Kázání našeho společenství

Modlitební setkání. Zamyšlení nad biblickými texty

Modlitební setkání. Zamyšlení nad biblickými texty:

„Pijavice má dvě dcery: Dej, Dej!“
Překlad 21. století, Přísloví 3,15 (obraz nenasytnosti)

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,7-9

„Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.“
Překlad 21. století, Skutky 17,30

„Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný. Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.“
Překlad 21. století, Izaiáš 33,24

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-7

„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Překlad 21. století, 1 Korintským 2:9

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Exodus 20,3-5

„Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu.“
Překlad 21. století, Přísloví 29,6

„Umírajícím dejte pít pivo a víno těm, kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení.“
Překlad 21. století, Přísloví 31,6-7

„Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří.“
Překlad 21. století, Přísloví 20,1

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.“
Překlad 21. století, Matouš 5,38-39

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1-2

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století, Žalm 115,3

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8

„Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,6-7

„Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,27-28

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení