Kázání našeho společenství

Pozitivní vyznávání nemoci jako cesta k uzdravení?

Existuje křesťanské, které říká, že všechny (takže neexistuje žádná výjimka) fyzické nemoci jsou již nadpřirozeně uzdraveny z kříže už v tomto věku (!), proto se nemá křesťan za své uzdravení modlit k Bohu, ale přijmout ho osobní vírou, pozitivním vyznáváním nemoci. Toto učení se opírá o následující verše:

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,21-25

Nutno podotknout, že když byla napsána kniha Izaiáš, Ježíš ještě nebyl ukřižován, tudíž nelze hovořit o uzdravení z fyzických nemocí Jeho ranami v období Staré smlouvy.

Jakým způsobem uvádějí toto učení křesťané do praxe? Díky špatné výkladu výše uvedených veršů, jde o doslova šarlatánské způsoby! Dostatečně silnou osobní vírou (existuje „neviditelná“ stupnice víry), pozitivním vyznáváním uzdravení. Modlitba víry („Modlitba víry uzdraví nemocného…“, Jakub 5.kap.) není myšleno pozitivní vyznávání uzdravení nemoci lidskou silou bez Boha. Pokud si definujete, co je modlitba, tak zjistíte, že jde o komunikaci, rozhovor s Bohem… Křesťané, kteří se snaží „samouzdravit“ vírou (vlastní silou bez Boha), snaží se žít jako uzdravený, nepřipouštějí si příznaky nemoci. S virovým nebo bakteriálním onemocněním chodí do zaměstnání, ne k lékaři… Nechodí k zubaři… Nemodlí se k Bohu za své uzdravení… Někteří tito křesťané odmítají lékařskou léčbu (brát léky apod.), protože by to bylo velké zpochybnění jejich osobní víry. Tito křesťané jsou přesvědčeni, že pokud uzdravení nepřichází, je chyba výhradně u nich (mají malou/slabou víru).

Jde o falešné učení, sektářství!
Na křesťany, kteří výše uvedené učení vyučují a uvádí ho do praxe, sedí tyto verše Písma:

“Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.”
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Překlad 21. století, Jan 8,9-11

Kdo toto falešné učení vyučuje, je falešný prorok, sektář (heretik). Kdo toto učení uvádí do praxe, vykonává šarlatánský, magický rituál. Takový člověk je mág, okultista! Magie (závadnost) je v tom, že se to děje výhradně (jiná možnost se nepřipouští) vlastní silou, bez Boží pomoci. Podobné magické techniky vidíme v okultismu.

Osobní lidská víra nadpřirozeně neuzdravuje, nadpřirozeně uzdravit může pouze Boží nebo démonická moc.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Když řekl Ježíš slepci, že ho jeho víra uzdravila, znamenalo to, že slepec věřil Ježíši, že ho dokáže na základě Boží moci uzdravit.

„Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím více: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho.“
A tak toho slepce zavolali. „Hlavu vzhůru!“ říkali mu. „Vstávej, volá tě!“ On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi.
Ježíš se ho zeptal: „Co mám pro tebe udělat?“
„Rabboni, ať vidím!“ odpověděl slepec.
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.
Překlad 21. století, Marek 10,46-52

Verš „byli jsme uzdraveni jeho ranami!“ nehovoří o tom, že všechny naše fyzické nemoci (akné, paradentóza, degenerativní nemoci…) jsou uzdraveny z kříže v tomto věku, že uzdravení z fyzických nemocí stačí přijmout osobní vírou. Tímto způsobem člověk pyšně určuje (hraje si na boha), kdy bude uzdraven. Tady platí osvědčená ďáblova taktika: „budete jako Bůh“ (Genesis 3,5). Pokud by nám bylo zaslíbeno plné uzdravení už v tomto věku, musela by pro lidi existovat nesmrtelnost už v tomto věku. Tento verš hovoří o duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu) a uzdravení všech nemocí v budoucím věku, ne o uzdravení nemocí v tomto věku (o tom není zmínka v předchozích ani v následujících verších). Verš „byli jsme uzdraveni jeho ranami!“ znamená, že Ježíš zemřel na kříži a nesl naše hříchy… Tyto verše znamenají odpuštění a spásu. Život bez nemocí, nesmrtelnost, to máme zaslíbené až v Nebi, ne v tomto věku.

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

“Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.”
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. (…) Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. “
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17 a 20

Ježíš řekl: „lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“. Ježíš tím myslel sebe a duchovní uzdravení (že nás vytrhl z „pekla“ – ohnivého jezera).

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

Bůh nadpřirozeně uzdravuje i dneska. Rozhodně však není pravda, že Bůh chce uzdravit všechny naše fyzické nemoci už v tomto věku, nebo dokonce, že máme na uzdravení nárok. Vzpomeňme apoštola Pavla, kterému byl mu byl dán “osten” (anděl satan, satanův posel – démon) do těla. Šlo o nemoc, resp. démona nemoci. Je spekulativní diskutovat o tom, jaká to byla nemoc, ale nemoc to byla (“moc má v nemoci dokonává se”). Z níže uvedené pasáže z Písma je patrné, že  Pavel se modlil k Bohu za své uzdravení (odnětí démona), ale Bůh mu nevyhověl. Démony nám z těla odnímá Boží moc, ne člověk sám o sobě (a to i během vymítání démonů)! Boží vůle byla, aby Pavel nebyl uzdraven z nemoci. Toto je biblický příklad toho, kdy nebylo Boží vůlí uzdravit křesťana, odejmout mu démona z těla (démonické obsazení).

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (pozn. Bible 21: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Je potřeba si uvědomit, že biblický Bůh je absolutně svrchovaný a je nade vším. Bůh je samozřejmě i nad životem a smrtí.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

“Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoli! séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna má naděje v tobě spočívá!”
Překlad 21. století, Žalm 39,5-8

“Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.”
Překlad 21. století, Ezechiel 18,4

“Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!”
Překlad 21. století, Job 1,21

Závěr
Učit, věřit a aplikovat do praxe zmíněné falešné křesťanské učení je hřích, sektářství, víra ve falešného boha, čarodějnictví! Určitě ruce pryč od tohoto falešného učení, které dává do pohybu démonské síly! Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů a zavádí k nim! Lidé, kteří toto učení aplikují ve svém životě, mají duchovní a někdy i duševní problémy. Všiml jsem si, že tito lidé mají časté problémy v manželství. V těch rodinách je nepokoj v mnoha ohledech (hádky apod.). Je potřeba si uvědomit, že nadpřirozené uzdravení z fyzických nemocí nelze přijmout osobní vírou, pozitivním vyznáváním nemoci. Ruce pryč od přijímání uzdravení z fyzických nemocí „silnou“ lidskou vírou, pozitivním vyznáváním nemoci, neboť se jedná o magii, magický rituál (magie je o démonech). Všechny materiály (knihy apod.), které učí a doporučují tyto magické rituály, doporučuji zlikvidovat.

„Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných.“
Překlad 21.století, Skutky 19,18-19

Křesťan má stát v pravdě a realitě, ne sám sebe manipulovat. Křesťan nemá používat sebeklam, sebehypnózu a autosugesci.

“Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.”
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

Lidé, kteří praktikují uzdravení osobní vírou a pozitivně vyznávají uzdravení, zvou do svého života démony, kteří pak mají následně legální právo na nich parazitovat. Často jde o zdémonizované osoby, které disponují démonickou mocí, která v některých případech zhmotňuje „uzdravení“.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21.století, 1. Jan 4,1

Za uzdravení se máme modlit k Bohu. Neboj se modlit k Bohu za nadpřirozené uzdravení z nemocí. Bůh nadpřirozeně uzdravuje i dnes, ovšem na základě Jeho svrchovanosti. Nenech se zastrašit „křesťanským mágem“, který tvrdí, že by ti modlitba k Bohu za tvé uzdravení  z nějaké nemoci mohla ublížit. Máme také vymítat démony – některé nemoci jsou démonického původu (démon opustí tělo a dojde k uzdravení). To samozřejmě neznamená, že úplně všechny jsou od démonů.

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.“
Překlad 21. století, Jakub 5,13-16

Nech se vést Duchem Božím a miluj Pravdu, ne tento život. Amen.

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14

Může vás zajímat:

Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení