Kázání našeho společenství

Kolik času věnuješ Bohu?

Kázání ze dne 26.3.2017:

Z Písma víme, že Bůh po nás chce, abychom Mu všechno předkládali (všechna svá trápení i radost). Tím myslím modlitby, denní rozhovory s Bohem. Bůh po nás chce, abychom Mu odevzdali celý svůj život. Bůh také chce, abychom se Mu pořád věnovali.

Kolik času věnuješ Bohu ty?

Tento verš nám jasně říká, že se máme pořád věnovat Pánu. Tento verš nám má ozřejmit, co po nás Pán chce…

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Bible, Efezkým 5,15-20

Pozor na zloděje času
V této souvislosti bych vás chtěl upozornit na zloděje času. Zloděj našeho času bývá satan. Je tady satan, který nám pořád namlouvá, že jsou tady důležitější věci, než je Bůh. Satan nás chce pořád oddalovat od Boha. Pořád a pořád. Pořád zkouší různé taktiky, klade nám pasti. Satan nechce, aby křesťan chodil na shromáždění, aby četl Bibli, aby se modlil a evangelizoval. Satan často lidem namlouvá: máš dost času, zítra je taky den, už jsi unavený, ještě chvíli hraj hru, ještě chvíli buď na internetu, radši koukej na televizi, Bůh počká… Když už neví jak dál, tak nás podněcuje k nenávisti a hněvu. Za tím vším stojí satan – Boží odpůrce.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen.
Bible, 1. Petr 5, 8-11

Pozor na modly
Modly nás okrádají o čas, který můžeme strávit s Bohem. Cokoli stojí mezi Bohem a vámi, je modla. Nejčastější lidské modly: sledování televize, internet, počítač, hraní her, mobilní telefon, auto, hrob, peníze, jídlo, zaměstnání, koníčky, alkohol, sport, atd. Modla může být i lidská vlastnost, např. lakomství nebo závist. Modly zaměstnávají naši mysl, naši pozornost. A tím nás připravují o živé spojení s Bohem a drahocenný čas, který můžeme věnovat Bohu.

Dávej veškerý čas Bohu
Odmítej satana a plně se věnuj Bohu. Dávej Bohu veškerý svůj čas. Samozřejmě každý podle svých možností. On ti pak bude žehnat.

Co to znamená darovat veškerý čas Bohu?

1. Pravidelně se stýkej s křesťany. Je jedno, zda to jsou velká shromáždění nebo domácí skupinky.

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Bible, Matouš 18,20

2. Věnuj se modlitbám. Modlitba rozhodně není promarněný čas, je to čas pro Boha. Čas, kdy Ho vyvyšuješ, předkládáš mu své požadavky nebo si s Ním jen tak povídáš. On je moc rád, když si s Ním jen tak povídáš. Je rád, když Ho chválíš. To náš Stvořitel miluje.

3. Bohu také dáváme svůj čas tím, že čteme Bibli. Díky čtení Bible se sbližujeme s Bohem, roste naše víra, skrze Boží slovo nacházíš odpovědi na své otázky. Bible je návod, jak máme žít. Pročítání Bible je nesmírně důležité. Je jedno, zda čteš Bibli na internetu nebo papírovou knihu.

4. Bohu dáváš svůj čas tím, že evangelizuješ spoluobčany. Povídej bezbožným lidem, v jakém žijí klamu. Jak je hřích odděluje od Boha. Říkej jim, že v Ježíši Kristu je jejich záchrana. Evangelizuj, vždyť je to tvoje povinnost!

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, 1. Korintským 9,16

5. Bůh nechce, abychom veškerý svůj čas věnovali pouze modlitbě, Bibli a evangelizaci. I když je to samozřejmě velmi důležité. Když věnuješ Bohu čas, neznamená to se jen modlit, číst Bibli a zachraňovat lidi. Znamená to i to, že plníš Boží vůli – děláš to, co chce On, a ne to, co chceš ty. Jeho vůle mj. je, abychom se věnovali své rodině, udržovali se v dobrém zdravotním stavu, odpočívali atd. I toto je čas věnovaný Bohu.

6. Bohu dáváš svůj čas, když na Něj myslíš. Na Boha můžeš myslet při běžné činnosti – v práci, když vaříš, ve škole, při sekání trávy… Na Boha samozřejmě můžeš myslet i při nečinnosti – když odpočíváš nebo piješ kafe, když jsi na procházce…

Co teda znamená darovat veškerý čas Bohu?
Ve zkratce: pravidelně se stýkej s křesťany, věnuj se modlitbám, čti Bibli, evangelizuj, dělej to, co chce On, mysli na Boha při běžné činnosti i nečinnosti.

Závěr
Všechno, co vidíme okolo sebe, je z Boha a je to Jeho vlastnictví. Nic na tomto světě není naše! Vůbec nic! Všechny ty domy, auta, počítače… to všechno je Jeho. Navíc je to pomíjivé, je to něco, co tady po nás zůstane. Vždyť i dýcháme Jeho vzduch! Vždyť On stvořil člověka, aby byl Jeho obrazem – dal mu veškerou inteligenci, um. Bez Boha by nikdy člověk nepostavil dům ani nevymyslel auto. Jediné, co můžeme Bohu dát, je náš čas. Vždyť, proč jsme na světě? Máme hledat Boha, poznávat Ho, mít s Ním vztah a evangelizovat lidi. To jsou hlavní důvody, proč jsme tady! Nic víc. Nejsme tady proto, abychom shromažďovali majetky a oddávali se modlám. Nemáme milovat tento svět. Vždyť tomuto světu vládne satanský systém. Tento svět je znesvěcený a zkažený. Nepatřete tomuto světu a těšte se Domů. Každý křesťan by měl vědět, že Domov není žádné místo na tomto světě.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, 1. Jan 2, 15-16

Nebojme se zcela patřit Bohu. Úplně se Mu oddat. Věnujme Bohu co nejvíc svého času. On si to zaslouží! Vždyť se On nás stvořil, nepřetržitě a dokonale se o nás stará. Pořád, v každé vteřině našeho života. Bez Něho byl člověk nebyl vůbec nic. Nežil by! On si zaslouží naší nepřetržitou pozornost.

Zamysli se, kolik času věnuješ Bohu?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení