Kázání našeho společenství

Uvědomujme si své hříchy a čiňme pokání

Kázání ze dne 13.5.2017:

Tento svět je plný zla v podobě lži, násilí, falešného náboženství… Není pochyb o tom, že jsme se narodili do zkaženého světa plného hříchu. Ač nás k hříchu svádí, a po našem hříchu dychtí, stvořená bytost, která se nazývá satan, jsme za své činy plně odpovědni. Žádný člověk nejde do pekla se zavázanýma očima. Satan chce naší věčnou smrt, proto nám namlouvá polopravdy nebo lži a klade nám pasti. Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu…

„Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.“
Bible, Jan 8,34

Odplatou za hřích je věčná smrt…

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible, Římanům 6,23

„Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, Zjevení 21,6-8

Někteří křesťané so obávají satana a démonů. To je velká chyba. Vykazujme je z našich životů pořád – několikrát denně a ve jménu Ježíše. Démoni se chvějí před Bohem…

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
Bible, Jakub 2,19

Každý člověk je hříšný. Pokud někdo tvrdí opak, klame sám sebe…

„Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.“
Bible, Římanům 3,22-24

Bůh netoleruje hřích. Mnoho lidí je za své hříchy trestáno už na tomto světě. To je realita, kterou si mnozí neuvědomují.

„aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí“
Bible, Filipským 2,10

Ježíš Kristus
Jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus – Boží syn. Ježíš je Pravda a Život…

„Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

Byl to Ježíš, kdo zemřel za hříchy lidí. Dobrovolně podstoupil trýznění a následnou smrt. Dobrovolně se nechal ponížit a bičovat. Dobrovolně si nechal vrazit trny do hlavy. Dobrovolně si nechal prorazit zápěstí a nohy. Dobrovolně zemřel udušením v důsledku ukřižování. Umíral dlouho a v bolestech. Toto všechno mohl Ježíš zastavit, ale neudělal to. Z lásky k lidem. Ježíš vzal na sebe trest za naše provinění. Važme si toho. Který člověk by toto podstoupil?

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“
Bible, Jan 15,13

Čiňme pokání

Pokud chceme mít život věčný, musíme činit pokání. Pořád a pořád. Pořád musíme přemýšlet a odhalovat taktiky satana, neboť satan často lidem klade pasti, které vypadají jako dobro. Satan lidi zneužívá, dokáže využít i naše dobré úmysly. Například skrz falešná náboženství.

Pokání je v křesťanském životě velmi důležitý akt. Není dostačující chodit do církevní organizace, není dostačují číst Písmo, není dostačující konat dobré skutky… Čiňme pokání dnes a denně!!! Čiňme pokání z toho, co činíme, jak myslíme, jak hovoříme, co si myslíme o druhých lidech… Čiňme pokání z toho, jak málo lidem povídáme o Bohu.

Co je pokání
Definice pokání. Pokání není jen vyznání hříchů někde v pokojíku. Pokání je především změna mysli. Člověk si musí uvědomit, že je hříšník, musí své hříchy vyznávat Bohu a nechtít v nich dál pokračovat.

Buď zachráněn
Pokud chceš být zachráněn, musíš učinit Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Čiň pokání. Odvraťte se od svých hříchů a žádejte Boha o odpuštění.

Nás křesťany usvědčuje z hříchu Duch Svatý. Duch Svatý nás vede nás k pokání a posvěcení…

„Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.“
Bible, 1 Jan 2,1

„Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité.  Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.“
Bible, Ezechiel 36,26-27

Pořád čiňme pokání, vždyť nejsme přece otroky hříchu, ale služebníky Božími…

„Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.“
Bible, Římanům 6,16–18

Identifikuj hříchy

Přiznejme si své hříchy, svěřme je Bohu a nechtějme je konat. Musíme si uvědomit, že Bůh vidí do srdce člověka. Boha nelze oklamat. Křesťan musí doslova dychtit po pravdě, jinak bude oklamán satanem. Neexistuje malý a velký hřích. Existuje jen Život a Smrt.

Pozor na falešná náboženství
Hřích na nás křesťany mj. čeká skrz falešná učení. Zde je velké nebezpečí.  Podívejme se na Římsko-katolickou církev, kde se falešné učení vyučuje ve velké rozsahu – celosvětově. Jako křesťané musíme pořád zkoumat, co kazatelé učí. Musíme si ověřovat v Písmu všechno, co čteme na internetu. Všechno si musíme ověřovat v Písmu. To je doslova naše povinnost. Písmo nám říká, že se máme vyhýbat církevním organizacím, kde se vyučuje falešné náboženství…

„Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, 2. Jan 8,11

Co je falešné náboženství?
Za každým falešným náboženstvím stojí satan a démoni. Satan a jeho démoni chtějí oklamat křesťany, kteří chtějí sloužit Bohu. Jak poznám falešné náboženství? Falešná náboženství se neřídí Božím Slovem a překrucují ho. Falešná náboženství často připouští, že lidé mohou být bohy. Často lidi učí, aby se modlili k modlám (viz. mariánský kult). Některá falešná náboženství jsou dostupná jen vyvoleným. Některé církevní organizace, kde se vyučuje falešné náboženství, mohou vykazovat sektářské rysy, což mj. je: autoritářství (vůdčí, neomylná osoba, která vede organizaci), neomylnost v učení, izolace od okolního světa (všechny ostatní organizace jsou špatné), manipulace, zastrašování, duševní a fyzická nesvoboda, potlačování svobody myšlení, není dovolená kritika, nemožnost důstojného odchodu z organizace, atd. To jsou všechno znaky, které identifikují sektu.

Také je potřeba zmínit, že falešná náboženství se často přibližují až k okultismu.

Příklady falešného náboženství: Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Římský katolicismus, Islám, Svědkové Jehovovi, Sikhismus atd.

Bez pokání to nepůjde
Bůh nás miluje láskou, kterou si nedovedeme představit. On nenávidí hřích, ale miluje hříšníky. Milujme Boha z celé své síly a z celého srdce. Tuto lásku Bohu mj. prokazujeme tak, že si uvědomujeme své hříchy a činíme pokání.

Pokud chceme získat život věčný, musíme činit pokání a odevzdat Bohu úplně všechno. Odevzdej Bohu svůj život se vším všudy. Pojďme si přečíst podobenství o jednom člověku, který chtěl přijít k Bohu, ale nebyl připraven se vzdát všeho…

„Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.“
Bible, Marek 10,17–22

Bůh nám neříká, že máme prodat svůj majetek a rozdat ho chudým. Jde o zpodobnění. Zpodobnění toho, že máme dát Bohu úplně všechno. Křesťan je člověk, který musí být připraven dát všechno, co má. Všechno! Pokud neplníme Boží příkazy, nežijeme podle Písma, nečiníme pokání ze svých hříchů, neprokazujeme Bohu lásku. A to je velmi závažné! Neopětována láska není láska v pravém smyslu.

Nezapomínejme na naše sourozence v Kristu
Písmo nás vybízí k tomu, že máme být ke svým sourozencům v Kristu ohleduplní a denně máme být jeden druhému oporou…

„Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.“
Bible, Židům 3,12–14

Závěr
Definice křesťana. Uvědomme si, že křesťan je člověk, který:
1. Přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.
2. Miluje Boha z celého srdce a celou svou silou.
3. Dává svůj život Bohu k dispozici.
4. Usiluje o svatý život v poslušnosti Bohu.
5. Chce se podobat Ježíši.
5. Zakládá si na pravdě.
6. Miluje své bratry a sestry v Kristu.
7. Všemu stvoření káže evangelium, neboť je to jeho povinnost.
8. Pořád činí pokání ze svých hříchů.

 

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení