Kázání našeho společenství

Bděte!

Spící člověk ztrácí kontakt s okolním světem, nevnímá okolní svět, žije pro sebe. Křesťan, který duchovně spí dává důraz něco stvořeného nad Ježíše, naplno nežije pro Boží království. Duchovně spící křesťan může horlivě pracovat pro Boha, ale ty věci nedělá s Bohem (podle Boží vůle). Bdělí člověk realisticky vyhodnocuje danou situaci. Bdělí křesťan je duchovně ostražitý, dává si pozor, rozsuzuje…

Ježíš opakovaně učedníkům říkal, že mají bdít. Co tím myslel?

1. Bdít znamená duchovně nespat, modlit se.

Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“
Překlad 21. století, Marek 14,38

2. Bdít znamená dávat pozor na falešný život, tedy na falešnou víru. Nemáš starosti tohoto světa nad Ježíše? Nejsi tak upnutý na něco ze světa, že z toho máš modlu?

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

3. Bdít znamená pečlivě rozsuzovat každé křesťanské učení, každý výklad Božího slova. Pro každého křesťana by měla být autorita Boží slovo, ne křesťanská literatura nebo výklad na internetu. Bdít formou rozsuzování na základě Božího slova je pro křesťana kriticky důležité!  Víra ve falešné křesťanské učení křesťanům odnímá pravého Boha! Přistupovat k falešnému bohu (falešný bůh = ďábel a jeho démoni) je pro křesťana velmi nebezpečné!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Křesťan má být duchovně vzhůru, ve střehu, protože ďábel rád pokřiveně vykládá Písmo. K šíření jeho bludů si používá falešné proroky. Už pro první křesťany byl aktuální svod falešného učení. Svod falešného učení je tady pro každou generaci křesťanů.

Pozor na ďábla a jeho pomocníky (lidské i duchovní)! Absolutní ignorace ďábla je přímá cesta k falešnému bohu – jeho samotnému! Boží slovo říká, že si máme dávat na ďábla pozor, ne ho ignorovat. Ježíš ďábla na poušti také neignoroval, ale umlčoval ho Božím slovem (je psáno…). Křesťané, kteří ignorují ďábla si žijí podle svého, ne podle Boží vůle. Těmto křesťanům se líbí ve světě, jsou na něco ze světa upnuti. Soustřeďují se na starosti tohoto světa, hltají aktuální politické dění, spoléhají se na zdravotnický systém…

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás.“
Překlad 21. století, Skutky 20,28-31

Ježíš učedníky upozornil na to, že přijdou lidé (pseudokřesťané), kteří budou dělat v kristově jménu (ve jménu falešného krista) falešné zázraky.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

4. Bdít znamená dychtivě očekávat příchod/návrat Pána Ježíše a s tím související uchvácení všech spasených do Nebe.

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-14

„O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: „Pokoj a bezpečí“, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.
ČSP, 1. Tesalonickým 5,1-8

Každá generace křesťanů má trpělivě čekat na Pána Ježíše. Ježíšovo upozornění skončí poslední generací křesťanů, která skutečně zažije Ježíšův návrat a s tím související uchvácení všech věrných do Nebe. Kdy to bude? Nevíme. Ježíš jasně řekl, že čas Jeho návratu nemůže nikdo znát.

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Překlad 21. století, Marek 13,32-37

„O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte si pozor, bděte [a modlete se], neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!
ČSP, Marek 13,32-37

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“
Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Překlad 21. století, Skutky 1,6-7

Boží slovo nám říká, že Ježíš přijde v době konce, což je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Doba konce není pouze několik málo let před Ježíšovým druhým příchodem a ukončením historie lidstva. Dejte si pozor na lidi, kteří učí o přesné lhůtě (od-do), kdy Ježíš přijde (posledních doslovných sedm let atd.). Pokud by šla poznat nebo spočítat přesná lhůta Ježíšova návratu, tak by přestalo platit Ježíšovo upozornění, že tu dobu nikdo nezná.

Doporučené kázání a článek k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše, Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible

Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.“
Překlad 21. století, Matouš 24,36-42

Ježíš na Olivové hoře hovořil o událostech, které se budou dít po celou dobu konce. Ježíš učedníkům řekl, že oni uslyší o válkách, až uvidí falešné proroky v akci…

Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec…“
Překlad 21. století, Matouš 24,4-14

Ježíš učedníkům řekl, až oni uvidí na svatém místě stát „otřesnou ohavnost“ (uctívání falešného krista), v tuto chvíli na ně přijde velké soužení (duchovní útok od falešných proroků), jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude…

Doporučené články k prostudování: Co je to otřesná ohavnost?, Doba konce, velké soužení, znamení šelmy

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Překlad 21. století, Matouš 24,15-22

Dnes a denně dychtivě vyhlížejte příchod Božího dne!

Pozor na vlažnost! Vlažný křesťan ví, že jednou přijde Ježíš, ale jeho očekávání není dychtivé. Vlažný křesťan se tady na zemi zabydluje, z velké části žije pro tento život, dává přednost pozemským věcem před Ježíšem…

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,18-21

Je kriticky důležité, aby křesťan doslova dychtivě vyhlížel příchod Božího dne. Nejsem si úplně jist, zda je Kristova církev připravena na Ježíšův příchod právě teď. Co vidím je velká duchovní ospalost mnoha dnešních křesťanů. Obraz církve před příchodem Krista nám nasťiňuje podobenství o deseti družičkách:

„Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘ Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Překlad 21. století, Matouš 25,1-13

Z tohoto podobenství je patrné, že křesťané potřebují „olej do lampy“ – moc Ducha Svatého (dále jen Duch). Je kriticky důležité, aby křesťan chodil v Duchu. Pros Otce o naplnění Duchem. Duch nám pomáhá před činěním nepravostí – nekonat hřích, nebýt vlažný, správně vykládat Boží slovo…

Závěr
Ježíš všem jeho následovníkům vzkazuje a přikazuje: BDĚTE! Jinak řečeno: duchovně bděte, modlete se, dávejte si pozor na falešný život, ďábla a falešné proroky, modlete se, s pečlivostí studujte Boží slovo, dychtivě očekávejte Pánův návrat… Usilujte o bdělost! Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá způsoby, jak nás svést. Používá si falešné proroky, kteří se tváří jako beránci.

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Překlad 21. století, Efeským 5,14

„Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,18

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

To, že křesťan bdí, to rozhodně neznamená, že žije v nějakém stresu. Naopak. Bdící křesťan se spoléhá na vedení Ducha, který mu ukazuje pravdu. Bdící křesťan zažívá radost a pokoj v Duchu Svatém. Amen.

Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 16,13

„Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba.“
Překlad 21. století, Zjevení 16,15

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení