Kázání našeho společenství

Zamyšlení nad biblickými texty

„Hle, dome Izraele, jsem to já, praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu až po údolí Arava!“
Překlad 21. století, Amos 6,14

„Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 31,16

„Cožpak můžete krást, vraždit a cizoložit, lživě přísahat, obětovat Baalovi a chodit za jinými bohy, které jste neznali, a potom přijít, postavit se přede mnou v tomto domě, který se nazývá mým jménem, nad nímž bylo voláno mé jméno a říci: Jsme zachráněni, jen abyste mohli dál páchat všechny tyto odporné věci?“
ČSP, Jeremiáš 7,9-10

„Aj, den Hospodinův přichází přísný, a zůřivost a rozpálení hněvu, aby obrátil tu zemi v poušť, a hříšníky její z ní vyhladil. Nebo hvězdy nebeské a planéty jejich nedopustí svítiti světlu svému; zatmí se slunce při vycházení svém, a měsíc nevydá světla svého. A navštívím na okršlku země zlost, a na bezbožných nepravost jejich; a káži přestati pýše pyšných, a vysokomyslnost tyranů snížím. Způsobím to, že dražší bude člověk nad zlato čisté, člověk, pravím, nad zlato z Ofir. Z té příčiny zatřesu nebesy, a pohne se země z místa svého, v prchlivosti Hospodina zástupů, a ve dni rozpálení hněvu jeho.“
Kralická, Izaiáš 13,9-13

„Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil,“
Překlad 21. století, Skutky 1,24

„Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku.“
Překlad 21. století, Jan 2,25

„Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Aj, já zakládám na Sionu kámen, kámen zkušený, úhelný drahý, základ pevný; kdo věří, nebudeť kvapiti. A vykonám soud podlé pravidla, a spravedlnost podlé závaží, i zamete to omylné útočiště krupobití, a skrýši povodeň zatopí. A tak zrušena bude smlouva vašes smrtí, a srozumění vaše s peklem neostojí; a když přecházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní pošlapáni. Jakž jen počne přecházeti, zachvátí vás; každého zajisté jitra přecházeti bude, ve dne i v noci. I stane se, že sám strach tomu, což jste slýchali, k srozumění poslouží, Zvlášť když bude tak krátké lůže, že se nebude lze stáhnouti, a přikrýti úzké, by se i skrčil. Nebo jako na hoře Perazim povstane Hospodin, jako v údolí Gabaon hněvati se bude, aby dělal dílo své, neobyčejné dílo své, aby vykonal skutek svůj, neobyčejný skutek svůj. A protož nebuďtež již posměvači, aby se nezadrhla osídla vaše; nebo o zkažení, a to jistém, vší země slyšel jsem ode Pána, Hospodina zástupů.“
Kralická, Izaiáš 28,16-22

„Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny úžasné věci pod nebem. Jsi Pánem všeho – tobě se, Hospodine, nemůže nikdo postavit.“
Překlad 21. století, Ester 4,19

Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
„Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?“
Překlad 21. století, 1. P/etr 4,17-18

„Bůh pak poslal mezi Abímeleka a občany Šekemu zlého ducha a občané Šekemu se k Abímelekovi zachovali zrádně.“
ČSP, Soudců 9,23

„Já Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil jako ženicha s věncem ozdobným,
jako nevěstu okrášlenou šperky.“
Překlad 21. století, Izaiáš 61,8-10

„Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“
Překlad 21. století, Římanům 8,16

„Kdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé.“
Překlad 21. století, Přísloví 28,8

„Pán se se svým příslibem neomeškává, jak to někteří za omeškávání považují, nýbrž je vůči vám shovívavý, nechtěje, by někteří zahynuli, nýbrž by všichni dospěli k pokání.“
Pavlíkův studijní překlad, 2. Petr 3,9

„Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.“
Překlad 21. století, Jan 15,23

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,8-9

„To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.“
Překlad 21. století, Abakuk 2,3

„Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se.“
Překlad 21. století, Skutky 19,18-20

„Smrtelník z ženy zrozený má jen pár dnů – a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se.“
Překlad 21. století, Job 14,1-2

„Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří.“
Překlad 21. století, Ozeáš 6,1

„Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
Překlad 21. století, Matouš 23,14

„Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 4, 15-19

„Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají.“
Překlad 21. století, Pláč 3,25

„uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 1,19-20

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže.“
Překlad 21.století, Přísloví 20,22

„Vychází na jednom konci nebeské klenby, k druhému konci míří obloukem. Slunci na nich postavil stan. Ono jako ženich vychází ze své komnaty; veselí se jako hrdina běžící svou cestou. Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci; před jeho žárem se nic neskryje.“
ČSP, Žalm 19,5-7

„Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí.“
Překlad 21. století, Žalm 127,1

„Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, až nebudeš mít čím zaplatit?“
Překlad 21. století, Přísloví 22,26-27

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století, Žalm 115,3

„Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,2

„Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Překlad 21. století, Matouš 12,28

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení