Kázání našeho společenství

Člověk bázlivý se Bohu nelíbí

Boží slovo nám říká, že člověk, který se nevzdá bázlivosti (ustrašenosti, zbabělosti, bojácnosti) z něčeho stvořeného, skončí v ohnivém jezeře. Bude tam vedle vrahů, smilníků (těch, co praktikují sex mimo manželství muž a žena), čarodějů (manipulátorů aj.), modlářů, lhářů…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Každý z nás někdy prožívá bázlivost, strach z něčeho stvořeného. Jde ale o to, trvale v tom nežít. Kdo v tom trvale nebo z velké části žije, má problém sám se sebou i s vírou (s Bohem).

„A cokoli není z víry, je hřích.“
Překlad 21.století, Římanům 14,23

Ďábel nás chce strašit, chce nás vidět ustrašené. Ďábel je mistr v zastrašování. Ďábel člověka vede k tomu, aby se bál něčeho stvořeného. Ďábel totiž moc dobře ví, že takový člověk se Bohu nelíbí. Nenech se strašit ďáblem a jeho přisluhovači!

Lidští přisluhovači ďábla jsou všichni falešní proroci.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Ďábel si používá falešné proroky k zastrašování pravých křesťanů. Někteří falešní proroci tvrdí, že pokud neplatíte „desátky“, tak se Bohu nelíbíte. Někteří jdou dokonce tak daleko, že každý neplatič „desátků“ nemá spasení.

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“?

Falešný prorok s oblibou říká: „Nesuď, abys nebyl souzen!“. Takový člověk si vůbec neuvědomuje, že tím ve skutečnosti říká: nic nerozsuzuj, nic nezkoumej, nezkoumej křesťanská učení, nezkoumej duchy, nenapomínej sourozence v Kristu… To je opak toho, co nám říká Bible.

Tyto lidi často ovládá pýcha a chybí jim ovoce Ducha Svatého (dále jen Duch), zejména sebeovládání.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

„Nesuď, abys nebyl souzen“ je velká ďáblova zbraň a past. Ďábel rád používá strach, aby nás ovládl a svedl k hříchu. Pokud vezmeme verš „Nesuď, abys nebyl souzen“ v kontextu, tak zjistíme, že Ježíš hovořil o nespravedlivých soudech přetvařujících se lidí (pokrytců). Pozor, nespravedlivý soud je i to, když někdo někomu bezmyšlenkovitě řekne: „Nesuď, abys nebyl souzen!“.

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

Dále si ďábel k zastrašování lidí používá média. Média jsou mocný ďáblův nástroj k ovládání lidí. Kdo pravidelně sleduje média, prožívá strachy a má duchovní problémy. Kdo má strach, je lépe manipulovatelný, ovladatelný. Kdo často sleduje média, kdo bez médií „nedokáže žít“, s velkou pravděpodobností splňuje podmínky ze Zjevení 21,8.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Kdo má pravou víru, kdo opravdově miluje Boha, nedá se ničím stvořeným zastrašit, nežije ve strachu. Kdo má pravou víru, má bázeň a úctu před naším Bohem.

„Učedník není nad učitele ani otrok nad svého pána. Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď!”
Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám pravím ve tmě, řekněte na světle; a co slyšíte šeptem do ucha, vyhlaste ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.“
ČSP, Matouš 10,24-31

Pokud někdo prožívají chorobný strach z něčeho stvořeného, kdo je „nadmíru“ ustrašený, měl by se nechat zkontrolovat na démonické obsazení.

Někteří křesťané mají chorobný strach ze situací, z lidí… Křesťan by měl umět řešit životní situace. Jak zvládat životní situace? Hledat Boží vůli na každý den, nechat se řídit Duchem.

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,12-14

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století, Efeským 2,10

Ďábel útočí na životní standard člověka. Přijdeš o práci, nebudeš mít peníze… Bůh nám zaslibuje, že se o nás postará. Odháněj ďábla Božím slovem! Na druhou stranu, pro křesťan by neměl být problém uskromnit se.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

Někteří mají chorobný strach z nemocí a tělesné smrti. Covid mánie nám ukázala, jak na tom je církev s vírou (hodně špatně). Tolik křesťanů se bálo víc nemoci než Boha. Tolik křesťanů se víc spoléhalo na nějakou vakcínu než na Boha. Tolik křesťanů se nechalo očkovat jen proto, aby mohlo do restaurace, na dovolenou… Kdo má opravdovou víru, kdo věří v pravé Ježíše, nemá chorobný strach z nemoci ani z tělesné smrti.

„Ježíš jí řekl: Opětovné vstání i život jsem já; kdo ve mne věří, bude žít, i když umře, a kdokoli žije a ve mne věří, nikdy nikterak neumře.
Pavlíkův studijní překlad, Jan 11,25-26

Závěr
Křesťan nepřijal ducha strachu, otroctví. Křesťan přijal Ducha pravdy, lásky a odvahy. Křesťana by neměl ovládat strach. Koho ovládá strach, toho ovládají démoni. Odhánějte ďábla Božím slovem. Je psáno…

„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!“
Překlad 21.století, Římanům 8,15

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,18

Na Boha se spoléhejte. Spoléhejte se na Jeho milosrdenství, na Jeho svrchovanost. Je potřeba mít na mysli, že křesťan má za sebou Toho, který je nejvyšším Šéfem ve stvoření – hlavou každého pozemského vládce, každého démona…

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21.století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21.století, Zjevení 1,4-5

„Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny úžasné věci pod nebem. Jsi Pánem všeho – tobě se, Hospodine, nemůže nikdo postavit.“
Překlad 21.století, Ester 4,19

Odmítejte bázlivost, ustrašenost, bojácnost před něčím stvořeným. Buďte silní ve víře, nebojte se! Amen.

„Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: „Nebojte se, vzchopte se! Hle – váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!“
Překlad  21. století, Izaiáš 35,4

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení