Kázání našeho společenství

Podobenství o deseti pannách/družičkách

Pojďme si přečíst podobenství o deseti pannách/družičkách:

„Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi. Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých. Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje. Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými. A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly. O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu. Tedy vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své. Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou. I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě. A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře. Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.  A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, neznámť vás. Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.“
Kralická, Matouš 25,1-13

„Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.
Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘
Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Překlad 21. století, Matouš 25,1-13

Výklad podobenství:

Vyprávěný příběh je o podobenství království Nebes v době příchodu Páně (druhé sestoupení Pána Ježíše pod nebeskou klenbu). Nejdůležitější je, všimnout si jednání obou skupin při nepředvídatelném příchodu ženicha (Pána Ježíše). Jde o varování, jak má křesťan neustále žít. Olej symbolizuje Ducha Svatého (dále jen Duch). Olej v lampách a ohýnek na lampě je Duch, který v křesťanech působí. Pokud má křesťan v lampě oleje málo, je to znak toho, že nenakupuje přímo u Boha. Problém některých lidí je, že žádají působení Ducha přes něco stvořeného, zprostředkovaně. Tito lidé nakupují olej u lidí „po kapkách“, což je nedostačující. Plnost Ducha dává Bůh, nikdy ne člověk! Tito lidé vlastní vinou nezakouší působení Ducha přímo. Důsledek takového jednání je, že neznají Boha osobně, nemají s Ním důvěrný vztah. Nikdy se nesnažte Ducha přijímat prostřednictvím lidí, křesťanského učení, křesťanské literatury, náboženského systému, církevních organizací, ale přímo od Boha. Kdo nezakouší působení Ducha přímo, má problém s Bohem. Takový člověk nemá s Bohem osobní vztah. Takový člověk je lehce sveden falešnými proroky a jejich bludným učením. Kdo je však nepřetržitě napojen na Ducha, kdo Ho poslouchá, má lampy plné a připravené. Toto samozřejmě něco stojí! Je potřeba si uvědomit, že ve finále „jedeme“ každý sám za sebe. Nikdo u finálního soudu nebude moci říct: tím jsem byl vyučen, to jsem četl v křesťanské knize, to nás učil náš kazatel, za tím člověkem stálo tolik křesťanů, to se tak se dělalo v mnoha církvích… Boží slovo nám říká, že falešné proroky a jejich učení bude mnoho křesťanů následovat! Boží slovo říká, že falešné proroky máme odhalovat, napomínat.

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,1-3

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 4,1

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Jak je možné, že všechny panny/družičky usnuly? Tím je myšlena tělesná smrt a odkaz na „podsvětí“/“hrob“ („hádes“). Kdo se nedočká druhého Ježíšova příchodu, tělesně zemře a jde do duchovního prostoru, kde neexistuje čas. Tam duše „čekají“ na vzkříšení. Tento stav není neexistence! Jedni (spasení) budou  vzkříšeni k životu, ti druzí (nespasení) k soudu. Kdo půjde k soudu, bude odsouzen. Verš odkazující na vzkříšení: „O půlnoci se strhl křik: „Ženich je tu! Jděte mu naproti!“.

„viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že [jeho duše] nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu.“
ČSP, Skutky 2,31

„Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Překlad 21. století, Jan 5,28-29

Kolik „křesťanů“ uslyší od Pána Ježíše: „Neznám vás“? Na tuto otázku Ježíš odpovídá: „Mnoho“. Toto je hrozné konstatování!

Na podobenství o deseti pannách/družičkách navazují další verše:

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“
Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo! Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Překlad 21. století, Matouš 7,15,21-23

Matouš 25. kapitola (podobenství o deseti pannách/družičkách): „odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.“
Lukáš 13. kapitola kap.: „Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste.“
Matouš 7. kapitola: „A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal.“

Tady vidíme, že podobenství o deseti pannách/družičkách úzce souvisí s falešným učením a falešnými proroky, kteří svádí Boží lid. Křesťan má rozsuzovat, zkoumat křesťanská učení. Křesťan má zkoumat duchy. Démoničtí duchové velice rádi imitují práci Ducha!!!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Křesťan si má dát pozor na lidi, kteří mají vypálený cejch ve své mysli (na čele). Tito lidé se snaží tento antikristovský cejch (falešné učení, falešného boha) předat dalším lidem (svým učením, někdy i manipulací).

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním: posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-5

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu. Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá. Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.“
Kralická, 1. Timoteus 4,1-5

Následující verše (Matouš 7,21-23) hovoří o lidech, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi (jde o nespasené lidi). Nespasený člověk může být vedoucí církevní organizace, kazatel, člověk, který dělá „zázraky“ a publikuje knihy… Pozor, o tom, kdo bude/nebude spasený, rozhoduje výhradně Bůh. Nikdy si o nikom nemyslete, že nebude spasený! Kým byl apoštol Pavel před tím, než přijal křesťanskou víru? Pronásledovatel Církve, tyran…

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 1,7-11

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 1,12-14

Závěr
Až přijde Pán Ježíš, najde u tebe pravou víru?

„Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“
Překlad 21. století, Lukáš 18,8

Buďme čistí jako „čistá panna“. Nebuďme poskvrněni nevěrou Bohu, falešným učením. Pozor také na duchovní ospalost!

„Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad [tak], jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné [a čisté] oddanosti Kristu. Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte.“
ČSP, 2. Korintským 11,2-4

Dnes a denně berme svůj kříž a následujme Krista. Zapírejme sami sebe – neusilujme o své sebeprosazování, sebelásku, odmítejme pýchu… Buďme oddaní Kristu až k smrti. Kdo opravdově žije pro Krista, nemá obavy z tělesné smrti. Skrze působení Ducha umírejme sobě, hříchu i světu.

„Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.“
Překlad 21. století, Lukáš 9,23-26

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Překlad 21. století, Jan 11,25

Bratři a sestry, bděte! Dychtivě očekávejte Pána a s Ním první vzkříšení, uchvácení do Nebe, novou zemi! Amen.

Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.
Bible 21, Matouš 25,13 (konečný verš z podobenství o deseti pannách/družičkách)

„Hned po soužení oněch dnů „slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.“
Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvíleta spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.
Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn– jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.
Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21. století, Matouš 24,29-51

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení