni 1. (přikazuje „oheň“)
Nahlásit nefunkční video

Písmo se nikde nezmiňuje o tom, že má křesťan používat příkaz „oheň“.  Já v Písmu nikde nečtu, že rituály v této podobě má křesťan dělat, že během těchto rituálů mají z lidí vycházet démoni (je to nebiblické vymítání démonů – příkazem „oheň“ atd.), že během těchto rituálů má docházet k uzdravování z fyzických nemocí… Nebo mi chce snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ se vymítají démoni? Chce mi snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ jsou lidé naplňováni Duchem Božím? Mají snad křesťané Duchu Božímu (Bohu) přikazovat? Někteří křesťané dokonce (drze) Bohu přikazují odpočítáváním a následným nějakým příkazem, např. „oheň“. Pokud zde nedochází k příkazům Bohu, tak komu teda? Démonům? V duchovním světě je pouze Dobro a zlo!

Pokud toto soudíme v rámci Písma, tak není pochyb o tom, že se jedná o nebiblické rituály. Tyto rituály nemají nic společného s Duchem Božím, vede je satan a jeho démoni. Křesťané tímto způsobem zatahují satanismus do křesťanství. Více článek Pravda o hypnóze.

Tyto rituály vykonávají lidé, kteří mají falešného Krista. Pod falešným Kristem se vždy dějí falešné věci. Pokud dále toto soudíme v rámci biblických měřítek, tak tam též vidíme rouhání proti Duchu svatému (lidé zaměňují satanovu moc (démonické síly) za moc Ducha svatého).

„Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem“
Překlad 21. století, Marek 3,29

K tvrdému srážení lidí ještě platí tento verš:

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

„A není divu… Není tedy nic zvláštního…“ – nedivte se (máme to očekávat, nemělo by to být pro nás překvapení), že se satan a jeho démoni vydávají za Božího Ducha.

Vynucování si darů Ducha svatého
Hnutí Víry si v některých případech vynucuje nejen uzdravení, ale i dary Ducha svatého. Např. mluvení v jazycích, které prý stačí přijmout silnou vírou, viz. video níže. Připomeňme si, co je víra podle Hnutí Víry – že nevoláš k Bohu… V Hnutí Víry si zakládají na mluvení v jazycích, oni tvrdí, že pokud nemáš Boží jazyk, je s tebou něco v nepořádku. Tak to rozhodně není!!! Bůh dává dary podle své vůle. Pokud nějaký křesťan nemluví v Božím jazyku, je plnohodnotný křesťan! Za dary Ducha svatého se určitě máme modlit, ale rozhodně nemůžeme diktovat Bohu, jaké dary nám má dát. K tomuto bodu bych chtěl ještě dodat to, že mluvení jazyky není výhradně křesťanskou záležitostí. Pokud má někdo jazyky, nemusí to nutně znamenat, že má toto od Boha. I okultisté (např. hinduisté) a satanisté hovoří v satanově/démonickém jazyku. Tento jazyk lze od Božího jazyku odlišit tím, že je mírně trhavý. Dovedu si představit, že v satanově jazyku může hovořit i „křesťan“ z Hnutí Víry, který si nadměrně vynucoval dary Ducha (diktoval Bohu). Takový „křesťan“ nekomunikuje s Bohem, ale se satanem nebo démonem. Jedná se zpravidla o démonicky obsazené křesťany.

Evangelisté vyznávající Hnutí Víry často na shromážděních hovoří jazyky. Upoutávají tak pozornost na sebe, ne na Boha.

„Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění zmlkne a mluví jen pro sebe a pro Boha.
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,26-28

Video: M.Ovčár – víra (Kresťanské společenství Milosť)
Nahlásit nefunkční video

Učení o „vytržení“
Hnutí Víry někdy učí, že druhý příchod Ježíše Krista bude tajný – dojde k tajnému „vytržení“ (uchvácení do Nebe) Církve před „velkým soužením“, poté budou žít na zemi lidé… Díky tomu dojde k naprostému chaosu po celém světě – havárie letadel, kolaps v dopravě, lidé budou hledat své příbuzné…

„Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě: „Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?“ Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka.“
Překlad 21. století, Zjevení 7,13-14

Více články:
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)

Až v Nebi..
Hnutí Víry nebiblicky učí, že v tomto věku máme zaslíbenou prosperitu (blahobyt, plné uzdravení, na které máme nárok…). V tomto věku nemáme zaslíbené, že budeme mít plnou prosperitu. Písmo hovoří o pravém opaku – že nás bude „svět“ perzekuovat…

„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.
Překlad 21. století, Jan 15,18-21

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Překlad 21. století, Jan 16,33

V tomto věku máme „ubohá“ smrtelná těla. Až v novém věku (Nebi) budeme mít mocná a nesmrtelná duchovní těla bez nemocí.

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 15,42-44

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé.
Překlad 21.století, Lukáš 20,34-36

„Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný. Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.“
Překlad 21. století, Izajáš 33,24

Všechno si ověřujte!
Musím zdůraznit, že se máme ve všem spoléhat na Boha, všechno si u Něj ověřovat. Písmo nás na několika místech upozorňuje, že přijdou falešní křesťané, kteří budou učit bludy:

„Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.“
Překlad 21.století, Skutky 17,11

Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
Překlad 21. století, Matouš 7,15

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Pokud si nebudeš veškeré učení ověřovat (hledat pravdu), Bůh tě může vydat napospas bludu…

„Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,10-12

Evangelium finanční prosperity
Učení Hnutí Víry je úzce spojené s evangeliem finanční prosperity (více článek Pozor na evangelium prosperity!). Hnutí Víry dělá z kazatelů boháče (Top 20 nejbohatších pastorů). Mnoho lidí jim posílá své peníze a dává jim majetky. Křesťané tím chtějí dokázat pravost jejich víry. Hnutí Víry totiž argumentuje veršem: kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře“ (2.Korintským 9,6). Už ale zapomínají dodat, že následuje další verš: „Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.“ (2.Korintským 9,7).

Video: Evangelium prosperity
Nahlásit nefunkční video

Video: Benny Hinn vybírá peníze za uzdravení
Nahlásit nefunkční video

Křesťané spadající pod Hnutí Víry, velmi často prodávají křesťanskou literaturu, ze které mají značný zisk (více článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu). I to je evangelium prosperity! Křesťan, který má z prodeje svých knih (které obsahují evangelium) značný zisk, to nemůže myslet vážně! Proč nedají své knihy na internet v PDF ke stažení zdarma? Protože by z toho nic „nekapalo“… Evangelisté prosperity, kteří prodávají své knihy se ziskem, nepřímo říkají, že lépe je porozumět Bibli přes křesťanskou literaturu (kde jsou názory, heretické výklady Písma…). To odsouvá Boha na vedlejší kolej! Díky křesťanské literatuře dochází k tomu, že křesťané upřednostňují knihy před Biblí. Křesťané upřednostňují názory, zkušenosti, spekulace… před absolutní pravdou, která je jen u Boha. Satan vnutil křesťanům myšlenku, že samotná Bible je nedostačující, že je nutné mít k ní něco, čím by se dala lépe vykládat (čím obejít Boha!). Proto Katolíci mají Katechismus, Židé Talmud… Letniční a charismatici křesťanskou literaturu. Rozhodně nikoho nepodporujte v hříchu (např. kupováním knih)!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Překlad 21. století, Ezechiel 33,31

Hnutí Víry = falešné evangelium
Hnutí Víry káže falešné evangelium a vytváří falešné bohy (z lidí dělají bohy). Například Reinhard Bonnke učil, že můžeme mít Boha ve svých rukách (video zde)! Pokud kážeme nebo věříme ve falešné evangelium, nemáme Boha Bible, zveme do svého života démony – otevíráme bránu démonům. Důsledek jsou démonicky obsazení křesťané. Stejně tak je to, když děláme nebiblické rituály (např. již zmíněné „ohnivé tunely“). Utíkej od Hnutí Víry, neboť toto učení se jen málo podobá pravému evangeliu Ježíše Krista!

Satan dnešním křesťanům vnucuje „nesobeckou všeobjímající ekumenickou lásku“. Satan dnešním křesťanům namluvil, že se církevní organizace mají navzájem spojovat (to je opravdu z jeho strany geniální tah). To se dnes ve velkém rozsahu děje!  Například Todd White, který otevřeně prosazuje slučování charismatiků, letničních s Římsko-katolickou církví (videa zde). Tito lidé chtějí svým jednáním vytvořit ekumenu! K tomu nutno dodat, že je jen jedna víra! A není to samozřejmě jen Todd White. Něco podobného proběhlo na Awakening Europe v Praze (2017).

Video: Spojení protestantských církví s Římsko-katolickou církví (Awakening Europe, Praha 2017)
Nahlásit nefunkční video

Je takové duchovní sjednocování od Boha Bible? Neříká snad Písmo, že na konci věků bude jedna velká falešná církev? Chcete být duchovně jednotní s falešným náboženstvím? Křesťané mají být jednotní, ne ale s někým, kdo má falešného boha. Chcete, aby ve vašem sboru kázal katolický kněz o Marii, která se podle katolíků za nás u Boha přimlouvá?

