Kázání našeho společenství

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy

Každý znovuzrozený křesťan má Ducha Svatého (by jím pokřtěný na základě Boží svrchovanosti). Každý křesťan by si měl pořád uvědomovat, že jde o Ducha síly, lásky a rozvahy. Duch Svatý není duch utrpení a strachu! Duch Svatý produkuje vnitřní klid, pokoj, radost, lásku, jistotu… Problém křesťanů je, když Ducha vlastní vinou uhašují (utlačují, neposlouchají). Tehdy nastává tělesnost a inklinace k hříchu.

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14–17

„Ducha neuhašujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,19

Strach
Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Strach může doprovázet chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku… Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení. Člověk může mít strach z lidí, ze tmy, ze stáří, ze smrti, z nemoci, z osamělosti, ze ztráty zaměstnání… Někteří křesťani mají strach evangelizovat lidi, křtít obrácené lidi, vymítat démony, soudit (spravedlivým soudem – „Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“, Jan 7,24)… Nepodléhejme ďáblovu učení a jeho sugesci!

„Když Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 28,5

„Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy.“
Překlad 21. století, Marek 6,49

Není pochyb o tom, že strach je mocná satanova zbraň proti člověku (možná ta největší). Pokud člověk prožívá strach, je lépe ovladatelný, manipulovatelný. Pokud jsou lidé dostatečně vyděšeni, nejsou schopni racionálně myslet. To bylo vidět v nacistických koncentračních táborech, kde bylo účelově a nepřetržitě vytvářeno prostředí strachu (viz. svědectví přeživších nacistů). Díky strachu se početní převaha vězňů nevzbouřila proti personálu. Díky strachu vězeň pomáhal nacistům v jejich práci (spalování mrtvol v pecích atd.). Víte, jak jeden malý pes dokáže ovládat (zastrašovat a manipulovat) velké stádo ovcí? Zaštěká a ovce dostanou strach. Nežiješ podle toho, jak ďábel „zaštěká“?

Strach ve velkém rozsahu vytvářejí dnešní média, které jsou z velké části pod nadvládou okultistů (démonských sil). Boží slovo říká, že celý svět je v moci Zlého. Kdo sleduje televizi, zejména televizní zprávy (která jsou plná negací a zastrašování), ten častěji inklinuje ke strachu. Strach také vyvolávají některé internetové servery, kde vidíme účelové polopravdy nebo vysloveně lži. Je zajímavé (nebo spíš smutné) sledovat lidi, kteří se spoléhají na to, co vidí a slyší v televizi, co čtou na internetu… Jde o loutky (satana) „papouškující“, co jim předkládá satanův zločinný systém. Jak naivní, ubohé a nemístné. Tito lidé si neuvědomují, že celý svět leží v moci ďábla jeho démonů. K tomu nutno dodat, že ďábel nemá neomezenou moc, má pouze pouze moc, kterou dostal od Boha!

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Křesťan nemá žít ve strachu
Křesťan „může“ prožívat krátkodobý strach, co by ale neměl, je žít ve strachu. Emoce strachu uhašuje Ducha Svatého! Křesťan se nemá vylekat tím, čím ho svět straší. Nemáme mít ani strach z pozemské smrti. Často vidím, že ďábel drží křesťany „v šachu“ strachem ze smrti. Pokud má někdo dlouhodobý strach z pozemské smrti, žije pro tento život. Je potřeba myslet na to, že křesťan má tady určité poslání, a pokud to naplní, jeho život tady může končit, viz. např Jan.

„Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!“
Překlad 21. století, Žalmy 90,10

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,14

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21.století, Jan 14,27

„A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“
Překlad 21.století, Židům 2,14-15

Překonávej strach láskou
Boží slovo říká, že strach přináší muka (trápení). Boží slovo také říká, že v lásce není žádný strach, že láska zahání strach pryč. Milujme se bratrskou láskou. Milujme své nepřátelé, falešné (oklamané) křesťany, všechny okultisty… Žehnejme všem našim přátelům i nepřátelům.

„Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.“
Překlad 21.století, 1. Jan 4,7

„Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“
Překlad 21.století, Matouš 5,44

„Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.“
Překlad 21.století, 1.Jan 4,15-21

Pokora vůči Bohu
Základem křesťanství je pokora k Bohu. Pokora není ustrašenost. Pokora před Bohem je především o respektování rozdílu mezi námi a Bohem. Pokorní před Bohem jsme tehdy, když si uvědomujeme, že si nestojíme jako rovný s rovným (že Bůh je mnohem mocnější a silnější). Pokud si toto uvědomíme, nastupuje spolehnutí se na Boha a ustupuje strach.

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Překlad 21.století, Matouš 11,29

„(Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.)“
Překlad 21.století, Numeri 12:3

„Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť
„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21.století, 1. Petr 5,5

Nežij podle těla
Důležité je, nežít podle těla. Kdo žije podle těla, prožívá časté strachy, otevírá se démonickým mocnostem… Ve svém životě máme umrtvovat lidské vášně a upřednostňovat Boží vůli.

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století,1.Petr 4,1-2

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.
Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21.století, Římanům 8,5-17

Boha se máme obávat
Je pouze jediný, koho se máme obávat – tím je Bůh Stvořitel. Boha se máme obávat v tom smyslu, že na nás nepřetržitě pohlíží, je nepřetržitě s námi.

„jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21. století, Zjevení 14,7

„Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,23

Závěr
Důsledkem strachu dělají lidi nerozvážná rozhodnutí, spadají do hříchu, do modloslužby… Člověk, který dlouhodobě žije ve strachu, ten chřadne nejen psychicky a duchovně, ale i fyzicky. Strach často člověka ochromuje a sžírá!

„Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.“
Překlad 21.století, Přísloví 17,22

„Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.“
Překlad 21.století, Přísloví 29,25

S křesťany je Bůh nepřetržitě – ten, který má všechno pod plnou kontrolou (včetně ďábla). Proto se nemáš čeho bát!

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí“
Překlad 21. století, Izaiáš 41,10

„Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Překlad 21.století, Izaiáš 41,13

Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
Překlad 21. století, Římanům 8,31

Nežij ve strachu. Užívej si Božího pokoje (vnitřní klidu), který se ti dostává skrz Ducha Svatého. Žij s Ježíšem. S Ježíšem jsi v bezpečí. Amen.

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach“
Překlad 21.století, Jan 14,27

Může vás zajímat:
Bůh je láska
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Ježíš není pouze v neděli, ale každý den!
Soustřeď se (upni se) na Ježíše!
Pokora a pýcha
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Není láska jako láska

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení