Kázání našeho společenství

Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

Z následujících veršů plyne, že poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše:

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible 21, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1.Petr 1,19-20

V posledních dnech (období od odchodu Ježíše do Nebe a druhého příchodu na Zemi), bude docházet (dochází) k vylévání Božího Ducha na všechny lidi. Bůh chce, aby každý člověk došel k biblickému pokání, které je součástí znovuzrození. Co bohužel často vidíme, je odmítnutí Boha, odmítnutí pokání, odmítnutí Boží nabídky spásy. Bůh nás stvořil s možností volby, proto Bůh respektuje rozhodnutí člověka. Letnice, to se událo už v posledních časech!

Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible 21, 2.Petr 3,9-12

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.
Bible 21, Skutky 2,1-4 a 12-17

Velkým znamením pro poslední časy a konce světa, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení. Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Jde o období, které Ježíš nazval „přijdu brzy“. Některé události nastanou dříve jiné později. Nicméně, na tyto události upozorňoval Ježíš přítomné učedníky. Co se týče druhého příchodu Ježíše a s tím související uchvácení spravedlivých do Nebe, to samozřejmě nastane až na úplném konci dějin (stejně jako troubení polnic z Nebe atd.).

Rozhodně se neupínejme na „sedmileté soužení“, které má být podle některých křesťanů až na úplném konci dějin (posledních sedm let). Toto je doslova konspirace. O ničem takovém Ježíš nehovořil. Problém je, pokud by opravdu mělo být „sedmileté soužení“, které by šlo něčím identifikovat (vláda Antikrista, „vytržení“ atd.), šlo by spočítat den nebo období druhého Ježíšova příchodu, a to se neslučuje s Písmem.

Obrovské pronásledování křesťanů (velké soužení) je tady od samého počátku křesťanství. Ježíš v této souvislosti zmínil vztyčení otřesné ohavnosti. Jde o falešné křesťanské směry, ve kterých se jeho představitelé prohlašují za falešného boha (říkejte mi svatý otec; já jsem ten speciálně pomazaný, kterého následujte, kupujte mé knihy). Tyto lidi bude mnoho křesťanů slepě následovat (jejich falešné učení). Jsou to lidé vyznávající Krista, ale  nepravého Krista. Jejich bohem je ďábel. Otřesnou ohavností mohou být myšleni všichni vůdčí falešní proroci, nejen představitelé katolické církve. Od těchto lidí se mají křesťané distancovat, utéct od jejich falešného křesťanského učení do stvoření, k Bohu (utečte do hor…). Dny velkého soužení (kvůli vyvoleným) samozřejmě budou zkráceny, a to díky extrémní démonizaci, která je nejen ve světě, ale i v církvích. Díky tomu by se skutečně nezachránil žádný křesťan.

Otřesnou ohavnost doplňuje další verš:

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible 21, 2.Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

Božím chrám jsou křesťané:

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!17Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16

Pojďme se tedy podívat na to, co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře:

„Počátky porodních bolestí
Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“
3Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
4Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
9Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. 12A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 14Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Otřesná ohavnost
15„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. 19Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. 20Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. 21Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. 22Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. 24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25Hle, řekl jsem vám to předem.
26Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. 27Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. 28‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“
Příchod Syna člověka
29„Hned po soužení oněch dnů
‚slunce se zatmí
a měsíc nevydá světlo,
hvězdy budou padat z nebe
a nebeské mocnosti se zachvějí.‘

30Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. 31A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.
32Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. 33Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! 34Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. 35Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
36Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. 37Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. 38Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, 39a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
40Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. 41Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. 42Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. 43Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.
45Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? 46Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. 47Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 48Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ 49a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. 50Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, 51odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 24, 1-51

Závěr
Boží slovo potvrzuje, že poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše. Určitě máme zkoumat Zjevení, různá proroctví, ale nesmíme se na to modlářsky upínat. Modlářství je hřích! Modlou se může stát: křesťanské učení, křesťanský učitel, křesťanská literatura, naše služba Bohu a tisíce dalšího. Výklad Zjevení, upnutí se na „vytržení“ atd., toto se může stát pro nějakého křesťana hříchem (pokud to bude mít na modlářskou úroveň). Máme sloužit Bohu, máme vyučovat ostatní křesťany, ale tyto věci musíme dělat s Bohem, podle Boha, podle Boží vůle. Určitě ruce pryč od stanovování nějakého  období vzkříšení věrných, jejich uchvácení do Nebe a Ježíšova návratu na Zemi! Bůh Ježíš řekl, že přijde brzy, Ježíš ten slib samozřejmě splní.

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Bděte a očekávejte Pánův příchod dychtivě! Do poslední chvíle (své pozemské smrti nebo návratu Ježíše) zakládejte církve, ze srdce dávejte dary a almužny, kažte evangelium, křtěte obrácené lidi, vymítejte démony, modlete se k Bohu, čiňte pokání, čtěte Písmo, hledejte Boha, mějte s Bohem důvěrný vztah… Amen.

Může vás zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Podivné zvuky – troubení polnice!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Antikrist, znamení šelmy
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

Bible

Kazatel

Luboš Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Kázání.křesťanem.cz