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

Poznáte je po ovoci…
Písmo nás upozorňuje na to, že falešné evangelisty poznáme po ovoci Ducha svatého. To, že je na evangelizaci mnoho lidí, že církev má mnoho členů, ještě nemusí znamenat, že se tam káže pravé evangelium. Toto rozhodně není to ovoce Ducha! Ovocem Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Pokud uvidíte v nějaké církevní organizaci (u evangelisty) aroganci, nepokoj, chaos (např. praktikováním kundalini – evangelista spolupracuje s démony), vzpomeňte si na následující verše:

Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Překlad 21.století, Matouš 7,15-20

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21.století, Galatským 5,22-25

Úspěch není v tom, že církevní organizace (sbor) má hodně členů. To je měřítko „světa“, kterému vládne satan (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním).  Jako křesťané se nemáme poměřovat se „světem“.

Hnutí Víry – svazování démonů
Hnutí Víry rozšířilo blud (nebiblický rituál), že během vymítání domů mají křesťané doslova „svazovat démony“. To je naprosto nebiblický způsob, jak vymítat démony! Ježíš takto démony nevymítal! Hnutí Víry tímto nebiblickým rituálem nevyhání z lidí démony, ale přikazuje jim, ať tam zůstanou (je to spolupráce s démony! – satan se „směje“). Démony svazují satanisté do věcí, technologických postupů atd.! Více článek Máme svazovat démony?.

Absolutismus, extrémismus
Všimněte si, že Hnutí Víry často zachází do extrémů, „absolutismu“:

1. Nesmíš se modlit za své uzdravení, jinak skončíš špatně.
2. Každé uzdravení je již vytvořené, stačí ho přijmout silnou vírou.
3. Víra není to, že věříš v Ježíše Krista.
4. Boží vůle je absolutně zjevena v Písmu, proto tě už Boží vůle už nemusí zajímat.
5. Všechny nemoci jsou od satana, démonů.
6. Bůh dává jen život. Smrt je vždy od satana, s tím nemá Bůh nic společného.

Atd.

Satan prostě miluje extrémismus. Rozlišujte, rozsuzujte!

Dopady učení Hnutí Víry
Pokud přijmete a praktikujete učení Hnutí Víry, můžeme mít problémy. Může nastat:

1. Problémy s myslí, psychické problémy (nervozita, deprese, sklony k sebevraždě…).
2. Spolehnutí se na učení jednoho člověka nebi hnutí, což může mít fatální následky.
3. Myšlení podle myšlenkových vzorů.
4. Potlačování rozsuzování podle Ducha Svatého.
5. Vymezení toho, co si máte a nemáte myslet.
6. Nadměrné vynucování si uzdravení.
3. Změna pohledu na realitu.
7. Ztráta schopnosti svobodně přemýšlet.
8. Potlačení svobodného rozhodování (vůle).
9. Prokletí v oblasti zdraví, financí, vztahů atd.
10. Ztráta citu k lidem.
11. Hraní si na bohy.
12. Rouhání Bohu.
13. Nevděčnost vůči Bohu.
14. Modloslužba (např. v uzdravení).
15. Ignorace Boží vůle. Boží vůle musí být pro každého křesťana priorita!
16. Démonické obsazení.
17. Ztráta víry a s tím související ztráta života věčného.

Atd.

Hudba
Všimněte si, že někteří kazatelé spadající pod Hnutí Víry rádi používají cyklickou hudbu v pozadí. Tímto způsobem dochází k hypnóze – změněnému stavu vědomí. V tu chvíli je člověk lehce manipulovatelný, ovladatelný. Netvrdím, že je to vždycky záměrné, vědomé (křesťan může podlehnout démonické sugesci, démon v něm může diktovat – démonické obsazení). Křesťané, kteří vytvářejí emotivní atmosféru, ve správnou chvíli zdůrazňují své učení (někdy falešné), dávají důraz na zázraky atd. Toto je možné spatřit nejen u Benny Hinna, ale i mnoha dalších kazatelů.

Ať se nám to líbí nebo ne, hudba dokáže měnit naše myšlení, názory, náladu, přesvědčení… Hudba dokáže u člověka navodit stav dobré nálady, stav smutku… To jistě pociťuje každým sám na sobě. Dejte si pozor, pokud je v hudbě opakování melodie pořád dokola (cykličnost). Toto, pokud to trvá dlouhodobě (desítky minut), navozuje to u lidí změněné stavy vědomí, stav transu (brána pro démony). Nejsou to jen šamanské bubny (rytmické bubnování pořád dokola), ale i meditační hudba, která navozuje zmíněné stavy. Také ve voodoo jsou lidé hypnotizováni hudbou a dochází k následné spolupráci s démony. Anebo v nočních klubech, kde je často zřetelná hypnotická atmosféra, se lidé často pod hypnózou vlní do stejného rytmu pořád dokola.

Video: Kazatel Hnutí Víry (všimněte si meditační, hypnotické hudby v pozadí)
Nahlásit nefunkční video

Video: Ben Fitzgerald – vytváření hypnotické atmosféry (Nizozemí 2017)
Nahlásit nefunkční video

Ben Fitzgerald je americký evangelista, který je ředitel společnosti GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe.

Video: Awakening Europe, Praha 2017 (místo nepokoje, Ben Fitzgerald a další)
Nahlásit nefunkční video

Nesuď, abys nebyl souzen
Vytržený verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ rádi používají nejen nevěřící, ale i někteří křesťané, kteří vyznávají učení Hnutí Víry.  Toto se děje zejména tehdy, když nějaký křesťan odhaluje a upozorňuje na falešné učení nebo hříchy jiného křesťana. Pokud vám někdo bezmyšlenkovitě řekne “nesuď”, tak tím říká “Nikdy nic nerozsuzuj, nezkoumej, nekritizuj, nenapomínej… Nikdy nic neprověřuj Písmem!“.

Co je to soud? Soudní proces, kdy v rámci Písem pátráme po pravdě (např. si ověřujeme pravdivost kázání křesťanského učitele, pravdivost obsahu křesťanské knihy, zda je vymítání démonů v souladu s Písmem…). Nesmíme soudit nikdy? Písmo říká, že soudit (rozsuzovat, zkoumat) musíme. Vždy musíme soudit spravedlivým soudem (na základě Písma)!

Často se stává, že veršem „Nesuď, abys nebyl souzen“, se křesťané snaží umlčet jakoukoli kritiku (i tu oprávněnou). Málokdo si uvědomuje, že bezmyšlenkovité používání verše „Nesuď, abys nebyl souzen“, je satanova past, do které se chytá hodně dnešních křesťanů. Pokud tento verš takto používáš, sám nespravedlivě soudíš (posuzuješ) jiného člověka a vlastními slovy se odsuzuješ!

Pokud vezmeme verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ v kontextu, tak zjistíme, že Ježíš hovoří o nespravedlivých soudech přetvařujících se lidí.  Více článek „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?.

Závěr – shrnutí
Hnutí Víry je doktrínou mnohých letničních a charismatických církví, což má za následek sílícího antikristova ducha v církevních organizacích. Křesťanské společenství, které plně praktikuje učení Hnutí Víry, se může přibližovat k sektě! Křesťané si zde hrají na bohy, rouhají se Bohu Bible. Věřící má být podle tohoto učení (Hagina a dalších) naprosto zdravý, bohatý a všestranně úspěšný. Všechny své nemoci (uzdravení) má řešit silnou vírou, vyznáváním (rozhodně ne modlitbou k Bohu Bible). Hnutí Víry nebiblicky vyučuje o víře. Podle tohoto učení, víra je to, že žiješ jako plně uzdravený, nepřipouštíš si nemoc, nemáš strach, nemodlíš se k Bohu za své uzdravení (takový postup by tě mohl velmi poškodit – mohlo by dojít i ke smrti)… Učení Hnutí Víry tvrdí, že křesťan má mít v daný okamžik svou vlastní/osobní (silnou) víru, poté automaticky dojde k prosperitě. Takto si má křesťan přivlastnit např. uzdravení, které bylo údajně v minulosti vytvořeno. Vzhledem k tomu, že toto učení je nebiblické (podvodné), křesťané vyřazují Boha (ignorují Boha) z procesu uzdravování. Písmo nás učí, že jedině Bůh má stvořitelskou moc ve svých slovech (např. uzdravení), ne člověk. Je naprosto nebiblické a hříšné si myslet, že člověk má veškeré nemoci, zlo ve svých rukou. Hnutí Víry vtěsnává magické myšlení (okultismus) a šarlatánství do křesťanství. Hnutí Víry hlásá od začátku až do konce všechno pomíjivé (prosperitu, úspěch, bohatství a zdraví). Hnutí Víry hlásá, že křesťané mají moc přetvořit realitu podle nich (bez Boha), stačí mít osobní (lidskou) víru. To je samozřejmě podvod. Rouhavé je, že toto dělají ve jménu Ježíš.

Video: Hnutí Víry – lidé mají moc poroučet životu a smrti
Nahlásit nefunkční video

Ať se nám to líbí nebo ne, učení Hnutí Víry oslovuje „slabé“ křesťany, kteří žijí tělesně (upřednostňují touhy těla, často mají své modly). Ať se nám to líbí nebo ne, Hnutí Víry je démonické! Křesťanům, kteří věří v učení Hnutí Víry chybí pokora, pravé pokání, svatost a nesobeckost.

Pro Hnutí Víry jednoznačně platí tyto verše z Písma:

„Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“
Překlad 21. století, Jakub 4,3

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Může vás zajímat:

Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Pravda o hypnóze
Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení