Kázání našeho společenství

Žárlivě milující Bůh

Boží slovo nám říká, že Bůh je dokonalý, spravedlivý, milosrdný, všudypřítomný, nekonečný, nesmrtelný, vševědoucí… Boží slovo také říká, že Bůh je žárlivě milující:

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

„Nebudete se klanět jinému bohu, neboť Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivý.“
ČSP, Exodus 34,14


„Ale Jozue lidu řekl: „Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy.“
Překlad 21. století, Jozue 24,19

„Tu řekl Jozue lidu: Nebudete schopni sloužit Hospodinu, protože on je svatý Bůh. On je žárlivý Bůh, nesnese vaše přestoupení a vaše hříchy.“
ČSP, Jozue 24,19


„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.
Překlad 21. století, Exodus 20,4-5

Žárlivost znamená, upnutí se na určitou osobu a zvýšenou obavou o její ztrátu. Žárlivost nutně nemusí být negativní vlastnost. Pokud někoho opravdově milujeme, tak se na něj upneme. Samozřejmě, není dobré, když se z toho stane posedlost. Posedlost Bohem ano, ne však posedlost člověkem.

Kolik trávíš času s Bohem? Hledáš Boha v každodenním životě, ve svém volném čase? Hledáš Boha v zaměstnání? Hledáš Boha v extrémních a stresových situacích? Bůh je živý! On chce, abys s ním žil, aby ses na Něj ve všem spoléhal…

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 10,10

„Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí.“
Překlad 21. století, Daniel 6,27

Někdy věnujeme tolik času světským záležitostem… Někteří křesťané vysedávají dlouhé hodiny u televize, doslova hltají filmy a seriály, hrají hry… Někteří z nich v tomto mají doslova zalíbení. Nejen nevěřící, ale také křesťané se obracejí k marným modlám. Každá modla obchází Boha. To Boha zapaluje žárlivostí! Bůh nás miluje a nechce se o nás s nikým nebo něčím dělit.

Křesťan by se neměl příliš plést do věcí tohoto světa. Z tohoto světa nelze utéct, ale nesmíme na ničem ze světa lpět.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

Pokud máš své modly, Bůh půjde proti tobě. Skutečně, Bůh nemá rád modlářství! Pokud modly odhodíš, můžeš očekávat Boží požehnání.

„Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vlasy. Duch mě vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv.“
Překlad 21. století, Ezechiel 8,3

„Až na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a spálí tvé potomky v ohni.“
Překlad 21. století, Ezechiel 23,25

„Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, ať slouží Hospodinu, Bohu Izraele.“
Překlad 21. století, 2. Letopisů 33,15-16

Bůh po nás touží dnes a denně, On chce náš čas a pozornost. Bůh nechce, abys byl otročen něčím stvořeným.

„Nyní tedy, Izraeli – co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší
Překlad 21. století, Deuteronomium 10,12

Sex mimo manželství (konkubinátní vztahy aj.) je vážný hřích, o co větší hřích je duchovní smilstvo. Přátelství se světem, to je duchovní smilstvo. Víra ve falešné křesťanské učení, to je duchovní smilstvo. Duchovní smilstvo = smilnění s démony! Duchovní smilství vyvolává v Bohu žárlivost. Nebuďme nevěrní Bohu a neobracejme se k démonům!

„Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,21-22

„Nebo nemůžete kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů. Čili k hněvu popouzíme Pána? Zdali silnější jsme nežli on?“
Kralická, 1. Korintským 10,21-22

Jde o to, aby nás Pán zastihl bdící. Čekáš na Pána Ježíše dnes a denně? Čekáš na Pána dychtivě? Nemáš to tak, že Ježíš může přijít až uvěří tvoji potomci, tvá manželka, tvůj kamarád… Pane, přijď právě teď!

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-38

„Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání.“
Překlad 21. století, Marek 13,35

Závěr
Křesťan má žít v prvé řadě pro Boha, ne pro nic stvořeného.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. „Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24-28

Celé stvoření jednou bude zničeno ohněm. Proto se nemá cenu upínat na něco ze světa. Není dobré se nechat plně zaujmout něčím, co nesměřuje k Bohu a co není Boží.

Bůh nás miluje. Boží láska dává člověku jistotu. Buduj s Bohem důvěrný, osobní vztah. Svěřuj se Bohu se svými starostmi i radostmi. Dělej věci, nejen pro Boha, ale také s Bohem (podle Boží vůle). Bůh by měl být pro tebe nejen láskyplný Otec, ale také i pomocník, ochránce a rádce.

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení