Kázání našeho společenství

Kázání evangelia zahrnuje volání lidí k pokání

Díky falešným křesťanským prorokům, některé církve desítky let vyhlíží celosvětové mega probuzení, kdy masy lidí po celém světě uvěří v Krista. To je opak toho, co nám říká Písmo. Jeden verš z mnoha:

“Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.”
Překlad 21.století, Matouš 7,13-14

Pozor na falešné proroky, kteří dávají klamné falešné naděje. Tito lidé hřeší, zvou do svého života ďábla a jeho démony… Může se jednat o evangelisty prosperity, kteří zpeněžňují evangelium.

“Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.”
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 28,15-17

Doporučené články k prostudování: Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?, Bude spasená celá Afrika?, Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Na základě těchto proroctví, vidíme nové moderní způsoby evangelizací, které prý „lépe oslovují lidi“. Na některých evangelizacích a jiných křesťanských akcích vidíme liberalismus, pragmatismus, manipulaci, hypnózu, davovou psychózu, světský styl hudby, jiné duchy… Na některých křesťanských akcích dokonce vidíme skrytý okultismus! Dneska lze spatřit honosné křesťanské akce, které stojí nemalé finanční částky. Boží slovo nám ale říká, že máme evangelizovat lidi ve vší skromnosti.

“Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.”
Překlad 21. století, Lukáš 9,1-3

Některé evangelizační akce spíše připomínají světské koncerty (již zmiňovaný světský styl hudby). V Písmu nečtu, že by první křesťané pořádali koncerty. Co v Písmu čtu, je to, že křesťané mají zemřít starému způsobu života.

“Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.”
Překlad 21. století, 1 Jan 2,15-17

Doporučený článek k prostudování: Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

Někteří dnešní křesťané jsou odhodláni udělat prakticky cokoli, aby jejich sbor rostl. Díky tomu si někteří křesťané evangelium „přizpůsobují“! To je drzé, rouhavé a hříšné jednání! To, že nějaký sbor roste, by neměla být zásluha člověka, ale Boha. Je potřeba si uvědomit, že jsme pouhými nástroji (prostředníky) v Božích rukou. Nikdy se chlubme tím, že za námi stojí spasení lidé. Nikdo nemá právo komukoliv říkat, že je spasený. Pouze Bůh deklaruje, že dojde ke spáse.

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
ČSP, Římanům 8,16

Je potřeba vědět, co je pravého evangelium. Řecké slovo „evangelium“ lze přeložit jako „dobrá zpráva“. Jde o dobrou zprávu o Ježíši Kristu, o záchraně pro hříšné člověka.

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.“
Překlad 21.století, Římanům 1,16

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“
Překlad 21.století, Jan 3,16

Jako křesťané máme přinášet zvěst o Ježíši Kristu, který zemřel za hříchy lidí. To je základním posláním Církve. To je dokonce příkaz Pána Ježíše!

“Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”
ČSP, Matouš 28,19-20

Pro většinu nevěřících je evangelium bláznovstvím. Musíme počítat s tím, že se setkáme s odmítnutím evangelia. Mnohé slovo evangelia doslova pobuřuje. Evangelium pobuřuje ty, co žijí a chtějí žít v pýše, zaslepenosti, hlouposti, tvrdosti, v hříchu…

„Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 1,18

Jako křesťané máme konfrontovat lidi s jejich hříšným životem, čímž jim zvěstujeme pravé evangelium. Součástí hlásání evangelia, musí být i pokání! Evangelium bez pokání, to není Kristovo evangelium!

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. 7Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Co je pravé pokání? Díky Bohu poznáme hříchy, tyto hříchy dobrovolně vyznáme Bohu v pokojíku a opustíme je (nechceme v nich dál pokračovat, hříchy se nám hnusí).

“Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Překlad 21. století, Marek 1,15

“Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.”
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 7,10

“Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 17,30

„Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Překlad 21.století, Lukáš 5,31-32

“Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 2,19

„Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1-5-10

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání,“
Překlad 21.století, Lukáš 3,8

Autorem pokání, víry a spásy, je Bůh, ne člověk sám o sobě. To však může člověk na základě svobodné vůle odmítnout. Tvrdit, že člověk nemá možnost volby, je nebiblické. Člověk rozhodně není naprogramovaný robot. Ani to není tak, že si Bůh „přehrává film, který předem natočil“. Bůh ví, jak se člověk rozhodne, co bude následovat atd., to ale neznamená, že se člověk nemůže rozhodnout. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že člověk nemá v dané chvíli možnost rozhodnout se pro Boha, říká, že Bůh nedává člověku nabídku, ale jde z Jeho strany o diktát, manipulaci apod.

“Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.”
Překlad 21.století, Skutky 5,31

“Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!
Překlad 21.století, Skutky 11,18

Z Písma víme, že biblické pokání je úzce spojené se spasením a vodním křtem. Vodním křtem potvrzujeme víru v Krista, dobrovolně chceme následovat Jeho cestu. Jde o pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem plus obmytí hříchů. Kdo se nechce nechat pokřtít, nechce být křesťanem. Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím.

“Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!
“Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“
Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy.”
Překlad 21.století, Skutky 2,36-38

Musíme lidem říkat, že každý, kdo nebude činit pokání a nepřijme Krista za Pána a Spasitele, skončí v „pekle“. Nemůžeme lidem říkat, že Bůh je jen a jen láska. Takového (falešného) boha často vidíme v okultismu. Bůh je láska, je ale také spravedlivý, trestající, poučující, přikazující, zásadový…

Také musíme učit křesťany, že i oni musí činit pokání ze svého hříšného jednání, jinak také mohou skončit „pekle“.

Doporučený článek k prostudování: Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?

„On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem.“
Překlad 21. století, Římanům 2,6-8

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

„Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

Závěr
Nesmíme zapomínat na to, že kázání evangelia zahrnuje volání lidí k pokání. Evangelium bez pokání, to je falešné, převrácené evangelium. Boží slovo nám říká, že člověk, který se do konce života nechce vzdát svých hříchů a odmítá víru v Krista, skončí v „pekle“. Toto musíme nevěřícím otevřeně (neskrytě) říkat. Boží slovo napadá lidi, usvědčuje je z hříchů… Nebuďme jako falešní křesťané, kteří ostatním křesťanům „lechtají sluch“ (můžeš mít vědomé hříchy, o spasení nemůžeš přijít, nastane celosvětové obrovské probuzení – před vzkříšením věrných bude většina lidí spasených atd.). Často to jsou vedoucí církví, kteří záměrně přikrývají hříchy ostatních (to je souhlas s hříchem), nekáží o posvěcenosti… – hlavně, aby nikdo neodešel z církve. Nebuďme jako falešní křesťané, kteří ostatním křesťanům vnucují, že se nemáme napomínat, konfrontovat, hovořit přímo… Toto všechno máme dělat v lásce a pokoře. Nebuďme jako falešní křesťané, kteří mají na základě falešného evangelia plné sbory a spoustu obdivovatelů. Přes falešné křesťany často operují démoničtí duchové!

“Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.”
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.”
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Ohledně kázání evangelia (a nejen toho), nechme se vést Duchem Svatým. Úplně nejhorší je, když kážeme evangelium a pořádáme evangelizace z vlastního rozumu. Ptejme se Boha: kdy, kde, jak, co… Doslova závadné je, když začneme lidi nutit do víry v Krista. To často souvisí s vlastním rozumováním a manipulací! Pokud někomu chceme vnutit víru, dáváme se na úroveň Ducha Svatého, který uvádí do pravdy. Takové jednání je ukázkový příklad biblického rouhání. Rouhání mj. znamená, že se člověk nějakým způsobem (přímo, nepřímo) dává na úroveň Boha.

„Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání,“ odpověděli mu Židé. „Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!“
Překlad 21. století, Jan 10,33

„Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“
Překlad 21. století, Marek 2,6-7

„Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!“ naléhal velekněz. „Sám jsi to řekl,“ odpověděl mu Ježíš. „Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích.“ Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: „Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání!“
Překlad 21. století, Matouš 26, 63-65

Znovuzrozeného člověka, který dobrovolně a opravdově přijal Ježíše Krista za Pána a Spasitele, poznáme podle toho, že žije pro Ježíše, ne pro tento život. Takový člověk se podřizuje Boží vůli, dychtivě očekává na druhý příchod Ježíše, který bude souviset s uchvácením Církve do Nebe.

Kaž evangelium pod mocí Ducha Svatého. Je to Duch Svatý, kdo prostřednictvím našich slov usvědčuje a proměňuje. Pokud někdo káže upravené evangelium, hřeší. V této souvislosti pozor na moudré řeči a vlastní rozumnost. Někteří křesťané káží upravené evangelium proto, aby co nejvíce lidí uvěřilo. Pokud někdo uvěřil v upravené evangelium, mohl uvěřit ve falešného boha. To je velmi závažné!

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“
Překlad 21.století, 1.Jan 16,13

“Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.”
Překlad 21.století, Jan 16,7-8

„Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno:
„Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných.“
Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného – pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané, ať Židy či Řeky, Krista – Boží moc a Boží moudrost. “
Překlad 21. století, 1.Korintským 1,17-24

“Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.”
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

“Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.”
Překlad 21. století, Přísloví 28,26

Kažme pravé Kristovo evangelium – to je evangelium s pokáním. Odpovídejme na případné otázky, vysvětlujme. Nikdy ale netlačme lidi do víry v Krista. Pokud někoho tlačíme do víry v Krista, pácháme hřích a poškozujeme Pána Ježíše Krista.

Vy, kteří nevěříte v Ježíše Krista, odložte svou pýchu, nadutost, zaslepenost a jděte ke Kristu. Pokořte se před Pánem, vzdejte se svého vzdoru vůči Bohu a věřte v Ježíše Krista. Ježíš Kristus přišel, aby zachránil hříšníky, aby je duchovně uzdravil (uzdravení ze hříchu). Jak prosté a pro mnohé strašně těžké. Pokoj všem. Amen.

„On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,5-6

Může vás zajímat:
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Hledáš Boha? Poznáváš Boha? Máš s Bohem osobní vztah?
Všechno máme díky Bohu!
Do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení (Skutky 14,22)
Upni se k Bohu!
„Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6,10)
Povzbuzujte se navzájem

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení