Kázání našeho společenství

Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

Z následujících veršů plyne, že poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše (po prvním příchodu Krista na Zemi):

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“
Kralická, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 10,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible 21, 1. Korintským 10,8-11

V posledním čase (období od odchodu Ježíše do Nebe a druhého příchodu na Zemi), bude docházet (dochází) k vylévání Božího Ducha na všechny lidi. Bůh chce, aby každý člověk došel k biblickému pokání, které je součástí znovuzrození. Co často vidíme, je odmítnutí Boha, odmítnutí pokání, odmítnutí Boží nabídky spásy. Bůh nás stvořil s možností volby, proto Bůh respektuje rozhodnutí člověka. Letnice, to se událo už v posledních časech!

Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible 21, 2. Petr 3,9-12

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.
Bible 21, Skutky 2,1-4 a 12-17

Velkým znamením pro poslední časy a konce světa, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení. Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Jde o období, které Ježíš nazval „přijdu brzy“. Některé události nastanou dříve, jiné později. A některé budou po celou dobu posledního času (války, nepokoje, přírodní katastrofy, pronásledování křesťanů atd.). Co se týče druhého příchodu Ježíše a s tím související uchvácení spravedlivých do Nebe, to samozřejmě nastane až na úplném konci dějin (v poslední den).

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Bible 21, Jan 6,38-40, 44, 54

Začátek „velkého soužení“ vidím od patnáctého verše (rozsuzujte): „Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost‘, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor…“ (Marek 13,15). Ježíš v této souvislosti zmínil  otřesnou ohavnost. Jako nástroje otřesné ohavnosti budou sloužit/slouží falešné křesťanské směry (nejen katolická církev), ve kterých se jejich představitelé přímo nebo nepřímo prohlašují za bohy (říkejte mi svatý otec; já jsem zástupce Boha na zemi; já jsem ten speciálně pomazaný, kterého následujte, kupujte mé knihy…). Tyto lidi bude mnoho křesťanů slepě následovat (jejich falešné učení a zázraky). Jsou to lidé vyznávající Krista, ale nepravého Krista. Tohoto Krista svým učením předávají ostatním. Ve jménu falešného Krista dělají falešné zázraky (démonická uzdravení z fyzických nemocí atd.). Pravý Ježíš ty lidi nikdy neznal, proto to nebyla Boží moc, co zhmotňovalo ty zázraky!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Od těchto lidí se mají křesťané distancovat, utéct od jejich falešného křesťanského učení (třeba i ze sboru, z kostela…) k Živému Bohu, a nebrat si ani plášť…

Otřesnou ohavnost doplňuje další verš:

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible 21, 2.Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

Usadí se v Božím chrámu – Boží chrám jsou křesťané:

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16

Otřesná ohavnost bude stát (stojí) tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu – v myslích křesťanů. Otřesná ohavnost je, díky falešnému křesťanskému učení, které šíří falešný prorok, který se nějakým způsobem prohlašuje za boha, vyznávat falešného Krista. Oklamaný křesťan si samozřejmě myslí, že vyznává pravého Boha. Nenecháváš se od někoho klamat? Nevyznáváš falešného Krista?

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

U finálního soudu nebudete mít výmluvu!

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible 21, Efeským 5,6-11

Období „velkého soužení“ (kvůli vyvoleným) bude zkráceno Ježíšovým druhým příchodem. Díky extrémní démonizaci v církvích, by se totiž nezachránil nikdo.

„Sedmileté soužení“
Rozhodně se neupínejme na „sedmileté soužení“ rozdělené na 3,5 roku a 3,5 roku, které má být podle některých křesťanů až na úplném konci dějin (posledních sedm let před druhým Ježíšovým příchodem). Toto je spekulace, může to být špatný výklad knihy Daniel. O „sedmiletém soužení“ Ježíš nehovořil. „Velké soužení“ může trvat jiné časové období! Problém je, pokud by opravdu mělo být „sedmileté soužení“, které by šlo něčím identifikovat (nástupem Antikrista atd.), šlo by spočítat den nebo období druhého Ježíšova příchodu. Toto se neslučuje s Písmem!

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.“
Bible 21, Matouš 24,36

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Pojďme se tedy podívat na to, co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře

„Počátky porodních bolestí
Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“
3Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
4Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
9Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Otřesná ohavnost
15„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. 19Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. 20Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. 21Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. 24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25Hle, řekl jsem vám to předem.
26Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. 27Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. 28‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“

Příchod Syna člověka
29„Hned po soužení oněch dnů
‚slunce se zatmí
a měsíc nevydá světlo,
hvězdy budou padat z nebe
a nebeské mocnosti se zachvějí.‘

30Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. 31A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.
32Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. 33Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! 34Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. 35Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
36Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. 37Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. 38Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, 39a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
40Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. 41Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. 42Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. 43Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.
45Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 47Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ 49a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. 50Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, 51odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 24, 1-51

Závěr
Boží slovo potvrzuje, že poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše. Určitě můžeme zkoumat Zjevení, různá proroctví, ale nesmíme se na to modlářsky upínat. Modlářství je hřích! Modlou se může stát: křesťanské učení, křesťanský učitel, křesťanská literatura, naše služba Bohu a tisíce dalšího. Výklad Zjevení, upnutí se na „vytržení“ atd., toto se může stát pro nějakého křesťana hříchem (pokud to bude mít na modlářskou úroveň). Máme sloužit Bohu, máme vyučovat ostatní křesťany, ale tyto věci musíme dělat s Bohem, podle Boha, podle Boží vůle. Určitě ruce pryč od stanovování nějakého  období vzkříšení věrných, jejich uchvácení do Nebe a Ježíšova návratu na Zemi! Bůh Ježíš řekl, že přijde brzy, Ježíš ten slib samozřejmě splní.

Bděte a očekávejte Pánův příchod dychtivě! Do poslední chvíle (své pozemské smrti nebo návratu Ježíše) zakládejte církve, ze srdce dávejte dary a almužny, kažte evangelium, křtěte obrácené lidi, vymítejte démony, modlete se k Bohu, čiňte pokání, čtěte Písmo, hledejte Boha, mějte s Bohem důvěrný vztah… Amen.

Může vás zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Podivné zvuky – troubení polnice!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Antikrist, znamení šelmy
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení