Kázání našeho společenství

Uvědomuješ si, že „svět“ je samá faleš?

Uvědomuješ si, že „svět“ („svět“ = satanův podvodný, zločinný systém) je samá faleš? Uvědomuješ si, že „svět“ žije v totální lži? To nejsou spekulace, ale fakta. Proč to tak je? Protože „světu“ dočasně vládne podvodník všech podvodníků, lhář všech lhářů, zločinec všech zločinců – satan.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

Satan je bohem „světa“ (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním), celý „svět“ leží v moci satana, jeho vliv je patrný po celé zemi.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

„Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“
Překlad 21. století, Jan 12,31

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Za čím stojí satan a jeho démoni?
Falešným náboženstvím (katolicismus, adventismus, Hnutí víry…), okultismem, vědou, kosmologií, politikou, vzdělávacím systémem, médii…

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,8

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Satan zcela ovládl všechny světské vzdělávací systémy. Satan velmi úspěšně přepisuje historii. Satan ovládá celý hudební a filmový průmysl. Celý bankovní sektor je pod mocí satana. Díky tomu financuje veškeré zbrojení, schodkové rozpočty států a národů. V satanových rukách je farmaceutický průmysl, výroba léků a vakcín. Satan ovládá potravinářský globalizovaný průmysl. Díky neomezeným finančním zdrojům ovládá i zbrojní průmysl a nejsilnější armády. Největším vývozcem zbraní je sice pořád Amerika (na druhém místě je Rusko), ale mezi největší exportéry zbraňových technologií dnes patří i Stát Izrael, který mj. disponuje nejmodernějšími jadernými zbraněmi. Stát Izrael vznikl díky druhé světové válce (holokaustu), která vznikla díky názorovým rozdílům mezi vládnoucími německými nacionalisty a politickými sionisty.

Výše uvedené se dá nazvat satanovo neviditelné impérium, světovláda, Nový světový řád. Tady rozhodně nejde o světovládu, která má zachránit Zemi, naopak, tato světovláda má za úkol ničit, manipulovat, vytvářet v lidech apatii… V Novém světovém řádu jsou jen dvě třídy – vládnoucí elita a pak všichni ostatní. Nový světový řád pro druhou skupinu doslova znamená otroctví. Pro vládnoucí elitu (satana) je současný ideální stav, kdy si lidé myslí, že žijí v demokracii, ale přitom jsou otroci systému. Vládnoucí elita je velmi zákeřná (jsou humanisté – satanovo učení), tváří se jako spasitelé země (např. dávají falešný důraz na ekologii – např. ekolog David de Rothschild), ale přitom to jsou extrémně bezohlední lidé, pro které lidský život neznamená vůbec nic. Děsivé je, že tito lidé řídí veškerý tok informací, vědu…

Bůh nyní na konci věku odhalil vlastně všechno. Kdo chce, vidí.

„Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“
Překlad 21. století, Matouš 10,26

Pozor na média!
Pravda je taková, že dnešní média lžou, zamlčují, mlží, manipulují… Nediv se, vždyť bohem „světa“ je satan. Děsivé je, že dnešní lidé bezmezně věří všemu, co jim předkládají televizní zprávy, které jsou hlavním zdrojem zpráv hlavně pro starší lidi. Dnes často vidíme, že informační roli přebírají sociální sítě a YouTube. Zahraniční i česká média s oblibou přebírají zprávy od zpravodajské agentury Reuters, kterou více než 100 let ovládá sionisticko-luciferiánský klan. Přes tuto zpravodajskou agenturu jsou ve velkém rozsahu šířeny podvodné zprávy. Dnešní situace je taková, že sionisté ovládají takřka všechna významná média, nadnárodní korporace. Díky tomu dokážou manipulovat celým světem. Většina vůdčích politiků (včetně českých) je napojena na sionistické kapitálové kruhy. Žádný křesťan by neměl podléhat tomu, co vidí, slyší. Žádný křesťan by neměl rozhodovat na základě svých (lidských) pocitů. Jako křesťané máme žít vírou v Boha, ne viděním.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Mnoho nevěřících (i někteří křesťané) má velkou závislost na televizi. Nevěřící jsou masově manipulování televizí, tím nemyslím jen podprahové zprávy, ale i hypnózu. Hypnózu nemyslím jako podobenství, ale jako fakt, který se masově provádí min. od 60. let minulého století. Hypnóza není nějaká speciální (tajná) technika, je to činnost, kdy se člověk soustředí natolik, že „vypne“ (uvolní se) a otevře se cizím myšlenkám. Při soustavném opakování obrazu a zvuku se člověk dostává do změněného stavu vědomí. Je to podobné, jako když hypnotizér používá řeč, která mění rychlost vyjadřování a zvuk jeho hlasu, aby vyvolal změnu stavu lidského mozku. V tomto stavu je člověk vystaven snadné manipulaci. Rychlost kmitání obrazovky je důležitá. Lidský mozek kmitočet vnímá skrze oči a tím mozek upadne do tzv. alfa stavu (stav uvolnění, relax). Opak alfa stavu je beta stav, kdy funguje normální myšlení. Sledujte někdy člověka (např. dítě), který se upjatě hledí (někdy s otevřenými ústy) na televizní obrazovku. Takový člověk nevnímá okolí, protože je hypnotizován. Takto jsme hypnotizováni během zábavných pořadů, seriálů i dokumentárních pořadů. Mnoho dokumentárních pořadů jsou polopravdy nebo čisté lži! Takto se provádí masové programování lidí. Takto je nám podvodně vnucováno, že homosexualita je normální, že by měl homosexuální styk vyzkoušet každý… Takto je nám podvodně vnucováno, že manželská nevěra je normální… Takto je nám podvodně vnucováno, že máme chtít všechno hned… Takto je nám podvodně vnucováno, že nemáme být s pokojeni s tím, co máme… Takto je nám podvodně vnucováno, že televize je nepostradatelná součást lidského bytí, že u televize musíš trávit co nejvíce volného času. Když lidem vnutíte, že musí trávit volný čas u televizní obrazovky, uděláte z nich stádo souhlasící se satanových systémem. Podobně satan vnucuje lidem, ať tráví svůj volný čas u internetu, telefonu…

Během hypnózy lidé ztrácí své lidské hodnoty, svobodu myšlení a jsou programováni – z lidí se stávají loutky (satana).

Nejsi náhodou hypnotizován televizí? Děláš opravdu to, co chce po tobě Bůh?

Pozor na satanovu symboliku
Mnoho dnešních křesťanů velmi podceňuje satanovu symboliku. Satanovu symboliku lze spatřit takřka všude (v knihách – i křesťanských, na obalech výrobků, ve zdravotnictví…), dokonce i v křesťanských sborech (např. „vševidoucí oka“). Je potřeba si uvědomit, že skrz satanovou symboliku můžeme spolupracovat se satanem a jeho démony! Pokud má někdo satanovu symboliku doma, zcela jistě tam má usídlené démony. Skrz satanovou symboliku můžeme uctívat satana! Opravdu chceš uctívat satana, démony?

„Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se.“
Překlad 21. století, Skutky 19,18-20

Satanovu symboliku lze spatřit na mnoha věcech, vrcholem všeho ale je, že neskrytá satanova symbolika (hexagram ✡) se nachází na oficiální vlajce Státu Izrael. Hexagramu se někdy nesprávně říká Davidova hvězda. Nutno podotknout, že tento symbol nemá s biblickým králem Davidem vůbec nic společného! Skrytou satanovu symboliku můžeme spatřit ve znacích světových států, např. státu Kazachstán, ovšem neskrytá satanova symbolika se nachází jen na oficiální vlajce Státu Izrael. Z toho je patrné, kdo tento stát založil a komu tento stát slouží.

Nenech se klamat satanem – vzepři se
Pokud budeš mít vždy Boha na prvním místě, budeš s Ním všechno řešit. Pokud budeš žít v souladu s Písmem, satan na tebe nebude mít vliv.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,11-18

Je potřeba chodit v Duchu, řídit se Duchem a VŠECHNO si ověřovat. Žádný křesťan by se neměl spoléhat na člověka, ale na Boha.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14–17

Nebuď jako bezbožní lidé
To, že bezbožní lidé bezmezně věří všem informacím, které jim předkládá „svět“, se dá předpokládat, protože nemají Ducha svatého, který nám křesťanům pomáhá, ozřejmuje… Bezmezně věřit „světu“ by rozhodně neměl žádný křesťan. Nás křesťany by rozhodně nemělo překvapit, že světské věci jsou z velké části falešné. Z Písma přeci víme, jaké úmysly má satan. Jaké úmysly má satan? Ničit, krást, manipulovat, znesvěcovat, zabíjet…

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

Z Písma víme, že se nemáme nechat formovat „světem“.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

Z Písma také víme, že nemáme milovat „svět“.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1 Jan 2,15-16

„My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 2,12

Nežiješ život podle „světa“/satana?
Satan se nás křesťany pořád snaží odpoutat od Boha. Mnozí dnešní lidé žijí život, který jim nabízí satan. Dokonce i někteří křesťané. Život podle satana je život ve lži, intrikách, podvodu, modloslužbě, v pýše… Je hříšné žít život podle satana! Satan z dnešních lidí udělal otroky moderních technologií. Používání některých technologií „svět“ (satan) nejen doporučuje, ale přímo vyžaduje (mobilní telefony, Internet…). Například mobilní telefony nám narušují soukromí, což je problém. Pokud máme mobilní telefon stále při ruce, dochází k tomu, že s námi může kdokoli navázat kontakt – máme pořád někoho „v patách“. Díky tomu dochází k narušení soukromí. Soukromí je kriticky důležité pro budování osobního vztahu s Bohem. Pokud máme „pořád“ nutkání sahat po mobilu (zda nepřišla SMS, komu zavolat, zda mi nepřišel e-mail…), sloužíme modle (hřešíme). Satan lidem vnucuje, že je dobré, když jsi pořád „na příjmu“. Mnoho generací žilo bez mobilu a bylo šťastných (s Bohem). Technická média nám někdy zabraňují radovat se ze stvoření. Jako křesťané máme v prvé řadě žít pro Boha, ne pro lidi. Lidi, rodina… musí být vždy až na další pozici. Většinu našeho času musíme věnovat Živému Bohu, ne lidem. Bůh je velmi žárlivý. Pokud někdo slouží modle, takové jednání nenechá bez trestu (očekávej soužení).

„já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible, překlad 21.století, Exodus 20,5

Satan v dnešních lidech vybudoval velkou závislost na informacích, proto tolik lidí požaduje informace od „světa“. Satan („svět“) lidem často předkládá podvodné informace a nás křesťany by to vůbec nemělo překvapit. Jako křesťané máme podvodnost „světa“ očekávat! Satan lidi navyknul na zábavu (kdo si hraje, nezlobí). Satan v lidech vytvořil závislost na hledání něčeho nového… Satan lidi popouzí proti sobě, vyvolává rasovou a náboženskou nenávist… Co dnes vidíme, je totální společenský rozvrat, který má za úkol v lidech budovat zlost, nenávist, materiálnost a ateismus, který je kořenem všeho zla. Co také vidíme, je rozpad pravého křesťanství. Křesťané jsou zklamáni falešným náboženstvím, proto hledají. Dezorientovaní křesťané hledají pravdu, ale při tomto hledání jsou lapeni do dalších satanových pastí. Proč? Protože hledají špatně (ne podle Boha). Dnešní křesťané nehledají pravdu u Boha, ale u lidí (Internet, křesťanská literatura…). Důsledek toho je ten, že mnoho křesťanů podléhá falešnému učení o Sobotě, dochází k popírání Trojjediného Boha (Boha Bible)… Někteří křesťané dokonce zcela sejdou z úzké cesty a uchylují se k okultismu.

Přátelství se „světem“
Nejen konkrétní křesťané, ale i celé církve hledají světské výhody. Některé církve se dokonce spojují s politickými vládci a prosazují své mocenské postavení (např. Římsko-katolická církev). Takové jednání je proti Bohu (hříšné). Pokud nějaká církev chce být státem uznaná a očekává z toho světské výhody, jedná proto Bohu. Některé církve dokonce očekávají od státu finanční příspěvky (plat kazatele apod.)! To je opravdu už obrovské přátelství se „světem“ a nepřátelství s Bohem! Světských výhod využívají hlavně falešné církve, především Římsko-katolická církev. Například Jehovisté mají nárok na příspěvky od státu, ti je ale odmítají. To ale neznamená, že jejich učení je v souladu s Písmem.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století,Jakub 4,4

Závěr
Nejen křesťané, ale i bezbožní lidé vidí, že se „svět“ nezadržitelně řítí do zkázy. Naštěstí má Bůh vše pod svou kontrolou, jinak by se lidstvo už dávno pozabíjelo. Satan dnešním lidem vnucuje, že historii lidstva ukončí globální (nukleární) válka. Historii lidstva neukončí válka, ale viditelný a slyšitelný Ježíšův druhý příchod. Někteří křesťané tvrdí (např. bratr Sergej Miháľ), že druhý Ježíšův příchod (uchvácení) bude tajný, že nastane před dobou „velkého soužení“ a po tomto příchodu (uchvácení) budou žít na zemi lidé, kteří budou mít ještě šanci na spasení. Tato teorie nemá biblický základ. Písmo nás jasně učí, že Ježíšův druhý příchod nebude tajný, ale pro všechny žijící lidí viditelný a slyšitelné. Tento Ježíšův příchod bude souviset s ukončením historie lidstva. Během druhého Ježíšova příchodu nastane vzkříšení věrných v nejposlednější den staré země (Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54), takže po tomto dni už žádný další den nebude (skončí čas).

Nespoléháš se náhodou na „svět“? Věř v Boží Slovo, ne „světu“. Velký pozor na to, co ti nabízí tento podvodný a znesvěcený „svět“! Nevěř „světu“, věř Ježíši Kristu, který je pořád s tebou.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18-20

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení