Kázání našeho společenství

Bůh a ďábel (dobro a zlo). Komu je dobré věnovat více pozornosti a času?

Bůh stvořil Nebe a Zemi. Vše ve stvoření podléhá Bohu. Bůh stvořil anděly. Ďábel byl nejkrásnější a nejdokonalejší ze všech andělských bytostí. Díky své pýše a vzpouře byl vyhozen z Nebe. Nyní se nachází v čase, svádí lidi k hříchu a čeká na likvidaci v ohnivém jezeře. Ďábel svádí bitvu, kterou nemůže vyhrát. Trojjediný Bůh je Bohem Nejvyšším. Ďábel je pořád pouhým padlým andělem. Ježíš nad ďábel na kříži zvítězil. Ďábel je poražený už nyní!

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,18

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,7-9

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,12

Ďábel si nemůže dělat, co chce. Ďábel je ten, který se podřizuje Bohu. Ďábel má pouze takovou moc, k jaké dostane svolení.

„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.“
„Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namítl satan Hospodinu. „Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“
A s tím satan od Hospodina odešel.“
Překlad 21. století, Job 1,8-12

Bůh Ježíš Kristus má absolutní vládu nad ďáblem a všemi jeho démony. Díky tomu můžeme být v klidu.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,33-37

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Překlad 21. století, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Bůh je opak ďábla. Bůh je dobro nejvyšší. Ďábel je zlo v čisté podobě.

Ďábel nás lidi obviňuje.

„Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?“
Překlad 21. století, Zachariáš 3,1-2

Bůh nás utěšuje.

„Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý!“
Překlad 21. století, Žalm 145,8

Ďábel je lhář.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

Bůh je svatý. Křesťan byl pokřtěn Duchem Svatým (dále jen Duch). Duch je ten, kdo křesťany uvádí do pravdy.

„Každá z těch čtyř bytostí měla po šesti křídlech dokola a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i nocí, říkaly:
„Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“
Překlad 21. století, Zjevení 4,8

„Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.“
Překlad 21. století, Jan 15,26

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“
Překlad 21. století, Jan 16,13

Ďábel je mistr chaosu, nepokoje. Ďábel s oblibou lidi vede do chaosu, nepokoje. V rodinách, kde jsou časté hádky, tam mají velké slovo démoničtí duchové. Proč média chrlí samá negativa? Aby to v nás vyvolávalo nepokoj, strach. Posedlost démonem je přesné označení pro zdémonizovaného člověka. Posedlost znamená, mít vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. To člověka vede do nepokoje. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým. Přesně takto se cítí démonicky obsazený člověk. Démonicky obsazený člověk má trvalá nebo nárazová nutkání dělat nějakou činnost, má nutkání na něco myslet, upnout se na něco nebo někoho. Démonicky obsazený člověk je plný chaosu a nepokoje.

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.“
Překlad 21. století, Efeským 2,1-2

„A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidonských. A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala za ním, řkuci: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství.“
Kralická, Matouš 15,21-22

Bůh je Bohem pokoje.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Římanům 5,1

„Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Překlad 21. století, Izaiáš 9,5

Máš v sobě pokoj? Neseš ovoce Ducha? Není to tak, že nestále Ducha uhašuješ? Pokud křesťan Ducha uhašuje, tíhne k tělesnosti.

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Ďábel bydlí tam, kde se vyznává falešné evangelium, kde je modloslužba, kde se uctívá cizí bůh.

„Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který má ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,12-15

Bůh je rád tam, kde se vyučuje pravé evangelium. Sbory (a konkrétní křesťané), kde se žije falešným evangeliem, jsou pod prokletím. Být součástí společenství, které tíhne k falešnému evangeliu, je pro křesťana duchovně nebezpečné.

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Ďábel nás manipuluje, klade nám pasti…

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8

Bůh nám pomáhá, ochraňuje nás.

„Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od Zlého.“
Přidáno: 21, 2. Tesalonickým 3,3

„Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili – kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,16-18

Na koho se soustředit? Komu je dobré věnovat více pozornosti a času?
Bohu je vhodné věnovat spoustu času! Soustředit se (být upnutý) na světské věci (světské informace, světové události, politickou situaci atd.), to je od ďábla. To vede k nepokoji, často i ke strachu. Soustředění se na světské věci, je žití pro tento život. Ve světě (u ďábla) vidíme nepokoj, chaos, trápení a smrt. U Boha vidíme pokoj, radost, láskou a život. Tyto dva světy jsou v neustálém střetu. Bůh křesťanům daroval spásu a Ducha, který je vede k pokoji, radosti, lásce a životu. Ďábel nám chce toto všechno odejmout! Ďábel chce zničit náš vztah s Bohem. Ďábel používá různé intriky, aby člověk Boha neposlouchal. Ďábel chce, aby křesťan uhašoval Ducha. Ďábel nad námi ztrácí moc ve chvíli, kdy Boha posloucháme, kdy jsme před Ním v pokoře, kdy máme s Bohem intenzivní (mohutný, silný) vztah, kdy se na Něj upínáme, kdy Mu dáváme všechny své starosti, kdy činíme pokání…

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

Někteří křesťané jsou zahledění na sebe tím, že žijí v zajetí chaosu a nepokoji. Takový křesťan dává přednost ďáblu před Bohem. Zažívat vnitřní nepokoj, to je od ďábla. Žít v pokoji, to je od Boha. Křesťan by měl dokázat proměnit nepokoj v pokoj. To lze jedině skrze Ducha. Známkou Božích dětí je pokoj a jistota spasení.

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Bohu věnujeme velkou pozornost tehdy, když chodíme v Duchu. To můžeme i během běžné činnosti, např. v zaměstnání. Chodit v Duchu znamená, následovat vedení Ducha, spolehnout na Ducha – aby nám vedl mysl, slova i skutky. Pokud padáme je tady Duch, kdo nám pomáhá. To, že chodíme v Duchu poznáme podle toho, že vykazujeme ovoce Ducha (láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání). Spolupracuj s Duchem, nech se jím řídit a dobře se ti povede. Amen.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16

„Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,13-14

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení