Kázání našeho společenství

Můj Bůh jsi ty! (ne žádný jiný)

Jsi tak silný ve víře, že můžeš dnes a denně prohlásit: „Můj Bůh jsi ty! (ne žádný jiný)“?

„Já ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: „Můj Bůh jsi ty!“
Překlad 21. století, Žalm 31,15

„Ale já v tobě naději skládám, Hospodine; řekl jsem: Bůh můj jsi ty.“
Kralická, Žalm 31,15

Dnešní lidé ve velkém rozsahu uctívají cizí bohy, falešné kristy. Už národ Staré smlouvy inklinovat k cizím bohům, díky tomu uctíval ďábla a jeho démony.

„Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů.“
Překlad 21.století, Deuteronomium 6,14

„On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný! (…) Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co až nedávno se objevili – vaši otcové je neměli! (…) Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. (…) Zavalím je samým neštěstím, své šípy na ně vystřílím. Hladem až budou vysíleni, horečkou stráveni i morem urputným, pak na ně pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad děťátkem i mužem v šedinách!“
Překlad 21. století, Deuteronomium 32, 4, 16-17, 19, 23-25

„Skále té, jejíž skutkové jsou dokonalí, nebo všecky cesty jeho jsou spravedlivé. Bůh silný, pravdomluvný, a není nepravosti v něm, spravedlivý a přímý jest. (…) K horlení popudili ho cizími bohy, ohavnostmi zdráždili jej. Obětovali ďáblům, ne Bohu, bohům, jichž neznali, novým, kteříž z blízka přišli, jichžto se nic nestrašili otcové vaši. (…) To když viděl Hospodin, popudil se hněvem proti synům a dcerám svým, (…) Shromáždím na ně zlé věci, střely své vystřílím na ně. Hladem usvadnou, a neduhy pálčivými a nakažením morním přehořkým žráni budou; také zuby šelm pošli na ně s jedem hadů zemských. Meč uvede sirobu vně, a v pokojích bude strach, tak na mládenci jako panně, dítěti prsí požívajícím i muži šedivém.“
Kralická, Deuteronomium 32, 4, 16-17, 19, 23-25

Díky neposlušnosti k Bohu docházelo k Božím soudům – izraelský národ byl tvrdě trestán.

„Je to už třiadvacet let – od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, až dodneška – co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, ať můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků až navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte mě svými výtvory, ať na vás nedopustím neštěstí!‘ Vy jste mě ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme mě popouzeli svými výtvory.
Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 25,3-11

Neuctíváš ty nějakého cizího boha, kterým dráždíš Hospodina? Nemáš nějakého cizího boha přejatého ze světa nebo od pseudokřesťana? Pokud ano, dříve nebo později očekávej Boží soud (který je k tvému dobru)!

Někdy si myslíme, že problém je venku, ale problém je v nás! Je potřeba se zamyslet nad svým jednáním. Problém pro Boha je například to, když se necháváme klamat prázdnými řečmi, když nerozsuzujeme křesťanská učení a uzdravení z nemocí (i démoni „uzdravují“!).

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Dneska vidím tolik prázdných kázání, některá z nich zavádí k cizímu bohu. Tolik dnešních křesťanů vyhledává pseudokřesťany a následuje jejich bludné učení! Tito oklamaní křesťané pak musí očekávat Boží soud!

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-14

Problém lidí včetně křesťanů je, že „vymýšlejí nesmysly“, nadměrně se zabývají nepodstatnými věcmi. Díky tomu se mnoho křesťanů dostává k falešnému bohu, kterému pak slouží a věnuje mnoho pozornosti.

Doporučený článek k prostudování: Proč mnoho křesťanů skončí v „pekle“?

„Pohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů.“
Překlad 21. století, Kazatel 7,29

Zpozorni, pokud má někdo víru v cizího boha a tohoto boha nutí ostatním. Cizího boha odmítej!

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,3-4

Ježíš Kristus není Bůh, to je učení o cizím bohu. Kdo odmítá Krista jako Boha, odmítá spásu plus slouží démonům. Přes falešného krista nikdo nemůže být spasen!

Doporučené kázání k prostudování: Falešný bůh, falešný kristus

Cizích (falešných) bohů je všude strašně moc! Vemte si, kolik nevěřících věří v pravost řeckých mystérií! – Kolik lidí věří v Matku přírodu (bohyni Gaia).

Nesloužíš nějakému cizímu bohu? Za každým cizím bohem stojí ďábel a jeho démoni! Nejsi tak upnutý na světskou předpověď počasí, že sloužíš bohu předpovědi počasí (bůh věští)? Nejsi tak upnutý na sebe, že sloužíš bohu pýchy? Ten, kdo tvrdí jak moc se nenávidí, ten je plný pýchy, sebestřednosti. Nejsi tak upnutý na speciální zjevení od Boha, že dostáváš zjevení od cizího boha (démona), který ti ochotně dává falešná zjevení (vidění, sny)? Během falešných zjevení se křesťané mohou cítit skvěle, mimořádně emotivně – Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity. Nejsi tak upnutý na uzdravení z nějaké nemoci, že přichází bůh (démon) falešného uzdravení? Nejsi tak upnutý na informační média, že uctíváš boha informačního zahlcení? Nejsi tak upnutý na „křesťanskou“ tradici, že uctíváš falešného boha? Tvůj život nesmí být o tradicích, tvůj život má být Kristus! Nejsi tak upnutý na nějakou budovu (např. kostel), sochu, obraz, fotografii, že tomu (cizímu bohu) sloužíš? Myslivci mají svá paroží, rybáři fotky chycených úlovků, křesťané sochy a hroby zemřelých křesťanů (Jan Hus, Ludvík Zinzendorf…)…

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 4,15-19

„Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“
Překlad 21. století, Izaiáš 44,17

Pozor na modloslužebné úkony ve všech podobách! Každá modloslužba obchází Boha a oslavuje cizího boha (ďábla).

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21. století, Efeským 5,5

Nesluž cizím bohům, kteří mají velmi často podobu modly! Nesluž mobilu, světským informacím, kariéře… Za všech okolností upřednostňuj život věčný. Žij pro Boha Stvořitele – Pána Nebe a Země.

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.“
Překlad 21. století,  Jeremiáš 10,10

Vrať se k pravému Bohu pokáním – pravým pokáním, které vede k duchovnímu pokoji! Pravé pokání znamená: pod usvědčující mocí Ducha Svatého hřích poznat, vyznat ho Bohu a nepokračovat v něm.

„Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: „Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ať ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie nás nezachrání, neujedeme na koních. Nebudeme už nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!“
Překlad 21. století, Ozeáš 14,2-4

„Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“
Překlad 21. století, Lukáš 15,7

„Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,3

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Překlad 21. století, Skutky 26,20

Pravé pokání odnímá stres, přináší úlevu a duchovní pokoj. Žití ve vědomém hříchu, upnutí se na něco stvořeného, modloslužba, vede ke stresu, do duchovního nepokoje.

Odmítej cizí bohy. Odmítej starosti tohoto světa, které křesťana odvádějí od Boha a zavádějí k cizímu bohu. S každou starostí běž k živému Bohu, který nabízí pokoj a radost v Duchu Svatém. Amen.

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení