Kázání našeho společenství

Nejde ti náhodou o lidskou přízeň?

Kážeš pravé evangelium? Nepřidáváš si něco k evangeliu? Nejde ti náhodou o lidskou přízeň? Neupřednostňuješ lidi před Bohem? Nevěnuješ se víc lidem než Bohu? Neodsunuješ Boha na druhou kolej? Mimochodem, Boha vždy odsunujeme na druhou kolej, když sloužíme modle (modla může být: člověk, nějaká věc, stát, strach, naše dovednost…). Bůh chce v prvé řadě tebe napřímo, ne tebe přes lidi!

Ježíš přikázal, že máme kázat evangelium.

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Překlad 21. století, Marek 16,15-18

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

Když kážeme evangelium, nemáme se chtít zalíbit lidem, ale Bohu. Máme kázat pravdivé evangelium, nemáme si k němu nic přidávat, nemáme přemlouvat lidi k víře… Máme kázat Kristovo evangelium, ne argumentovat… K víře je nemožné nikoho přemluvit – poznání, spasení dává Bůh. Někdy si toto plně neuvědomujeme a při evangelizaci „tlačíme“ na lidi. Někteří křesťané pořád vymýšlejí, jakou udělat pěknou evangelizační akci, aby zasáhla (přemluvila) co nejvíc lidí (k víře). Někteří křesťané vymýšlejí postupy, jak lidi přemluvit k víře. Tito křesťané si hrají na bohy. Tito křesťané jsou manipulátoři. To vidíme hlavně u evangelistů spadající pod Hnutí Víry. U těchto evangelistů vidím, že tam chce někdo někoho přemluvit, vynutit někomu víru v Krista. Tito evangelisté si velmi zakládají na uzdravení/zázracích – evangelium prosperity (prosperita v uzdravení). Někteří křesťané o evangelistech prosperity říkají: „Podívej se, kolik zázraků za tím člověkem stojí! Kolik lidí stojí za tím člověkem!“. Za kdejakým diktátorem stálo víc lidí, a jak to dopadlo… Další věc je, zda jsou tyto zázraky/uzdravení od Boha. Nebo mohou být také smyšlená! Kdo si ověřuje, zda nějaké uzdravení je opravdu od Boha? Léčí i satan! Tam je samozřejmě něco za něco – mohou nastat psychické problémy atd. Některá uzdravení od satana „drží“ i dlouhé roky!

„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,4

Nejde ti náhodou o lidskou přízeň? Nenacházíš se někdy v situaci, kdy se snažíš spíš naklonit lidi, a ne Boha? Na to velký pozor, Bůh je žárlivě milující! Velmi špatné je, když si kazatel chce naklonit lidi, a ne Boha. Kázání by mělo lidi usvědčovat, mělo by být „řízné“… Co si budeme povídat, Bible napadá lidi – usvědčuje je z jejich nepravostí (hříchů), říká jim, jak hodně jsou zkažení. Každé kázání musí být plné veršů z Bible. Někteří kazatelé mají „pěkná“ kázání, ale chybí tam verše z Písma a jejich následný výklad. Někteří kazatelé dokáží půl hodiny (i déle) hovořit o svých zkušenostech, zážitcích… Není špatné zmínit v kázání své zkušenosti a zážitky, ale nesmí to zabrat „celé“ kázání. Z těchto kázání (kazatelů) „čpí“ pýcha.

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Překlad 21. století, Galatským 1,10

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Překlad 21. století,Efeským 6,6

Máme se spoléhat na Boha, ne na člověka. Pokud se absolutně spoléháš na učení nějakého člověka, můžeš mít problém. Všechno je potřeba si ověřovat! Nejen každé uzdravení, ale i každé kázání. Musíme si uvědomit, že všichni máme jen částečné poznání. Jen Bůh ví všechno, jen u Boha je absolutní pravda. Někteří křesťané procestují celou Evropu s tím, aby je ten a ten křesťan uzdravil nebo z nich vyhnal démona. Když u jednoho neuspějí, jdou dál. Je potřeba si uvědomit, že uzdravuje a vyhání démony Boží moc (!), ne člověk. Pokud se příliš upneme na své uzdravení, démonické obsazení (Může mít křesťan démona? Ano!) atd., otevíráme se tomu zlému. Jako křesťané se musíme upnout v prvé řadě na Boha (modlitby, posty…), ne na člověka. Samozřejmě, máme se modlit za uzdravení atd., ale modlitbu je potřeba zakončit: „Ne má vůle ať se děje, ale Tvá!“.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Rodiče mají poslouchat své rodiče. Ovšem pokud rodič jedná proti Bohu, je třeba více poslouchat Boha než rodiče. Křesťané mají poslouchat světskou vládu, ale Bůh má přednost. Pokud jde vládní nařízení proti tomu Božímu, je potřeba spíš poslouchat Boha. Např. za nacismu, křesťan neměl dodržovat rasové zákony, které schválila tehdejší nacistická vláda.

„Když je přivedli a postavili před Veleradu, velekněz se jich zeptal: „Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21. století, Skutky 5,27-29

Pokud ti půjde pouze o lidskou přízeň, budeš kázat líbivé evangelium, lidi tě budou chválit, to je ale falešné evangelium.

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

Líbivé evangelium hlásá např. Hnutí Víry (máš nárok na prosperitu v každé oblasti tvého života – finance, uzdravení…, na konci věků nastane velké náboženské probuzení…). Kazatelům spadající pod Hnutí Víry jde nejen o lidskou přízeň, ale i o peníze (často vydávají knihy, z jejichž prodeje mají značný zisk – evangelium prosperity). Kazatelům spadající pod Hnutí Víry jsou vlci v rouše beránčím. Pozor také na Adventisty sedmého dne, kteří si ke Kristově evangeliu přidávají zákonictví – spasení podmiňují dodržováním Soboty. Pokud někdo káže takové evangelium, káže falešné evangelium!

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Překlad 21.století, Galatským 1,7

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

Napomínejme se! Nebojme se napomínat! Napomínání není souzení! Když je falešný učitel napomenut, někdy říká: „Nesuď, abys nebyl souzen!“. Někteří křesťané říkají: „To je on, ten pomazaný, za ním stojí Bůh. Ten má ve všem pravdu!“. Zpozorním, pokud toto někdo tvrdí. Pomazaný je každý křesťan (1.Jan 2,20 a 27).

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Překlad 21. století, Židům 10,24-25

Závěr
Bezbožní lidé nežijí vlastní životy, oni žijí život podle „světa“ – satana, protože satan je dočasným vládcem „světa“. Bezbožní lidé jsou otroci satana. Satan bezbožným lidem diktuje, jak mají žít (chtěj všechno hned, dneska nikdo nevstupuje do manželství, homosexualita je normální, nejez maso ze zvířat, měj zvíře na/nad úroveň člověka, nech se zotročit technickými médii…). Křesťan by neměl žít život podle satana, ale podle Boha. Návod, jak máme žít, nalezneme v Bibli. Proto se upínej na Bibli. Upínej se na Boha, Boží Duch ti bude ozřejmovat verše z Bible, Bůh k tobě bude hovořit… Pokud začneš hledat výklad Písma někde jinde než u Boha, jsi na špatné cestě. Tolik křesťanů hledá výklad Písma na Internetu, v křesťanské literatuře… Tolik bludů lze dohledat na Internetu. Tolik bludů se dočtete v křesťanské literatuře. Tolik náboženských podvodníků vydává knihy. Tolik křesťanů trestuhodně vsunuje do evangelia filozofii, humanismus, pasáže z deuterokanonických knih… Tolik křesťanů žije ve falešném pocitu bezpečí – myslí si, že o spasení nemohou za žádných okolností přijít. – Jednou spasený – navždy spasený?. Někteří křesťané dokonce tvrdí, že mohou bezmezně hřešit a ze svých hříchů nemusí činit pokání, protože mají své místo v Nebi jisté! Opravdu bude v Nebi každý ten pedofilní kněží, který má sice víru v Krista, ale sexuálně zneužívá děti a nečiní z těchto ohavností pokání? Někteří křesťané hlásají Kristovo evangelium bez pokání! Někteří křesťané hlásají Kristovo evangelium bez přijmutí Krista za Pána a Spasitele (hlavně neříkej modlitbu přijetí, protože by to byl skutek!). Toto je falešné evangelium!

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Překlad 21. století, Římanům 10,9-10

„Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.“
Překlad 21. století, Exodus 32,33

„avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,27

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8 a 12-13

Jako křesťané máme upřednostňovat Boha před lidmi. Děje se toto v tvém životě? Nám křesťanům nemá jít o lidskou přízeň, ale o pravdivost evangelia (pravé evangelium). Skutečně kážeš pravé (Kristovo) evangelium bez přetvářky a lidských úprav? Hovoříš vždycky pravdu? Nežiješ v polopravdách (polopravda = lež, lež = hřích)? Neříkáš lidem, že nemáš žádné peníze, ale přitom máš tisíce korun na bankovním účtu nebo někde „pod polštářem“? Říkáš lidem svůj příběh přesně tak, jak se skutečně stal? Nepřidáváš si k němu něco? Není v tvém životě postranní a nečestné jednání (intriky, úskoky, lsti…)? Pozor na to, co říkáme lidem, jak jednáme! Vždycky říkejme lidem i Bohu pravdu!

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Překlad 21.století, Matouš 12,36-37

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!
Překlad 21.století, Žalm 101,7

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení