Kázání našeho společenství

Mohou se křesťané účastnit demonstrací, protestních akcí apod.?

Někteří křesťané chtějí změnit svět (například politický systém a politiky) k lepšímu tím, že se účastní demonstrací, protestních akcí apod. Je takové jednání v souladu s Božím slovem?

Mohou se křesťané účastnit demonstrací?
Ježíš Kristus žil v Římské říši, což bylo zločinné a tyranské zřízení. Římská moc, na popud tehdejší židovské garnitury, nakonec nechala Ježíše ukřižovat. V Bibli nikde nečtu, že Ježíš své následovníky povzbuzoval k pořádání demonstrací a protestních akcí. Ježíš totiž věděl, že každou vládní moc dává lidem Bůh:

„Ukřižovat, ukřižovat!“ vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli.
„Ukřižujte si ho sami,“ řekl jim Pilát. „Podle mě je nevinný.“
Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna.“
Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: „Odkud jsi?“
Ježíš neodpovídal.
„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích.“
Překlad 21. století, Jan 19,6-11

Je potřeba si uvědomit, že VŠECHNY VLÁDNÍ MOCI jsou zřízeny (vytvořeny) Bohem! Žádná demonstrace (lidská síla) sama o sobě nevymění politiky, neboť politiky mění Bůh. Náš Velký Bůh o všem ví a všechno řídí. Velký pozor na to, abys nešel proti Bohu!

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

„Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí.“
Překlad 21. století, Daniel 4,22

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

V rámci Božích soudů jsou Bohem zřizovány tyranské vlády – každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, nebo jakou sám přímo nebo nepřímo požaduje. Božím služebníkem a vykonavatel Božího soudu byl babylonský král Nabukadnezar (předobraz Hitlera – stíhal Židy a nechával lidi upalovat v peci). Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí…

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 25,8-9

„Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Izaiáš 19,2-4

Bůh mimo jiné tvoří zločinné, válečné, okultní a démonické vlády. Bůh tvoří zlo (příčina je člověk), aby z něj vyšlo dobro. Bůh chce, aby každý člověk došel k pokání. Je potřeba, aby člověk odhodil pýchu, sebespravedlnost a začal hledat Boha.

„Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.“
Kralická, Izaiáš 45,7

„Boží hrůzy mě obkličují ze všech stran.“
Překlad 21. století, Job 6,4

V následujících verších vidíme, že Bůh vytvořil nebo v budoucnu vytvoří démonskou vládu. Příčina je člověk a jeho zlé skutky („nečinili pokání ze skutků svých rukou…“).

„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Bůh samozřejmě může spolupracovat a ďáblem a jeho démony. Bůh Ježíš Kristus má vládu nad celou říší démonů. Ježíš Kristus má absolutní moc v celém stvoření. Jakou moc má pak ďábel? Pouze takovou k jaké dostane svolení. Pokud si toto uvědomíme, resp. přijmeme vírou, budeme v naprostém klidu.

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,33-37

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Překlad 21. století, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Mohou se křesťané účastnit demonstrací? Pozor, DEMONstrací! Účast na demonstraci je pro křesťana minimálně nevhodná. Tím rozhodně není řečeno, že křesťané mají být apatičtí vůči politice, politikům, světovým problémům apod. Křesťané mají politiky milovat víc než sebe, žehnat jim. Je potřeba si uvědomit:

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21. století, Efeským 6,12

Křesťané se mají za politiky a politické systémy modlit a postit.

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Je potřeba vědět, že demonstrace mohou mít nepředvídatelné důsledky. Během demonstrací je velmi často přítomná manipulace, sugesce a davová psychóza. Tato atmosféra dokáže i celkem klidného člověka strhnout k jednání, kterého by se jinak nikdy nedopustil. I klidné a dobře míněné demonstrace se často vymknou kontrole tím, že jejich účastníci jsou vzpurní, bojovní, násilní a vulgární. To je opak toho, jaký má být křesťan. Další věc je, že demonstrace pořádají nevěřící lidé. Křesťané se nemají spřahat s nevěřícími.

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné?“
Překlad 21. století, 2. Korintským 6,14-15

„Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,17

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

„Ovoce Ducha však je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, sebekázeň“
Pavlíkův studijní překlad, Galatským 5,22-23

Závěr
Je potřeba si uvědomit, že Ježíš má veškerou (absolutní) moc na Nebi i na Zemi. Ďábel a politici mají tedy pouze takovou moc, jakou jim Ježíš dovolí nebo přikáže. Ježíš je vládce všech politiků a diktátorů.

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21. století, Zjevení 1,4-5

Další věc je, že křesťan by měl řešit politiku jen velmi okrajově. Kde je upnutí se na politiku, tam má ďábel velké slovo. Zpozorněte, pokud nějaký křesťan pořád dokola řeší politickou situaci, politiky, píše články o politicích a politické situaci, nadává na politiky… Křesťané se mají v prvé řadě soustředit na Ježíše, ne na nic stvořeného. Být upnutý na zpravodajské servery a stávající politickou situaci, to je od ďábla. Křesťané mají být v prvé řadě činní v šíření evangelia. To je primární úkol Církve.

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Překlad 21. století, Marek 16,15

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

Chtít svět změnit k lepšímu vlastní silou, to je mimobiblické a závadné řešení. To je nevěra Bohu. Za politiky a politické systémy se máme modlit a postit. Křesťané, na základě modliteb a postů, mohou být spolutvůrci světových dějin. Co když Bůh chce zničit stávající ekonomiky? Co když Bůh chce zničit blahobyt Evropy? Co když Bůh chce velkou chudobu v České republice? Jak víme, blahobyt je cesta k hříchu a odmítání Boha, viz. Sodoma a další města prosáklá hříchem, které Bůh zničil.

Doporučené články k prostudování: Sodoma a Gomora, Blahobyt je cesta k hříchu a smrti

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Překlad 21. století, Ezechiel 16,49

Co když Bůh chce válku? Nevíme. Není potřeba se obávat, že nějaká lidská zbraň bude mít takové účinky, že zničí Zemi. Zemi zničí Ježíš svým slavným příchodem.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.“
Překlad 21. století, Zjevení 6,1 a 3-4

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Nevíme, jaká je Boží vůle. Nevíme, co je pro nás nejlepší. Proto je dobré modlitbu zakončit „Ať se nestane má vůle, ale tvá“.

Všichni lidé jsou tady jen na návštěvě včetně nás křesťanů, neboť všechno stvořené včetně lidí je vlastnictvím Boha. Křesťan je občan Božího království.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

Neupínejte se na tento svět a jeho problémy. Tento svět jde ke zkáze a bude zničen ohněm během Ježíšova druhého příchodu. Upínejte se na věčnost a Pána Ježíše. Pak budete mít klid v srdcích a budete si užívat Božího pokoje, který je pro každého křesťana důležitý. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15-17

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení