Kázání našeho společenství

Satan chce otupit naší mysl. Nedej se!

Satan má mnoho strategií, jak bojovat proti lidem. Jedna z nich je otupit lidskou mysl a svědomí. Satan se všemožně snaží lidem zakrýt existenci Boha. Nevěřící mají „zaslepenou mysl“.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 4,3-4

Satan bere lidem schopnost duchovního rozlišování. Satan nás chce zbavit duchovní ostrosti. Kdo má otupenou mysl, ten se stává lhostejný, nevnímavý, je zbavený citlivosti. Pokud bych to měl k něčemu připodobnit, tak je to podobné jako být otupený alkoholem, nebo léky, které postupně otupují bolest.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 2,11

Společnost silně otupuje skrze zábavu. Zábava je hlavním nosníkem dnešní společnosti – kdo si hraje, nezlobí. Řada dnešních lidí je otrokem svých žádostí. Řada dnešních lidí má doslova závislost (modloslužba – hřích) na hraní her, sledování filmů a seriálů. Každý hřích zatvrzuje srdce, otupuje mysl a svědomí. V některých hrách a filmech vidíme satanovo učení jak milovat zlo. Například vidíme superhrdiny, kteří k vítězství používají nástroje zla, často je zde propagován okultismus. Křesťan má stát proti každé ohavnosti! Člověk skrze zábavu velmi znecitlivuje. Chraňte sebe i své děti před vlivy zla.

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

Televizor je velkým manipulačním nástrojem, který otupuje lidskou mysl. Během sledování televize jsou lidé hypnotizováni. Masová hypnóza skrze televizory se provádí minimálně od 60. let minulého století. Při soustavném opakování obrazu a zvuku se člověk dostává do hypnotického transu. Během hypnózy lidé ztrácí své lidské hodnoty, svobodu myšlení a jsou programováni – z lidí se stávají loutky (satana).

Otupování lidské mysli přemírou informací. Žijeme v informační době. Satan dnes a denně lidem skrze média předkládá přemíru informací. Média se soustavně snaží vyvolat paniku a strach. Média ovládají způsob myšlení a snaží se udržet zmanipulovanou mysl pod kontrolou. Strach je hlavním prostředkem k ovládání mysli. Média nás mají držet v pasti strachu, protože když člověk žije ve strachu, je jeho schopnost zpracovávat informace narušena. Kdo žije ve strachu, ten slepě následuje ostatní a nepoužívá kritického myšlení.

Satan chce otupit naší mysl skrze znepokojování se informacemi – bude válka, nebudeš mít peníze, nebude čím topit, nebudeš mít důchod… Dnešní lidé doslova hltají informace, které se šíří po internetu. Je potřeba si uvědomit, že řada článků na internetu jsou copywriting (psaní článků na zakázku). Například Seznam v mnoha případech nabízí a odkazuje na copywriting. Informační zahlcení, zahlcení informacemi, přemíra informací, vede člověka k laxnosti, do apatických stavů. Satan nás chce odnaučit myslet, chce, aby dnešní člověk bez rozsouzení pouze přijímal (satanem předložené) informace.

„Nebudeš šířit klamnou zprávu. Nepřipojíš se k ničemovi, abys byl zlovolným svědkem.
Nepůjdeš s davem za špatnostmi.“
ČSP, Exodus 23,1-2

Řada dnešních lidí doslova hltá negace, čímž dochází k otupování mysli zlem. Lidé jsou až fascinováni zlem. Lidi dobré zprávy nezajímají, chtějí vzrušení, chtějí bulvár, zprávy o negacích: vraždy, autonehody… Řada lidí požaduje (mají neustálé nutkání) svou každodenní „dávku hrůzy“. Toto odvádí od Krista do temnoty! Mnoho dnešních lidí žije v otrocké závislosti na senzacechtivých a negativních zprávách podobně jako lidé závislí na dogách. Doufám, že k nim nepatříš?

Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21.století, Římanům 12,2

„Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu.“
ČSP, Koloským 3,1-3

Silným nástrojem k otupení mysli člověka a velkou dnešní modlou je „chytrý“ mobilní telefon. Řada lidí má závislost na používání mobilního telefonu. Pozor na nutkání neustále kontrolovat dění v prostředí internetu a především sociálních sítí. Pro někoho jsou sociální sítě jako tvrdá droga!

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Mysl křesťanů se silně tupuje „křesťanským adrenalinem“. Někteří křesťané mixují víru s notnou dávku vzrušení (Antikrist v izraelském chrámu usedne už letos, stoprocentně letos si přijde Ježíš pro své věrné, lidstvu vládne hybridní rasa Nefilim, už došlo k aktivaci sledovacích čipů z vakcín proti covidu-19…). To je ukázkový příklad touhy těla, která je spojena se světem. Takto se Církev se obrací k démonům.

Doporučený článek k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21.století, 1. Jan 2,15-17

Co člověk zaseje, to také sklidí!

„Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.“
ČSP, Galatským 6,7-8

Důsledky otupení mysli člověka. Co bylo v minulosti nepřijatelné, dneska stává se  přijatelné, normální. Tetování bylo před 30 lety pro většinu lidí nepřijatelné. Dnes je toto nechutné zohavování těla přijatelné až obdivované. Mnozí si neuvědomují, že tetováním se člověk identifikuje se svým božstvem (démony). Podobně je na tom homosexualita. Po druhé světové válce byla trestná, později léčena, dnes je považována za standart a rozvinuta do LGBT. Dříve, když se narodilo dítě mimo manželství, bylo to odsouzeníhodné, dneska je to běžné.

V církvích vidíme velkou toleranci vůči hříchu a hříšníkům. V některých cíkrvích, které si říkají křesťanské, vidíme nenapomínanou homosexualitu, nenapomínaný předmanželský sex, křesťané se během svého života nechávají tetovat… Tyto církve je součástí zla!

Křesťané s otupenou myslí často slepě následují vědu. Díky tomu žijí v iluzi. Kdo vidí pravdu a sděluje jí ostatním, je považován za blázna. Věda, stejně jaké média, se snaží utvořit a masám předložit svou vlastní „pravdu“. Pravda je to, co je psané v Bibli!

Důsledkem otupení mysli člověka je politický fanatismus. Kdo na této rovině vnímá politiku, tomu se satan hodně směje. Doslova tragické je, že i někteří křesťané jsou tak upnuti na politiku, že se kvůli ní dokáží pohádat.

Doporučený článek k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes.“
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

Závěr
Dejte si pozor na satana, který chce otupit vaší mysl. Používá si k tomu různé prostředky. Nemilujme nic ze světa. Někteří křesťané milují věci, kterým by se měl křesťan vyhýbat. Pokud se někdo upne na sledování televize, média, politické dění, ztratí duchovní rozlišování. Díky Duchu Svatému (dále jen Duch) máme rozlišovací schopnosti. Kdo se na Ducha upne, má skvělé rozlišovací schopnosti, kdo Ducha uhašuje, podléhá světskému myšlení a vnímání.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,16-22

Postav se tomu zlému na odpor! Nechtěj se stát duchovně slabým, nechtěj ztratit duchovní ostrost a citlivost. Pokud budeš chodit v Duchu, budeš důvěřovat Bohu, spoléhat se na Něj a satan nebude mít šanci tě manipulovat.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, ⁸přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21.století, Jakub 4,7

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21.století, 1. Petr 5,8-9

Buďmě „solí země“. Solí země nazval Pán Ježíš své učedníky. Sůl je důležitá, protože dává pokrmům chuť. Být solí země je dar a poslání křesťanů. Křesťané mají „dochucovat“ svět, který je plný zla. Čím mohou křesťané „dochutit“ tento zvrácený svět? Kristovým evangeliem, láskou, radostí, pokojem, odpuštěním, smířením, milosrdenstvím, upřímností, čestným jednáním… Křesťané mají být jako orientační (záchytný) bod, který vyčnívá z temnoty.  Kdo není „solí země a světlem světa“, není plný Ducha, na sto procent nežije pro Pána. Usilujeme o to, abychom se stali „solí země a světlem světa“. Amen.

„Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen, a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
Překlad 21. století, Matouš 5,11-16

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení