Kázání našeho společenství

Mnohé mluvení nebývá bez hříchu

Někteří lidé včetně křesťanů mají problém s mnohým mluvením, s mnohomluvností. Pozor, Boží slovo nám říká, že mnohé mluvení (mnohomluvnost) je hřích!

„Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.“
Kralická, Přísloví 10,19

Člověk, který trpí mnohomluvností, má problémy (trápení, soužení).

„Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením.“
Překlad 21. století, Přísloví 21,23

„Kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před soužením.“
ČSP, Přísloví 21,23

Dokonce i svět si uvědomuje, že mnohomluvnost je problém – mnohomluvnost ztěžující kontakt je lékařská diagnóza. Mnohomluvnost, nezvykle vysoké sebevědomí a sebehodnocení, sklony k velikášství, to mohou být příznaky nějaké duševní nemoci. V každém případě je to důkaz mimořádné démonické aktivity. Mnohomluvností někteří zakrývají duchovní a duševní problémy, emotivní nestabilitu, vnitřní nepokoj… Mnohomluvností trpí lidé velice inteligentní a vzdělaní, lidé osamocení, manipulátoři, „všeználkové“ (kteří vědí všechno a nejlépe), hysterici (kteří chtějí upoutat pozornost na sebe)…

Hypermluvící lidé bývají egoisté, kteří jsou plni sebelásky – teď mluvím já a vy budete nekonečně dlouho poslouchat… Těmto lidem velmi často chybí svědomí a morální rámec. Hypermluvící lidé upřednostňují své „já“, pořád chtějí být s někým v kontaktu… Často to jsou lidé, kteří mají v soukromém životě neomezené hlasové tarify (neomezené volání), ne samozřejmě všichni. Hypermluvící člověk, který se svým problémem nebojuje, ve většině případů obtěžuje, unavuje, vyčerpává a „vysává“ své okolí, tzv. leze lidem na nervy. Hypermluvící člověk produkuje informační zahlcení, které vede „oběť“ k ignoraci, laxnosti, apatii (pasivita, zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům), psychické i fyzické únavě… Mimochodem, informační zahlcení (nadbytek informací) ve velkém rozsahu produkují dnešní média. Upnutí se (soustředění se) na informace, politické dění, nadávání na politiky, to je velká ďáblova past.

Doporučená kázání k prostudování: Mohou se křesťané účastnit DEMONstrací, protestních akcí apod.?, Pane Bože, proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti?

Mnohomluvnost může způsobit odpor k člověku, který hodně mluví. Mnohomluvnému člověku hrozí, že se mu lidi budou vyhýbat (zvláště když je hádavý typ), že ho lidi nebudou brát jako autoritu (zejména když slibuje a neplní), že si s ním nikdo nebude chtít povídat (díky jeho monologům), že se mu nebude nikdo svěřovat (protože všechno „vykecá“), že zůstane osamocen… Hypermluvící člověk si někdy „neuvědomuje co mluví“, jde hlavně o to, něco mluvit. Extrém je, pokud hypermluvící člověk pořád mluví a mluví a je mu jedno, zda ho ostatní poslouchají nebo ne. Hypermluvící lidé se rádi pletou do záležitostí ostatních (jejich rozebírání, řešení, vměšování se, dávání nevyžádaných rad, posměšky). Hypermluvící lidé mohou lidem způsobovat zdravotní problémy, bolest hlavy, zvýšení krevního tlaku atd.

Pokud je mnohomluvný jeden z partnerů, může nastat rozvrat v manželství. Díky mnohomluvnosti jednoho z partnerů, může ten druhý začít vyhledávat samotu nebo „normální lidi“.

Hypermluvícím lidem ticho způsobuje problémy – nepříjemné pocity, nervozitu apod., proto mají nutkání pořád mluvit. Těmto lidem chybí sebeovládání – ovocem Ducha Svatého (dále jen Duch) je sebeovládání. Hypermluvící člověk velmi často nehovoří jasně, věcně a srozumitelně. Jde mu o to, věci „natahovat“, „zaobalovat“ (aby mohl co nejdéle mluvit), opakovat. Takto by křesťan jednat neměl! Ježíš hovořil jasně, věcně a srozumitelně (pokud nehovořil v podobenství). Křesťan má smýšlet tak, jak smýšlel Pán Ježíš. (Filipským 2,5). Hovoříš pravdivě a jasně, věcně a srozumitelně?

„Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. „Mistře,“ řekli, „víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?“
Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte, pokrytci?“
Překlad 21. století, Matouš 22,15-18

„Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku!“
Překlad 21. století, Matouš 12,34

„Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl.
Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté!
Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.
Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích.
Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby – lidé po nich chodí, ani to nevědí.“
„Mistře,“ ozval se jeden ze znalců Zákona, „když takhle mluvíš, urážíš i nás.“
„Běda i vám znalcům Zákona!“ odpověděl Ježíš. „Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami se těch břemen ani prstem nedotknete.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,37-46

Mnohomluvný člověk může být manipulátor, mág. Manipulace je často spojena s magií. Kde je manipulace, tam jsou démoni zváni! Nenechte se nikým otročit ani manipulovat! Mnohomluvný člověk a manipulátor v jedné osobě, může na první pohled vzbuzovat v druhých dojem pozorného, milého, laskavého, citlivého člověka, ale opak je pravdou. Tito lidé jsou ve skutečnosti (ve svém nitru) plni nepokoje a agrese, což vždycky ukáže čas, okolnosti. Někteří z nich se snaží svou pravou tvář skrývat sofistikovanou manipulací, hraním na city, předstíráním, polopravdou…

Mnohomluvný člověk se často dostává do lží. Polopravda je ve skutečnosti lež. Pozor na křesťany, kteří si ke svým zážitkům, prožitkům a zkušenostem něco přidávají (aby to vypadalo lépe, aby víc lidí uvěřilo apod.). Tito lidé jsou lháři a hříšníci!

Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!
Překlad 21.století, Žalm 101,7

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Křesťan má hledat, žít a říkat pravdu! To křesťan činí tehdy, když rozsuzuje a odhaluje falešná křesťanská učení…

„Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,12-13

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

“Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.”
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,29

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Zpozorni, pokud je nějaký křesťanský kazatel mimořádně schopný rétor! Kázání by mělo být z Ducha, ne z těla, pocitů, naučených frází, technik. Dneska vidíme, že někteří křesťané dávají do kázání evangelia techniku, jak co nejvíc lidí oslovit (aby co nejvíc lidí uvěřilo v Krista). Díky tomu se tito lidé, ač v dobré víře, dostávají do manipulace. Existuje mnoho dobrých věcí, díky kterým lidé skončí v ohnivém jezeře! Mimořádně schopný rétor bývá (není to pravidlo) zároveň schopný manipulátor, který dokáže ovládat lidskou psychiku, manipulací ovlivnit lidi. Toto je démonické. Základní formou čarodějnictví jsou snahy manipulovat druhými! Někteří manipulátoři, během kázání hypnotizují hudbou „v pozadí“. Zpravidla jde cyklickou (hypnotickou) hudbu, která u člověka vyvolává hypnotické stavy, stavy transu. V těchto stavech jsou lidi dobře manipulovatelní. Tento jev lze spatřit především v „křesťanském“ směru Hnutí Víry.

Někteří křesťané, díky svému řečnickému umění, „démonicky uhrančivému“ hlasu, dokáží manipulovat masy. Někteří z nich dokáží své výstupy převést do formy strhujících divadelních představení (nechybí šarlatánské praktiky apod.). Jeden německý evangelista (evangelista prosperity), který již nežije, dokázal manipulovat masy svými nepřirozenými a řvavými projevy (resp. střídání křiku s tichým hlasem), z kterých sršela citová manipulace, fanatismus. Toto je velice nebezpečný jev. Tuto schopnost měl i Hitler a jiní. Hitler mimo jiné manipuloval německé občany svými rétorickými schopnostmi, pohyby těla, gesty, mimikou, pohyby očí apod. Stejně jako dnešní křesťanští manipulátoři, dokázal své výstupy převést do formy strhujících divadelních představení.

Dneska vidíme církve, kde se na základě falešného učení a manipulace vybírají „desátky“. Žádný povinný „desátkový“ systém neexistuje! Některé církve jdou tak daleko, že vybírají „desátky“ z hrubé mzdy, podnikatel z obratu, z dědictví atd. Nejen světu vládnou peníze!

„Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“
ČSP, 2. Korintským 9,6-7

Nenech se nikým manipulovat! Nenech se manipulovat čarodějem, který si říká křesťan!

Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,6

„Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření jsme vám.“
Kralická, 2. Korintským 11,6


„Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!
Překlad 21. století, Exodus 4,10

„I řekl Mojžíš Hospodinu: Prosím, Pane, nejsem muž výmluvný, aniž prvé, ani jakž jsi mluvil s služebníkem svým; nebo zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem.“
Kralická, Exodus 4,10


„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Kázání, evangelizace mají být v moci Ducha. To nemá nic společného s mnomluvností, dokonalým vyjadřováním, rétorickými schopnosti apod. To s nemá nic společného s tím, když jsou lidé sráženi k zemi příkazem „oheň“… Kázání a evangelizace, které jsou v moci Ducha, vypadají tak, že kazatel je naplněný Duchem, Boží slovo je v jeho ústech ostrým dvojsečným mečem, který drží ve své ruce Duch a těje do srdcí lidí – lidé jsou hluboce zasaženi v srdci (činí pokání atd.). Nějaké kázání může být z našeho pohledu „špatné“, přesto může být v moci Ducha!

„Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 1,17

Pozor na prázdná slova a množství svých slov v modlitbě. Někteří křesťané zaměňují mnohomluvnost za zbožnost, plynulost řeči za věrnost, opakování a délku modlitby za záruku, že jejich modlitby budou vyslyšeny. Nikdy nechtějte Boha donutit jednat! To je manipulace s Bohem!

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,7-8

„Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,1

Velký pozor na unáhlená slova a činy. Někdy je lepší mlčet! Světské přísloví říká: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Někdy lepší určitou věc v určité chvíli nevyslovit, protože její vyslovení by mohlo způsobit víc škody než užitku.  Je dobré si věci nejdříve pořádně promyslet, modlit se za ně…

„Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék.“
Překlad 21. století, Přísloví 12,18

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Překlad 21. století, Matouš 12,36

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas: (…) čas mlčet a čas povídat,“
Překlad 21. století, Kazatel 3,1 a 7

„Viděl jsi člověka, který je ukvapený ve svých slovech? Pro hlupáka je víc naděje než pro něj!“
ČSP, Přísloví 29,20

„Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. (…) Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu.“
Překlad 21. století, Jakub 1,19 a 26

„Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu.“
Překlad 21. století, Jakub 3,5-12

Závěr/shrnutí
Hypermluvící lidé unavují a vyčerpává své okolí, někteří manipulují, hypnotizují, používají sugesci včetně autosugesce… Někteří zneužívají své sourozence v Kristu – jejich důvěřivosti, lásky k bližnímu atd. Těmto lidem jasně řekněte NE! Těmto lidem jasně řekněte, že mnomluvnost (manipulace) je hřích! Láska není v tom, že se necháme nějakým psychicky nevyrovnaným egoistou, uplatňujícím výhradně své zájmy, zneužívat, manipulovat. Láska je v tom, že se navzájem napomínáme, že usvědčujeme z nepravostí. Láska nemá nic společného s tolerancí hříchu. Pokud tolerujeme hřích, pokud hřích nenapomínáme, jsme vůči ostatním bezohlední a nemáme v sobě lásku! 

Hypermluvící lidé mají nějaký problém. Tito lidé mívají duchovní nebo duševní problémy (nebo obojí současně). Tito lidé jsou oběti démonů. Mnohomluvní lidé mohou být zdémonizovaní – mnohomluvnost může být znak posedlosti démonem. Tito lidé potřebují naše modlitby a posty! Mysleme na toto:

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21.století, Filipským 6,12

Milujme všechny hříšníky. To, že milujeme hříšníka, to rozhodně neznamená, že souhlasíme s jeho hříchem. Kontrolujme svůj jazyk. Žijme v pravdě. Říkejme věci, tak jak jsou. Nebuďme pokrytci. Vyvarujme se mnohomluvnosti, neboť jde o obtěžování druhých a hřích. Pokud člověk řekne přesně to, co chce říct, nehovoří dlouze. Stručnost spojená s výstižností je efektivní a elegantní. Stručný člověk nutí k přemýšlení, mnohomluvný nudí, znervózňuje…

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení